Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 20.3.2014 13:37:38

Obravnava vlog po Zakonu o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 – posebnosti pri ugotavljanju KD in odpisu prispevkov

Rubrika: Davkiprint Natisni

Navodilo DURS, št. 4213-122/2014-3, 19. 3. 2014

Davčna uprava je glede na posebnosti pri postopanju pri obravnavi vlog kmetov, ki so zaradi žledu na območju Republike Slovenije, v obdobju od 30. januarja do 10. februarja 2014, utrpeli škodo, pripravila navodilo z namenom, da se prizadete davčne zavezance seznani z možnostjo uporabe določil 27. in 28. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 – ZUOPŽ (Uradni list RS, št. 17/14), tako glede oprostitve plačila dohodnine od katastrskega dohodka kmetijskih in predvsem gozdnih zemljišč kot tudi glede odpisa oz. zmanjšanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov.

1. Oprostitev dohodnine od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč

ZUOPŽ v 27. členu določa oprostitev katastrskega dohodka od parcel gozdnih zemljišč, ki jih je poškodoval žled in sicer velja, v povezavi z 18. točko 73. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 9/12 Odl.US: U-I-18/11-10, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 71/12 Odl.US: U-I-76/11-15, 75/12, 94/12, 52/13 Odl.US: U-I-147/12-18, 96/13), oprostitev za zemljišča, ki se pogozdijo, 30 let, z uveljavitvijo v prvem letu po pogozditvi. ZUOPŽ tudi določa, da odstotek poškodovanosti ugotovi Zavod za gozdove Slovenije, ki z odločbo odredi obvezno obnovo gozda s pogozditvijo ali odredi sanitarno sečnjo.

Obvezna obnova gozda s sadnjo po ZUOPŽ

Po določilih 27. člena ZUOPŽ se oprostitev iz 18. točke prvega odstavka 73. člena ZDoh-2 uporabi tudi za parcele gozdnih zemljišč, ki jih je prizadel žled v takem obsegu, da je gozd uničen v celoti in je Zavod za gozdove Slovenije naložil obvezno obnovo gozda s sadnjo. V tem primeru ZDoh-2 predpisuje 30 letni rok, v katerem se v katastrski dohodek ne všteva katastrski dohodek zemljišč, ki se pogozdijo. Rok prične teče prvo leto po pogozditvi. Zavezanec mora za oprostitev katastrskega dohodka vložiti zahtevo in predložiti odločbo Zavoda za gozdove Slovenije o izvedbi obnove, iz katere bodo razvidne parcele, ki jih mora obnoviti oz. pogozditi. Za taka zemljišča se priznava omejitev možnosti pridelave lesa v času sanacije, to je za dobo 30 let, ker se šele po tem času šteje, da je gozd dohodkovno spodoben, ker se je vzpostavila ustrezna lesna zaloga.

V primeru zahtev za obnovo gozdnih parcel mora zavezanec davčnemu organu predložiti potrdilo o prevzemu sadik in drugega materiala za pogozditev, ki ga izda Zavod za gozdove Slovenije (npr. obrazec Prevzem in izplačilni predlog).

Sanitarna sečnja

Za parcele gozdnih zemljišč, na katerih je zaradi žledu nujna sanitarna sečnja v obsegu, ki znaša več kot 50 odstotkov desetletnega mogočega poseka, se katastrski dohodek, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja ugotavljanje katastrskega dohodka, v desetih letih od leta naravne nesreče zniža za odstotek poškodovanosti, ki ga ugotovi Zavod za gozdove Slovenije. V teh primerih se zavezancu obveznost plačila dohodnine od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč zniža sorazmerno odstotku poškodovanosti gozda. Pri tem je treba zagotoviti, da se obveznost dejansko zniža samo za poškodovane gozdne parcele. Oprostitev lahko zavezanec, na podlagi 314. člena ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12, 94/12, 101/13-ZDavNepr, 111/13), uveljavlja pri davčnem organu z vlogo, h kateri mora priložiti generalno odločbo Zavoda za gozdove ali navesti številko generalne odločbe, iz katere je razvidna upravičenost do oprostitve. Vloga je na voljo na davčnih uradih in dostopna na spletni strani DURS.

Iz spletnih strani Zavoda za gozdove Slovenije www.zgs.si v rubriki Sanacija posledic žledoloma, Nasveti za lastnike gozdov, izhaja, da bo Zavod za gozdove Slovenije za najbolj poškodovana območja gozdov z razdrobljeno posestjo praviloma izdal generalne odločbe za posek močno poškodovanega drevja. Na manj poškodovanih gozdovih in v večjih enolastniških posestih bo Zavod za gozdove Slovenije lastnikom gozdov praviloma izdal individualne odločbe za posek. V generalnih odločbah bo določeno območje, v katerem je treba opraviti sanitarno sečnjo in preventivna varstvena dela ali zagotoviti njihovo izvedbo. Generalne odločbe so objavljene na internetni strani Zavoda za gozdove Slovenije, na oglasnih deskah krajevnih enot in revirnih pisarn, na krajevno običajen način in na oglasni deski e-uprave (Državni portal Republike Slovenije). Odločba se šteje za vročeno po 15 dneh po objavi na e-portalu in na oglasni deski organa, ki je odločbo izdal.

Zaradi velikega obsega nujne sanitarne sečnje je Zavod za gozdove Slovenije izdal generalne odločbe o izvedbi sanitarne sečnje poškodovanih dreves v žledolomu oziroma v snegolomu, skupno za vse parcele v določenem gozdnem revirju krajevne enote posamezne območne enote. V teh odločbah je Zavod za gozdove Slovenije navedel odstotek poškodovanosti za iglavce in listavce, npr. »več kot ½ polomljene krošnje pri iglavcih ter več kot 80 % poškodovane krošnje pri listavcih«. Kasneje je Zavod za gozdove Slovenije pripravil enotno oceno škode po posameznih področjih, ki bo davčnemu organu služila za podatek o oceni škode na posamezni parceli. Te podatke bo davčni organ pridobil sam.

Lastniki poškodovanih gozdov morajo skupaj z vlogo davčnemu organu predložiti predmetno generalno odločbo oz. sporočiti njeno številko za vsako krajevno enoto, v kateri so parcele vlagatelja, oziroma mora davčnemu organu posredovati podatek o lastništvu gozdnih površin na območju posamezne katastrske občine, za katere so bile izdane generalne odločbe, da bo davčni organ lahko sam pridobil ustrezno generalno odločbo.

Davčni organ odloči o upravičenosti do oprostitve dohodnine od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč z odločbo v 15 dneh od vložitve vloge. Pri tem se v posameznem letu v odločbi, v kateri se odmeri akontacija dohodnine od katastrskega dohodka, priznajo oprostitve, za katere so bile vloge vložene do 30. junija leta, za katero se dohodnina odmerja, in so odločbe postale pravnomočne najpozneje do izdaje te odločbe. Za oprostitve, ki se v skladu z ZDoh-2 uveljavljajo šele v prvem letu po letu izvedbe ukrepa, se ne glede na pravnomočnost odločbe, upoštevajo v naslednjem letu.

Zavezanci vložijo vlogo za uveljavljanje oprostitve plačila dohodnine od katastrskega dohodka na obrazcu MF-DURS obr. DOHKGD št. 4, v skladu s priloženimi navodili za izpolnjevanje te vloge. Pod številko oprostitve je v primeru obnove gozda s pogozditvijo potrebno vpisati številko »18«, v primeru uveljavljanja oprostitve za sanitarno sečnjo pa se pod številko oprostitve navede »sanitarna sečnja«, ker le-ta v 73. členu ZDoh-2 ni posebej opredeljena.

2. Zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov

Kmetje, ki so na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vključeni v obvezno zavarovanje na podlagi opravljanja kmetijske in gozdarske dejavnosti, lahko kot oškodovanci zaradi posledic žleda, ki je prizadel Republiko Slovenijo, v obdobju od 30. 1. do 10. 2. 2014, po določilu 28. člena ZUOPŽ, ne glede na 9. člen Zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95; v nadaljnjem besedilu: ZPKZ), ki predpisuje 15 dnevni rok od nastanka škode, vložijo zahtevo za odpis ali zmanjšanje prispevkov v 60 dneh od nastanka škode. V skladu z 28. členom ZUOPŽ se, ne glede na prvi odstavek 3. člena ZPKZ, prispevki kmetom lahko zmanjšajo ali odpišejo zaradi odprave posledic žleda po tem zakonu, če je škodo ocenil Zavod za gozdove Slovenije.

Obrazec vloge za znižanje ali odpis prispevkov je na voljo na vseh davčnih uradih ter dostopen na spletni strani DURS.

Nespremenjeni ostajata kategoriji prizadetosti, po določbi 4. člena ZPKZ:

  • v I. kategorijo prizadetosti se razvrstijo tisti, katerim je ocenjena škoda povzročila izgubo donosa od 80 % do 100 % letnega katastrskega dohodka; tem se letni prispevek v celoti odpiše;
  • v II. kategorijo prizadetosti se razvrstijo tisti, katerim je ocenjena škoda povzročila izgubo donosa od 30 % do 80 % letnega katastrskega dohodka; tem se prispevek zmanjša za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube letnega katastrskega dohodka.

Podatki o odstotku škode, ki jo bo ugotovil Zavod za gozdove Slovenije, bodo vključeni v nabor podatkov o drugih naravnih nesrečah v kmetijstvu. Na podlagi teh podatkov, ki jih bo davčni organ sam pridobil, bo obravnaval vloge za zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov za leto 2014. O vlogah bo davčni organ odločal v odločbah o ugotovitvi obveznosti iz naslova plačila prispevkov za socialno varnost iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, ki se plačujejo od osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Ključne besede:
dohodnina
dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
obravnava vlog po ZUOPŽ
posebnosti pri ugotavljanju kd in odpisu prispevkov
pojasnilo DURS
pojasnila DURS
ZUOPŽ
oprostitev katastrskega dohodka
ZDoh-2
ZDavP-2

Zadnji članki iz rubrike:

22.7.2021 14:43:42:
Mednarodno obdavčenje: Stalna poslovna enota nerezidenta

6.5.2021 16:09:26:
Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev davčne konvencije med Slovenijo in Švedsko

20.4.2021 11:45:11:
Prenehanje omejitve začetka postopkov davčne izvršbe

19.4.2021 12:45:27:
Odlog izvršbe po PKP7 do 18. aprila, ostaja možnost individualnega odloga

31.3.2021 14:50:30:
Usmeritve pri dostavi podatkov po Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah za notarje

Najnovejši članki:

2.8.2021 17:01:00:
Podatki za obračun plač za julij 2021

2.8.2021 13:01:52:
Poročilo o gibanju plač za maj 2021

2.8.2021 13:00:08:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2021

2.8.2021 12:44:37:
Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o priznani obrestni meri

30.7.2021 15:37:38:
Koledar poročanja - avgust 2021

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT