Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 20.2.2009 12:16:52

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13.02.2009

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

1. člen

V Pravilniku o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/05, 121/05 – popr. in 75/08), se v navodilih za izpolnjevanje obrazcev M-1 in M-1/M-2 v rubriki 20 tabela šifer, ki pomeni podlago za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti, nadomesti s tabelo:

Podlaga za zavarovanjeVrste zavarovanj
šifraopispizzzzpbzstv
001osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri podjetju, zavodu, drugi organizaciji ali delodajalcu; pri podružnicah tujih poslovnih subjektov; izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcijexxxx
002detaširani delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS, poslani na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovani v državi, v katero so bili poslanixxxx
003državljani RS, zaposleni pri tujem delodajalcu, ki so oziroma niso zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanjax
005samostojni podjetniki posamezniki, ki na območju RS samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnostxxxx
007prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanjex
008osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedežem v RS, če ni z mednarodno pogodbo drugače določenoxxxx
011brezposelne osebe – prejemniki denarne pomoči pri zavodu za zaposlovanjexx
012prejemniki bolniških ali starševskih nadomestil po prekinitvi delovnega razmerjaxxxx
013osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri osebah, ki samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnostxxxx
016zaposleni pri fizičnih osebah – osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri fizičnih osebah, ki so državljani RS ali tujci s stalnim ali z začasnim prebivališčem v RS in uporabljajo dopolnilno delo drugih osebxxxx
019samostojni poklici osebe, ki na območju RS samostojno opravljajo poklicno dejavnostxxxx
020osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah, ustanovah in tujih diplomatskih predstavništvih s sedežem v RS, če ni z mednarodno pogodbo drugače določenox
021osebe s stalnim prebivališčem v RS, zaposlene pri tujem delodajalcu, ki niso zavarovane pri tujem nosilcu zavarovanjax
022vlagatelj zahteve za pridobitev pokojnine v tujini – zakonodaja EUx
027vrhunski športniki in vrhunski šahisti – člani telesnokulturnih organizacij v RS, ki niso zavarovani iz drugega naslova xxx
028brezposelne osebe – prejemniki denarnega nadomestila pri zavodu za zaposlovanjexxxx
029osebe, ki so v delovnem razmerju na območju RS pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini in glavni poklicxxxx
031uživalci začasnih invalidskih nadomestilx
032osebe, ki jim je RS priznala status begunca ali subsidiarno zaščito v skladu s predpisi o mednarodni zaščitix
033otroci do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje x
034udeleženci javnih delxxxx
035 osebe, ki jim je izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodux
036osebe, ki opravljajo dopolnilno delo po 146. členu Zakona o delovnih razmerjihxxxx
040družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebexxxx
042osebe s stalnim prebivališčem v RS, zavarovane pri tujem nosilcu zdrav. zavarovanja, ki med bivanjem v RS ne morejo uporabljati pravic iz tega naslovax
043tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v RSx
044osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo nadomestilo po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih odraslih osebx
045osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki po predpisih o socialnem varstvu prejemajo trajno denarno socialno pomoč kot edini vir preživljanja po ZSV-jux
046osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojnx
047vojaki naborniki na prostovoljnem služenju vojaškega rokaxx
048osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po drugih podlagah in si same plačujejo prispevek za zdravstveno zavarovanjex
049učenci v učnem razmerju – vajencix
050osebe, zavarovane za primer poškodbe pri delu in poklicne boleznixx
051kmetje (nosilci kmečkega gospodarstva), ki so pokojninsko-invalidsko in zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklicxxx
052člani kmečkega gospodarstva, ki so pokojninsko-invalidsko in zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklicxxx
053kmetje, ki so samo zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklicx
054člani kmečkega gospodarstva, ki so samo zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklicx
056obsojenci na prestajanju kazni zapora oziroma mladoletniškega zapora in osebe, ki jim je ob izrečeni kazni, ki jo prestajajo, izrečen tudi varnostni ukrep obveznega zdravljenja odvisnosti od alkohola in drogx
057priporniki, ki niso zavarovanci iz drugega naslova do trenutka pripora oziroma jim zavarovanje preneha v času priporax
058mladoletniki na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni domx
059prejemnik tuje pokojnine – zakonodaja EU, meddržavna pogodba x
060osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino po predpisih RS oziroma preživnino po predpisih o preživninskem varstvu kmetov; starostni, invalidski, vojaški, kmečki upokojenci, prejemniki državne in vdovske pokojninex
062osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja, če z mednarodno pogodbo ni drugače določenox
063osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo družinsko pokojnino po predpisih RSx
064kmetje ter člani njihovega gospodarstva in druge osebe, ki v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic – za vse pravicexx
065kmetje ter člani njihovega gospodarstva in druge osebe, ki v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic – za pravico do zdravstvenih storitev ter povračilo potnih stroškovxx
069upokojenec: prejemnik pokojnine po predpisih RS, ki prebiva v tujini -zakonodaja EU, meddržavna pogodba x
070upokojenci – uživalci delne pokojninex
071prejemniki starševskih nadomestil, ki nimajo pravice do starševskega dopusta xxxx
072upravičenci do sorazmernega dela plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva xxxx
074prejemniki delnega plačila za izgubljeni dohodekxxxx
078družinski člani – osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v RS in niso zavarovani kot dr. člani te osebe pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanjax
079družinski člani s stalnim prebivališčem v RS, katerih nosilec zavarovanja je slovenski upokojenec s stalnim prebivališčem v državi, s katero je sklenjena konvencijax
080družinski član zaposlene ali samozaposlene osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zavarovanja – zakonodaja EU, meddržavna pogodbax
081družinski član upokojenca, zavarovanega pri tujem nosilcu zavarovanja –zakonodaja EU, meddržavna pogodba x
082družinski član brezposelne osebe zavarovane pri tujem nosilcu zavarovanja – zakonodaja EUx
084zavarovane osebe na prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji med delovnim razmerjem xxx
085mati z otrokom, ki dela po posebnih predpisih xxxx
086invalidne osebe zunaj delovnega razmerja na poklicni rehabilitaciji in čakanju na ustrezno deloxx
090zaposlena ali samozaposlena oseba – obmejni delavec, zavarovan pri tujem nosilcu zavarovanja – zakonodaja EUx
091zaposlena ali samozaposlena oseba, zavarovana pri tujem nosilcu zavarovanja – zakonodaja EU, meddržavna pogodbax
092napotitev na delo – zaposlena ali samozaposlena oseba zavarovana pri tujem nosilcu zavarovanja – meddržavna pogodbax
093družinski pomočniki, upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih o socialnem varstvu xxxx
094osebe, ki v drugem pravnem razmerju opravljajo delo za plačilox
095brezposelni, ki jim Zavod RS za zaposlovanje plačuje prispevek za pokojninsko-invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za priznanje pravice do pokojnine x
096prejemniki starševskega dodatkax
097osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki so uživalci invalidnin po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, pravic po predpisih o varstvu udeležencev NOV in drugih vojn ter uživalci republiških priznavalnin, če niso zavarovani iz drugega naslova x
099državljani RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovani iz drugega naslovax
100zakonci oziroma zunajzakonski partnerji uslužbencev MZZ in MORS, napotenih na delo v tujinox
101osebe, ki na območju RS opravljajo pridobitno ali poklicno dejavnost po nastanku invalidnosti I. kategorije x
102družbeniki zasebnih družb in zavodov, ki so poslovodne osebe po nastanku invalidnosti I. kategorije x

Pomen oznak:
x – zavarovalno razmerje

2. člen

V navodilih za obrazca iz prejšnjega člena se v rubriki 24 tabela delovnih/zavarovalnih časov za podlage za zavarovanje nadomesti s tabelo:

PodlagaPolni
delovni
/zavarovalnidelovni
čas
Dovoljeni (možni)
delovni
/zavarovalnidelovni
čas
001, 002, 008, 013, 016, 020, 021, 029, 084, 08536–4001–40
005, 007, 019, 028, 040, 051, 052, 0934001–40
064, 065, 0954020–40
003, 027, 032, 033, 035, 047, 056, 057, 058, 071, 086, 094, 096, 100, 101, 1024040
0744001–20 ali 40
0724001–20
0343030
04936–4018–20
03608 (12–14)01–08
01230 ali 36–4001–40

3. člen

V navodilih za obrazca iz 1. člena tega pravilnika se v rubriki 26 v drugem odstavku besedilo spremeni tako, da se glasi: »Za državljane držav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije, ki od 1. 5. 2004 dalje ne potrebujejo delovnega dovoljenja, se vpiše oznaka »EU«.«.

4. člen

V navodilih za izpolnjevanje obrazca M-DČ se v rubriki 12 tabela šifer o statusu družinskega člana – podlagi za zdravstveno zavarovanje, nadomesti s tabelo:

Podlaga za zavarovanje
šifraopis
077družinski član (ZZVZZ: člen 20)
076družinski član zavarovanca tujega nosilca zavarovanja – zakonodaja EU, meddržavna pogodba
075družinski član, ki biva v tujini z nosilcem zavarovanja, ki je poslan na delo v tujino (ZZVZZ: člen 20)
098družinski član zavarovanca slovenskega nosilca zavarovanja, ki prebiva v tujini – zakonodaja EU, meddržavna pogodba

5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ključne besede:
pokojninsko zavarovanje
invalidsko zavarovanje
zdravstveno zavarovanje
starševsko varstvo
brezposelnost
sklenitev delovnega razmerja
delovno razmerje
zavarovanje
m-1
m-2

Zadnji članki iz rubrike:

24.5.2023 16:18:01:
Podatki za obračun plač za maj 2023

19.5.2023 14:14:35:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D)

18.5.2023 12:14:45:
Pričetek veljavnosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

16.5.2023 16:50:02:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A)

16.5.2023 15:21:39:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Najnovejši članki:

25.5.2023 11:27:02:
Ključne novosti ZVOP-2

22.5.2023 14:35:56:
Zaposlitveni oglas: Samostojni računovodja (m/ž), Borovnica

19.5.2023 15:07:59:
Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

19.5.2023 14:29:35:
Stališče 1 Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu

19.5.2023 13:53:22:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2023

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress