Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 6.10.2011 14:56:17

Nov način plačevanja davkov in prispevkov in drugih obveznih dajatev s 1. oktobrom 2011 – navodilo za uporabo

Rubrika: Davkiprint Natisni

Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (v nadaljevanju: obveznih dajatev in drugih JFP) določa podračune za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, ki pripadajo državi, občinam, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/2010, 48/2011 in 51/2011-popr.; v nadaljevanju: Pravilnik).

Zadnja sprememba Pravilnika (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javno finančnih prihodkov, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 48 z dne 24. 6. 2011) prinaša pri plačevanju obveznih dajatev in drugih JFP bistveno novost: namesto veljavnega večjega števila vplačilnih računov uvaja v prakso s 1. oktobrom t. i. prehodne davčne podračune (v nadaljevanju: PDP), ki so odprti po prejemnikih posameznih dajatev in so naslednji:

Naziv podračuna Številka PDP

PDP – proračun države 01100-8881000030

PDP – ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) 01100-8882000003

PDP – ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) 01100-8883000073

211 PDP občine 01EZR-888OBČ00kk

Ravno tako bodo s 1. oktobrom uvedeni novi PDP za plačevanje dajatev, ki pripadajo občinam (glej Seznam prehodnih davčnih podračunov občin, ki je sestavni del tega navodila). Pri tem se za plačevanje z modelom 19 vsebina polja za sklic P2 izpolni s petmestno šifro posamezne dajatve (kot npr. za davek na promet nepremičnin šifra 14001, za občinske takse se uporablja šifra 22004, za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je šifra 97004 – za vse preostale glej šifrant – vsebina za sklic P2 za plačevanje z modelom 19, ki je objavljen na spletni strani DURS).

Podračuni, na katere se plačujejo koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, pa ostajajo nespremenjeni.

Za izvajanje plačilnih transakcij se že od 1. novembra lanskega leta uporablja obrazec UPN (univerzalni plačilni nalog). Podrobno navodilo za izpolnjevanje univerzalnega plačilnega naloga je objavljeno na spletni strani Uprave RS za javna plačila na naslovu: http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=311

Obrazec UPN bo pri plačevanju postopno nadomestil naslednje obrazce:

  • posebno položnico - obrazec PP02,
  • plačilno navodilo - obrazec BN02 in
  • delno tudi tuje plačilno navodilo za odliv – obrazec TPNO70, in sicer za izvrševanje čezmejnih plačilnih transakcij.

Obrazca posebna položnica PP02 in plačilno navodilo BN02 se uporabljata le še do 31. 12. 2011 in bosta ukinjena s 1. januarjem 2012.

Z uporabo obrazca UPN sta bili uvedeni v prakso dve bistveni novosti:

1. referenca – nova oznaka SI (slovenska referenca) oziroma RF (evropska referenca) pred dvomestno številčno oznako in

2. koda namena – nova identifikacija namena.

Referenca SI omogoča nadaljnjo uporabo obstoječih modelov za sklic na številko odobritve in obremenitve pri plačevanju davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev.

Referenca prejemnika je podatek na nalogu za plačilo na delu za prejemnika in je sestavljena iz modela in sklicevanja na številko. Za plačila javnofinančnih prihodkov (davkov, prispevkov in drugih dajatev) so določeni različni modeli (glej 6. člen Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov). Na plačilnem navodilu za plačilo javnofinančnih prihodkov je obvezna navedba reference na številko odobritve. Referenca SI služi prejemniku za informacijo o plačniku in vrsti dajatve, ki jo je le-ta plačuje.

Podračuni za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov so odpreti kot podračuni v sistemih enotnih zakladniških računov (EZR) države in občin pri Banki Slovenije in jih vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Podračuni obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov so objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance na seznamu A (Seznam podračunov javnofinančnih prihodkov in drugih obveznih dajatev skupine A je razdeljen na osnovni seznam podračunov JFP skupine A in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A.).

Podračuni, na katere se plačujejo dajatve, se razlikujejo po pripadnosti sistemu EZR ter po tem, komu pripadajo plačane dajatve. Podračuni so označeni tako, da prvi dve številki v prvem sklopu petmestne številke računa pomenita, da je ta podračun pri Banki Slovenija – 01, številke na naslednjih treh mestih pa določajo, v katerem sistemu EZR je podračun. Podračuni v sistemu EZR države (dajatve, ki pripadajo proračunu države) imajo oznako 100; podračuni v sistemih EZR občin (za dajatve, ki pripadajo proračunom občin) imajo za oznako številke od 201 naprej, kar je veljavna statistična oznaka občine povečana za 200. Podračuni občine, ki se v skladu z zakonom, ki ureja javne finance, odloči, da bo imela svoje podračune v sistemu EZR države, imajo oznako 100.

Pripadnost plačanih dajatev je označena s prvimi tremi številkami drugega osemmestnega sklopa številke vplačilnega podračuna tako, da pomenijo številke:

1. Zbirni prehodni podračuni za dajatve, ki pripadajo več prejemnikom, imajo na prvih treh mestih drugega osemmestnega sklopa številke podračuna oznako 844, ki je enaka pri vseh podračunih JFP občin.

2. Prehodni podračuni, ki jih imajo lahko nadzorniki odprte pri UJP, imajo na prvih treh mestih drugega osemmestnega sklopa številke podračuna oznako 845 ali 846.

3. Prehodni davčni podračuni, ki pripadajo državi, ZPIZ, ZZZS in občinam, imajo na prvih treh mestih drugega osemmestnega sklopa številke podračuna oznako 888.

Za plačevanje javnofinančnih prihodkov na podračune skupine A (prihodkov države, občin, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije) se uporabljajo v sklicu na številko odobritve naslednja reference (6. člen Pravilnika): model 09, 11, 12, 19 in novo uvedeni 21, ki ga določi DURS.

V tabeli v nadaljevanju je za posamezne modele prikazana struktura podatkov v polju »referenca«:

MODEL

Podatek P1

Podatek P2

Podatek P3

11

4-mestna šifra nadzornika* s kontrolno številko

6-mestna številka podkonta s kontrolno številko

1 do 6-mestna številka, kadar jo dodatno določi nadzornik

primer: 11 16187-7111002

12[1]

12 mestna številka s kontrolno številko

se ne uporablja

se ne uporablja

primer: 12 1618001232517

09

8- mestna davčna številka

3 do 7-mestna številka konta iz kontnega načrta za knjiženje davkov in drugih dajatev DURS ter kontrolna številka skupaj za P1 in P2

4 do 8-mestna številka, kadar jo dodatno določi nadzornik[2]

primer: 09 99999994**-40326

19

8-mestna davčna številka

4-mestna šifra obvezne dajatve s kontrolno številko

1 do 7-mestna številka, kadar jo dodatno določi nadzornik

primer: 19 99999994-80004

21

8-mestna davčna številka

1 do 12 mestna številka upravnega akta, kadar jo dodatno določi nadzornik [3]

se ne uporablja

primer: 21 99999994-123456789

Opombe:

* nadzornik je proračunski uporabnik in nosilec javnih pooblastil, kadar na podlagi zakona nadzira obračunavanje in plačevanje javnofinančnih prihodkov (npr. DURS)

** podatek o davčni številki plačnika

Pri plačevanju javnofinančnih prihodkov na prehodne podračune davčnih organov (podračune, ki imajo na šestem do osmem mestu oznako 846) se lahko vplačila z uporabo reference - model 09 izvajajo do 31. 12. 2012.

Davčna uprava zavezancem, ki plačujejo svoje obveznosti na podračune davčnih organov, pošlje obvestilo, plačilni nalog obr. BN 02, plačilni nalog obr. UPN oziroma upravni akt (sklep, odločbo), s katerim jih obvesti, katere podatke morajo vpisati na nalog za plačilo.

Podatke o številki konta za plačilo obveznih dajatev lahko dobite pri pristojnem davčnem uradu na oddelku za davčno knjigovodstvo.

Na novo pa se s 1. oktobrom uvaja referenca – model 21, ki se bo uporabljala pri plačevanju po točno določenih upravnih aktih, ki jih izda DURS, in sicer: po sklepu o davčni izvršbi, po odločbi o obročnem plačilu obveznosti, plačilnem nalogu za globe itd. Za številke podračunov, na katere se plačuje po upravnih aktih DURS, glej Seznam prehodnih podračunov davčnih uradov, za obročno plačilo prispevkov pa se uporabi številka PDP-ZPIZ ali PDP-ZZZS.

Štirimestna šifra obvezne dajatve skupaj s kontrolno številko, ki jo obvezno navede plačnik v podatku P2 pri modelu 19, je določena za vse davke skupaj (99996) ali za posamezen davek posebej (npr. 62006 – davek na dodano vrednost ali 40002 – akontacija dohodnine itd.). Tako lahko zavezanec plačuje vse zapadle davke znotraj prehodnega davčnega podračuna skupaj in navede v podatku P2 šifro 99996 ali pa posamezen davek in pri tem navede šifro za vsak davek posebej. Ravno tako lahko zavezanec plačuje vse zapadle prispevke znotraj prehodnega davčnega podračuna blagajne Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje skupaj in navede v podatku P2 šifro 99996 ali pa posamezen prispevek in pri tem navede šifro za vsako vrsto prispevka posebej.

Za posamezno plačilo prispevkov ZPIZ se uporabljajo naslednje šifre: 44008 – Prispevki za PIZ, 46000 – Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost in 48003 – Transferni prihodki.

Za posamezno plačilo prispevkov ZZZS se uporabljajo naslednje šifre: 45004 – Prispevki za zdravstveno varstvo, 48003 – Transferni prihodki in 16004 – Prispevki kmetov in članov njihovih gospodinjstev.

Primer:

Zavezanec mora poravnati DDV in mesečno akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb (plača ga zadnji dan obdobja oz. pred dospelostjo).

To lahko stori na dva načina:

1. z uporabo šifre obvezne dajatve v polju P2, ki pomeni vse davke znotraj PDP (v konkretnem primeru proračuna države)

PDP – proračun države 01100-8881000030 19 DŠ-99996

Pri tem načinu plačevanja se bodo s plačanim zneskom poravnale najprej najstarejše obveznosti, kar drugače povedano pomeni, da se poravnajo najprej obveznosti, ki prej zapadejo, ali ki imajo starejši datum zapadlosti (če le-te obstajajo, kar velja pri nepravočasnih plačilih davkov).

2. z uporabo šifre obvezne dajatve v polju P2, ki pomeni posamezen davek

PDP – proračun države 01100-8881000030 19 DŠ- 62006 za plačilo DDV

PDP – proračun države 01100-8881000030 19 DŠ- 81000 za plačilo

akontacije davka od dohodkov pravnih oseb

Pri tem načinu plačila se bosta poravnali vsaka obveznost po obračunu ločeno.

Nadaljevanje članka je brezplačno dostopno vsem registriranim uporabnikom portala:


[1] Model 12 se uporablja pri plačilu javnofinančnih prihodkov s posebno položnico ali univerzalnim plačilnim

nalogom, namesto modelov 09, 11 in 19. Kadar se uporablja namesto modela 11, ima strukturo: nnnnššššššššK

nnnn 4-mestna šifra nadzornika, določena v Pravilniku pri podračunu JFP

šššššššš 8-mestna številka, določi nadzornik

K skupna kontrolna številka polj nnnnšššššššš

[2] Skupna dolžina polj (P2 in P3) ne sme presegati 12 mest.

[3] Številka izdanega sklepa, številka izdane odločbe, številka dok. na izrečeni globi itd.

Ključne besede:
Nov način plačevanja davkov in prispevkov in drugih obveznih dajatev s 1. oktobrom 2011
Nov način plačevanja davkov s 1. oktobrom 2011
Nov način plačevanja in drugih obveznih dajatev s 1. oktobrom 2011
Nov način plačevanja davkov
Nov način plačevanja prispevkov
UPN
univerzalni plačilni nalog
Podatek P1
Podatek P2
Podatek P3
prehodni davčni podračuni
prehodni podračuni davčni uradov
prehodni davčni podračuni občin
Davek na dodano vrednost
Davek od dohodkov pravnih oseb
Davek od dohodkov pravnih oseb – davčni odtegljaj
Davki in prispevki od fizičnih oseb iz zaposlitve (plače)
Davek od prometa novih motornih vozil
Davek od prometa rabljenih motornih vozil
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Dohodnina od obresti

Zadnji članki iz rubrike:

2.6.2023 10:18:36:
Podpisan protokol o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Švico

29.5.2023 15:41:00:
Davčna obravnava prenosov sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom s poudarkom na prenosu nepremičnin

8.5.2023 12:00:27:
Oprostitev davka za opravljanje nepridobitne dejavnosti - Podrobnejši opis

21.4.2023 10:22:27:
Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

31.3.2023 19:14:50:
Koriščenje davčne olajšave za zaposlovanje po noveli ZDDPO-2S za osebe, ki so bile zaposlene v letu 2020 in 2021

Najnovejši članki:

2.6.2023 15:57:21:
Finančna uprava izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

2.6.2023 15:33:23:
Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo prijaviti letni dohodek

1.6.2023 10:36:04:
Objavljeni informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2022

30.5.2023 17:07:02:
Koledar poročanja - junij 2023

29.5.2023 16:23:35:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2023

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress