Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 4.6.2009 13:04:34

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (ZDS-1C)

Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29.05.2009

Rubrika: Davkiprint Natisni

1. člen

V Zakonu o davčni službi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v 13. členu 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. opravlja davčno izvršbo v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, v prekrškovnih postopkih iz lastne pristojnosti;«.

2. člen

V 23. členu se dodajo novi četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(4) Za izterjevalca se ob sklenitvi delovnega razmerja lahko imenuje tudi oseba, ki nima opravljenega posebnega strokovnega izpita, vendar mora ta izpit opraviti najpozneje v enem letu od dneva imenovanja za izterjevalca.

(5) Izterjevalec, ki nima posebnega strokovnega izpita, lahko opravlja le posamezna pripravljalna dejanja pri opravljanju davčne izvršbe.

(6) Izterjevalcu, ki v predpisanem roku ne opravi posebnega strokovnega izpita iz razlogov, ki so na njegovi strani, preneha delovno razmerje. Rok za opravo posebnega strokovnega izpita se izterjevalcu podaljša za čas opravičene odsotnosti z dela zaradi bolezni oziroma druge odsotnosti, med katero prejema nadomestilo plače v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

(7) Izterjevalcu, ki v predpisanem roku ne opravi posebnega strokovnega izpita v celoti, se, če mora opraviti samo še enega izmed delov posebnega strokovnega izpita, rok podaljša za največ dva meseca, o čemer izda sklep predstojnik in pri tem upošteva tudi možnosti pristopa k izpitu.«.

3. člen

Doda se nov 23.a člen, ki se glasi:

»23.a člen

(odvzem davčnih pooblastil pooblaščeni uradni osebi)

(1) Generalni direktor s sklepom odvzame pooblaščeni uradni osebi pravico izvrševati davčna pooblastila, če:
1. je bilo z dokončnim sklepom v disciplinskem postopku ugotovljeno, da je storila težjo disciplinsko kršitev v zvezi z izvajanjem pooblastil:
– z dejanjem na delu ali v zvezi z delom, ki ima znake kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– z nezakonitim ravnanjem pri opravljanju dela;
– z nezakonitim ali nenamenskim razpolaganjem z javnimi sredstvi;
– s prekoračitvijo, opustitvijo ali drugačno zlorabo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja;
– s kršitvijo načela nepristranskosti in politične nevtralnosti.
2. iz dokončne odločbe pristojnega organa izhajajo zdravstvene omejitve, zaradi katerih ni sposobna izvajati nalog pooblaščene uradne osebe.

(2) Javnega uslužbenca v davčni upravi se po dokončnosti sklepa o odvzemu pooblastil premesti na ustrezno delovno mesto, za katero izpolnjuje predpisane pogoje in ga je sposoben opravljati. Glede premestitve se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev.

(3) Javnemu uslužbencu v davčni upravi se po dokončnosti sklepa o odvzemu pooblastil odvzameta službena izkaznica in značka.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena generalni direktor po preteku šestih mesecev od dokončnosti sklepa v disciplinskem postopku pooblaščeni uradni osebi ne more izdati sklepa o odvzemu pooblastil.«.

4. člen

V prvem odstavku 31. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. podatke o vloženih ovadbah, podatke o vloženih obtožnih aktih in podatke o pravnomočno izrečenih sodnih odločbah.«.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Podatke o vloženih obtožnih aktih predloži davčni upravi, brez predhodne zahteve, pristojno okrožno državno tožilstvo, v roku 30 dni od vložitve obtožnega akta.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

5. člen

Doda se nov 35.a člen, ki se glasi:

»35.a člen

(zavarovanje pooblaščenih uradnih oseb)

Davčna uprava mora pooblaščene uradne osebe, zaposlene v davčni upravi, ki so zaradi narave dela izpostavljene povečanemu tveganju za nastanek nesreče pri delu, nezgodno zavarovati za te primere. Delovna mesta, na katerih so pooblaščene uradne osebe, zaposlene v davčni upravi zavarovane, se določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona.«.

6. člen

V prvem in drugem odstavku 41. člena se besedilo »podatek, ali je oseba, ki je vpisana v register, identificirana za DDV« nadomesti z besedilom »podatek o zavezanosti za posamezno vrsto davka«.

V prvem odstavku se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. številke transakcijskih računov pri izvajalcih plačilnega prometa v Republiki Sloveniji in številke računov, odprtih pri bankah in hranilnicah zunaj Republike Slovenije;«.

Za 13. točko se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 14. točka, ki se glasi:
»14. podatki o postopkih zaradi insolventnosti.«.

V drugem odstavku se 19. točka spremeni tako, da se glasi:
»19. podatke o postopkih zaradi insolventnosti in postopkih prisilnega prenehanja.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

7. člen

(1) Ne glede na 1. člen tega zakona davčna uprava opravlja naloge davčne izvršbe denarnih terjatev države in samoupravnih lokalnih skupnosti za terjatve iz naslova:
1. denarnih kazni po zakonu, ki ureja pravdni postopek, denarnih kazni in stroškov postopka ter odvzema premoženjske koristi po zakonu, ki ureja kazenski postopek, sodnih taks po zakonu, ki ureja sodne takse, in glob ter stroškov postopka, ki jih izreka Carinska uprava Republike Slovenije po zakonu, ki ureja prekrške, do 1. julija 2009;
2. zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in zakona, ki ureja upravne takse, do 1. januarja 2010;
3. zakona, ki ureja prekrške, in drugih denarnih terjatev, ki niso davki in jih izterjuje davčni organ po drugih predpisih, do 1. januarja 2012.

(2) Davčna uprava izvršuje sklepe o začasnem odvzemu vrednostnih papirjev ali premičnin, ki so izdani v prekrškovnih postopkih, in odločbe o odvzemu premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, ki jih:
1. izdaja Carinska uprava Republike Slovenije, do 1. julija 2009,
2. izdajajo drugi prekrškovni organi, do 1. januarja 2012.

(3) Začete postopke iz prvega in drugega odstavka tega člena konča davčna uprava.«.

8. člen

Davčna uprava mora v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona začeti postopke za zavarovanje pooblaščenih uradnih oseb v skladu s 35.a členom zakona.

9. člen

(1) Davčna uprava v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona pošlje javni poziv fizičnim osebam, da pristojnemu davčnemu uradu posredujejo podatke o računih, odprtih pri bankah ali hranilnicah zunaj Republike Slovenije, in sicer:
– številke računov,
– naziv banke ali hranilnice in
– ime države.

(2) Fizične osebe morajo pristojnemu davčnemu uradu sporočiti podatke iz prejšnjega odstavka v 90 dneh od dneva uveljavitve tega zakona.

(3) Fizična oseba, ki v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti pristojnega davčnega urada o računu, odprtem zunaj Republike Slovenije, se kaznuje za prekršek z globo od 210 do 1.200 eurov.

10. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ključne besede:
zakon o davčni sližbi
davčna služba
ZDS
ZDS-1C

Zadnji članki iz rubrike:

23.11.2023 13:40:32:
Predlog Zakona o minimalnem davku za večjo davčno pravičnost

14.11.2023 16:20:11:
Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

26.10.2023 19:22:50:
Izmenjava informacij in skupni nadzori z Davčno upravo Republike Srbske

5.9.2023 16:33:47:
Novosti zakonov o odpravi posledic poplav ter zemeljskih plazov na davčnem področju

5.9.2023 16:25:18:
Izteka se rok za odlog plačila davčnih obveznosti zaradi poplav

Najnovejši članki:

1.12.2023 14:32:35:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A)

1.12.2023 14:25:57:
Poročilo o gibanju plač za september 2023

1.12.2023 12:27:21:
Ravnanje zavarovancev do prejema in po prejemu odločbe o začasni zadržanosti od dela

1.12.2023 12:22:16:
Obveščanje zavarovanih oseb o vključitvi v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo

30.11.2023 16:00:57:
Postopek prisilne poravnave za malo gospodarstvo (e-gradivo)