Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

8 Plače v času veljavnosti interventnih zakonov - ZIUPGT (Uradni list RS, št. 112/21) – Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas-od 1. julija do 30. septembra 2021 z možnostjo podaljšanja do konca decembra 2021 in pomoč za financiranje regresa za letni dopust 2021
8.1 Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas

Ukrep skrajšanega delovnega časa je bil prvič uveden z ZIUOOPE (glejte tudi poglavje 2.2.) . S PKP 9 ukrep velja od 1. julija do 30. septembra 2021 z možnostjo podaljšanja do konca decembra 2021.

Za razliko od ZIUOOPE ne gre več za subvencioniranje, ampak za delno povračilo nadomestila plače. Subvencije so bile določene v fiksnih zneskih in so se preračunavale glede na število upravičenih ur delojemalca, medtem ko je povračilo nadomestila za skrajšani polni delovni čas odvisno od višine bruto plače in navzgor omejeno z višino polovice PP v RS za leto 2020 (ne sme biti višje od 928,10 EUR na mesec). Ukrep skrajšanega delovnega časa je možno kombinirati s čakanjem na delom, pri čemer pa mora delavec delati vsaj polovico polnega delovnega časa (5 ur dnevno oz. 20 ur tedensko).

 

Za katere delodajalce velja ukrep – pogoji za povračilo nadomestila za skrajšan delovni čas?

V ukrep se lahko vključijo delodajalci, ki so:

  • pravne ali fizične osebe, ki je bila v PRS vpisane pred 31. decembrom 2020 ter zaposlujejo delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, oz. fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in so bile najpozneje na dan 31. december 2020 vpisane v RKG in
  • po njigovih ocenah najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne morejo zagotavljati najmanj 90 % dela in
  • jim je s predpisom Vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti.

Do delnega povračila nadomestila plače niso upravičeni neposredni ali posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije oz. proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov ali odstopljenih javnih virov je bil v letu 2020 višji od 70 % (prej 50 %).

Ukrep velja tudi za delojalace, ki so že pred uveljavitvijo tega zakona (PKP 9) delavcem odredili skrajšan delovni čas.

 

Pogoji za uveljavljanje povračila

Za razliko od doslej znane ureditve pomoči glede skrajšanega delovnega časa lahko delodajalec ukrep uveljavlja po poteku treh mesecev od dneva nastopa dela delavca po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Te omejitve prej ni bilo.

Ostali pogoji so ostali nespremenjeni:

  • odreditev dela s skrajšanim delovnim časom na podlagi tega zakona ni možna delavcu v času teka odpovednega roka
  • predhodni posvet s sindikati pri delodajalcu oz. s svetom delavcev oz. obveščanjem zaposlenih.

Dokler delodajalec izpolnjuje pogoje lahko uveljavlja delno povračilo nadomestila plače in sicer mesečno za pretekli mesec. Delnega povračila nadomestila plače pa ne more uveljavljati delodajalec:

  • nad katerim je uvedene postopek stečaja ali ki se nahaja v likvidacijskem postopku,
  • ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge. Delodajalec ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan vložitve vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (REK) za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge.

 

Pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev

Te so določene enako oz. podobno kot v ZIUOOPE. Tudi v primeru uveljavljanja pravic iz naslova tega ukrepa delodajalci ne smejo izplačati dobička v letu 2021 oz. za leto 2021. V nasprotnem primeru morajo o tem obvestiti FURS in sredstva vrniti.

 

Postopek delnega povračila nadomestila plače za skrajšan delovni čas

Podobno kot v prejšnjih interventnih zakonih je tudi v tem zakonu urejen administrativni vidik urejanja povračil. Najpozneje v 15 dneh od odreditve skrajšanega delovnega časa mora delodajalec pri ZRSZ elektronsko vložiti vlogo. V kolikor bo ukrep s sklepom vlade podaljšan do 31.12.2021, bo možno vlogo oddati najpozneje do tega dne. Zahtevek za povračilo na podlagi izdanega sklepa pa bo možno vložiti do 30. 6. 2022. Več o tem na: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/povracilo-skrajsani-delovni-cas.

 

Višina povračila nadomestila plače

Kot smo že napisali je višina povračila nadomestila plače urejena drugače. Višina delnega povračila nadomestila plače znaša 80 % nadomestila plače in je navzgor omejena z višino polovice PP v RS v za leto 2020 (928,10 EUR). V 80 % nadomestilo plače, ki ga krije RS, je vključeno nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II). Delodajalec, ki je neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2020 nižji od 70 %, lahko uveljavlja delno povračilo nadomestila plače le v višini deleža, ki je enak deležu njegovih prihodkov iz nejavnih virov.

Nadomestilo za skrajšan delovni čas znaša 80 % osnove po 137. členu ZDR-1 (za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga). Osnova za nadomestilo se določi glede na plačo, ki bi jo delavec prejel, če bi delal s polnim delovnim časom. V primeru, da je delavec na dopustu ali bolniški ima za te ure pravico do nadomestila po ZDR-1.

 

Primer 20: povračilo nadomestila - skrajšan delovni čas julij 2021

Delavec ima odredbo za skrajšan delovni čas v juliju 2021 za 20 ur. Delovnih dni je bilo 22 oz. 176 ur. Od tega je bil delavec na dopustu 10 delovnih dni.

Delavec ima bruto plačo 1.300,00 EUR. Predpostavimo, da je enaka tudi osnova za nadomestilo za letni dopust. Za skrajšan delovni čas bo delavec prejel 80 % osnove, za čas dopusta pa 100 % plačo.

Plača

1.300,00 €

Na uro

7,39 €

Osnova za nadomestilo plače

1.300,00 €

Na uro

7,74 €

Nadomestilo plače skrajšan delovni čas (80 %)

1.040,00 €

Na uro

5,91 €

Minimalna plača

1.024,24 €

Na uro

5,82 €

Minimalna osnova za plačilo prispevkov (od 1.7.2021-31.12.2021)

1.024,24 €

 

 

 

Mesec julij 2021

Dni

Ure na dan

Ur

Plača/nadomestilo plače

Skupaj

22

 

176

 

Skrajšan DČ od 1.7. do 16.7.2021

12

4

48

 

Redno delo od 1.7. do 16.7.2022

12

4

48

 

Dopust od 19.7. do 30.7.2021

10

8

80

 

 

 

 

 

 

Skrajšan delovni čas

12

4

48

283,68 €

Redno delo

12

4

48

354,72 €

Dopust

10

8

80

619,20 €

Skupaj skrajšan delovni čas in redno delo

 

 

 

1.257,60 €

 Skupaj

 

 

176

1.257,60 €

Za skrajšan delovni čas bo delodajalec lahko uveljavil povračilo v višini 80 % od II. bruto zneska tega nadomestila.

BRUTO PLAČA (I. BRUTO)

1.257,60 €

Prispevki delojemalca (22,10 %)

277,93 €

Splošna olajšava

291,67 €

Davčna osnova

688,00 €

Davek

110,08 €

Neto plača

869,59

 

 

Prispevki delodajalca (16,10 %)

202,47 €

STROŠEK PLAČE (II. bruto)

1.460,07 €

BRUTO PLAČA SKRAJŠAN DELOVNI ČAS

283,68 €

prispevki delodajalca (16,10 %) od skrajšanega DČ

45,67 €

STROŠEK PLAČE skrajšan DČ (II. bruto)

329,35 €

PRIHODEK IZ NASLOVA POVRAČILA (80 %) od nadomestila za skrajšan DČ (od II. Bruto)

263,48 €

Ne glede na povračila ZRSZ in s tem dejanski bremenitvi delodajalcev moramo v REK-1 poročati pod šifro 105 kumulativen znesek nadomestila za skrajšan delovni čas, v i-REK pa pod B02. Pod B02 torej vpišemo celoten znesek bruto nadomestila skrajšanega DČ, za katerega bomo uveljavljali povračilo in ne dejanskega zneska povračila. Redno delo in dopust pa vpišemo pod B01. Pri M postavkah ni posebnosti.

REK-1: 1.7.-31.7.2021

i-REK: 1.7.-31.7.2021

Kazalo | 7.6.7 Vračanje sredstev | 8 Plače v času veljavnosti interventnih zakonov - ZIUPGT (Uradni list RS, št. 112/21) – Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas-od 1. julija do 30. septembra 2021 z možnostjo podaljšanja do konca decembra 2021 in pomoč za financiranje regresa za letni dopust 2021
8.1 Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas
| 8.2 Začasni ukrepi na področju turizma - Pomoč za financiranje regresa za letni dopust 2021