Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 28.8.2012 11:20:31

Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza

Uradni list RS, št. 65/2012 z dne 24. 8. 2012

Rubrika: Za študenteprint Natisni

Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza Racunovodja.com

1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik določa način in postopek izvajanja subvencioniranega prevoza, način obračunavanja in plačevanja subvencije, vodenje evidenc in poročanje ter izvajanje nadzora nad delom izvajalcev.

2. člen

(vozovnica)

(1) Upravičenci do subvencioniranega prevoza imajo pravico do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice (v nadaljnjem besedilu: vozovnica).

(2) Vozovnica je lahko subvencionirana mesečna vozovnica oziroma subvencionirana mesečna vozovnica za deset voženj.

(3) Vozovnica je lahko enosmerna.

3. člen

(vloga za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice)

(1) Vlagatelj mora pred izdajo vozovnice izvajalcu predložiti vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice (v nadaljnjem besedilu: vloga).

(2) Vloga vsebuje podatke o vlagatelju, podatke o statusu vlagatelja v obdobju koriščenja subvencije prevoza, ki ga mora potrditi izvajalec vzgojno-izobraževalnega programa ter podatke o relaciji oziroma relacijah prevoza.

(3) Upravičenci lahko na podlagi vloge, ki so jo predložili pred prvim nakupom vozovnice v šolskem ali študijskem letu, uveljavljajo pravico do subvencioniranega prevoza za obdobje, ki je določeno v 114.č členu Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF in 57/12; v nadaljnjem besedilu: zakon).

(4) Za določanje obdobja, v katerem ima udeleženec izobraževanja odraslih pravico do subvencioniranega prevoza, se smiselno uporablja določba za dijake, opredeljena v prvem odstavku 114.č člena zakona.

(5) Za vsako spremembo podatkov, ki vpliva na uveljavljanje pravice do subvencioniranega prevoza, mora upravičenec, v roku pet delovnih dni od nastanka spremembe, podati novo vlogo, staro pa preklicati.

(6) Obrazec vloge, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika, je dostopen tudi na spletnih straneh ministrstva, ministrstva, pristojnega za šolstvo ter na prodajnih mestih oziroma spletnih straneh izvajalcev.

(7) Izvajalec mora vse originale in kopije vlog, na podlagi katerih je bil upravičen do poravnave subvencije za prevoz upravičencev, arhivirati in pri sebi v fizični obliki hraniti pet let od datuma izdaje na vlogo vezane vozovnice. Po preteku tega obdobja jih mora uničiti.

3. člen

(nakup vozovnice)

(1) Prodajalec vozovnice prične postopek izdaje vozovnice v evidenci subvencij prevoza, vozovnico pa fizično izda v svojem sistemu za prodajo vozovnic.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko prodajalec vozovnice, v kolikor ima izdelan program za prenos podatkov iz svojega sistema za prodajo vozovnic v evidenco subvencij prevoza, prične postopek izdaje vozovnice v svojem sistemu za prodajo vozovnic ter po uspešno zaključenem postopku izdaje vozovnice vse potrebne podatke prenese v evidenco subvencij prevoza.

(3) Prodajalec vozovnice lahko prične postopek izdaje vozovnice na osnovi na vlogi potrjenega statusa vlagatelja in podatka o minimalni oddaljenosti 5 km med bivališčem vlagatelja in lokacijo izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa, ki ga obiskuje.

(4) Prodajalec vozovnice iz vloge razbere relacijo, na kateri bo upravičenec potoval.

(5) Prodajalec vozovnice lahko izda upravičencu vozovnico za relacijo, ki se izvaja z medkrajevnim avtobusnim prevozom potnikov oziroma železniškim prevozom potnikov v 2. razredu potniškega vlaka.

(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko prodajalec vozovnice izda vozovnico za mestni potniški promet na način, kot je to določeno s pogodbo med ministrstvom in upravljavcem mestnega linijskega prevoza potnikov.

4. člen

(enkratni nakup vozovnice)

(1) Upravičenec lahko v enem mesecu za relacijo med vstopnim postajališčem, ki je najbližje stalnemu prebivališču oziroma bivališču v času izobraževanja upravičenca, in izstopnim postajališčem, ki je najbližje izobraževalni ustanovi upravičenca, kupi le eno vozovnico (v nadaljnjem besedilu: enkratni nakup vozovnice).

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko upravičenec v primeru, da direktna povezava med vstopnim postajališčem, ki je najbližje stalnemu prebivališču oziroma bivališču v času izobraževanja upravičenca, in izstopnim postajališčem, ki je najbližje izobraževalni ustanovi, ne obstaja, prejme več vozovnic (v nadaljnjem besedilu: kombinirana vozovnica), katerih relacije se med seboj logično navezujejo in ne prekrivajo.

(3) Vlogo za izdajo kombinirane vozovnice vlagatelj predloži na obrazcu vloge iz Priloge 1 tega pravilnika, na katerem označi kombinirani tip vozovnice.

(4) Vlagatelj mora ob predložitvi vloge za izdajo kombinirane vozovnice, na podlagi katere ministrstvo odloča o pravici vlagatelja do subvencioniranega prevoza, pri prvem nakupu kombinirane vozovnice v šolskem ali študijskem letu, posredovati vlogo vsem izvajalcem, ki so navedeni na vlogi za izdajo kombinirane vozovnice. Prvemu izvajalcu posreduje original, ostalim izvajalcem pa kopije vloge.

(4) Upravičenec ima v okviru ponudbe medkrajevnega avtobusnega in železniškega prevoza potnikov, ter v primeru iz drugega odstavka 114.c člena zakona tudi mestnega linijskega prevoza potnikov, ob upoštevanju enkratnega nakupa vozovnice, pravico do izbora zanj najugodnejše povezave med vstopnim postajališčem, ki je najbližje stalnemu prebivališču oziroma bivališču v času izobraževanja upravičenca, in izstopnim postajališčem, ki je najbližje izobraževalni ustanovi upravičenca, in nazaj.

(5) V fazi določanja relacije oziroma relacij prevoza mora izvajalec upoštevati enkratni nakup vozovnice in v primeru obstoja različnih poti med istima vstopnima in izstopnima postajališčema, znotraj istega prometnega sistema, obračunavati najkrajšo pot.

5. člen

(poročanje)

(1) Prodajalec vozovnic mora dnevno za tekoči delovni dan v evidenco subvencij prevoza poročati podatke o prejetih vlogah, izdanih vozovnicah in podatke o vseh morebitnih spremembah vloge ali izdane vozovnice.

(2) Prodajalec vozovnic lahko podatke iz prejšnjega odstavka poroča na dva načina:

– s pošiljanjem podatkov preko spletnih storitev;

– z ročnim vnosom podatkov v spletno aplikacijo, ki je del informacijskega sistema evidence subvencije prevoza.

(3) Natančnejši tehnični način poročanja ter vsebina in oblika podatkov za poročanje se podrobneje določijo v tehnični dokumentaciji informacijskega sistema evidenca subvencije prevoza.

(4) Izvajalec mora ministrstvu mesečno posredovati podatke iz tabele iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.

6. člen

(potrdilo o izdani vozovnici)

(1) Upravičenec plača vozovnico prvemu izvajalcu prevoza.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v primeru kombinirane oziroma enosmerne vozovnice, vsak naslednji izvajalec dolžan preveriti ustreznost višine cene, ki jo je plačal upravičenec za celotno relacijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja in mu v primeru premalo zaračunane cene zaračunati razliko.

(3) Prodajalec kombinirane ali enosmerne vozovnice mora ob izdaji vozovnice upravičencu izdati potrdilo o izdani vozovnici, v obliki iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, in v tolikšnem številu, kolikor je kombiniranih vozovnic.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko prodajalec vozovnice izda potrdilo o izdani vozovnici v drugi obliki, če le ta omogoča izpis podatkov, ki so navedeni v obrazcu potrdila o izdani vozovnici iz Priloge 2 tega pravilnika.

(5) Na osnovi predloženega potrdila o izdani vozovnici ima upravičenec v primeru kombinirane ali enosmerne vozovnice pravico pridobiti vozovnice za preostale relacije iz vloge brez doplačila, razen v primeru, ko naslednji prodajalec vozovnice ugotovi, da skupna dolžina potovanja povzroči preskok zaračunane dolžine potovanja in posledično cene vozovnice, ki jo plača upravičenec, v naslednji razred oddaljenosti. Prodajalec vozovnice je v tem primeru dolžan upravičencu obračunati razliko do prave cene.

7. člen

(subvencija)

(1) Subvencija, do katere je za prodajo vozovnice upravičen izvajalec medkrajevnega avtobusnega ali železniškega prevoza potnikov ter v primeru iz drugega odstavka 114.c člena zakona tudi mestnega linijskega prevoza potnikov, se izračuna kot razlika med polno ceno vozovnice, ki jo ureja pravilnik, ki ureja cene subvencioniranega prevoza, in ceno vozovnice, ki jo plača upravičenec.

(2) Višina polne cene vozovnice iz prejšnjega odstavka se določi glede na datum prodaje vozovnice, in sicer:

– za vozovnice, prodane v predprodaji in do desetega dne tekočega meseca, predstavlja višina polne cene vozovnice iz prejšnjega odstavka 100 % delež polne cene prodane vozovnice;

– za vozovnice, prodane od 11. do 20. dne tekočega meseca, predstavlja višina polne cene vozovnice iz prejšnjega odstavka 60 % delež polne cene prodane vozovnice.

(3) Pri spremembi vozovnice v času njene veljavnosti se višina polne cene vozovnice iz prvega odstavka tega člena, poleg načina iz prejšnjega odstavka, določi tudi glede na datum spremembe vozovnice. Če je bila vozovnica spremenjena:

– do 10. dne v tekočem mesecu, predstavlja višina polne cene vozovnice iz prvega odstavka tega člena 40 % polne cene prve prodane vozovnice, izračunane na način iz prejšnjega odstavka, in 60 % polne cene druge prodane vozovnice, izračunane na način iz prejšnjega odstavka;

– od 11. do 20. dne v tekočem mesecu, predstavlja višina polne cene vozovnice iz prvega odstavka tega člena 50 % polne cene prve prodane vozovnice, izračunane na način iz prejšnjega odstavka, in 50 % polne cene druge prodane vozovnice, izračunane na način iz prejšnjega odstavka;

– od 21. do zadnjega dne v tekočem mesecu, predstavlja višina polne cene vozovnice iz prvega odstavka tega člena 60 % polne cene prve prodane vozovnice, izračunane na način iz prejšnjega odstavka, in 40 % polne cene druge prodane vozovnice, izračunane na način iz prejšnjega odstavka.

(4) Prodaja subvencioniranih mesečnih vozovnic in subvencioniranih enosmernih mesečnih vozovnic po 20. dnevu v tekočem mesecu za tekoči mesec, ki ni vezana na spremembo vozovnice, ni dovoljena.

8. člen

(preklic vozovnice)

(1) Prodajalec vozovnic mora na zahtevo upravičenca preklicati neuporabljeno vozovnico in mu izdati potrdilo o preklicani vozovnici v obliki iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, in v tolikšnem številu, kolikor je kombiniranih vozovnic. Preklic je dovoljen pred začetkom veljavnosti vozovnice. Upravičencu se vrne celotni znesek plačila na način, kot je to določeno v splošnih in posebnih pogojih izvajalca. Vračilo vozovnice v času veljavnosti vozovnice ni možno.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko prodajalec vozovnice izda potrdilo o preklicani vozovnici v drugi obliki, če le ta omogoča izpis podatkov, ki so navedeni v obrazcu potrdila o preklicani vozovnici iz Priloge 3 tega pravilnika.

(3) Izvajalec je dolžan ministrstvu posredovati podatke o preklicanih vozovnicah.

(4) Preklicana vozovnica se ne subvencionira.

9. člen

(izguba, kraja vozovnice)

(1) Izvajalec je dolžan ministrstvu posredovati podatke o izgubljenih in ukradenih vozovnicah.

(2) V primeru izgube ali kraje vozovnice prodajalec vozovnice izda nadomestno vozovnico, ki nadomesti izgubljeno oziroma ukradeno vozovnico. Nadomestna vozovnica se ne subvencionira.

10. člen

(zloraba vozovnice)

Izvajalec mora ministrstvu posredovati podatke o zlorabljenih vozovnicah.

11. člen

(plačilo subvencije)

Ministrstvo izvajalcu na podlagi prejetih mesečnih računov in obveznih prilog, kot je to določeno v pogodbi med ministrstvom in izvajalcem, nakaže sredstva za poravnavo subvencije od vseh prodanih vozovnic upravičencem, in sicer na transakcijski račun izvajalca v roku največ 30 dni po prejemu računa.

12. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-330/2012

Ljubljana, dne 20. avgusta 2012

EVA 2012-2430-0158

Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

Priloge:

Ključne besede:
subvencioniran prevoz
dijaki
študenti

Zadnji članki iz rubrike:

11.6.2020 13:35:11:
Interventni ukrepi na področju štipendiranja

21.4.2020 14:49:50:
Enkratni solidarnostni dodatek študentom - vloga

27.12.2019 14:22:06:
Minimalna urna postavka za študentsko delo od 1. 1. 2020 dalje

10.12.2019 12:30:16:
Določanje urne postavke za študentsko delo

14.11.2019 15:49:55:
Informacije v zvezi s pridobitvijo Potrdila o prijavi prebivanja za študente iz EU

Najnovejši članki:

24.9.2020 16:15:49:
Vlada odgovorila na pobudo v zvezi z medresorsko skupino za zmanjševanje zdravstvenega absentizma

24.9.2020 16:15:02:
Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

24.9.2020 16:03:28:
Peti sveženj protikoronskih ukrepov PKP#5

24.9.2020 15:09:43:
Kako preveriti, kdaj poteče namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov?

24.9.2020 15:10:42:
Kako pridobim novo namensko digitalno potrdilo za davčno blagajno?

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT