Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 11.12.2017 22:13:13

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2K)

Rubrika: Besedila zakonov, pravilnikiprint Natisni

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

1. člen

V Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16) se v drugem odstavku 1. člena druga alineja spremeni tako, da se glasi:

»– Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS (UL L št. 64 z dne 11. 3. 2011, str. 1), spremenjena z Direktivo Sveta 2014/107/EU z dne 9. decembra 2014 o spremembi Direktive Sveta 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja (UL L št. 359 z dne 16. 12. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/107/EU), Direktivo Sveta 2015/2376/EU z dne 8. decembra 2015 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave na področju obdavčenja (UL L št. 332/1 z dne 18. 12. 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2015/2376/EU), Direktivo Sveta 2016/881/EU z dne 25. maja 2016 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja (UL L št. 146 z dne 3. 6. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2016/881/EU) in Direktivo Sveta 2016/2258/EU z dne 6. decembra 2016 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede dostopa davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja (UL L št. 342/1 z dne 16. 12. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2016/2258/EU) z 39. členom ter II. in III.B poglavjem četrtega dela tega zakona;«.

 

2. člen 

V 19. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Davčni organ sme delodajalcu razkriti podatke o številu mesecev, za izplačila, v katerih je za posameznega zavezanca, ki je zaposlen pri njem, že bila uveljavljena posebna davčna osnova – napotitev na čezmejno opravljanje dela v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ter podatek o času začetka prve napotitve, za katero je bila uveljavljena posebna davčna osnova. Davčni organ sme podatke razkriti za obdobje deset let od prve napotitve na čezmejno opravljanje dela.«.

V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »četrtega in petega« nadomesti z besedilom »četrtega, petega in šestega«.

Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.

 

3. člen 

V četrtem odstavku 89. člena se beseda »drugega« nadomesti z besedo »prvega«.

 

4. člen 

V 91. členu se beseda »davčnem« nadomesti z besedilom »upravnem ali drugem državnem«.

 

5. člen 

V 92. členu se v 4. točki beseda »davčnem« nadomesti z besedilom »upravnem ali drugem državnem«.

 

6. člen 

V 255.a členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Za namene izvajanja tega poglavja zakona se pojem država članica, kot je uporabljen v opredelitvi izrazov v oddelku VIII priloge I Direktive 2014/107/EU, nanaša na vsako državo ali jurisdikcijo, ki ni Slovenija.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

 

7. člen 

V drugem odstavku 255.b člena in tretjem odstavku 266.c člena se za besedilom »družba za upravljanje« doda besedilo »ali drug upravljavec«.

 

8. člen 

V drugem odstavku 270. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Minister, pristojen za finance, podrobneje določi vrsto in način dajanja teh podatkov.«.

 

9. člen 

Drugi odstavek 287. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Podatke, ki jih mora davčni zavezanec navesti v obvestilu iz prvega odstavka tega člena, določi minister, pristojen za finance.«.

 

10. člen 

V prvem odstavku 289. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Minister, pristojen za finance, podrobneje določi vrsto in način dajanja teh podatkov.«.

V tretjem odstavku se besedilo »obliko predpiše« nadomesti z besedilom »vsebino določi«.

 

11. člen 

Drugi in tretji odstavek 303. člena se spremenita tako, da se glasita:

»(2) Podatke, ki jih ob priglasitvi davčnemu organu sporoči oseba iz prejšnjega odstavka, predpiše minister, pristojen za finance. Del priglasitve je tudi izjava o izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom, ki ureja dohodnino.

(3) Oseba, ki preneha opravljati dejavnost, in novi zasebnik v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino oziroma nova pravna oseba ali prevzemna pravna oseba v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, opravita priglasitev hkrati na isti vlogi, ki jo podpišeta oba. Kadar oseba preneha opravljati dejavnost zaradi smrti, priglasitev opravi novi zasebnik oziroma pravna oseba, v katero so vložena sredstva.«.

 

12. člen 

V četrtem odstavku 308. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Priglasitev prenehanja ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, predloženo po roku, določenem v prvem stavku tega odstavka, davčni organ s sklepom zavrže.«.

 

13. člen 

311.a člen se spremeni tako, da se glasi:

 

»311.a člen 

(uveljavljanje normiranih stroškov ali dejanskih stroškov) 

Davčni zavezanec nerezident – nastopajoči izvajalec ali športnik, ki nima poslovne enote v Sloveniji in lahko v skladu s 1. in 2. točko drugega odstavka 68. člena ZDoh-2 uveljavlja normirane stroške ali dejanske stroške, te uveljavi pri davčnem organu v 30 dneh od izplačila dohodka ali v 30 dneh od zadnjega izplačila dohodka, če se dohodek za posamezno aktivnost izplačuje v več delih. Davčni zavezanec uveljavlja normirane stroške ali dejanske stroške na podlagi dokazil in s pisnim zahtevkom. Vsebino zahtevka določi minister, pristojen za finance.«.

 

14. člen 

Prvi odstavek 327. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Kadar želi davčni zavezanec uveljavljati možnost v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, da se v davčno osnovo od obresti, doseženih v primeru vezanih denarnih sredstev in varčevanja pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji, z ročnostjo, daljšo od enega leta, pri čemer zavezanec ne more razpolagati s privarčevanimi sredstvi pred potekom datuma vezave oziroma poteka varčevanja brez bistvenega zmanjšanja obresti, vštejejo obresti, obračunane za obdobje davčnega leta, je dolžan o tem obvestiti banko ali hranilnico v Republiki Sloveniji. Podatke v obvestilu predpiše minister, pristojen za finance.«.

 

15. člen 

V petem odstavku 352. člena se besedilo »pridobljenih v skladu s 340. členom tega zakona« nadomesti z besedilom »določenih z zakonom, ki ureja dohodnino, ob upoštevanju 316.b, 340. in 340.a člena tega zakona«.

 

16. člen 

Šesti odstavek 353.a člena se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Če zavezancu za prispevke za socialno varnost predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost ni bil vročen v roku iz četrtega odstavka tega člena ali če so podatki v predizpolnjenem obračunu prispevkov za socialno varnost nepravilni ali nepopolni, mora prek portala eDavki predložiti obračun prispevkov za socialno varnost v roku iz prvega odstavka 353. člena tega zakona.«.

 

17. člen 

V šestem odstavku 382.a člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Priglasitev prenehanja ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, predloženo po roku, določenem v prvem stavku tega odstavka, davčni organ s sklepom zavrže.«.

 

18. člen 

V prvem odstavku 397. člena se v 45. točki besedilo »krovno matično podjetje« nadomesti z besedo »poročevalec«.

 

19. člen 

Naslov 400.a člena se spremeni tako, da se glasi: »(davčni prekrški, ki jih storijo poročevalske finančne institucije ali drugi subjekti oziroma osebe v zvezi z izvajanjem sporazuma iz VI. poglavja četrtega dela tega zakona)«.

 

20. člen 

Naslov 400.b člena se spremeni tako, da se glasi: »(davčni prekrški, ki jih storijo poročevalske finančne institucije Slovenije ali drugi subjekti oziroma osebe v zvezi z izvajanjem III.A poglavja četrtega dela tega zakona)«.

 

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

21. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

(1) Z dnem začetka veljavnosti tega zakona prenehajo veljati:

  • Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (Uradni list RS, št. 138/06),
  • Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi (Uradni list RS, št. 103/10),
  • Pravilnik o obrazcu zahtevka za uveljavljanje dejanskih stroškov nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali športnika (Uradni list RS, št. 9/11),
  • Pravilnik o obvestilu za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine (Uradni list RS, št. 138/06),
  • Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 138/06),
  • Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ter obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (Uradni list RS, št. 101/15).

(2) Minister, pristojen za finance, izda predpise na podlagi tega zakona v šestih mesecih po začetku veljavnosti tega zakona. Do izdaje teh predpisov se uporabljajo predpisi iz prejšnjega odstavka.

 

22. člen 

(začetek veljavnosti) 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 432-01/17-18/12

Ljubljana, dne 28. novembra 2017

EPA 2252-VII

Državni zbor 

Republike Slovenije 

Primož Hainz l.r.

Podpredsednik 

Ključne besede:
zakon o davčnem postopku
ZDavP-2K
davčni postopek
ZDavP
ZDavP-2

Zadnji članki iz rubrike:

1.8.2023 12:46:50:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L)

1.8.2023 12:27:12:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-H)

21.7.2023 13:19:07:
Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

10.7.2023 16:39:31:
Sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah olajšuje poslovanje družb

19.5.2023 15:07:59:
Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

Najnovejši članki:

29.9.2023 13:19:50:
Stopnja DDV za sončne elektrarne (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:20:18:
Stopnja DDV za zunanje ograje (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:10:23:
Koledar poročanja - oktober 2023

27.9.2023 16:04:42:
Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov