Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 9.6.2010 17:30:52

Odgovor na sklepe Odbora Državnega zbora v zvezi s problematiko neplačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Vlada je na 85. seji, 3. junija 2010, odgovorila na sklepe Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide in Odbora Državnega zbora za finance in monetarno politiko v zvezi s problematiko neplačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje.

V odgovoru Vlada Republike Slovenije Državni zbor Republike Slovenije seznanja z ugotovitvami medresorske komisije v zvezi s problematiko neplačevanja prispevkov za socialno varnost in o načinu reševanja le-te, ki se nanašajo na:

  • obveščanje zavezancev o plačilu prispevkov za socialno varnost,
  • odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
  • posledice za zaposlene v primeru neplačila prispevkov za socialno varnost.

 

I. Obveščanje zavezancev o plačilu prispevkov za socialno varnost

V okviru reševanja problematike kršitev pravic zaposlenih zaradi neizplačila plač in neplačevanja obveznih prispevkov za socialno varnost je bistvenega pomena ustrezna obveščenost oziroma dostopnost zaposlenih (delavcev – zavarovancev) do podatkov o obračunanih in plačanih prispevkih.

V skladu z 21. členom ZDavP-2 davčni organ vsaki fizični osebi na njeno zahtevo razkrije podatke o prispevkih za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevkih za zaposlovanje oziroma prispevkih za starševsko varstvo, ki jih je zanj plačal oziroma jih je dolžan plačati njegov delodajalec ali druga oseba.

Fizična oseba lahko od 1. 7. 2008 dalje, torej od uvedbe sistema individualnih REK obrazcev, z vlogo za razkritje podatkov iz 21. člena ZDavP-2 pri Davčni upravi RS (v nadaljnjem besedilu: DURS) preveri podatke o obračunanih in plačanih obveznih prispevkih za socialno varnost.

DURS je v mesecu maju 2010 uvedla možnost dostopa do podatkov, ki se nanašajo na obvezne prispevke za socialno varnost. Vsaka fizična (zaposlena) oseba lahko preko sistema eDavki sproti preverja, ali njegov delodajalec izpolnjuje svoje obveznosti iz naslova obračunanih in plačanih prispevkov za socialno varnost.

Za vpogled v podatke o obveznih prispevkih za socialno varnost preko sistema eDavki mora biti fizična oseba identificirana kot uporabnik eDavkov. Uporabnik eDavkov lahko postane vsaka fizična oseba, ki ima dostop do svetovnega spleta in pridobi ustrezno digitalno potrdilo.

Če fizična oseba ni uporabnik eDavkov, lahko vlogo za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja vloži preko svojega pooblaščenca (npr. sorodnika, sindikalnega predstavnika, idr.).

Na podlagi poizvedbe preko sistema eDavki bo imela fizična oseba dostop do naslednjih podatkov:

- zneska obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost v obdobju od 1. januarja 2009 dalje, ki se zagotovi iz individualnih obračunov davčnega odtegljaja, ki jih je zanj davčnemu organu predložil njegov delodajalec za izplačila dohodkov iz delovnega razmerja od 1. januarja 2009 dalje;

- podatka o tem, ali so bili obračunani obvezni prispevki za socialno varnost na dan poizvedbe dejansko plačani, ki se zagotovi iz evidence davčnega organa o plačilih delodajalca, ki se nanašajo na obveznosti iz naslova obračuna davčnega odtegljaja. Če iz evidence davčnega organa izhaja, da delodajalec ni poravnal vseh obveznosti iz naslova obveznih prispevkov za socialno varnost, obračunanih v obračunih davčnega odtegljaja, ki jih je predložil davčnemu organu, je v podatek na razkritju vključen tudi datum, do katerega so po evidenci davčnega organa obvezni prispevki poravnani;

- podatka o mesečnih obdobjih, za katera za zaposlenega ni bil predložen obračun davčnega odtegljaja za mesečno plačo, iz podatkov DURS pa izhaja, da je bila fizična oseba v teh obdobjih zaposlena pri delodajalcu;

- podatka o morebitnem obstoju obveznosti iz naslova obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost, katerih rok za plačilo še ni potekel (podatek o morebitnem odobrenem odlogu ali obročnem plačilu zavezančevemu delodajalcu);

- podatka o pogojno izterljivih obveznostih za obvezne prispevke za socialno varnost iz delovnega razmerja.

V skladu s 203. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB4 s sprem., v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) se pokojninska doba, plača, vplačila prispevkov ter druga dejstva, ki vplivajo na pridobitev in odmero pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja, upoštevajo po podatkih iz matične evidence o zavarovancih, ki jo vodi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

V zvezi z določbami Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 103/07 in 45/08 –ZArbit, v nadaljnjem besedilu ZDR) je bilo z namenom notranjega nadzora in seznanitvijo delavcev o plačanih prispevkih (tudi za namen predlaganja stečajev) z vidika ustreznosti plačilne liste ugotovljeno, da je po veljavni zakonodaji na delovno-pravnem in davčnem področju delodajalec zavezan, da delavcu ob vsakem izplačilu plače izroči obračun plače (plačilno listo), v kateri navede znesek bruto plače in vseh prejemkov, ki jih izplačilo obsega, prav tako pa tudi vse zneske obračunanih in plačanih davkov in prispevkov, ki jih je delodajalec dolžan za delavca odtegniti od bruto plače in jih plačati na predpisane vplačilne račune. Skladno s 5. odstavkom 57. člena ZDavP-2 mora plačnik davka (delodajalec) predložiti podatke iz obračuna davčnega odtegljaja davčnemu zavezancu (delavcu) na način in v rokih, predpisanih s tem zakonom za posamezne vrste davkov ali z zakonom o obdavčenju. Na podlagi 3. odstavka 135. člena ZDR je delodajalec dolžan izdati delavcu ob vsakem izplačilu plače ter do 31. januarja novega koledarskega leta pisni obračun plače in nadomestila plače za plačilno obdobje oziroma za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov. Na navedenih predpisih temelji tudi obvezna vsebina plačilne liste v delu, ki je enak podatkom o obračunu davčnega odtegljaja, saj mora vsebovati vse podatke, potrebne za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja. Poleg navedenega mora vsebovati tudi podatek o dejansko plačanih davkih in prispevkih.

Vročitev plačilne liste oziroma obračuna prispevkov delavcu s strani delodajalca ima učinek enostranske izjave delodajalca. Dejansko plačilo prispevkov pa je razvidno iz plačilnega prometa, na podlagi katerega se vodi evidenca o plačanih prispevkih pri davčnem organu.

Glede na navedeno, veljavna zakonodaja omogoča seznanitev zavarovanca (delavca) s strani delodajalca o zneskih obračunanih in plačanih prispevkih za socialno varnost. Če so bili prispevki le obračunani, plačilo pa je odloženo, delodajalec teh prispevkov ne sme navesti kot plačane prispevke. Dejansko plačilo prispevkov in obračun prispevkov pa lahko poleg informacije, ki jo dobi od delodajalca, delavec preveri tudi pri davčnem organu.

 

II. Odpis, delni odpisa, odlog ter obročno odplačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Razlogi za ureditev odpisa in delnega odpisa, odloga in obročnega plačila davka davčnemu zavezancu - fizični osebi, ki ne opravlja dejavnost je, da se omogoči preživljanje fizične osebe in preživljanje njenih družinskih članov, ki bi bilo zaradi plačila davka ogroženo. Davčnemu zavezancu – poslovnemu subjektu pa odlog in obročno plačilo omogoči premostitev hude finančne situacije in s tem preprečitev hujše gospodarske škode ter omogoči nadaljevanje opravljanja dejavnosti.

Vlada bo odločitev o primernosti ureditve odloga ter obročnega plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sprejela po odločitvi Ustavnega sodišča RS.

Po določbi prvega odstavka 228. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju DURS opravlja nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter pobira, izterjuje, odpisuje, delno odpisuje oziroma dovoljuje odlog ali obročno odplačevanje prispevkov za obvezno zavarovanje skladno s kriteriji, ki jih določi svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter vodi evidence o vplačanih prispevkih za posamezne zavarovance.

Pristojnost DURS za odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje prispevkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je tako določena v 228. členu ZPIZ-1 kot specialnem predpisu. Kriteriji, ki jih DURS uporablja za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno odplačevanje prispevkov za obvezno zavarovanje, so določeni s Sklepom o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jih je na podlagi 228. člena ZPIZ-1 sprejel svet. Sklep določa, da DURS uporablja kriterije, kot po »Zakonu o davčnem postopku veljajo za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka«. ZDavP-2 v 101., 102. in 103. členu ureja pogoje za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka. Kriteriji in merila za izpolnjevanje pogojev za odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje davka po 101. členu ZDavP-2 ter odlog in obročno plačilo po 102. členu ZDavP-2 so določeni v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07 in 28/09).

Poudarjamo, da odlog in obročno plačilo davka davčnim zavezancem omogočata poslovanje in s tem tudi nadaljnje poravnavanje davčnih obveznosti.

Ministrstvo za finance bo v Pravilniku o spremembi in dopolnitvi pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku spremenilo določbe, ki se nanašajo na odlog in obročno plačilo davkov tako, da se poenostavi uporaba načina in kriterijev za ugotavljanje hujše gospodarske škode, z namenom ekonomičnosti vodenja postopka oziroma, da se bo postopek vodil hitro in s čim manjšo zamudo za davčne zavezance.

 

III. Posledice za zaposlene v primeru neplačila prispevkov za socialno varnost

V zvezi z določbami Kazenskega zakonika v zvezi s kaznivim dejanjem neplačevanja prispevkov za socialno varnost in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju glede možnosti boljše zaščite terjatev za neplačane prispevke v stečajni masi z vidika upnika (delavca) so bile analizirane in proučene določbe ZFPPIPP in KZ-1.

Na podlagi navedenega je Ministrstvo za finance v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve dopolnilo predlog odgovora v delu, ki se nanaša na posledice neplačevanja prispevkov za zavarovance, ki delajo na delih, kjer se zavarovalna doba šteje s povečanjem.

Ministrstvo za pravosodje je še enkrat pojasnilo, da samo neplačilo obveznosti ne more biti kaznivo dejanje. Tako kot pri primerljivih kaznivih dejanjih morajo biti podani pogoji zavestnega ravnanja oziroma naklepa, kršitve pravil delovnega oziroma socialnega prava in prepovedana posledica (prikrajšanje ali omejitev pravic).

Vir: UVI

Ključne besede:
invalidsko zavarovanje
pokojninsko zavarovanje
zavarovanje
prispevki
plačevanje prispevkov
zdravstveno zavarovaje

Zadnji članki iz rubrike:

26.11.2020 16:41:59:
Državni zbor sprejel #PKP6

11.11.2020 18:53:31:
Vlada sprejela Predlog #PKP6

28.10.2020 14:56:38:
Odpisi, odlogi in obročno plačevanje davčnih obveznosti

27.10.2020 16:08:58:
Podaljšana poroštvena shema za posojila

23.10.2020 16:57:02:
Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Najnovejši članki:

3.12.2020 15:34:39:
Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov

3.12.2020 15:24:58:
Poenostavljen način odlaganja davčnih obveznosti v skladu s PKP6

3.12.2020 15:20:33:
Odlog oziroma obročno plačilo davka zaradi epidemije bolezni COVID-19

3.12.2020 15:16:52:
Kaj šesti paket protikorona ukrepov prinaša davčnim zavezancem?

3.12.2020 14:01:53:
Posredovanje podatka zaposlenim o odrejeni karanteni v kolektivu

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT