Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

8.2 Začasni ukrepi na področju turizma - Pomoč za financiranje regresa za letni dopust 2021

Do pomoči za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021 so upravičene pravne ali fizične osebe, ki so bile vpisane v PRS do 31. maja 2021 in opravljajo eno od dejavnosti, ki so navedene v 27. členu PKP 9 (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8389).

Navedene osebe morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • dejavnosti zaradi posledic epidemije ne morejo opravljati ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obseg:
  • če bodo prihodki upravičenca v letu 2021 zaradi posledic epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019 oziroma 2020
  • če upravičenec ni posloval v celotnem letu 2019, 2020 oziroma 2021, je do pomoči upravičen tudi tisti, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2021 znižali za več kot 20 % v glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, 2020 oziroma 2021
  • če v letu 2019 in 2020 upravičenec ni posloval, je do pomoči upravičen tudi tisti, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2021 znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2021 do 31. maja 2021.

Pri izračunu upada prihodkov od prodaje lahko upošteva prihodke od prodaje glede na povprečno število zaposlenih ali prihodke od prodaje glede na vrednost OS, brez zemljišč, če je tak način upoštevanja prihodkov od prodaje za upravičenca ugodnejši. Za upravičenca, ki ugotavlja prihodke po pravilih računovodenja, so prihodki od prodaje iz tega člena čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih računovodenja.

 • ima vsaj enega zaposlenega, ki je na dan uveljavitve PKP 9 (14.7.2021) v obvezno PIZ vključen na podlagi 14. člena ZPIZ-2(delavci v delovnem razmerju)
 • ni na dan 31. decembra 2019 podjetje v težavah
 • upravičenec ne more biti neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov ali iz odstopljenih javnih virov je bil v letu 2020 višji od 70 %.

Višina pomoči za financiranje regresa za letni dopust znaša 1.024,00 EUR na zaposlenega. Višina pomoči se določi v sorazmernem delu zneska, če ima zaposleni skladno z ZDR-1 pravico do regresa v sorazmernem delu. Pomoč za financiranje regresa se določi glede na število zaposlenih vključenih v zavarovanje na podlagi 14. člena ZPIZ-2 na dan uveljavitve PKP 9 (14.7.2021).

Pomoč za financiranje regresa iz tega člena mora upravičenec nameniti za izplačilo regresa za zaposlene, kot jim pripada skladno z ZDR-1. 131. člen ZDR-1 določa, da mora biti regres izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Izjemo lahko določajo KP na ravni dejavnosti, ko se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Upravičena višina pomoči za financiranje regresa za letni dopust se ugotavlja na osnovi predloženih obračunov davčnega odtegljaja (REK-1), na katerih delodajalec prikaže izplačilo regresa, podatkov o zaposlenih pri delodajalcu ali drugih dokazil. Za izplačilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust upravičenec e-davkov FURS predloži ustrezno izjavo glede izpolnjevanja pogojev. Upravičenec predloži izjavo od 1. do 30. septembra 2021, izplačilo pa prejme do 20. oktobra 2021. V zvezi s tem predpostavljamo, da lahko izjavo predloži tudi upravičenci, ki bodo regres izplačali v skladu s KP do 1. novembra, REK-1 pa bodo predložili naknadno.

Vračanje pomoči:

 • upravičenec, ki je uveljavil pomoč za financiranje regresa za letni dopust in naknadno ugotovi, da je zahteval previsok znesek pomoči, o tem obvesti FURS najpozneje do 31. decembra 2021, in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe
 • upravičenec, ki je uveljavil pomoč za financiranje regresa za letni dopust in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev, o tem obvesti FURS najpozneje do roka za predložitev obračuna DDPO za leto 2021 oz. za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oz. do roka za predložitev obračuna DOHDEJ za leto 2021 oz. do roka za predložitev končnega obračuna po prenehanju subjekta. Znesek prejete pomoči vrne v 30 dneh od vročitve odločbe.