Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.
Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Računovodstvo

Slovenski računovodski standardi

Slovenski računovodski standardi

Mednarodni računovodski standardi

Mednarodni računovodski standardi

Kontni načrti in okvirji 2008 (kontni plan)

Računovodstvo in knjiženje za društva

Poenostavljeno knjigovodstvo

Enostavno in dvostavno knjigovodstvo

Popis

Gradivo o popisu

oglasno sporočilo

Paket Računovodstvo

Zaključni račun, letno poročilo, davčni obračun

Zaključni račun, letno poročilo, davčni obračun

Koledar obveznosti

Koledarji obveznosti

Računovodstvo

Članki na temo računovodstva

Klepet na forumu

Klepet na forumu Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun

Gospodarske družbe

Zasebniki

Društva

Javni sektor

oglasno sporočilo

Paket Računovodstvo

Osnove računovodstva

1 Uvod v računovodstvo

1.1 Temeljne računovodske predpostavke in kakovostne značilnosti računovodstva

1.2 Opredelitev računovodstva

1.2.1 Računovodsko predračunavanje in predračuni

1.2.2 Knjigovodstvo in računovodski obračuni

1.2.3 Računovodsko nadziranje

1.2.4 Računovodsko analiziranje

1.2.5 Računovodsko informiranj

1.2.6 Knjigovodske listine in poslovne knjige

1.2.7 Kontni načrt

2 Temeljne gospodarske kategorije v računovodstvu

2.1 Sredstva

2.1.1 Razvrščanje sredstev

2.1.2 Sredstva glede na obliko

2.2 Obveznosti do virov sredstev (kapital in dolgovi)

2.3 Prihodki

2.4 Odhodki

3 Stroški

3.1 Naravne (izvirne) vrste stroškov

3.2 Stroškovna mesta in nosilci

3.3 Stroški glede na obseg proizvodnje

4 Davek na dodano vrednost – sistem obračunavanja

5 Letna poročila in knjiženje

5.1 Bilanca stanja

5.1.1 Bilančne spremembe

5.2 Izkaz poslovnega izida

6 Konto in knjiženje poslovnih dogodkov

6.1 Knjiženje poslovnih dogodkov na konte stanja

6.2 Stroškovni konti

6.3 Konti uspeha

oglasno sporočilo

Paket Računovodstvo

Zgledi knjižb za gospodarske družbe

Računovodsko spremljanje proizvodnje dejavnosti

1. NAMEN IN VRSTA PROIZVODNJE

1.1. Stroškovni nosilci

1.2. Stroškovna mesta

1.3. Knjigovodske listine in poslovne knjige

2. METODE VREDNOTENJA POSLOVNIH UČINKOV

2.1. Metoda obračunavanja po popolnih stroških

2.2. Metoda obračunavanja po zoženih stroških

2.3. Metoda obračunavanja po proizvajalnih stroških

2.4. Metoda obračunavanja po spremenljivih stroških

3. KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV V ZVEZI Z PROIZVODNJO

3.1. Material

3.2. Inventurne razlike materiala

3.3. Kalo, lom proizvodov

3.4. Proizvodnja oziroma proizvodi v dodelavi in predelavi

3.5. Inventurni popisi proizvodov

3.6. Knjiženje obračuna obresti od posojilnih pogodb

3.7. Oslabitev gotovih proizvodov

oglasno sporočilo

Paket Računovodstvo

Zgledi knjižb - Računovodsko spremljanje trgovinske dejavnosti

1 NABAVA BLAGA

1.1 Dejavnost trgovine

1.2 Evidentiranje zalog trgovskega blaga

1.2.1 Dajatve v okviru nabavne cene in neposredni stroški nabave

1.3 Trgovinska kalkulacija

1.3.1 Knjiženje nabave trgovskega blaga (obračun nabave)

1.4 Blago na poti

1.5 Premiki blaga

2 PRODAJA TRGOVSKEGA BLAGA

2.1 Prodaja trgovskega blaga na odložen rok plačila

2.2 Prodaja trgovskega blaga za takojšnje plačilo – gotovino

2.3 Prodaja trgovskega blaga s plačilnimi karticami v maloprodaji

2.4 Finančni popusti, dani kupcem za predčasno plačilo

3 VREDNOTENJE ZALOG BLAGA

3.1 Oslabitev zalog

3.2 Okrepitve zalog

3.3 Niveliranje cen

4 KALO, RAZSIP, OKVARE, RAZBITJA, RAZLITJA

5 INVENTURNE RAZLIKE TRGOVSKEGA BLAGA

5.1 Inventurni primanjkljaji trgovskega blaga

5.1.1 Primanjkljaj v breme družbe trgovskega blaga

5.1.2 Primanjkljaj v breme odgovorne osebe

5.1.3 Primanjkljaj v breme zavarovalnice

5.2 Inventurni presežki

6 PRIDOBITEV BLAGA IZ DRŽAV EU IN UVOZ TRGOVSKEGA BLAGA IZ TRETJIH DRŽAV

6.1 Pridobitev blaga iz držav EU

6.2 Uvoz blaga

7 DOBAVA BLAGA V DRŽAVE ČLANICE EU, IZVOZ BLAGA V TRETJE DRŽAVE

7.1 Dobava blaga v države članice EU

7.2 Izvoz blaga

8 KOMISIJSKA IN KONSIGNACIJSKA PRODAJA TRGOVSKEGA BLAGA

oglasno sporočilo

Paket Računovodstvo

Zgledi knižb - knjigovodstvo stroškov

1. Stroški porabe materiala in drobnega inventarja

1.1 Poraba materiala

1.2 Popisne razlike

1.3 Kalo materiala

1.4 Prejem računa za električno energijo

1.5 Prejem računa za gorivo

1.6 Nabava pisarniškega materiala in strokovne literature

2. Stroški storitev

2.1 Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju

2.2 Stroški transportnih storitev

2.3 Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih

2.4 Najemnine

2.5 Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom

2.6 Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne

2.7 Stroški intelektualnih in osebnih storitev

2.8 Stroški sejmov, reklame in reprezentance

2.9 Stroški storitev fizičnih oseb

2.10 Stroški drugih storitev

3. Amortizacija

4. Rezervacije

4.1 Rezervacije za reorganizacijo

4.2 Rezervacije za kočljive pogodbe

4.3 Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi

5. Stroški dela zaposlencev

5.1 Bruto plača

5.2 Obračun in izplačilo regresa za letni dopust

5.3 Odpravnina zaradi nesposobnosti zaposlenca

5.4 Odpravnina zaposlencu zaradi operativnih razlogov

5.5 Odpravnina zaradi redne upokojitve – nižja plača od povprečne plače v RS

5.6 Odpravnina zaradi redne upokojitve – višja plača od povprečne plače v RS

5.7 Jubilejne nagrade

5.8 Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela

5.9 Dodatno pokojninsko zavarovanje

5.10 Pogodbe za poslovodenje – pretežni plačnik

5.11 Pogodbe za poslovodenje – ni pretežni plačnik

6. Drugi stroški

6.1 Stavbno zemljišče

6.2 Štipendije

6.3 Nagrade vajencem

6.4 Donacije

7. Zaključek kontov stroškov razreda 4

7.1 Zaključevanje kontov v proizvodnji dejavnosti in storitveni dejavnosti z nedokončanimi storitvami

7.2 Zaključevanje kontov v storitveni dejavnosti

oglasno sporočilo

Paket Računovodstvo

Zgledi knjižb - Zaključne knjižbe

2.1 Opredmetena sredstva in neopredmetena sredstva

2.2 Terjatve

2.3 Časovne razmejitve

2.4 Rezervacije

2.5 Denarna sredstva

2.6 Popisi

3 ZAKLJUČNE KNJIŽBE

3.1 Zapiranje razred 4 in 7

3.2 Poslovni izid

3.3 Ugotovitev in razporeditev poslovnega izida

3.4 Odloženi davki

oglasno sporočilo

Paket Računovodstvo

Zgledi knjižb za dejavnost gostinstva

1 SPLOŠNO O DEJAVNOSTI GOSTINSTVA

2 ZAKONSKI IN PODZAKONSKI AKTI V GOSTINSTVU IN TURIZMU

2.1 Zakoni

2.2 Podzakonski akti

3 SOBODAJALCI

4 RAČUNOVODSTVO V GOSTINSTVU

4.1 Nabava in poraba v gostinskem lokalu

4.2 Prodaja s plačilnimi karticami

4.3 Nakup kmetijskih pridelkov od kmeta

4.4 Mesečno vkalkuliranje kala – dejanski kalo višji od vračunanega in dovoljenega

4.5 Dejanski kalo nižji od vračunanega

4.6 Med letom ne vračunamo kala – kalo je višji od dovoljenega

4.7 Med letom ne vračunamo kala – kalo je nižji od dovoljenega

4.8 Obremenitev odgovorne osebe za primanjkljaj po knjigovodski vrednosti

4.9 Obremenitev odgovorne osebe za primanjkljaj po tržni vrednosti

4.10 Obremenitev gostinca za primanjkljaj – knjigovodska in tržna cena sta enaki

4.11 Obremenitev gostinca za primanjkljaj – knjigovodska in tržna cena nista enaki

4.12 Primanjkljaj zalog (tatvina) - zaloge so zavarovane pri zavarovalnici

4.13 Presežek materiala

5 POGOSTA VPRAŠANJA PRI OBRAVNAVANJU IN KNJIŽENJU POSLOVNIH DOGODKOV V GOSTINSTVU

oglasno sporočilo

Paket Računovodstvo

Zgledi knjižb Vodenje poslovnih knjig v gradbeništvu

GRADBENE SITUACIJE, DAVKI IN VODENJE POSLOVNIH KNJIG V GRADBENIŠTVU

1 POGODBA O IZVEDBI GRADBENIH DEL

2 ZAKONODAJA NA PODROČJU GRADBENIŠTVA

3 GRADBENE POGODBE

3.1 Vrsta, pomen in vsebina gradbenih pogodb

3.2 Posebne gradbene uzance (PGU)

3.3 Cena v gradbeni pogodbi

4 PRIPOZNAVANJE PRIHODKOV NA OSNOVI SKLENJENIH POGODB O GRADBENIH DELIH

5 RAČUNOVODSKE LISTINE

5.1 Pomen računovodskih listin

5.2 Vrste knjigovodskih listin

5.3 Ugotavljanje pravilnosti računovodskih listin (gradbenih situacij)

5.4 Hramba računovodskih listin

5.5 Vsebina gradbene situacije, ki jo izda davčni zavezanec

6 POSLOVNE KNJIGE

6.1 Pomen in vrste poslovnih knjig

6.2 Blagajniško poslovanje

6.3 Knjiga prejetih računov in izdanih računov

6.4 Register opredmetenih osnovnih sredstev

7 RAČUNOVODSKI SISTEMI (enostavno in dvostavno računovodstvo)

7.1 Kdaj enostavno in kdaj dvostavno računovodstvo?

7.2 Dvostavno računovodstvo

8 OBDAVČITEV GRADNJE, OBNOVITVE IN PRODAJE NEPREMIČNIN

9 GRADBENI NADZOR

10 KALKULACIJE GRADBENIH STORITEV

10.1 Stroški glede na obseg poslovanja

10.2 Stroškovno mesto in stroškovni nosilci

10.3 Kalkulacija stroškov za proizvodnjo in proizvedene storitve

10.4 Obračunski list stroškov in različne oblike kalkulacij

11 KNJIŽENJE NAJPOGOSTEJŠIH POSLOVNIH DOGODKOV

11.1 Knjiženje izdanih situacij

11.2 Knjiženje izdanih dobropisov naročnikom gradbenih storitev

11.3 Knjiženje prejetih situacij s strani podizvajalcev

11.4 Knjiženje prejetih računov s strani dobaviteljev materiala in storitev

11.5 Knjiženje prejetih dobropisov s strani dobaviteljev materiala in storitev

11.6 Knjiženje prejema predujma s strani naročnika gradbenih storitev

11.7 Nakazilo predujma dobaviteljem oz. podizvajalcem gradbenih del

11.8 Knjiženje obračuna zamudnih obresti

11.9 Aktivne časovne razmejitve

11.10 Pasivne časovne razmejitve

11.11 Inventurni popis

11.12 Finančni najem

11.13 Poslovni najem

11.14 Nakup opredmetenih osnovnih sredstev

11.15 Prodaja opredmetenih osnovnih sredstev

11.16 Prejem nepremičnine kot plačilo

11.17 Zadržana sredstva

oglasno sporočilo

Paket Računovodstvo

Zgledi knjižb za zasebnike

Zgledi knjižb za zasebnike - Dvostavno knjigovodstvo za s.p.

1 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

2 ZALOGA MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE

3 PROIZVODNJA IN ZALOGE GOTOVIH PROIZVODOV

4 TRGOVSKO BLAGO

5 NEKRATKOROČNA SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO

6 PROIZVODNJA

7 Poslovne terjatve

8 PREDUJMI (AVANSI, PREDPLAČILA) IN POPUSTI

9 OBRESTI (zaračunane in prejete zamudne obresti)

10 BANČNO POSOJILO

11 ODPIS, TOŽBA IN POPRAVEK VREDNOSTI TERJATEV

12 PREJEM RAČUNOV ZA STORITVE

13 ČASOVNE RAZMEJITVE

14 OBRAČUN IN KNJIŽENJE POGODBE O ZAPOSLITVI, REGRES ZA LETNI DOPUST, AVTORSKA POGODBA, PODJEMNA POGODBA, BONITETE IN DRUGI PREJEMKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA

15 BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE

16 OSTALI POSLOVNO POTREBNI IN NEPOTREBNI STROŠKI (ŠTIPENDIJE, ŠOLNINE, SPONZORSTVA, DONACIJE)

17 UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA

oglasno sporočilo

Paket Računovodstvo