Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 21.12.2009 14:32:54

Pojasnilo v zvezi z Zakonom o davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize

Rubrika: Davkiprint Natisni

Pojasnilo MF, št. 429-256/2009/8, 16. 12. 2009

Na podlagi prejetih vprašanj v zvezi z Zakonom o davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (Uradni list, RS, št. 78/09, v nadaljevanju: ZDDDČPNO), Ministrstvo za finance pojasnjuje:

I. Opredelitev zavezanca oziroma poslovnega subjekta

1. V skladu s prvim odstavkom 3. člena ZDDDČPNO je zavezanec za davek fizična oseba, ki vodi posle poslovnega subjekta ali nadzoruje poslovni subjekt. Zavezanec je torej fizična oseba ne glede na status rezidentstva (rezident ali nerezident RS).

2. Upoštevaje 10. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in naslednji) se za osebe, ki vodijo posle poslovnega subjekta, štejejo:

 • pri družbi z neomejeno odgovornostjo – družbeniki in ob prenosu upravičenja za vodenje tretje osebe;
 • pri komanditni družbi – komplementarji in ob prenosu upravičenja za vodenje tretje osebe;
 • pri delniški družbi – člani uprave ali upravnega odbora;
 • pri družbi z omejeno odgovornostjo – en ali več poslovodij.

Za osebe, ki vodijo posle poslovnega subjekta se štejejo tudi osebe, ki vodijo posle pravnih oseb ostalih statusno-pravnih oblik (npr. zavodov in zadrug).

Prav tako se za osebo, ki vodi posle poslovnega subjekta, šteje tudi oseba, ki formalno sicer ne zaseda enega izmed zgoraj navedenih položajev, vendar dejansko opravlja njihove funkcije (npr. če v času, ko družba nima formalno imenovanega poslovodje ali ko formalno imenovani poslovodja ne opravlja funkcij, ki jih poslovodja opravlja po zakonu, te funkcije opravlja druga fizična oseba).

3. V skladu z drugim odstavkom 3. člena ZDDDČPNO je poslovni subjekt pravna oseba, ki je od države prejela poroštvo oziroma jamstvo ali sredstva za blažitev posledic finančne in gospodarske krize, na podlagi ukrepov, ki sta jih sprejela Državni zbor Republike Slovenije ali Vlada Republike Slovenije.

Za poslovni subjekt se šteje posamezna pravna oseba, ki je pravno samostojen subjekt, ne glede na morebitna medsebojna razmerja z drugimi pravnimi osebami, po katerih se štejejo za povezane družbe. To primeroma pomeni, da če poroštvo oziroma jamstvo ali sredstva od države za blažitev posledic finančne in gospodarske krize prejme odvisna družba, obvladujoča družba pa ne, se za poslovni subjekt po ZDDDČPNO šteje samo odvisna družba.

Za pravno osebo, ki je od države prejela poroštvo ali jamstvo se šteje pravna oseba, za obveznosti katere država izda jamstvo oziroma poroštvo. To primeroma pomeni:

 • da se v primeru jamstev po Zakonu o jamstveni shemi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/09 in 42/09) za pravno osebo, ki je od države prejela jamstvo šteje kreditojemalec (npr. gospodarska družba, zadruga), ki je od države prejel jamstvo za obveznost do banke iz naslova kreditne pogodbe, sklenjene pri banki v okviru jamstvene sheme,
 • da se v primeru poroštev po 86. a členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) za pravno osebo, ki je od države prejela poroštvo šteje kreditna institucija (npr. banka), ki je od države na podlagi navedenega člena prejela poroštvo za obveznosti iz naslova svoje zadolžitve.

Seznam ukrepov, ki sta jih sprejela Državni zbor Republike Slovenije ali Vlada Republike Slovenije, na podlagi katerih, prejeta poroštva oziroma jamstva ali sredstva za blažitev posledic finančne in gospodarske krize, kvalificirajo prejemnika za poslovni subjekt po drugem odstavku 3. člena ZDDDČPNO, bo objavljen naknadno.

II. Predmet obdavčitve

 1. Za nagrado za poslovno uspešnost po 2. točki drugega odstavka 4. člena ZDDDČPNO se šteje prejemek, prejet na osnovi uspešnega poslovnega rezultata, ki po vsebini ustreza naravi navedenega prejemka, opredeljenega v Priporočilih Združenja Manager pri sklepanju individualnih pogodb vodilnih managerjev v gospodarskih družbah in se izplačuje enkrat letno za nazaj in sicer po potrditvi bilančnega izkaza gospodarske družbe s strani pristojnega organa.
 2. V skladu s 3. točko drugega odstavka 4. č!ena ZDDDČPNO so obdavčene vse odpravnine ne glede na vrsto.
 3. V skladu s 4. točko drugega odstavka in 2. točko tretjega odstavka 4. člena ZDDDČPNO so obdavčeni dohodki na podlagi udeležbe na dobičku, prejeti iz naslova vodenja poslov poslovnega subjekta oziroma iz naslova nadzora poslovnega subjekta.
 4. V skladu s 6. točko drugega odstavka 4. člena ZDDDČPNO so obdavčeni vsi drugi dohodki, ki niso zajeti v 1. do 5. točki 4. člena ZDDDČPNO, razen povračil stroškov v zvezi z delom in določenih bonitet. Ob tem je potrebno opozoriti, da je potrebno razlikovati med navedenimi dohodki in vsakim drugim plačilom za vodenje poslov poslovnega subjekta na podlagi poslovnega razmerja po 1. točki drugega odstavka 4. člena ZDDDČPNO. Za dohodek po 1. točki drugega odstavka 4. člena ZDDDČPNO se šteje osnovno plačilo za vodenje poslov, ki je po vsebini primerljivo s plačo, kadar se vodenje poslov ne opravlja na podlagi delovnega razmerja (pogodba o zaposlitvi) temveč na podlagi poslovnega razmerja (npr. pogodba o poslovodenju).
 5. V posameznem davčnem letu se v obdavčitev štejejo dohodki, ki so predmet obdavčitve po ZDDDČPNO, prejeti v posameznem davčnem letu, ki je koledarsko leto. V skladu s četrtim odstavkom 4. člena ZDDDČPNO se šteje, da je dohodek prejet, ko je izplačan ali kako drugače dan na razpolago zavezancu, ne glede na obliko, v kateri je izplačan oziroma dan na razpolago.
 6. V skladu z 12. členom ZDDDČPNO se ZDDDČPNO uporabi za dohodke po tem zakonu, prejete od 1. januarja 2009 dalje. Upoštevaje navedeno in namen zakona - v obdavčitev zajeti dohodke oseb, prejete za vodenje poslov oziroma nadzor poslovnih subjektov, ki so v letu 2009, torej v letu finančne in gospodarske krize, prejeli pomoč države za blažitev te krize, in sicer v obliki poroštev oziroma jamstev ali sredstev – so z dodatnim davkom obdavčeni vsi dohodki, prejeti v letu 2009, ne glede na to, kdaj v letu 2009 je posamezni poslovni subjekt dobil pomoč od države. Obdavčeni so torej tudi dohodki, ki jih je zavezanec v letu 2009 prejel v obdobju preden je poslovni subjekt preje! državno pomoč. Pri tem ni pomembno, ali zavezanec v času prejema državne pomoči vodi oziroma nadzira poslovni subjekt ali ne.

III. Davčna osnova

 1. V skladu s 5. členom ZDDDČPNO je davčna osnova od dohodka iz naslova vodenja poslov oziroma naslova poslovnega subjekta dohodek iz drugega oziroma tretjega odstavka 6. člena ZDDDČPNO, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačevati zavezanec, v delu, ki presega zneske določene v prvem in tretjem odstavku 5. člena ZDDDČPNO, razen za dohodke, za katere je s tem členom drugače določeno.

  Upoštevaje zgoraj navedeno določbo, običajen način določanja davčne osnove (bruto dohodek, ki je predmet obdavčitve, se običajno zmanjšuje za določena zmanjšanja npr. prispevke, olajšave) in namen oziroma cilj ZDDDČPNO (Poročevalec DZ RS, št. 60, z dne 11. maja 2009) se zneski, določeni v 5. členu ZDDDČPNO, nanašajo na bruto dohodek. Davčna osnova je torej razlika med bruto dohodkom in zneskom iz 5. člena ZDDDČPNO, zmanjšana za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov od teh dohodkov dolžan plačevati zavezanec in se nanašajo na razliko.
 2. V primeru prejemanja dohodkov, ki so predmet obdavčitve po ZDDDČPNO, pri več poslovnih subjektih, se davčna osnova ugotavlja po posameznem poslovnem subjektu, torej se dohodki pred ugotovitvijo davčne osnove ne seštevajo.

IV. Obveznost dajanja podatkov po 8. členu ZDDDČPNO

Zavezanec za dajanje podatkov je poslovni subjekt iz drugega odstavka 3. člena ZDDDČPNO, katerega posle vodi oziroma nadzira zavezanec iz prvega odstavka 3. člena ZDDDČPNO. Zavezanec za dajanje podatkov mora dostaviti podatek o celotnem posameznem dohodku zavezanca, ki je predmet obdavčitve po 4. členu ZDDDČPNO, ne glede na višino dohodka oziroma obstoj davčne osnove. Posebej mora izkazati dohodek, v delu, ki presega zneske, določene v 5. členu ZDDDČPNO.

V. Napoved za odmero davka po 7. členu ZDDDČPNO

Napoved mora vložiti zavezanec, ki je prejel dohodek oziroma dohodke, ki presegajo zneske, določene v 5. členu ZDDDČPNO. Posamezni dohodek napove v višini, ki presega znesek, določen v 5. členu ZDDDČPNO.

VI. Veljavnost zakona

V skladu z drugim odstavkom 13. člena ZDDDČPNO – ne glede na to, da je s prvim odstavkom 13. člena ZDDDČPNO določeno, da ZDDDČPNO velja do 31. decembra 2010, ZDDDČPNO za primere iz drugega odstavka 3. člena ZDDDČPNO velja do konca davčnega lata, v katerem se iztečejo poroštva oziroma jamstva in ukrepi za blažitev posledic finančne in gospodarske krize.

Šteje se, da se poroštva oziroma jamstva iztečejo takrat, ko preneha obveznost, za katero je bilo izdano jamstvo oziroma poroštvo.

Ključne besede:
ZDDDČPNO
Zakon o davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize
Pojasnilo MF

Zadnji članki iz rubrike:

2.6.2023 10:18:36:
Podpisan protokol o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Švico

29.5.2023 15:41:00:
Davčna obravnava prenosov sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom s poudarkom na prenosu nepremičnin

8.5.2023 12:00:27:
Oprostitev davka za opravljanje nepridobitne dejavnosti - Podrobnejši opis

21.4.2023 10:22:27:
Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

31.3.2023 19:14:50:
Koriščenje davčne olajšave za zaposlovanje po noveli ZDDPO-2S za osebe, ki so bile zaposlene v letu 2020 in 2021

Najnovejši članki:

5.6.2023 16:07:39:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2023

5.6.2023 14:03:23:
Od 1. 7. 2023 bodo podatki za obračun nadomestila plače na voljo na portalu SPOT

2.6.2023 15:57:21:
Finančna uprava izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

2.6.2023 15:33:23:
Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo prijaviti letni dohodek

1.6.2023 10:36:04:
Objavljeni informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2022

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress