Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

5.3 Pomoč v obliki oprostitve najemnin od 19. 10. 2020 do preklica epidemije ali omejitvenih ukrepov

Upravičenci vlogo oddajo do 30. aprila 2021.

Najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti RS ali samoupravnih lokalnih skupnosti (občin), ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa je bistveno otežkočeno, v obdobju trajanja razglašene epidemije COVID-19 na območju RS oz. v obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo dopustno, to je od vključno 19. oktobra 2020 dalje, ne zaračunava najemnina ali del najemnine.

O upravičenosti do oprostitve plačila najemnine ali njenega dela iz prejšnjega odstavka odloča predstojnik oziroma predstojnica upravljavca oziroma organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti.

POGOJI:

  • najemnik dne 31. decembra 2019 ni bil podjetje v težavah, kot je opredeljeno v 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU;
  • skupni znesek javnih sredstev, ki jih prejme najemnik, v skladu s točko 3.1 Začasnega okvira, ne presega 800.000,00 EUR ali 120.000,00 EUR, če je najemnik dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, ali 100.000,00 EUR, če je najemnik dejaven na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, vsi navedeni zneski pa morajo biti izraženi kot bruto zneski pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
  • skupni znesek sofinanciranja istih upravičenih stroškov, ki se financirajo tudi iz drugih javnih virov, ne presega omejitev, določenih v prejšnji alineji;
  • ukrepi na podlagi tega zakona ne izključujejo dodelitve pomoči de minimis oziroma pomoči, dodeljene v skladu s Splošno uredbo o skupinskih izjemah, če so spoštovane določbe relevantnih aktov Evropske komisije.

Uporabnikom športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti RS ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni onemogočena ali pa je bistveno otežena uporaba športnih objektov in površin za šport v naravi, se v obdobju trajanja razglašene epidemije COVID-19 na območju RS oz. v obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi uporaba ni bila dopustna ali pa je bila bistveno otežena, to je od vključno 19. oktobra 2020 dalje, ne zaračunavajo obveznosti iz najemnega razmerja ali v primeru samoupravnih lokalnih skupnosti obveznosti ali del obveznosti iz najemnega razmerja. Do oprostitve plačila najemnine so upravičene športne organizacije, ki jih določa zakon, ki ureja šport, razen športna društva in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. O oprostitvah odloča predstojnik oziroma predstojnica upravljavca oziroma organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti.

Postopek za oprostitev plačila najemnine ali dela najemnine ureja Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 200/20).