Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

6 ZIUPOPDVE velja od 30.12.2020 (posamezni ukrepi veljajo za nazaj in jih je možno podaljšati)
6.1 Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov (od 1.10.2020 do 31.12.2020; s sklepom Vlade RS podaljšan do 31.3.2021; s sklepom vlade podaljšan do 30.6.2021)
6.1.1 Nekriti fiksni stroški od 1.10.2020 do 31.12.2020

Glede tega ukrepa je potrebno upoštevati večje število kriterijev in omejitev. Najprej naj pojasnimo, da se pri višini izplačila pomoči upošteva najnižji, od izračunanih zneskov omejitev. Prva omejitev je neto izguba v obdobju od 1.10.2020 do 31.12.2020. Od te je namreč odvisna višina pomoči za celotno trimesečno obdobje. Upravičenci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov skladno z davčno zakondajo, zagotavljajo podatek o načrtovani in dejansko doseženi izgubi v zadnjem kvartalu, ugotovljeni v skaldu s SRS na podlagi verodostojnih listin[11]. Druga omejitev se nanaša na število zaposlenih oz. po PKP 7 povprečno število zaposlenih. Od tega števila je prav tako odvisna višina pomoči v tem obdobju, pri čemer se »limit« izračuna na mesečni ravni. Znesek pomoči je odvisen tudi od višine upada prihodkov, pri čemer sta bila s PKP 7 uvedena 2 dodatna načina izračuna upada prihodkov. Višino upada prihodkov moramo izračunati, da dobimo ustrezen % priznanih NFS (0,6 % ali 1,2 %), ki ga množimo z letnimi prihodki 2019. V prilogi dokumenta je excel pripomoček za izračun fiksnih stroškov za obdobje 1.10.2020-31.12.2020.

Vse spremembe, ki jih je prinesel PKP 7 so lahko upravičenci upoštevali za nazaj, če so bile zanje ugodnejše. Spremembe po PKP 7 se nanašajo tudi na obdobje 1.10.2020- 31.12.2020, pri čemer je lahko upravičenec spremenil vlogo »za nazaj«, če so bili novi pogoji zanj ugodnejši. Upravičenci so ugodnejšo obravnavo uveljavljali z dopolnitvijo vloge (popravek vloge na eDavkih).

Kateri kriteriji, ki vplivajo na morebitni popravek že oddane vloge, so se spremenili?

 • po PKP 6 je upravičenec pri višini pomoči upošteval število zaposlenih za nedoločen čas, na dan oddaje vloge; po PKP 7 so vključeni tudi zaposleni za določen čas-uveden je bil dodaten izbirni omejitveni kriterij - povprečno število zaposlenih v obdobju od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020
 • način izračuna upada prihodkov; po PKP 6 je bil kriterij primerjava prihodkov od prodaje iz ustreznih obdobij, po PKP 7 pa lahko upravičenci pri izračunu upada prihodkov od prodaje upoštevajo tudi prihodke od prodaje v upravičenem obdobju glede na povprečno število zaposlenih ali prihodke od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč.

Spremenjena je bila tudi višina povračila na zaposlenega, če je bil upad prihodkov višji od 70 % in sicer s prvotnih 1.000,00 EUR/zaposlenega na 2.000,00 EUR/zaposlenega. Ta višina pomoči bo upoštevana avtomatično, kar pomeni, da zgolj zaradi te spremembe ni bilo potrebno vlagati popravkov.

Kdo so upravičenci?

Do te pomoči so bile upravičene tudi samozaposlene osebe, ki so bile zavarovane po 15. ali 16. členu ZPIZ-2, če so se za opravljanje gospodarske dejavnosti registrirale najkasneje do 1. septembra 2020. Upravičeno obdobje pomoči je od 1. oktobra 2020 do 31. decembra 2020. Upravičeno obdobje pomoči je bilo s sklepom vlade RS podaljšano do 31.3.2021 (Uradni list RS, št. 195/2020).

Pod določenimi pogoji kot npr. nezmožnost opravljanja dejavnosti ali bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti, lahko oz. so lahko upravičenci zaprosili za pomoč.

Višina nekritih fiksnih storškov?

Nekriti fiksni stroški so določeni kot:

 • 1,2 % ali 0,6 % celoletnih prihodkov od prodaje upravičenca leta 2019, na mesec v upravičenem obdobju, če gre za upravičence, ustanovljene do vključno 1. oktobra 2019,
 • 1,2 % ali 0,6 % prihodkov od prodaje upravičenca od njegove registracije vključno do 1. septembra 2020, preračunanimi na enako (letno) obračunsko obdobje, na mesec v upravičenem obdobju.

Pri upadu prihodkov 30 % - vključno 70 % se upošteva 0,6 %, pri upadu prihodkov nad 70 % se upošteva 0,6 %.

Na višino nekritih fiksnih stroškov pa vpliva tudi višina neto izgube in (povprečno) število zaposlenih.

Podjetje ima v obdobju upravičenosti (1.10.2020-31.12.2020) neto izgubo, pri čemer se med prihodke ne šteje pomoč za kritje fiksnih stroškov. Najvišja možna pomoč v celotnem (trimesečnem) obdobju je omejena na:

 • 70 % neto izgube (AOP 187 - družbe ali AOP 183 - podjetniki in četrtina predvidene akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2020) upravičenca, ki je srednje veliko ali veliko podjetje, navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju
 • 90 % neto izgube (AOP 187 - družbe ali AOP 183 - podjetniki in četrtina predvidene akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2020) upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju.

Velikost upravičenca se določa skladno s Prilogo 1 Uredbe Komisije 651/2014/EU[12] na dan oddaje vloge:

mikro

malo

srednje

Manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR

Manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR

Manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR

Število zaposlenih omejuje višino pomoči

 • 1.000,00 EUR mesečno na zaposlenega ali na število povprečno zaposlenih, če so prihodki upadli za 30 % do vljučno 70 %
 • 2.000,00 EUR[13] mesečno na zaposlenega ali na število povprečno zaposlenih, če so prihodki upadli za več kot 70 %

PKP 7 je prinesel spremembe:

 • do uveljavitve PKP 7 je veljalo, da je višina mesečne pomoči (1.000,00 EUR/2.000,00 EUR) omejena s številom zaposlenih v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas; pri čemer se za tako osebe šteje tudi samozaposleni (število ur zaposlitve ni pomembno)
 • od uveljavitve PKP 7 pa velja, da je višina mesečne pomoči omejena s povprečnim številom zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi (določen ali nedoločen čas) v obdobju od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020; vljučeni so tudi samozaposleni pri čemer število ur zaposlitve ni pomembno.

Kako izračunati povprečno število zaposlenih? Povprečno število zaposlenih se izračuna kot število delovnih ur v obdobju od 1.12.2019 – 30.11.2020, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače v breme delodajalca, pri čemer se upošteva ure na delu, praznike, dopuste in nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti za delo delavca zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu, v primerjavi s številom možnih delovnih ur za to obdobju, in sicer na dve decimalki natančno. FURS k temu dodaja, da se za ta namen kot izplačila iz lastnih sredstev oziroma izplačila v breme delodajalca smatrajo vse plače in vsa nadomestila, ki jih delodajalec izplača, ne glede na to, da so mu lahko nekatera izplačila naknadno refundirana iz javno finančnih virov (tudi čakanje na delo, refundacije).

Kriteriji in pogoji?

POGOJ 1: vsaj 1 oseba zaposlena na dan 28. november 2020; pri čemer se za zaposleno osebo šteje tudi samozaposlena oseba, zavarovana po 15. ali 16. členu ZPIZ-2.

POGOJ 2: na dan 31. december 2019 podjetje ni bilo v težavah (npr. v postopkih zaradi insolventnosti)

POGOJ 3: Upravičenec ni:

 • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,
 • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, in ima več kot deset zaposlenih na dan oddaje vloge,
 • tuje diplomatsko predstavništvo in konzulat, mednarodna organizacija, predstavništvo mednarodnih organizacij ter institucija, organ in agencija Evropske unije v Republiki Sloveniji.

POGOJ 4: nekriti fiksni stroški se ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.

POGOJ 5: ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19

Upad prihodkov:

 • 30 % do vključno 70 %
 • nad 70 %

KRITERIJI – POVZETEK:

Pri upadu prihodkov od 30 % do vključno 70 % izračunamo 0,6 % letnih prihodkov in znesek množimo s 3.

Pri upadu prihodkov nad 70 % izračunamo 1,2 % letnih prihodkov in znesek množimo s 3.

Dobljeni znesek primerjamo z omejitvami:

 • izračunana pomoč glede na število zaposlenih NA MESEC (PKP6) ali glede na povprečno število zaposlenih NA MESEC (PKP7)
 • izračunana pomoč glede na neto izgubo ZA TRIMESEČJE
 • izračunana pomoč ne sme presegati zneskov določenih s Sporočilom komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči vpodporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19

VRAČANJE

Pomoč bodo morali vračati zavezanci, ki so narobe ocenili upad prihodkov. Vračila bodo v celoti ali sorazmernem delu; odvisno od dejansko ugotovljenega upada prihodkov od prodaje ter ostalih kriterijev (izguba, zaposleni). Če upravičenec na osnovi ocene nekritih fiksnih stroškov prejme višji znesek pomoči, kot je do njega upravičen na osnovi dejansko ugotovljenih podatkov, mora preveč prejeta sredstva vrniti.

O tem mora upravičenec obvestiti FURS in sicer najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020 (31.3.2021). Znesek prejete pomoči bo moral vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe.


[11] FAQ FURS;26.2. PKP 6

[13] Po PKP 6 le 1.000,00 EUR.

Kazalo | 5.4 Delno povrnjeni izgubljeni dohodek za samozaposlene za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka - velja od 28.11.2020 do 31.12.2020 (ukrep s sklepom vlade RS podaljšan do 31.3.2021) | 6 ZIUPOPDVE velja od 30.12.2020 (posamezni ukrepi veljajo za nazaj in jih je možno podaljšati)
6.1 Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov (od 1.10.2020 do 31.12.2020; s sklepom Vlade RS podaljšan do 31.3.2021; s sklepom vlade podaljšan do 30.6.2021)
6.1.1 Nekriti fiksni stroški od 1.10.2020 do 31.12.2020
| 6.1.2 Nekriti fiksni stroški od 1.1.2021 do 31.3.2021