Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 20.12.2017 8:22:36

Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDavP-2K

Rubrika: Davkiprint Natisni

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/17, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davčnem postopku (novela ZDavP-2K), ki je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 9. 12. 2017.

V nadaljevanju podajamo informacije o novostih, ki jih prinaša novela ZDavP-2K.

K 1. členu ZDavP-2K (1. člen ZDavP-2 – vsebina zakona)

S spremembo tega člena se določa sklic na Direktivo Sveta 2016/2258/EU glede dostopa davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja. Glede na to, da zakon že ureja dostop davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja, prenos direktive v ZDavP-2 ni bil potreben.

K 2. členu ZDavP-2K (19. člen ZDavP-2 – razkritje podatkov upravičeni osebi)

Z dodanim novim šestim odstavkom 19. člena ZDavP-2 se določa postopkovna rešitev, potrebna zaradi sprememb in dopolnitev obdavčitve dohodkov iz delovnega razmerja za delavce, napotene na delo v tujino. Določa se, da davčni organ sme delodajalcu razkriti podatke o številu mesecev, za izplačila, v katerih je za posameznega zavezanca, ki je zaposlen pri njem, že bila uveljavljena posebna davčna osnova – napotitev na čezmejno opravljanje dela v skladu z zakonom ki ureja dohodnino (45.a člen, ki se uporablja za davčna leta od 1. 1. 2018 dalje), ter podatek o času začetka prve napotitve, za katero je bila uveljavljena posebna davčna osnova. Davčni organ sme podatke iz prejšnjega stavka razkriti za obdobje 10 let od prve napotitve na čezmejno opravljanje dela.

K 3. členu ZDavP-2K (89. člen ZDavP-2 – obnova davčnega postopka)

Redakcijski popravek, popravi se napačno sklicevanje v četrtem odstavku 89. člena, ki ureja rok, v katerem lahko zavezanec predlaga obnovo postopka. Dosedaj je bil v četrtem odstavku napačen sklic na drugi odstavek tega člena, medtem ko je pravilno sklicevanje na rok iz prvega odstavka tega člena. Za zavezanca to pomeni, da lahko predlaga obnovo postopka zaradi obnovitvenega razloga novih dejstev in dokazov, v istem roku kot to velja za davčni organ.

K 4 in 5. členu ZDavP-2K (91. in 92. člen ZDavP-2 – način plačila davka in dan plačila davka)

S 4. členom novele se v 91. členu ZDavP-2 uvaja možnost plačevanja tudi pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, s 5. členom novele pa se posledično v 92.členu ZDavP-2 opredeli, da se šteje davek za plačan na dan plačila davka pri UJP.

K 6. členu ZDavP-2K (255.a člen ZDavP-2 – opredelitev pojmov)

Dopolnitev 255.a člena ZDavP-2 je potrebna zaradi jasnosti, saj ne glede na to, da se 255.a člen ZDavP-2 pri opredelitvi pojmov sklicuje na oddelek VIII Priloge I Direktive 2014/107/EU, je razumeti, da mora poročevalska finančna institucija račun obravnavati kot račun, o katerem se poroča, za vsako državo in jurisdikcijo, v katero se mora poročati. Enako velja za ostale opredelitve pojmov, kot so osebe, o katerih se poroča, in neporočevalske finančne institucije.

K 7. členu ZDavP-2K (255.b člen ZDavP-2 in 266.c člen ZDavP-2 – obveznosti dolžne skrbnosti, zbiranja in poročanja informacij)

Dopolnita se drugi odstavek 255.b. člena in tretji odstavek 266.c člena v zvezi z obveznostjo dolžne skrbnosti, zbiranja in poročanja informacij, kadar gre za investicijske oziroma pokojninske sklade brez pravne osebnosti. Dodatno je z vidika jasnosti opredeljeno, da obveznosti po tem zakonu izpolnjuje in zanje odgovarja družba za upravljanje ali drug upravljavec, ki upravlja investicijski sklad, oziroma upravljavec pokojninskega sklada.

K 8., 9. in 10. členu ZDavP-2K (270., 287. in 289. člen ZDavP-2 – način in roki vložitve napovedi ter podatki v napovedi in informativnem izračunu; uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane; uveljavljanje dejanskih stroškov)

S spremembo 270., 287. in 289. člena ZDavP-2 se ukinja predhodno veljavna ureditev, po kateri je bila predpisana oblika obrazcev. Nanaša se na obrazce:

 • za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane že pri sestavitvi informativnega izračuna dohodnine,
 • za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost,
 • obvestila glavnega delodajalca in izplačevalca pokojnine o uveljavljanju vzdrževanih družinskih članih,
 • za uveljavljanje dejanskih stroškov rezidenta, ki želi, da se mu dejanski stroški od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, priznajo že pri sestavitvi informativnega izračuna.

Glede na navedeno spremembo prenehajo veljati:

 • Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (Uradni list RS, št. 138/06),
 • Pravilnik o obrazcu zahtevka za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine (Uradni list RS, št. 138/06),
 • Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ter obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (Uradni list RS, št. 101/15).

Obrazci iz navedenih pravilnikov se še naprej uporabljajo do izdaje podzakonskega akta, ki bo na novo urejal razveljavljeno vsebino, in sicer vrsto in način (in torej ne več tudi oblike obrazca) dajanja navedenih podatkov. V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZDoh-2K te predpise izda minister, pristojen za finance, v šestih mesecih po začetku veljavnosti tega zakona. Obrazci, s predpisano vsebino, bodo še vedno objavljeni na spletnih straneh Finančne uprave RS.

K 11. členu ZDavP-2K (303. člen ZDavP-2 – prenehanje opravljanja dejavnosti in nadaljevanje dejavnosti po drugi osebi)

Sprememba omogoča, da obrazec priglasitve ni več določen v pravilniku, ampak je v pravilniku določena le vsebina obrazca oziroma podatki, ki jih mora obrazec vsebovati, sam obrazec pa na svoji spletni strani objavi FURS.

K 12. in 17. členu ZDavP-2K (308. in 382.a člen ZDavP-2 – priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov (dejavnost); obračunavanje in plačevanje davka za zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov (pravne osebe)

Redakcijski spremembi, in sicer je določeno, da tako pri obračunavanju davka od dohodka iz dejavnosti, kot pri obračunavanju davka od dohodkov pravnih oseb, v primeru prenehanja ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, davčni zavezanec o tem davčni organ obvesti s priglasitvijo, ne več z obvestilom.

K 13. členu ZDavP-2K (311.a člen ZDavP-2 – uveljavljanje dejanskih stroškov – nastopajočih izvajalcev ali športnikov – v primeru davčnega odtegljaja od dohodka iz dejavnosti)

Sprememba 311.a člena ZDavP-2 je potrebna zaradi novele ZDoh-2, in sicer spremembe davčne osnove za davčni odtegljaj od izplačil nastopajočim izvajalcem ali športnikom (nerezidentom) v okviru opravljanja dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika (nerezidenta), v skladu s katero se bo pri določanju davčne osnove za davčni odtegljaj priznalo normirane stroške v višini 30 % od posameznega plačila. Višje normirane stroške (v višini 80 % od posameznega plačila) bodo lahko zavezanci nerezidenti, ki nimajo poslovne enote v Sloveniji, zahtevali, če bodo dokazali izpolnjevanje pogojev, ki sicer veljajo za vstop in obstoj v sistemu normiranih odhodkov. Namesto normiranih stroškov lahko zavezanec nerezident uveljavlja posamezni aktivnosti v Sloveniji neposredno pripisljive dejanske stroške. Davčni zavezanec lahko uveljavlja višje normirane stroške ali dejanske stroške na podlagi predložitve ustreznih dokazil in s pisnim zahtevkom.

K 14. členu ZDavP-2K (327. člen ZDavP-2 – obvestilo davčnega zavezanca glede vštevanja obračunanih obresti v davčno osnovo)

S spremembo 327. člena ZDavP-2 se določa, da vsebino vloge obvestila, ki se predloži banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji, kadar želi davčni zavezanec uveljavljati možnost v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, da se v davčno osnovo od obresti, doseženih v primeru vezanih denarnih sredstev in varčevanja pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji, z ročnostjo, daljšo od enega leta, pri čemer zavezanec ne more razpolagati s privarčevanimi sredstvi pred potekom datuma vezave oziroma poteka varčevanja brez bistvenega zmanjšanja obresti, vštejejo obresti, obračunane za obdobje davčnega leta, določi minister, pristojen za finance. S tem se ukinja predpisana oblika obrazca - z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 138/06). Navedeni pravilnik se še uporablja do izdaje podzakonskega akta, ki bo na novo urejal to vsebino, tako da bo določil le podatke v obvestilu. V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZDoh-2K tudi ta predpis izda minister, pristojen za finance, v šestih mesecih po začetku veljavnosti tega zakona. Obrazec, s predpisano vsebino, pa bo tudi v tem primeru objavljen na spletni strani Finančne uprave RS.

K 15. členu ZDavP-2K (352. člen ZDavP-2 – izračun obveznih prispevkov za socialno varnost)

Dopolnitev petega odstavka 352. člena je bila potrebna zaradi zagotovitve celovite določitve katastrskega dohodka posameznim zavezancem v skladu s predpisi o dohodnini.  Peti odstavek 352. člena ZDavP-2 namreč določa izjemo, po kateri kmetom, ki plačujejo prispevke za socialno varnost na podlagi katastrskega dohodka, te obveznosti ni potrebno izračunati v obračunu prispevkov ampak jim jo ugotovi davčni organ po uradni dolžnosti z odločbo na podlagi uradnih podatkov o katastrskem dohodku. Podatek o katastrskem dohodku in pavšalni oceni dohodka na čebelji panj, ki je del pavšalne davčne osnove, se načeloma pridobiva iz uradnih evidenc, to je zemljiškega katastra in registra čebelnjakov v skladu s 340. členom ZDavP-2. Z novelo ZDoh-2R (Uradni list RS, št. 63/16) se je bolj jasno določila obveznost zavezancev, da sporočajo davčnemu organu tudi podatke o kmetijskih in gozdnih zemljiščih, ki jih imajo v lasti ali uporabi izven Slovenije. V ta namen se je v noveli ZDavP-2J (Uradni list RS, št. 63/16) uredila dodatna določba 316.a člena, ki omogoča določitev katastrskega dohodka takim zemljiščem. Poleg tega pa se je z isto novelo ZDoh-2R v okvir pavšalne obdavčitve dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti uredilo tudi pridelavo posebnih kultur in proizvodnja vina, za katere se, za potrebe določitve katastrskega dohodka, podatke pridobiva neposredno od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kar se je v noveli ZDavP-2J uredilo z novim 340.a členom.

K 16. členu ZDavP-2K (353.a člena ZDavP-2 – predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost)

Sprememba šestega odstavka 353.a člena ZDavP-2 je redakcijske narave. Popravlja se sklic na odstavek, v katerem je določen rok za vročitev predizpolnjenega obračuna prispevkov za socialno varnost elektronsko prek portala eDavki (prej peti, sedaj četrti odstavek tega člena).

K 18. členu ZDavP-2K (397. člen ZDavP-2 – davčni prekrški v zvezi z opravljanjem dejavnosti)

Redakcijski popravek, gre za uskladitev izraza v kazenski določbi 397. člena z izrazom iz 255.i člena ZDavP-2. Pravilen izraz, ki izhaja iz 255.i člena ZDavP-2, je »poročevalec« in ne »krovno matično podjetje«, kot je bilo doslej zapisano.

K 19. in 20. členu ZDavP-2K (400.a in 400.b člen ZDavP-2 – davčni prekrški, ki jih storijo pročevalske finančne institucije ali drugi subjekti oziroma osebe v zvezi z izvajanjem sporazuma iz VI. poglavja četrtega dela tega zakopna oziroma v zvezi z izvajanjem III.A poglavja četrtega dela tega zakona)

Redakcijski popravek v naslovih 400.a in 400.b člena, tako da se pravilno nakazuje na četrti del ZDavP-2, ki doslej pomotoma ni bil naveden.

K 21. in 22. členu ZDavP-2K (prehodne in končna določba)

Prehodna določba ureja pravila o veljavnosti podrejenih pravilnikov. Prenehajo naslednji pravilniki:

 • Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (Uradni list RS, št. 138/06),
 • Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi (Uradni list RS, št. 103/10),
 • Pravilnik o obrazcu zahtevka za uveljavljanje dejanskih stroškov nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali športnika (Uradni list RS, št. 9/11),
 • Pravilnik o obvestilu za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine (Uradni list RS, št. 138/06),
 • Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 138/06),
 • Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ter obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (Uradni list RS, št. 101/15).

Ti pravilniki se še vedno uporabljajo, dokler minister pristojen za finance, ne izda novih. Novi pravilniki morajo biti izdani v šestih mesecih po začetku veljavnosti te novele.

ZDavP-2K je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 69/17 dne 8. 12. 2017, veljati pa je začel naslednji dan, to je 9. 12. 2017.  

Ključne besede:
Zakon davčnem postopku
novela ZDavP-2K
ZDavP-2K
ZDavP-2
ZDavP
davčni postopek

Zadnji članki iz rubrike:

6.5.2021 16:09:26:
Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev davčne konvencije med Slovenijo in Švedsko

20.4.2021 11:45:11:
Prenehanje omejitve začetka postopkov davčne izvršbe

19.4.2021 12:45:27:
Odlog izvršbe po PKP7 do 18. aprila, ostaja možnost individualnega odloga

31.3.2021 14:50:30:
Usmeritve pri dostavi podatkov po Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah za notarje

19.3.2021 18:32:31:
Smernice za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj

Najnovejši članki:

14.6.2021 11:37:06:
Obvestilo davčnim zavezancem, ki se želijo vključiti v posebno ureditev VEM (OSS)

11.6.2021 14:39:29:
Novosti v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1A)

8.6.2021 14:19:04:
Finančni najem (leasing) (e-gradivo)

8.6.2021 12:43:24:
Spletni seminar o novostih v zvezi s prejemki in povračili stroškov javnim uslužbencem ter zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih

7.6.2021 16:36:29:
Spremenjeni podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT