Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

RAČUNOVODSKA TARIFAUpravni odbor Združenja računovodskih servisov je na 23. seji 10.4.2002 sprejel naslednjo

RAČUNOVODSKO TARIFOA) SPLOŠNI DEL

1. člen

Ta tarifa določa priporočljiv način vrednotenja in obračunavanja računovodskih storitev.

2. člen

Računovodske storitve so vsa opravila, ki jih opravljajo računovodski servisi za uporabnike teh storitev (odslej stranka).

3. člen

Vrednost storitev je v tej tarifi določena s številom točk, ki jih je treba pomnožiti z vrednostjo točke.

4. člen

Računovodske storitve se vrednotijo po naslednjih elementih:

 • odgovornost za opravilo oziroma celotno storitev in stopnjo strokovne zahtevnosti,

 • posebna strokovna znanja izven računovodske stroke, kot tudi znanje in uporaba tujih jezikov ter mednarodnih računovodskih standardov,

 • specialistična znanja,

 • čas, ki je potreben za opravilo,

 • količina opravljenih opravil.

5. člen

Po elementih porabljenega časa se vrednotijo predvsem naslednja opravila:

 • urejevanje knjigovodskih listin,

 • čas odsotnosti med potovanjem k stranki,

 • svetovanje.

6. člen

Za poznavanje mednarodnih računovodskih standardov in uporabo tujega jezika se tarifne postavke zvišajo za 50%.

7. člen

Vrednost točke, ki se prične uporabljati od 10.4.2002 dalje in se mesečno spreminja z rastjo cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, je 131,11 tolarjev. Izračun vrednosti točke se vsak mesec objavlja v reviji Glas gospodarstva in na spletnih straneh Združenja računovodskih servisov http://www.gzs.si/racunovodski_servisi

8. člen


Opravila, ki jih je računovodski servis dolžan opraviti v od dela prostih dnevih (prazniki, sobote, nedelje) na zahtevo stranke ali organa, ki vodi inšpekcijski postopek, se obračunavajo s 100% poviškom.

Za opravila, ki jih računovodski servis opravi izven rednega delovnega časa zaradi nepravočasno prinešene dokumentacije, se cena tarife poveča za 50%.

9. člen

Računovodski servis ima pravico do povračila stroškov v zvezi z delom na ozemlju Republike Slovenije po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek ter za tujino po Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (za poslovodstvo), ki sta objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije ali urejeno z drugimi predpisi.

10. člen

Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Glasu gospodarstva.

Objavi se tudi na spletnih straneh Združenja računovodskih servisov http://www.gzs.si/racunovodski_servisi.

Alojz Rejc l.r.

predsednik ZRS

B) TARIFA

Posamezna opravila in storitve se točkujejo po naslednjih tarifnih postavkah:

Knjiženje

Tar. št. 1
 • kontiranje in knjiženje urejenih in verodostojnih knjigovodskih listin v temeljne poslovne knjige vknjižba .......................................................................1,45 točke

vendar najmanj mesečno pri dvostavnem knjiženju ........................160 točk

pri enostavnem knjiženju ...........................80 točk

 • urna postavka za knjiženje v temeljne poslovne knjige ...........................60 točk

 • knjiženje postavk v pomožne poslovne knjige, razen osnovna sredstva....1 točka

 • urna postavka za knjiženje v pomožne poslovne knjige ..........................45 točk

Obračun stroškov dela in storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti

Tar. št. 2
 • obračun plač za prvega delavca ...............................................................70 točk

za zavezanca zasebnika ..........................................................50 točk

za vsakega nadaljnjega delavca ..............................................40 točk

 • obračun pogodb o delu in drugih prejemkov na osebo .............................40 točk

 • obračun najemnine za fizično osebo .......................................... ...............40 točk

 • izredni obračuni prejemkov se ovrednotijo za 10% nad rednimi obračuni

 • urna postavka ............................................................................................60 točk

Obračun davka na dodano vrednost

Tar. št. 3
 • mesečni obračun DDV ............................................................................70 točk

 • trimesečni obračun DDV .......................................................................120 točk

 • polletni obračun DDV ...........................................................................180 točk

 • vpis vrstice v knjigo računov ................................................................ 0,4 točke

 • prijava davčnega zavezanca.....................................................................50 točk

 • posebna evidenca vstopnega DDV pri uvozu..........................................50 točk

 • urna postavka.........................................................................................100 točk

Poročanje

Tar. št. 4
 • poročanje pokojninskemu zavodu za pokojninsko dobo za posameznega delavca - postavka /M4 obrazec/ .................20 točk

 • poročanje Davčni upravi RS o prejemkih fizičnih oseb

za napoved dohodnine/ - postavka .....................................................30 točk

 • poročanje Banki Slovenije o stanju terjatev in obveznosti

/SKV obrazci/ ...................................................................................100 točk

 • poročanje Banki Slovenije o tujih naložbah

/SN obrazci/ ......................................................................................150 točk

 • poročanje BS o tujih kreditih .................................................................100 točk

 • poročanje BS o izplačilih v SIT /C obrazec/ ............................................50 točk

 • razno poročanje za potrebe statistike .......................................................50 točk

 • urna postavka .........................................................................................100 točk

Izpisi

Tar. št. 5

 • izpisi odprtih postavk iz poslovnih knjig (vrstica) ................................0,5 točke

 • izdelava opominov za plačilo - za komitenta ............................................5 točk

 • obračun obresti (vrstica) .........................................................................0,5 točke

 • izdelava predlogov za cesijo, kompenzacijo za komitenta ........................5 točk

 • urna postavka ...........................................................................................45 točk

Računovodski izkazi

Tar. št. 6
 • vmesna bilanca stanja za družbe ...........................................................300 točk

 • letna bilanca stanja za družbe ................................................................500 točk

 • letna bilanca stanja za zasebnika ...........................................................100 točk

 • vmesni izkaz poslovnega izida za družbe ...........................................300 točk

 • letni izkaz poslovnega izida za družbe ..................................................500 točk

 • letni izkaz poslovnega izida za zasebnika .............................................100 točk

 • izračun bilančnega dobička .....................................................................50 točk

 • izkaz finančnih izidov ...........................................................................400 točk

 • uskupinjevanje računovodskih izkazov..................................................600 točk

 • letno računovodsko poročilo ................................................najmanj....500 točk

 • urna postavka ........................................................................................150 točk

 • 0,2 % od bilančne vsote je ..................................................................točk

Davčni izkazi

Tar. št. 7
 • izdelava davčne napovedi iz dejavnosti za zasebnika ..........................300 točk

 • obračun davka od dobička pravnih oseb ..............................................500 točk

 • urna postavka ........................................................................................150 točk

Obračun osnovnih sredstev

Tar. št. 8

 • vnos v register.........................................................................................10 točk

 • izločitev iz registra .................................................................................10 točk

 • letni obračun amortizacije osnovnih sredstev.......................................200 točk

 • urna postavka .........................................................................................60 točk

Druge storitve

Tar. št. 9
 • urejevanje dokumentacije .................................. začete pol ure.............15 točk

ali za dokument ..........2 točki

 • priprava dokumentacije za specifične potrebe

/npr. stečaj/ ................................................... začete pol ure ............30 točk

 • svetovanje .......................................................... do pol ure ................100 točk

 • svetovanje .......................................................... ura............................150 točk

 • administrativne storitve ..................................... začete pol ure ...........10 točk

 • izdelava aktov o računovodstvu .........................................................300 točk

 • izdajanje raznih potrdil ............................................................................8 točk

 • izdelava plačilnega instrumenta ..............................................................2 točki

 • plačilo v tujino .......................................................................................30 točk

 • izdelava izjave o načinu vodenja poslovnih knjig .................................20 točk

 • izdelava finančnega načrta ...................................................................300 točk

 • izdelava poslovnega načrta................................................................1.500 točk

 • izdelava investicijskega elaborata .....................................................3.000 točk

 • prijava delavca .......................................................................................50 točk

 • napoved dohodnine za eno osebo...........................................................50 točk

 • opominjanje za dostavo manjkajočih oz. neverodostojnih listin ...........20 točk

 • fotokopiranje - list ................................................................................0,1 točke

 • fakturiranje po dokumentu ......................................................................5 točk

 • sodelovanje pri inšpekcijskem in revizijskem pregledu ....................100 točk

 • vzpostavitev stanja ob prevzemu stranke .............................................30 točk

- - -

Vrednost točke po računovodski tarifi

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT