Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >>

Samozaposleni (s.p.) od začetka epidemije – interventni zakoni v letu 2020/21

Kazalo

Samozaposleni (s.p.) od začetka epidemije – interventni zakoni v letu 2020/21

Uvod

 

Priponka:

Primerjava povprečnih prihodkov (Excel izračun)

Gradivo je namenjeno predvsem samozaposlenim, ki so zavarovani po 15. členu ZPIZ-2. Obravnavamo tudi ukrepe v zvezi z oprostitvijo prispevkov in temeljnim dohodkom, ki se nanašajo na širšo skupino samozaposlenih: kmete, družbenike, verske uslužbence. V gradivo nismo vključili delovnopravne zakonodaje, ki jo obravnavamo pri plačah.

Za namen sestavitve Dohdej 2020 uvodoma pojasnimo, da se bodo iz prihodkov izvzeli zgolj MTD in delna povračila izgubljenega dohodka, medtem ko za ostale oblike pomoči ni izvzetja. Prav tako velja, da je potrebno pri obračunu upoštevati zgolj 10 obračunanih akontacij, saj se obroka za april in maj nista plačala. Slednje velja tudi za popoldanske s.p. GLEDE IZVZEMA PRIHODKOV JE FURS ZA LETO 2020 SPREMENIL STALIŠČE. 7.5.2021 SO OBJAVILI, DA SE SPREMENJENO STALIŠČE ZA LETO 2020 NE UPOŠTEVA, KAR POMENI, DA LAHKO ZAVEZANCI IZ PRIHODKOV IZVAMEJO TUDI OPROŠČENE PRISPEVKE (MAREC-MAJ 2020 TER OSTALE). SPREMENJENO STALIŠČE BO POTREBNO UPOTŠEVATI ŠELE ZA LETO 2021. ZAVEZANCI, KI ZA OPROŠČENE PRIHODKE UVELJAVLJATI OPROSTITEV MORAJO ODDATI POPRAVEK DDD-DDD (več o tem v E-seminarju Normanci v besedi in sliki 2020)*.

Za samozaposlene so poleg prej veljavnih zakonov (ZDavP-2, ZDoh-2, ZPIZ-2 …) v času od začetka epidemije (marec 2020) aktualni še interventni zakoni, ki so veljali v določenem obdobju ali še veljajo:

V skladu z ZIUPOPDVE je Ministrstvo za finance pripravilo merila pri ugotavljanju sorazmernosti prihodkov v podzakonskem predpisu (Pravilnik: Uradni list RS, št. 28/2021in Uradni list RS, št. 58/2021), ki se upoštevajo pri presoji vračanja sredstev za interventni ukrep MTD po ZZUOOP (od 1.10.2020 do 31.12.2020). Gre za merila sorazmernosti pri ugotavljanju znižanja prihodkov v letu 2020 v primerjavi z obsegom poslovanja v letu 2019. V dopolnjenem Pravilniku so med merili za vračanje MTD dodani tudi prihodki glede na povprečno število zaposlenih in glede na vrednost OS brez zemljišč.  Upošteva se izračun, ki je za delodajalca ugodnejši. Več o tem v 4.1. in 4.2. ter v gradivu – Pravilnik o merilih sorazmernosti.

Prav tako je potrebno upoštevati sklepe, ki jih v zvezi s podaljšanji posameznih določb sprejela Vlada RS. Do 31.3.2021 so podaljšani: MTD, povračila izgubljenega dohodka zaradi višje sile, karantene, delno kritje fiksnih stroškov, odlog plačila davka.

PKP 1

ZIUJP[1]

Od 29.03.2020 do 20.6.2020 (objava Sklepa o prenehanju veljavnosti določenih členov: (Uradni list RS, št. 89/20)

-predlaganje davčnega obračuna za leto 2019 se podaljša do 31.5.2020 in zamik vseh »aktivnosti« povezanih s tem (npr. določitev nove zavarovalne osnove, priglasitev normiranih odhodkov, plačevanje akontacij v novi višini …)

-možnost odloga plačila davka zaradi epidemije tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj

PKP 1, 2

ZIUPPP

Določbe glede prispevkov so se uporabljale le za prispevke iz navedenih obdobij

-avtomatičen odlog plačila prispevkov do 31.3.2022, ki so zapadli v plačilo meseca aprila, maja in junija 2020.

PKP 1 ,2

ZIUZEOP, ZIUZEOP-A

Od 11.4.2020-31.5.2020

-izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za marec (delno), april, maj 2020

-oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene, verske uslužbence, družbenike in kmete

-nadomestilo za bolniško odsotnost samostojnega zavezanca od 1.dne dalje ( za obdobje 11.4. do 31.5.2020) v breme ZZZS z vlogo, ki jo je potrebno oddati najpozneje do 30.9.2020

PKP 5

ZZUOPP

velja od 24. 10. 2020 do 31.12.2020 z možnostjo podaljšanja večine ukrepov za nadaljnjih 6 mesecev); nekateri ukrepi veljajo tudi za nazaj (od 1.9.2020)

Vsi ukrepi so bili s Sklepom Vlade RS podaljšani do 31.3.2021 (Uradni list RS, št. 195/20)

Vsi ukrepi so bili s Sklepom Vlade RS podaljšani do 30.6.2021 (Uradni list RS, št. 43/2021)

-izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za oktober, november in december 2020

-delno povrnjeni izgubljeni dohodek za samozaposlene in družbenike za čas trajanja karantene na domu (od 1.9.2020 do 31.12.2020)

-delno povrnjeni izgubljeni dohodek za samozaposlene in družbenike za čas nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka (od 1.9.2020 do 31.12.2020)

PKP 6

ZIUOPDVE

Velja od 28.11.2020 do 31.12.2020 z možnostjo podaljšanja posameznih ukrepov; nekateri ukrepi veljajo za nazaj

 

Nekateri ukrepi so podaljšani do 31.3.2021.

-odlog plačila davka (od 28.11.2020 do 31.12.2020; podaljšan do 31.3.2021 s Sklepom vlade RS (Uradni list RS, št. 199/2020))

-pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov (od 1. 10. 2020 do 31. 12.2020; podaljšan do 31.3.2021 s Sklepom Vlade RS (Uradni list RS, št. 195/20)) – glejte ZIUPOPDVE

-oprostitev najemnin (najemojemalci), če je lastnik država ali lokalna skupnost, od 19.10.2020 do preklica epidemije ali omejitev opravljanja dejavnosti.

-delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka

PKP 7

ZIUPOPDVE

Velja od 31.12.2020 z možnostjo podaljšanja posameznih ukrepov; nekateri ukrepi veljajo za nazaj

 

NFS je s Sklepom Vlade RS podaljšan (Uradni list RS, št. 195/20).

 

-spremembe v zvezi z ukrepom povračila fiksnih stroškov (excel pripomoček za NFS od 1.10.2020 – 31.12.2020)

- dodana nova načina pri ugotavljanju upada prihodkov in sprememba pri določanju števila zaposlenih in višji limit glede na število zaposlenih (ugodnejša obravnava lahko velja za nazaj 1.10.2020-31.12.2020)

-uvaja se MTD za verske uslužbence za oktober, november in december 2020

PKP 8

ZDUOP

Velja od 5.2.2021

-

PKP 9     Vračanje pomoči NFS za leto 2021 (dopolnitev 112. člena ZIUOPDVE v ZIUPGT-PKP9)

V gradivu smo skušali na podlagi zakonodaje in razpoložljivih informacij prikazali možnosti za premagovanje finančnih težav, s katerimi se samozaposleni so se ali se soočajo v času epidemije. Pri tem smo se oprli tudi na tolmačenja državnih organov in drugih organizacij. Nekatere teme smo podkrepili s primeri.

Da se izognemo težavam v izrazoslovju naj uvodoma pojasnimo, da bomo v gradivu uporabljali le izraza akontacija davka in davek. Z izrazom akontacija davka (normirani odhodki) imamo v mislih tudi predhodno akontacijo davka (dejanski odhodki). Z izrazom davek (normirani odhodki) pa zajamemo tudi akontacijo davka (dejanski odhodki).


[1] Kakšne možnosti so na razpolago gospodarstvu na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa po prenehanju interventnih ukrepov?

[1] Sprememba veljavnosti stališča glede davčne obravnave oprostitev prispevkov za socialno varnost pri normirancih

1 ZIUJP – od 29.3.2020 do 20.6.2020
1.1 Odlog plačila davčnega odtegljaja in akontacij davka

7. člen ZIUJP je dal zavezancem možnost obročnih plačil davčnega odtegljaja in akontacij davka ali odlog njihovega plačila za obdobje 24 mesecev.

Zavezanci, ki so do 31.3.2020 že oddali obračun Dohdej so imeli možnost, da na davčni urad oddajo vlogo za odlog plačila davka ali njegovo obročno odplačevanje. Enako velja tudi za akontacije. Pravna podlaga je 7. člen ZIUJP[2]. Torej, od 29.3.2020 so imeli zavezanci možnost, da:

Odobritev vloge ni bila avtomatična - obstajati je moral utemeljen razlog – izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. To je moral zavezanec tudi pojasniti in priložiti dokazila. Kako in na kakšen način je napisano v Navodilih za izpolnjevanje obrazca, ki so vključno z Obrazcem oz. vlogo dostopna na spletni strani edavki: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odlog_obrok_epidemija_virus_covid19_po

O teh vlogah je davčni urad odloči v 8 dneh in v primeru odobritve opozori zavezanca o posledicah nepravočasnih plačil akontacij. To pomeni, da je treba odločbe pozorno prebrati.


[2] Že po 102. členu ZDavP-2 so imeli zavezanci možnost, da zaprosijo za odlog plačila davka, vendar to ni veljalo za akontacije davka in davčni odtegljaj. 

2 ZIUPPP – odlog plačila prispevkov, zapadlih v aprilu, maju in juniju 2020
2.1 Odlog plačila prispevkov

13. člen ZIUPPP določa, da se plačilo prispevkov, ki so zapadli v plačilo meseca aprila (prispevki za marec), maja (prispevki za april) in junija (prispevki za maj) 2020 odloži do 31. marca 2022. V tem obdobju lahko odložene prispevke zavezanec plača v enkratnem znesku ali obročno.

Odlog plačila je bil avtomatičen – brez vloge, vendar le za samozaposlene, ki so izpolnjevali pogoje iz 12. člena ZIUPPP.

POGOJ 1: Samozaposlena oseba je na dan 29.3.2020 (uveljavitev ZIUPPP) opravljala katerokoli pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, ne glede na pravno organizacijsko obliko izvajanja dejavnosti.

POGOJ 2: Samozaposlena oseba je imela na dan 29.3.2020 urejen vpis v ustrezen register:

Veljalo je tudi za kmete.

POGOJ 3: Do dne uveljavitve ZIUPPP (29.3.2020) samozaposlena oseba ni začela postopka prenehanja dejavnosti.

POGOJ 4: V obvezno zavarovanje je bila samozaposlena oseba vključena le na podlagi opravljanja te dejavnosti in ni izpolenjavala pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi. To pomeni, da do odloga plačila prispevkov niso bile upravičene samozaposlene osebe, ki na podlagi samozaposlitve niso bile zavarovane za polni zavarovalni čas. Primeroma gre za kombinacije zavarovalnih podlag samozaposlitve in delovnega razmerja, starševstva, pokojnine ipd. Glede delno upokojenih- delno samozaposlenih oseb velja, da odlog lahko koristijo tisti samozaposleni, ki so delno invalidsko upokojeni[3].

POGOJ 4: Samozaposlena oseba ni imela drugih zaposlenih.

POGOJ 5: Samozaposlena oseba je imela izpolnjene obveznosti glede obveznih dajatve in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ. Med davčne obveznosti sodijo npr. davki, prispevki, izvozno-uvozno dajatve. FURS pa pobira oz. natančneje izterjuje tudi denarne nedavčne obveznosti drugih predlagateljev kot so policija, sodišča, upravne enote[4].

Samozaposlena oseba na dan 28.2.2020 ni imela 50,00 EUR ali več zapadlih obveznosti do FURS. Če jih je imela, je bil rok plačila do vključno 6.4.2020. Na ta dan so lahko ostale neplačane:


[3] Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa z dne 10.4.2020.

[4] Na video tiskovni konferenci je bilo rečeno, da kazni za prometne prekrške ne bodo upoštevane.

3 ZIUZEOP in ZIUZEOP-A od 11.4.2020 do 31.5.2020
3.1 Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka (MTD) za marec, april, maj 2020

MTD je bil uzakonjen za samozaposlene osebe, ki niso mogle opravljati dejavnosti ali so jo opravljale v bistveno zmanjšanem obsegu (34. do 37. člen ZIUZEOP). Upravičenec je dobil izredno pomoč v obliki MTD v višini 350,00 EUR za mesec marec in po 700,00 EUR za meseca april in 700,00 EUR za maj 2020, če je opravljal dejavnost najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve tega zakona (11.4.2020).

MTD so prejeli samozaposleni, ki so izpolnili in oddali vlogo na FURS ob izpolnjevanju pogojev.

POGOJ 1: Na dan 11.4.2020 (uveljavitev ZIUZEOP) je bila oseba v zavarovanje vključena na podlagi samozaposlitve:

Če v zavarovanje po teh podlagah niso bile vključene za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas, so bile upravičene do sorazmernega dela izredne pomoči v obliki MTD. Delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh podlagah se za posamezni mesec določi glede na povprečno dnevno število ur vključitve v zavarovanje v posameznem mesecu.

POGOJ 2: Ugotovljen (ocenjen) je bil bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti. To pomeni bistveno zmanjšanje prihodkov, pri čemer so se upoštevali prihodki po pravilih o računovodenju (čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju + nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo):

Pogoj se lahko dejansko ugotovi šele po koncu poslovnega leta 2020. Pripomoček za izračun prihodkov je v excel prilogi. (UPORABITE SAMO PRVI ZAVIHEK – PRIHODKI).

POGOJ 3: Zavezanci so morali predložiti izjavo na FURS.

POGOJ 4: Samozaposlena oseba je imela izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (podrobneje - POGOJ 5 pri odlogu plačila).

MTD je oproščen vseh davkov in prispevkov. Ali MTD vključimo v DohDej 2020?

 1. Če so pogoji za zadržanje pomoči izpolnjeni, potem se vključijo med prihodke in hkrati izvzamejo v točki 2.8. DohDej.
 2. Če pogoji niso izpolenjeni, jih v DohDej ne vključimo in posledično ne izvzamemo. V tem primeru gre za obveznost do države.

3.2 Oprostitev plačila prispevkov od 13.3. do 31.5.2020

Oprostitev plačila prispevkov urejata 37. in 38. člen ZIUZEOP. Izpolnjevanje pogojev za oprostitev je bilo enako pogojem za pridobitev MTD (glejte poglavje 3.1.).

Tako kot velja za MTD lahko zavezanci šele po koncu leta 2020 ugotovijo dejansko višino prihodkov in izvedejo ustrezno primerjavo (glejte poglavje 3.1.).

Na spletni strani gov.si je pojasnilo, da se od oproščenih prispevkov se dohodnina ne plača[5]. 20. člen Zdoh-2 navaja oprostitve plačila dohodnine od subvencij in pomoči. V 9. točki tega člena so navedeni tudi obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih za posamezne zavarovance v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, pod pogojem, da Slovenija oziroma samoupravna lokalna skupnost ne nastopa kot njihov delodajalec.

Ali oproščene prispevke vključimo v DohDej 2020?

 1. Če so pogoji za zadržanje pomoči izpolnjeni, potem se vključijo med prihodke, izvzema ni:

  • pri ugotavljanju davčne osnove na podlagi dejanskih odhodkov je davčni in poslovni rezultat iz naslova oprostitve 0,00 EUR, saj so bili prihodki evidentirani kot protipostavka evidentiranih stroškov.
  • pri ugotavljanju davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov se ničelni poslovno-davčni učinek predpostavlja, saj so “stroški” obračunanih prispevkov vključeni v normirane odhodke.

GLEDE IZVZEMA PRIHODKOV JE FURS ZA LETO 2020 SPREMENIL STALIŠČE. 7.5.2021 SO OBJAVILI, DA SE SPREMENJENO STALIŠČE ZA LETO 2020 NE UPOŠTEVA, KAR POMENI, DA LAHKO ZAVEZANCI IZ PRIHODKOV IZVAMEJO TUDI OPROŠČENE PRISPEVKE (MAREC-MAJ 2020 TER OSTALE). SPREMENJENO STALIŠČE BO POTREBNO UPOTŠEVATI ŠELE ZA LETO 2021.

ZAVEZANCI, KI ZA OPROŠČENE PRIHODKE UVELJAVLJATI OPROSTITEV MORAJO ODDATI POPRAVEK DDD-DDD (več o tem v E-seminarju Normanci v besedi in sliki 2020).

Uradno pojasnilo na spletni strani gov.si:

Kaj to pomeni za zavezance, ki so že oddali letne davčne obračune za leto 2020?

Zavezanci, ki so že oddali letne davčne obračune za leto 2020 (rok je bil 30.4.2021) bodo lahko prek sistema eDavki ponovno oddali obračun kot popravek. V tem popravku bodo morali oproščene prispevke izvzeti iz prihodkov v točki 2.6 obračuna DDD-DDD.

Ali MORAM oddati popravek obračuna?

Ne. V tem primeru oddaja popravka obračuna ni obvezna (je prostovoljna), vsekakor pa prinaša ugodnejšo davčno obravnavo.

Kako lahko oddam popravek obračuna?

Če želite oddati popravek obračuna, morate v eDavkih odpreti že oddan obrazec obračuna DDD-DDD. Na vrhu obrazca kliknite na gumb »Popravek« in izberete vrsto dokumenta, ki da oddajate (predlagamo vložitev dokumenta »P« oziroma »Z«).

V obrazcu nato poiščite točko 2.6. in v polje vnesite znesek oproščenih prispevkov za socialno varnost (znesek oproščenih prispevkov ste že prej morali vključiti v prihodke - pod zaporedno št. 1). Na ta način boste oproščene prispevke izvzeli iz prihodkov. Na koncu ne pozabite oddati dokumenta.

 1. Če pogoji niso izpolenjeni, jih v DohDej ne vključimo. V tem primeru gre za obveznost do države.

[5] https://www.gov.si/novice/2021-02-01-pomoc-prejeta-na-podlagi-interventnih-ukrepov-in-njihova-obravnava-v-davcnem-obracunu-ddpo-in-dohdej/

3.3 Nadomestilo za bolniško odsotnost samostojnega zavezanca od 1.dne dalje (za obdobje 11.4. do 31.5.2020) v breme ZZZS

56. člen ZIUPZEOP je tudi samostojnim zavezancem omogočil izplačilo nadomestil v breme ZZZS od 1. dne zadržanosti. Gre za osebe, ki so navedene v 28. členu ZZVZZ. osebam, ki:

Izplačilo nadomestila po ZIUZEOP je bilo mogoče za obdobje nezmožnosti za delo samostojnega zavezanca od 11. 4. 2020 OD PRVEGA DNE ZADRŽANOSTI (od začetka veljavnosti ZIUZEOP) do prenehanja razlogov za začasno nezmožnost za delo, vendar najdlje do 31. 5. 2020[6].

Kako so samozaposleni uveljavljali nadomestilo v primerih bolniške je pregledno napisano na ZZZS: https://zavezanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azap/nadomestilo-place-med-zacasno-zadrzanostjo-od-dela/uveljavljanje-pravice-do-nadomestila-samostojnih-zavezancev-COVID19/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivTxNDTy8gg18Ddz9DA0CDb3MAw2NLQwNTAz0C7IdFQGz6iAR/ .

Zakonodaja ni predvidela omejitev glede oprostitve prispevkov in temeljnega dohodka za samozaposlene, ki so na bolniški. To v praksi pomeni, da je v obdobju od 11.4.2020 dalje samozaposleni, ki je bil na bolniški in hkrati izpolnjeval pogoje za temeljni dohodek ter oprostitev prispevkov:

Prilagamo FAQ FURS na dan 04.02.2020 (PKP3):

29d. Ali sem upravičen do oprostitve plačila prispevkov, če sem bolniško odsoten?[7]

Da, če izpolnjujete druge predpisane pogoje, ste po trenutno veljavni zakonodaji, ki pa se bo lahko spremenila, upravičeni do oprostitve plačila prispevkov.

46e. Ali sem upravičen do izplačila mesečnega temeljnega dohodka, če sem na bolniški?

Da, če izpolnjujete druge predpisane pogoje, ste po trenutno veljavni zakonodaji, ki pa se bo lahko spremenila, upravičeni do oprostitve plačila prispevkov.


[6] https://zavezanec.zzzs.si

[7] https://www.fu.gov.si

3.3.1 Vpliv bolniške na prihodkovni kriterij – število dni poslovanja

V obrazložitvi k 11. členu ZIUZEOP – A je bilo zapisano[8]: “Šteje, da upravičenec ne posluje, če njegovo podjetje ni poslovno aktivno. To primeroma pomeni, da je samozaposleni odsoten zaradi bolezni in je njegovo podjetje v tem času neaktivno, torej ne izvaja poslovnih aktivnosti preko drugih deležnikov (npr. zaposlenih, študentov, družinskih članov in drugih).

Ne glede na navedeno pa to, da ne posluje, ne vključuje tudi obdobja, za katero upravičenec uveljavlja pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo (materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo), kar izhaja iz opredelitve prihodkov iz predloga spremenjenega tretjega odstavka tega člena.”

Enako pojasnjuje FURS v FAQ (PKP 3).

46.n Samozaposlen (brez zaposlenih) je na bolniški v breme ZZZS že od časa pred epidemijo. Prihodkov v letu 2020 nima, ker je že ves čas na bolniški. Ali je upravičen do mesečnega temeljnega dohodka? Ali so glede na zakonske spremembe kriteriji, ki so bili določeni za bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti (tj. primerjava prihodkov meseca marca, aprila in maja 2020 s prihodki meseca februarja 2020), še pomembni?

V primeru, da gre za samozaposlenega (brez zaposlenih), ki je na bolniški v breme ZZZS že celo leto 2019 in tudi še vedno v letu 2020, mu mesečni temeljni dohodek ne pripada, saj ne bo mogel dokazati izpolnjevanja prihodkovnega pogoji iz 37. člena ZIUZEOP (tj. več kot 10% upada povprečnih mesečnih prihodkov v letu 2020 glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. 3. 2020). V primeru, da bi kljub temu zaprosil za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka in bi mu bil ta tudi izplačan, bi moral tega potem tudi vrniti.

V primeru, da gre za samozaposlenega (brez zaposlenih), ki je bil na bolniški v breme ZZZS samo določeno obdobje v letu 2019 – pomeni, da ni posloval v celotnem letu 2019 (torej, da je kljub bolniški v letu 2019 imel v tem letu tudi prihodke) in bo na bolniški tudi samo določeno obdobje v letu 2020 (torej, da bo kljub bolniški v letu 2020  imel v tem letu tudi prihodke), bo upravičen do mesečnega temeljnega dohodka iz 34. člena ZIUZEOP, če bo lahko dokazal upad povprečnih mesečnih prihodkov v letu 2020 za več kot 10% v primerjavi s povprečnimi mesečnimi prihodki v letu 2019. Če ta pogoj ne bo izpolnjen, bo moral izplačan mesečni temeljni dohodek vračati.   


[8] https://imss.dz-rs.si

3.4 Vračanje pomoči – MTD in oproščenih prispevkov

Vračanje pomoči je vezano na izpolnjevanje prihodkovnih pogojev. V zvezi s tem velja, da se upoštevajo prihodki po pravilih o računovodenju in sicer: čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju + nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo (materinsko nadomestilo, očetovsko nadomestilo in starševsko nadomestilo; v bruto znesku):

Pogoj se lahko dejansko ugotovi šele po koncu poslovnega leta 2020. Na doseganje pogoja pomembno vpliva tudi obdobje, ki ga mora zavezanec upoštevati pri izračunu pogoja. V določenih primerih bo potreben preračun na povprečne mesečne prihodke kljub temu, da je imel zavezanec dejavnost registrirano celotno leto 2019/2020. Šteje se, da zavezanec, ki nima zaposlenih, študentov, družinskih članov … ni posloval:

Pripomoček za izračun prihodkov je v excel prilogi. (UPORABITE SAMO PRVI ZAVIHEK – PRIHODKI).

Izjavo o vračilu mesečnega temeljnega dohodka in oproščenih plačil prispevkov mora samozaposlena oseba predložiti FURS najkasneje do roka za predložitev obračuna dohodka iz dejavnosti, t.j. 31.3.2021, za leto 2020 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020.

Samozaposleni preko eDavkov vložijo tudi izjavo o vračilu prejetih sredstev.

Vir: eDavki


[9] Ker se nadomestila iz tega naslova vštevajo v bruto znesku med prihodke, se obdobje starševskega varstva šteje za čas, ko je zavezanec opravljal dejavnosti, medtem ko se skrajšan DČ v to obdobje ne šteje (Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP5 na davčnem področju; točka 3.11)

4 ZZUOOP od 24.10.2020 do 31.12.2020; nekateri ukrepi od 1.9.2020 do 31.12.2020; ukrepi s sklepom vlade podaljšani do 31.3.2021; ukrepi s sklepom vlade podaljšani do 30.6.2021
4.1 Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za oktober, november in december 2021; s sklepom vlade podaljšano za januar, februar in marec 2021; s sklepom vlade podaljšano do 30.6.2021*

* Ur. l.RS 43/2021

Ponovna zakonska uvedba MTD je veljala za zavezance, ki so bili registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve tega zakona in dejavnosti zaradi posledic epidemije niso mogli opravljati ali so jo opravljali v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije.

Višina MTD je bila 1.100,00 EUR za posamezni mesec (oktober, november in december 2021) oz. 700,00 EUR za samozaposlene v kulturi, ki jim prispevke plačuje RS[10]. Izredna pomoč v obliki MTD za upravičence, ki so vložili vlogo za izplačilo delno povrnjenega izgubljenega dohodka (poglavje 4.2.) se je za posamezen mesec zmanjšala za višino izplačanega delno povrnjenega izgubljenega dohodka.

POGOJ 1: Na dan 24.10.2020 (uveljavitev ZZUOOP) je bila oseba v zavarovanje vključena na podlagi samozaposlitve:

Če v zavarovanje po teh podlagah niso bile vključene za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas, so bile upravičene do sorazmernega dela izredne pomoči v obliki MTD. Delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh podlagah se za posamezni mesec določi glede na povprečno dnevno število ur vključitve v zavarovanje v posameznem mesecu.

POGOJ 2: Ugotovljen (ocenjen) je bil bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti. To pomeni bistveno zmanjšanje prihodkov, pri čemer so se upoštevali prihodki po pravilih o računovodenju (čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju + nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo):

Pogoj se lahko dejansko ugotovi šele po koncu poslovnega leta 2020. Pripomoček za izračun prihodkov je v excel prilogi.

Glede prihodkov je bil sprejetPravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov (Uradni list RS, št. 28/2021) – za samozaposlene, ki niso poslovali celotno leto 2019 in/ali 2020 (glejte poglavje 4.3.). Pravilnik je bil dopolnjen (Uradni list RS, št. 58/2021) kot kriterij so bili dodani tudi prihodki glede na povprečno število zaposlenih in glede na vrednost OS brez zemljišč. Upošteva se izračun, ki je ugodnejši. Skladno s spremembami pravilnika lahko zavezanci prihodkovni pogoj ugotavljajo še:

POGOJ 3: Zavezanci so morali predložiti izjavo na FURS.

POGOJ 4: Samozaposlena oseba je imela izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (podrobneje - POGOJ 5 pri odlogu plačila).

MTD je oproščen vseh davkov in prispevkov. Ali MTD vključimo v DohDej 2020?

 1. Če so pogoji za zadržanje pomoči izpolnjeni, potem se vklučijo med prihodke in hkrati izvzamejo v točki 2.8. DohDej.
 2. Če pogoji niso izpolnjeni, jih v DohDej ne vključimo in posledično ne izvzamemo. V tem primeru gre za obveznost do države.

Za razliko od “prvega” MTD pri tem velja, da lahko v primeru ugotovljene neupravičenosti (prihodkovni pogoj ni dosežen) zavezanec po vračilu MTD zahteva delno povrnjeni izgubljeni dohodek, če mu ta pripada (glejte poglavje 4.2.).

S Sklepom vlade RS (Uradni list RS, št. 195/20) je bil ukrep podaljšan do 31.3.2021. To pomeni, da lahko zavezanci za MTD zaprosijo še za januar, februar in marec 2021. V dokumentu pogostih vprašanj in odgovorov FURS smo našli pojasnilo, da se pogoji upravičenosti niso spremenili: “Upravičenci morajo še izpolnjevati pogoj upada prihodkov iz 91. člena ZZUOOP. To pomeni, da bo potrebno izkazati upad prihodkov v letu 2020 glede na leto 2019 (oziroma 20 % upad glede na drugo relevantno obdobje v skladu s 91. členom ZZUOOP).” Glede relavantnih obobij primerjave pojasnilo še pričakujemo.


[10] 940,00 EUR za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalca.

4.2 Delno povrnjeni izgubljeni dohodek za samozaposlene za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka - velja od 1.9.2020 do 31.12.2020; ukrep s sklepom vlade RS podaljšan do 31.3.2021; s sklepom vlade podaljšano do 30.6.2021

Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka je znašala 250,00 EUR za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ni bil zmožen opravljanti dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot 250,00 EUR za 10 dni, 500,00 EUR za 20 dni in 750,00 EUR v enem mesecu.

POGOJ 1: Na dan 24.10.2020 (uveljavitev ZZUOOP) je bila oseba v zavarovanje vključena na podlagi samozaposlitve:

POGOJ 2: Izgubljeni dohodek se je delno povrnil:

POGOJ 3: Za isto obdobje oseba ni uveljavljala MTD

Če je bila oseba upravičena do izredne pomoči v obliki MTD (poglavje 4.1.) za isto obdobje ni upravičena do povrnitve izgubljenega dohodka.

POGOJ 4: Oseba je preko eDavkov vložila zahtevo z dokazili za povračilo, pri čemer je bil skrajni rok 31. december 2020.

Vračanje delno izgubljenega dohodka velja za zavezance, ki so prejeli MTD in so do MTD upravičeni. Hkrati velja, da imajo zavezanci, ki ugotovijo, da jim MTD ne pripada možnost, da po vračilu MTD zahtevajo izplačilo delno izgubljenega dohodka:

Vračilo delno izgubljenega dohodka je oproščeno vseh davkov in prispevkov. Ali vračilo vključimo v DohDej 2020?

Da. Vključijo se med prihodke in hkrati izvzamejo v točki 2.8. DohDej.

S Sklepom vlade RS (Uradni list RS, št. 195/20) je bil ukrep podaljšan do 31.3.2021.

4.3 Vračanje MTD in/ali delno izgubljenega dohodka

MTD in delno izgubljeni dohodek se izključute, kar pomeni, da zavezanec ni mogel uveljljvati obeh hkrati. V primeru, da sta bila za isti čas (npr. november) izplačan oba, mora zavezanec povrniti izgubljeni dohodek.

V kolikor zavezanec vrne MTD lahko za isto obdobje odda vlogo za delno izgubljeni dohodek, če je do njega upravičen (glejte poglavje 4.2.).

Postopki in roki glede vračanja MTD so enaki kot pri MTD po ZIUZEOP. Obrazec na eDavkih je enoten, zato vas napotimo na poglavje 3.4..

 

Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov (Uradni list RS, št. 28/2021) – za samozaposlene, ki niso poslovali celotno leto 2019 in/ali 2020 določa sledeče:

 1. Do ukrepa upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki niso poslovali v celotnem letu 2019 oz. 2020 in so se  jim:

Povprečni mesečni prihodki posameznega leta izračunajo na naslednji način:

 

 1. Do ukrepa upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki niso poslovali v letu 2019 in so se  jim:

Povprečni mesečni prihodki posameznega leta izračunajo na naslednji način:

 

Pravilnik je bil dopolnjen (Uradni list RS, št. 58/2021) in velja še:

 1. Do ukrepa upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki niso poslovali v celotnem letu 2019 oz. 2020 in so se jim:

Prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2019 oziroma 2020 izračunajo na naslednji način:

Za plačo oz. nadomestilo plače v breme delodajalca štejejo vse plače in nadomestila plače, ki jih delodajalec izplača, ne glede na to, ali so delodajalcu nekatera izplačila refundirana iz javnofinančnih virov.

Prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2019 oziroma 2020 izračunajo na naslednji način:

Kot vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, se upošteva vrednost osnovnih sredstev brez zemljišč iz bilance stanja na zadnji dan posameznega primerjalnega obdobja.

 

 1. Do ukrepa upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki niso poslovali v letu 2019 in so se jim:

Prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 31. avgusta se izračunajo na naslednji način:

Za plačo oz. nadomestilo plače v breme delodajalca štejejo vse plače in nadomestila plače, ki jih delodajalec izplača, ne glede na to, ali so delodajalcu nekatera izplačila refundirana iz javnofinančnih virov.

Prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 do 31. avgusta 2020 izračunajo na naslednji način:

Kot vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, se upošteva vrednost osnovnih sredstev brez zemljišč iz bilance stanja na zadnji dan posameznega primerjalnega obdobja.

Izračuni so na voljo v excelu in so sestavni del e-seminarja Samozaposleni (s.p.) od začetka epidemije – interventni zakoni v letu 2020/21.

 

Kaj se šteje za obdobje poslovanja, ki ga upoštevamo pri izračunu števila dni poslovanja?

To je obdobje, v katerem je prejemnik pomoči registriran za opravljanje dejavnosti. 

Pri prejemniku pomoči – družbeniku je to obdobje, v katerem je registriran pravni subjekt, katerega lastnik je.

Pri fizičnih osebah (npr. s.p.) se v čas poslovanja ne glede na registracijo NE ŠTEJE obdobje, v katerem njegovo podjetje ni bilo poslovno aktivno, ker je bil prejemnik pomoči odsoten iz razlogov, na katere ni mogel vplivati (npr. bolniška), razen če je imel v tem obdobju zaposlene ali  je poslovno aktivnost izvajal kdo drug. Če je bil prejemnik pomoči odsoten iz naslova starševskega varstva (porodniška, očetovski in materinski dopust) se ta čas odsotnosti ŠTEJE v obdobje opravljanja dejavnosti in se smatra, da je bilo podjetje poslovno aktivno.

Če oseba ni poslovala polni delovni čas (ni bila vključena v zavarovanje za polni zavarovalni čas), se pri določanju  obdobja poslovanja v posameznem letu za ugotovitev znižanja prihodkov upošteva sorazmerno skrajšano glede na skrajšani zavarovalni čas, razen če je bilo njegovo podjetje polno poslovno aktivno po  zaposlenih  ali  drugih  deležnikih. 


 

5 ZIUOPDVE velja od 28.11.2020 do 31.12.2020 (z možnostjo podaljšanja)
5.1 Odlog plačila davkov in prispevkov (od 28.11.2020 do 31.12.2020; podaljšan do 31.3.2021)

Podobno kot je veljalo po ZIUJP, velja tudi po ZIUPDVE. FURS lahko na podlagi vloge dovoli odlog plačila davkov ali prispevkov za čas do 2 let (24 mesecev) zaradi zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Odlog velja tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj.

Za čas odloženega plačila, se za znesek odloženih davkov/prispevkov ne zaračunajo obresti.

Davčni zavezanci so lahko do 31.12.2020 preko eDavkov oddali vloge (https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odlog_obrok_epidemija_virus_covid19_po).

Ukrep je bil s Sklepom vlade RS (Uradni list RS, št. 199/2020 ) podaljšan do 31.3.2021.

5.2 Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov (od 1.10.2020 do 31.12.2020, podaljšan do 31.3.2021) – glejte ZIUPOPDVE

Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov, ki so bili uveljavljeni z ZIUOPDVE se je glede pogojev oz. kriterijev spremenilo s sprejemom PKP7 – ZIUPOPDVE, zato glejte poglavje 6.1.. 

5.3 Pomoč v obliki oprostitve najemnin od 19. 10. 2020 do preklica epidemije ali omejitvenih ukrepov

Upravičenci vlogo oddajo do 30. aprila 2021.

Najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti RS ali samoupravnih lokalnih skupnosti (občin), ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa je bistveno otežkočeno, v obdobju trajanja razglašene epidemije COVID-19 na območju RS oz. v obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo dopustno, to je od vključno 19. oktobra 2020 dalje, ne zaračunava najemnina ali del najemnine.

O upravičenosti do oprostitve plačila najemnine ali njenega dela iz prejšnjega odstavka odloča predstojnik oziroma predstojnica upravljavca oziroma organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti.

POGOJI:

Uporabnikom športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti RS ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni onemogočena ali pa je bistveno otežena uporaba športnih objektov in površin za šport v naravi, se v obdobju trajanja razglašene epidemije COVID-19 na območju RS oz. v obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi uporaba ni bila dopustna ali pa je bila bistveno otežena, to je od vključno 19. oktobra 2020 dalje, ne zaračunavajo obveznosti iz najemnega razmerja ali v primeru samoupravnih lokalnih skupnosti obveznosti ali del obveznosti iz najemnega razmerja. Do oprostitve plačila najemnine so upravičene športne organizacije, ki jih določa zakon, ki ureja šport, razen športna društva in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. O oprostitvah odloča predstojnik oziroma predstojnica upravljavca oziroma organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti.

Postopek za oprostitev plačila najemnine ali dela najemnine ureja Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 200/20).

5.4 Delno povrnjeni izgubljeni dohodek za samozaposlene za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka - velja od 28.11.2020 do 31.12.2020 (ukrep s sklepom vlade RS podaljšan do 31.3.2021)

Ta ukrep je bil uzakonjen z ZZUOOP (glejte poglavje 4.2.).

Sprememba po ZIUOPDVE se nanaša na datum vključite.

POGOJ 1: Na dan 28.11.2020 (uveljavitev ZIUOPDVE) je bila oseba v zavarovanje vključena na podlagi samozaposlitve:

Nadalje so spremembe povezane s spremembo navodil glede izdajanja odločb o karanteni. V ZIUOPDVE je izrazoslovje poenoteno z Zakonom o nalezljivih boleznih (ZNB) in se uporablja izraz »napotitev v karanteno na domu« in »potrdilo o napotitvi v karanteno na domu«. Upravičenost do kakršnihkoli nadomestil iz naslova karantene na domu se presoja zgolj na podlagi ZIUOPDVE (doslej je veljalo tudi na podlagi ZNB).

Ker je bilo v praksi oteženo dokazovanje izjave glede tega, kdaj se je določena oseba odpravila v drugo državo (v povezavi z uvrstitvijo namembne države na zeleni, oranžni ali rdeči seznam) je v tem delu sprememba. Velja, da se upravičencu izgubljeni dohodek delno povrne, če je ob povratku ob prehodu meje v RS napoten v karanteno na domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo.

FURS je v zvezi z delno povrnitvijo izgubljenega dohodka izdal sporočilo, ki si ga lahko v celoti preberete na povezavi: Povračilo izgubljenega dohodka za januar - marec zaradi karantene ali varstva otrok.

Izpostavili bi, da ena vložena izjava za povračilo delno izgubljenega dohodka zaradi varstva otroka, pomeni zgolj izplačilo 250,00 EUR. V kolikor varstvo traja dalj kot 10 dni je treba vložiti novo izjavo. Ker je bil ukrep podaljšan do 31.3.2021 velja, da mora biti vloga vložena v roku 30 dni od vročitve odločbe o karanteni ali potrdila, ki ga izda pristojni organ, oziroma od pridobitve drugega ustreznega dokazila, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar najkasneje do 31. marca 2021.

6 ZIUPOPDVE velja od 30.12.2020 (posamezni ukrepi veljajo za nazaj in jih je možno podaljšati)
6.1 Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov (od 1.10.2020 do 31.12.2020; s sklepom Vlade RS podaljšan do 31.3.2021; s sklepom vlade podaljšan do 30.6.2021)
6.1.1 Nekriti fiksni stroški od 1.10.2020 do 31.12.2020

Glede tega ukrepa je potrebno upoštevati večje število kriterijev in omejitev. Najprej naj pojasnimo, da se pri višini izplačila pomoči upošteva najnižji, od izračunanih zneskov omejitev. Prva omejitev je neto izguba v obdobju od 1.10.2020 do 31.12.2020. Od te je namreč odvisna višina pomoči za celotno trimesečno obdobje. Upravičenci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov skladno z davčno zakondajo, zagotavljajo podatek o načrtovani in dejansko doseženi izgubi v zadnjem kvartalu, ugotovljeni v skaldu s SRS na podlagi verodostojnih listin[11]. Druga omejitev se nanaša na število zaposlenih oz. po PKP 7 povprečno število zaposlenih. Od tega števila je prav tako odvisna višina pomoči v tem obdobju, pri čemer se »limit« izračuna na mesečni ravni. Znesek pomoči je odvisen tudi od višine upada prihodkov, pri čemer sta bila s PKP 7 uvedena 2 dodatna načina izračuna upada prihodkov. Višino upada prihodkov moramo izračunati, da dobimo ustrezen % priznanih NFS (0,6 % ali 1,2 %), ki ga množimo z letnimi prihodki 2019. V prilogi dokumenta je excel pripomoček za izračun fiksnih stroškov za obdobje 1.10.2020-31.12.2020.

Vse spremembe, ki jih je prinesel PKP 7 so lahko upravičenci upoštevali za nazaj, če so bile zanje ugodnejše. Spremembe po PKP 7 se nanašajo tudi na obdobje 1.10.2020- 31.12.2020, pri čemer je lahko upravičenec spremenil vlogo »za nazaj«, če so bili novi pogoji zanj ugodnejši. Upravičenci so ugodnejšo obravnavo uveljavljali z dopolnitvijo vloge (popravek vloge na eDavkih).

Kateri kriteriji, ki vplivajo na morebitni popravek že oddane vloge, so se spremenili?

Spremenjena je bila tudi višina povračila na zaposlenega, če je bil upad prihodkov višji od 70 % in sicer s prvotnih 1.000,00 EUR/zaposlenega na 2.000,00 EUR/zaposlenega. Ta višina pomoči bo upoštevana avtomatično, kar pomeni, da zgolj zaradi te spremembe ni bilo potrebno vlagati popravkov.

Kdo so upravičenci?

Do te pomoči so bile upravičene tudi samozaposlene osebe, ki so bile zavarovane po 15. ali 16. členu ZPIZ-2, če so se za opravljanje gospodarske dejavnosti registrirale najkasneje do 1. septembra 2020. Upravičeno obdobje pomoči je od 1. oktobra 2020 do 31. decembra 2020. Upravičeno obdobje pomoči je bilo s sklepom vlade RS podaljšano do 31.3.2021 (Uradni list RS, št. 195/2020).

Pod določenimi pogoji kot npr. nezmožnost opravljanja dejavnosti ali bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti, lahko oz. so lahko upravičenci zaprosili za pomoč.

Višina nekritih fiksnih storškov?

Nekriti fiksni stroški so določeni kot:

Pri upadu prihodkov 30 % - vključno 70 % se upošteva 0,6 %, pri upadu prihodkov nad 70 % se upošteva 0,6 %.

Na višino nekritih fiksnih stroškov pa vpliva tudi višina neto izgube in (povprečno) število zaposlenih.

Podjetje ima v obdobju upravičenosti (1.10.2020-31.12.2020) neto izgubo, pri čemer se med prihodke ne šteje pomoč za kritje fiksnih stroškov. Najvišja možna pomoč v celotnem (trimesečnem) obdobju je omejena na:

Velikost upravičenca se določa skladno s Prilogo 1 Uredbe Komisije 651/2014/EU[12] na dan oddaje vloge:

mikro

malo

srednje

Manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR

Manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR

Manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR

Število zaposlenih omejuje višino pomoči

PKP 7 je prinesel spremembe:

Kako izračunati povprečno število zaposlenih? Povprečno število zaposlenih se izračuna kot število delovnih ur v obdobju od 1.12.2019 – 30.11.2020, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače v breme delodajalca, pri čemer se upošteva ure na delu, praznike, dopuste in nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti za delo delavca zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu, v primerjavi s številom možnih delovnih ur za to obdobju, in sicer na dve decimalki natančno. FURS k temu dodaja, da se za ta namen kot izplačila iz lastnih sredstev oziroma izplačila v breme delodajalca smatrajo vse plače in vsa nadomestila, ki jih delodajalec izplača, ne glede na to, da so mu lahko nekatera izplačila naknadno refundirana iz javno finančnih virov (tudi čakanje na delo, refundacije).

Kriteriji in pogoji?

POGOJ 1: vsaj 1 oseba zaposlena na dan 28. november 2020; pri čemer se za zaposleno osebo šteje tudi samozaposlena oseba, zavarovana po 15. ali 16. členu ZPIZ-2.

POGOJ 2: na dan 31. december 2019 podjetje ni bilo v težavah (npr. v postopkih zaradi insolventnosti)

POGOJ 3: Upravičenec ni:

POGOJ 4: nekriti fiksni stroški se ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.

POGOJ 5: ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19

Upad prihodkov:

KRITERIJI – POVZETEK:

Pri upadu prihodkov od 30 % do vključno 70 % izračunamo 0,6 % letnih prihodkov in znesek množimo s 3.

Pri upadu prihodkov nad 70 % izračunamo 1,2 % letnih prihodkov in znesek množimo s 3.

Dobljeni znesek primerjamo z omejitvami:

VRAČANJE

Pomoč bodo morali vračati zavezanci, ki so narobe ocenili upad prihodkov. Vračila bodo v celoti ali sorazmernem delu; odvisno od dejansko ugotovljenega upada prihodkov od prodaje ter ostalih kriterijev (izguba, zaposleni). Če upravičenec na osnovi ocene nekritih fiksnih stroškov prejme višji znesek pomoči, kot je do njega upravičen na osnovi dejansko ugotovljenih podatkov, mora preveč prejeta sredstva vrniti.

O tem mora upravičenec obvestiti FURS in sicer najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020 (31.3.2021). Znesek prejete pomoči bo moral vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe.


[11] FAQ FURS;26.2. PKP 6

[12] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=HU

[13] Po PKP 6 le 1.000,00 EUR.

6.1.2 Nekriti fiksni stroški od 1.1.2021 do 31.3.2021

Upravičeno obdobje je obdobje januar – marec 2021. To pomeni, da se nekoliko spremenijo obdobja za izračun kriterijev in sicer:

Če je za zavezanca ugodneje, da se pri izračunu upada prihodkov od prodaje upoštevajo povprečni prihodki od prodaje, potem lahko izbere ali izračun povprečnih prihodkov od prodaje glede na povprečno število zaposlenih ali izračun povprečnih prihodkov od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč. V tem primeru se izplačana pomoč vedno šteje kot pomoč pod točko 3.1. Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državnih pomoči COVID 19 in posledično pomeni, da najvišja dovoljena višina pomoči ne sme presegati 800.000,00 EUR (vključno z drugimi že izplačanimi pomočmi po tej točki Začasnega okvira).

Nekatera vprašanja v zvezi z izračunom delno kritih fiksnih stroškov smo poslali na FURS ter dobili sledeče odgovore:

1.Ali se pri izračunu NFS po PKP 7 v podaljšanem obdobju 1.1.2021-31.3.2021 še vedno upošteva povprečno število zaposlenih 1.12.2019-30.11.2020 kot “omejitveni” kriterij?

Da, tudi za upravičeno obdobje ¼ 2021, se zgornja višina povračila NFS po prvi in drugi alineji, petega odstavka, 109. člena ZIUOPDVE, izračunava na podlagi povprečnega številu zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi v obdobju od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020.

2.Ali lahko tudi upravičenci, ki so bili registrirani do 1.9.2020 pri izračunu upada prihodkov od prodaje upoštevajo povprečne prihodke od prodaje glede na število zaposlenih. Če je odgovor da, katero obdobje upoštevajo pri izračunu povprečnega števila zaposlenih?

Da, njihovo obdobje za primerjavo z upravičenim obdobjem je obdobje od ustanovitve do 1.9.2020, zato morajo pri izračunu povprečnih prihodkov od prodaje na zaposlenega najprej izračunati povprečno število zaposlenih v obdobju od ustanovitve do 1.9.2020

 

3.Ali lahko tudi upravičenci, ki so bili registrirani do 1.9.2020 pri izračunu upada prihodkov od prodaje upoštevajo povprečne prihodke od prodaje glede na vrednost OOS glede na to, da podatka o OOS na dan 31.12.2019 nimajo?

Da, njihovo obdobje za primerjavo z upravičenim obdobjem je obdobje od ustanovitve do 1.9.2020. Iz obrazložitve spremembe 109. člena ZIUOPDVE, ki jo je prinesel ZIUPOPDVE, izhaja, da se pri izračunu povprečnih prihodkov od prodaje upošteva vrednost OOS minus zemljišč na zadnji dan obdobja, torej upravičenega obdobja in obdobja za primerjavo. Ker se obdobje za primerjavo konča na 1.9.2020, je pri izračunu potrebno upoštevati stanje OOS minus zemljišča na ta dan.

7 Podaljšanje ukrepa MTD – »PRIHODKOVNI POGOJI« leto 2021

S sklepi vlade je bil ukrep MTD podaljšan tudi za obdobje januar – marec 2021 in april – junij 2021. Pogoji za dodelitev pomoči so enaki kot po ZZUOOP. Tako razlago je zavzela FURS v odgovorih na pogosta vprašanja po PKP 5.

Pogoji koriščenja izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka so določeni v ZZUOOP in se s podaljšanjem obdobja niso spreminjali. To pomeni, da ostajajo pogoji za upravičenost enaki, kot so bili pogoji za upravičenost do mesečnega temeljnega dohodka za obdobje oktober-december 2020.

Upravičenci morajo še izpolnjevati pogoj upada prihodkov iz 91. člena ZZUOOP. To pomeni, da bo potrebno izkazati upad prihodkov v letu 2020 glede na leto 2019 (oziroma 20 % upad glede na drugo relevantno obdobje v skladu s 91. členom ZZUOOP).

Iz zapisa lahko predpostavljamo, da bodo zavezanci izračunali upad prihodkov enako kot za leto 2020.

V zvezi s tem velja, da se upoštevajo prihodki po pravilih o računovodenju in sicer: čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju + nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo (materinsko nadomestilo, očetovsko nadomestilo in starševsko nadomestilo; v bruto znesku).

Če upoštevamo trenutno veljavni Pravilnik o sorazmernosti (Uradni list RS, št. 28/2021 in Uradni list RS, št. 58/2021) veljajo različni kriteriji, pri čemer upravičenci upoštevajo tistega, ki je zanje ugodnejši.

 

Vračanje pomoči (dopolnitev 112. člena ZIUOPDVE v ZIUPGT-PKP9)

Upravičenci, ki so uveljavljali pomoč v obliki NFS za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2021 in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali je zahteval previsok znesek pomoči, o tem obvesti FURS:

Znesek prejete pomoči vrne v 30 dneh od vročitve odločbe.

7 Excel Izračun fiksnih stroškov po PKP

NAVODILO EXCEL:

Izračun se nanaša na obdobje 1.10.2020-31.12.2020, pri čemer so novosti glede novih načinov izračuna prihodkov vključene za upravičence, ki so bili ustanovljeni do 1.10.2019.

Vnos je možen v rumeno označene celice ter 2 zeleni celici, če se podatek o povprečnem številu zaposlenih vnaša neposredno.

Drugi izračun je  za obdobje 1.1.2021-31.3.2021.

Opozorilo: Excel pripomoček je informativne narave. Morebitne komentarje lahko objavite na Forumu.

Izračun fiksnih stroškov po PKP (1.10.2020-31.12.2020) (excel)

 

Izračun fiksnih stroškov po PKP (1.1.2021-31.3.2021) (excel)