Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 18.7.2008 14:27:54

Uredba o cestninskih cestah in cestnini

Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20.06.2008

Rubrika: Davkiprint Natisni

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina uredbe)


(1) Ta uredba določa cestninske ceste v Republiki Sloveniji, način določitve višine cestnine za uporabo cestninskih cest in način njenega plačevanja ter nadzor nad izvajanjem te uredbe in prekrške za njeno kršitev.
(2) Ta uredba določa tudi cestninske razrede za plačilo cestnine za uporabo cestninskih cest za določen čas (z vinjetami), obliko, vsebino, prodajno ceno in druge značilnosti vinjet, namestitev vinjet, način njihove izdaje in uporabe, izdajo nove vinjete ter ureja druga vprašanja, povezana s cestninjenjem z vinjetami.
(3) Ta uredba določa tudi način, postopek in višino stroškov namestitve tehnične naprave, ki preprečuje nadaljnjo vožnjo vozila.

2. člen

(pojmi)


(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. »upravljavec« je pravna oseba, ki v skladu z Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) upravlja določene cestninske ceste;
2. »cestninska cesta« je vsaka cesta, za uporabo katere je s to uredbo določeno plačilo cestnine;
3. »vinjeta« je nalepka, ki dokazuje, da je bila za vozilo plačana cestnina za uporabo cestninskih cest za določen čas;
4. »cestninski razred« je vrsta vozila ali skupine vozil, za katero se določi višina cestnine;
5. »cestninska postaja« je mesto na cestninski cesti ali na uvozu oziroma izvozu z nje, ki je opremljeno s potrebnimi napravami za cestninjenje;
6. »prevozna razdalja« je s to uredbo določena dolžina cestninske ceste ali njenega odseka, za katerega se plačuje cestnina na izstopni cestninski postaji pri zaprtem cestninskem sistemu oziroma na vstopno-izstopni cestninski postaji pri odprtem cestninskem sistemu.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kakor ga imajo v zakonu, ki ureja javne ceste, in zakonu, ki ureja varnost cestnega prometa.

3. člen

(cestninske ceste)


(1) Cestninske ceste, za katere se plačuje cestnina po prevoženi razdalji, so v Republiki Sloveniji avtoceste in hitre ceste, določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe, pri čemer se za vsako cesto določijo tudi prevozne razdalje in cestninske postaje, na katerih poteka cestninjenje.
(2) Cestninske ceste, za katere se plačuje cestnina za določen čas njihove uporabe (v nadaljnjem besedilu: cestnina za določen čas), so v Republiki Sloveniji vse avtoceste in hitre ceste, ki jih upravlja in vzdržuje upravljavec cestninskih cest (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) ter so v ta namen posebej označene z obvestilno tablo, določeno v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Cestninske ceste vključujejo tudi vse cestne objekte na njih razen tistih, za katere se določi posebna cestnina.
(4) Od plačane cestnine se obračuna davek na dodano vrednost v skladu s predpisi o davku na dodano vrednost.

4. člen

(oprostitve plačila cestnine)


(1) Cestnina se ne plača za:
– prevoze z vozili s prednostjo ter za vozila za spremstvo, vključno z vozili v spremstvu,
– prevoze z vojaškimi vozili Slovenske vojske,
– prevoze s tujimi vojaškimi vozili, ki se opravljajo za potrebe izvajanja nalog obrambe države, mednarodnih mirovnih sil in drugih obrambnih in varnostnih nalog, če je tako določeno z mednarodnimi pogodbami,
– prevoze z vozili, ki se opravljajo za potrebe izvajanja nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni, zaradi naravnih in drugih nesreč ali oboroženih spopadov,
– prevoze z vozili, ki se opravljajo za potrebe dejavnosti vzdrževanja cestninskih cest in za opravljanje dejavnosti pobiranja cestnine.
(2) Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo so tista vozila, ki so opremljena s posebnimi lučmi po predpisih o varnosti cestnega prometa ali ki v skladu s temi predpisi uporabljajo posebne svetlobne in zvočne signale pri izvajanju nujnih nalog.
(3) Vojaška vozila so tista vozila, ki so označena s predpisanimi registrskimi tablicami za vozila Slovenske vojske.
(4) Prevozi s tujimi vojaškimi vozili, ki se opravljajo za potrebe izvajanja nalog obrambe države, mednarodnih mirovnih sil in drugih obrambnih in varnostnih nalog, so tisti prevozi, ki so vnaprej napovedani s strani pristojnih organov, ter prevozi z vozili, označenimi z oznakami mednarodnih organizacij, ki sodelujejo pri varovanju miru ali za katera te organizacije izdajo ali potrdijo potni nalog.
(5) Prevozi z vozili, ki se opravljajo za potrebe izvajanja nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni, zaradi naravnih in drugih nesreč ali oboroženih spopadov, so prevozi na podlagi pravilno izpolnjenega potnega naloga in pri mednarodnem prevozu blaga na podlagi carinske deklaracije. Dokumenti morajo biti v izvirniku in se sklicevati na označbe na registrski tablici vozila, za katero se oprostitev obveznosti plačila cestnine uveljavlja.
(6) Prevozi z vozili za potrebe dejavnosti rednega vzdrževanja cestninskih cest in prevozi za opravljanje dejavnosti pobiranja cestnine so prevozi izvajalcev teh dejavnosti.

II. CESTNINJENJE GLEDE NA PREVOŽENO RAZDALJO

5. člen

(cestninski razredi)


Za vozila, za katera se ne plača cestnina za določen čas, se plačuje cestnina glede na prevoženo razdaljo po cestninski cesti. Z upoštevanjem vrste vozila in števila osi se ta vozila razvrščajo v naslednje cestninske razrede:
– prvi cestninski razred: motorna vozila z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, in skupine vozil z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3500 kg;
– drugi cestninski razred: motorna vozila z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, in skupine vozil z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3500 kg.

6. člen

(višina cestnine)


Višino cestnine za posamezni odsek cestninske ceste in posamezni cestninski razred določi upravljavec s cenikom, h kateremu mora pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).

7. člen

(cenik cestnine)


(1) Cenik cestnine za posamezne odseke cestninskih cest in za posamezni cestninski razred določi upravljavec glede na količnike za določitev cestnine za posamezni cestninski razred in prevozne razdalje, določene v prilogi 1 k tej uredbi. Cenik mora vsebovati tudi določbe o načinih plačevanja cestnine, načinu cestninjenja, načinu evidentiranja plačil in nadzoru nad vplačevanjem.
(2) Zaradi preverjanja učinkov različne višine cestnine na prerazporeditev prometnih obremenitev cestninskih cest glede na čas vožnje lahko upravljavec za vse ali samo nekatere cestninske ceste s cenikom določi različno cestnino glede na dnevni čas.
(3) Če je zaradi izvajanja rekonstrukcijskih ali obnovitvenih del cestninska cesta z odprtim cestninskim sistemom delno (eno smerno vozišče) ali popolnoma (obe smerni vozišči) zaprta za promet, tako da je ta z enega ali obeh smernih vozišč preusmerjen na vzporedne ceste, se cestnina med trajanjem te omejitve lahko zniža sorazmerno z dolžino odseka smernega vozišča, ki je zaprto za promet. Začasno znižanje cestnine določi upravljavec s cenikom znižane cestnine, ki ga objavi na cestninski postaji, na kateri se plačuje cestnina za uporabo te ceste.
(4) Cenik cestnine, h kateremu je dala soglasje vlada, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

8. člen

(način plačevanja cestnine)


(1) Cestnina glede na prevoženo razdaljo se plačuje v gotovini in brezgotovinsko.
(2) Cestnina se gotovinsko plačuje pri zaprtem cestninskem sistemu na izstopni cestninski postaji na podlagi dokumenta, ki ga voznik prejme na vstopni cestninski postaji, in pri odprtem cestninskem sistemu na vstopno-izstopni cestninski postaji.
(3) Voznik, ki na izstopni cestninski postaji v zaprtem cestninskem sistemu ne predloži vstopne kartice, prevzete na vstopni cestninski postaji, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
(4) Pri gotovinskem plačevanju cestnine mora upravljavec nerezidentom Republike Slovenije zagotoviti plačevanje v tuji valuti, kar se podrobneje uredi v ceniku cestnine.
(5) Upravljavec lahko plačilo cestnine zagotovi z naslednjimi brezgotovinskimi načini:
– s plačilnimi karticami;
– z elektronskimi mediji upravljavca;
– z elektronskim cestninjenjem brez ustavljanja vozila.
(6) Mesta nakupa elektronskih medijev upravljavca in naprav za elektronsko cestninjenje mora upravljavec določiti v ceniku cestnine.
(7) Voznik mora na vstopni cestninski postaji v zaprtem cestninskem sistemu z elektronskim medijem ali napravo za elektronsko cestninjenje evidentirati vstop tako, kakor je določeno z načinom cestninjenja, evidentiranja in nadzora plačevanja cestnine ter s splošnimi pogoji uporabe naprav za elektronsko cestninjenje. Voznik brez evidentiranega vstopa plača na izstopni cestninski postaji cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
(8) Na posameznih manj pogosto uporabljanih cestninskih postajah lahko upravljavec vzpostavi samo takšne načine plačevanja cestnine, ki ne zahtevajo navzočnosti osebja upravljavca (samodejne cestninske postaje). Takšne cestninske postaje in možni načini plačevanja cestnine na njih se določijo v prilogi 1 k tej uredbi, na priključkih nanje pa morajo biti tudi jasno označene.
(9) Pri brezgotovinskih oblikah plačevanja cestnine lahko upravljavec priznava popust, ki mora biti sorazmeren z zmanjšanjem administrativnih stroškov pri določeni obliki brezgotovinskega plačevanja in ne sme presegati 13% višine cestnine brez popusta.
(10) Upravljavec mora z začetkom veljavnosti cenika cestnine dele cenika, ki se nanašajo na višino cestnine za posamezne odseke cestninske ceste, za uporabo katerih se cestnina plačuje na posamezni cestninski postaji, objaviti tudi na vidnem mestu na tej postaji.
(11) Vozniki, ki izvajajo prevoze, ki so oproščeni plačila cestnine, ne smejo uporabljati prometnega pasu, ki je posebej označen za elektronsko cestninjenje, razen če ni glede nadzora nad plačevanjem cestnine v ceniku cestnine določeno drugače.
(12) Cenik cestnine iz 7. člena te uredbe mora omogočati proračunskim uporabnikom plačevanje cestnine v rokih, ki jih določata zakon, ki ureja javne finance, in zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

III. CESTNINJENJE GLEDE NA DOLOČEN ČAS UPORABE CESTNINSKE CESTE

9. člen

(cestninski razredi)


(1) Za uporabo cestninske ceste z motornim vozilom, katerega največja dovoljena masa ne presega 3500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila, se plača cestnina za uporabo cestninskih cest za določen čas.
(2) Vozila iz prejšnjega odstavka se razvrščajo v dva cestninska razreda:
– prvi cestninski razred: enosledna motorna vozila s priklopnim vozilom ali brez njega;
– drugi cestninski razred: dvosledna motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega.

10. člen

(prodajna cena vinjet)


Prodajne cene vinjet, ki vključujejo davek na dodano vrednost, znašajo:
– letna vinjeta za prvi cestninski razred 27,50 eura in za drugi cestninski razred 55,00 eura;
– polletna vinjeta za prvi cestninski razred 17,50 eura in za drugi cestninski razred 35,00 eura.

11. člen

(oblika vinjete)


(1) Vinjeta je pravokotne oblike dimenzij 77 mm x 85 mm in sestavljena iz zgornjega dela, ki se nalepi na vozilo, in spodnjega dela, ki velja kot potrdilo o nakupu vinjete – kupon.
(2) Na prednji strani vinjete (ki je vidna, ko je vinjeta nalepljena na vetrobransko steklo) so naslednji podatki:
a) na zgornjem delu:
– oznaka leta oziroma obdobja veljavnosti, pri čemer ima vinjeta z veljavnostjo šestih mesecev od dneva nakupa na skrajnem levem robu 12 kvadratkov z rimsko oznako 12 mesecev in na skrajnem desnem robu 31 kvadratkov v treh stolpcih za označevanje koledarskih dni,
– hologramski obroč s piktogramom, katerega obliko določi upravljavec,
– serijska številka vinjete,
– napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«;
b) na spodnjem delu – kuponu:
– napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«,
– navedba, za katere ceste je obvezna uporaba vinjete,
– veljavnost vinjete v slovenskem in angleškem jeziku,
– navodilo glede shranjevanja kupona v slovenskem in angleškem jeziku,
– pomanjšan piktogram z zgornjega dela vinjete.
(3) Na hrbtni strani vinjete so naslednji podatki:
a) na zgornjem delu:
– telefonska številka cestninskega uporabniškega središča,
– navodilo za nameščanje vinjete na vozilo v slovenskem in angleškem jeziku,
– skica z označenimi možnostmi nameščanja vinjete,
– opozorilo o neprenosljivosti vinjete v slovenskem in angleškem jeziku;
b) na spodnjem delu – kuponu:
– črtna koda,
– pomanjšan piktogram avtomobila oziroma motornega kolesa,
– firma in sedež upravljavca,
– ponovljena serijska številka vinjete.
(4) Material za izdelavo vinjete in tisk na cestninski nalepki morata biti takšna, da je ob normalnem ravnanju z njo zagotovljena njena uporabnost za obdobje veljavnosti.
(5) Vinjeta mora imeti najmanj naslednje zaščitne elemente:
– obroč s hologramsko folijo z vgraviranim 3D-motivom (hologram lahko izdela le tiskarna s certifikatom),
– serijsko številko na vinjeti in kuponu,
– varnostne zaseke, ki preprečujejo odstranitev vinjete brez poškodb,
– štirikrat dvoslojni napis v barvi, ki povzroči, da se pri odstranitvi pojavi napis »NEVELJAVNO«.
(6) Natančnejšo specifikacijo materiala, iz katerega je izdelana vinjeta, njegove mehanične in kemične lastnosti, barvo in natančnejšo razporeditev posameznih elementov na vinjeti določi upravljavec.
(7) Obdobje veljavnosti polletne vinjete se določi tako, da se ob prodaji le-te z ustreznim luknjačem preluknja oznaka dneva in meseca nakupa. Če na vinjeti ni ustrezno označenega dneva nakupa, se šteje, da je neveljavna oziroma da cestninski zavezanec ni plačal cestnine.
(8) Prodajalci na prodajnih mestih morajo za označitev veljavnosti vinjete uporabljati opremo po specifikaciji proizvajalca nalepke. Oprema mora biti dobavljiva na prostem trgu.

12. člen

(namestitev vinjete)


(1) Cestninski zavezanec mora pred vstopom na cestninsko cesto poskrbeti za predpisano namestitev veljavne vinjete za cestninski razred, v katerega sodi njegovo vozilo.
(2) Po odstranitvi zaščitne folije je treba vinjeto nepoškodovano in z originalnim lepilom na njej namestiti na levo notranjo stran vetrobranskega stekla, tako da je jasno vidna od zunaj (ne sme se npr. namestiti na mesto, kjer je to steklo zatemnjeno). Pri nameščanju je treba upoštevati navodila na hrbtni strani vinjete.
(3) Vinjete ni dovoljeno nameščati na stranska stekla vozila.
(4) Če vinjeta ni nalepljena na vozilu na predpisani način, se šteje, da je neveljavna oziroma da cestninski zavezanec ni plačal cestnine.
(5) Zaradi varnosti v prometu ter zagotavljanja učinkovite in uporabniku prijazne kontrole plačevanja cestnin se morajo pred namestitvijo nove veljavne vinjete z vetrobranskega stekla odstraniti prej nameščene oziroma neveljavne vinjete.
(6) Na motornih kolesih se vinjete namestijo na vidni del motornega kolesa, ki ga ni mogoče odstraniti ali pa je to mogoče le z večjim naporom (npr. rezervoar za gorivo ipd.). Namestiti se morajo na enak način, kakor je predpisan za namestitev na vetrobransko steklo.

13. člen

(odstranjevanje in ponovno nameščanje vinjete)


Prepovedani sta odstranitev in ponovna namestitev sicer veljavne vinjete ali uporaba kemičnih sredstev na vinjeti oziroma drugi posegi na njenem originalnem lepilu, katerih namen je preprečiti samouničenje vinjete ob odstranitvi. V teh primerih vinjeta ne velja kot dokaz o plačilu cestnine oziroma se šteje, da cestninski zavezanec ni plačal cestnine.

14. člen

(uporaba vinjete na vozilih, na katera se ne da namestiti)


(1) Cestninski zavezanci, ki uporabljajo vozila brez vetrobranskega stekla, lahko uporabljajo vinjeto, ne da bi jo namestili na vozilo. Enako velja za vozila, za katera je proizvajalec izdal tehnično potrdilo, da se na njihovo vetrobransko steklo vinjeta ne sme nalepiti.
(2) Cestninski zavezanec mora imeti v primerih iz prejšnjega odstavka v vozilu izvirnik potrdila o nakupu vinjete, ki ga je izdal upravljavec. Na potrdilu mora biti vpisana registrska številka vozila, za katero je bila vinjeta kupljena.

15. člen

(izdaja nadomestne vinjete)


(1) Če je bila vinjeta po namestitvi na vozilo nenamerno uničena ali če je vetrobransko steklo, na katero je bila nameščena, uničeno ali zamenjano, ali če je bilo vozilo, na katerem je nameščena vinjeta, izbrisano iz evidence registriranih vozil, lahko cestninski zavezanec od upravljavca zahteva, da mu izda novo vinjeto za isto obdobje, za katero je bila izdana uničena oziroma prej nameščena vinjeta.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je treba zahtevi za izdajo nove vinjete priložiti oziroma pridobiti naslednja dokazila, odvisno od razloga uničenja vinjete:
– kopijo računa za zamenjavo vetrobranskega stekla, ki ga je izdala delavnica, v kateri je bilo popravilo opravljeno (če gre za službeno vozilo, mora biti na njem navedeno ime voznika), in odstranjeno vinjeto;
– odstranjeno vinjeto in podatek o izbrisu vozila iz evidence registriranih vozil, ki ga pridobi upravljavec cestninskih cest po uradni dolžnosti.

16. člen

(postopek in način namestitve tehnične naprave na vozilo)


(1) Namestitev in odstranitev tehnične naprave, ki preprečuje nadaljnjo vožnjo (v nadaljnjem besedilu: lisice), izvaja cestninski nadzornik.
(2) Lisice se lahko namestijo le na vozilo, ki je ustavljeno tako, da ne ovira ali ogroža drugih udeležencev v cestnem prometu, ter, če je le mogoče, na sprednje levo kolo vozila in v skladu z navodili proizvajalca lisic.
(3) Ob odsotnosti cestninskega zavezanca mora cestninski nadzornik na steklo voznikovih vrat oziroma na vetrobransko steklo pred voznikovim sedežem ali na drugo primerno in dobro vidno mesto na vozilu prilepiti pisno opozorilo za tega zavezanca, da so na vozilu nameščene lisice. S tem opozorilom je voznik obveščen o postopku odstranitve lisic ter o plačilu stroškov njihove namestitve in odstranitve.
(4) Vozila, na katero so nameščene lisice, cestninski zavezanec ne sme odpeljati ali premikati, dokler niso odstranjene.
(5) Cestninski nadzornik mora vsako vozilo, na katero se namestijo lisice, fotografirati in napisati zapisnik o stanju vozila.
(6) Če je zaradi namestitve ali odstranitve lisic vozilo poškodovano, mora upravljavec poravnati nastalo škodo njegovemu lastniku.
(7) Stroški namestitve in odstranitve lisic se plačajo upravljavcu cestninskih cest.
(8) Cestninski nadzornik mora z vozila odstraniti lisice takoj ali najpozneje v dveh urah po predložitvi dokazila o plačilu stroškov namestitve in odstranitve lisic ter dokazila o nakupu vinjete.
(9) Za odstranitev lisic, ki jo opravi nepooblaščena oseba, in za njihovo namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev se zaračuna odškodnina v višini njihove dvakratne nabavne vrednosti, ki jo upravljavec objavi v ceniku cestnine. Odškodnino mora plačati lastnik ali najemnik vozila, na katero so bile nameščene lisice.
(10) Višina stroškov namestitve in odstranitve lisic znaša 50 eurov.

IV. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE

17. člen

(nadzor)


(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo cestninski nadzorniki, inšpektorji Prometnega inšpektorata Republike Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije. Nadzor nad uporabo vinjet opravlja tudi policija.
(2) Nadzor nad določanjem cenika cestnine in zaračunavanjem cestnine opravljajo inšpektorji Prometnega inšpektorata Republike Slovenije in inšpektorji Tržnega inšpektorata Republike Slovenije.

18. člen

(prekrški)


(1) Z globo od 4.000 do 20.000 eurov se kaznuje upravljavec, če:
– zaračunava cestnino v nasprotju z veljavnim cenikom cestnine ali ne pridobi soglasja vlade k ceniku cestnine pred objavo le-tega (6. člen);
– ne objavi cenika cestnine (četrti odstavek 7. člena in deseti odstavek 8. člena).
(2) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 4.000 do 30.000 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki pobira cestnino na javni cesti, ki ni določena s predpisom vlade kot cestninska cesta.
(4) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(5) Z globo od 300 do 800 eurov se za prekršek kaznuje voznik, če:
– na izstopni cestninski postaji ne izkaže evidentirane vstopne cestninske postaje in zavrne plačilo cestnine za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje (tretji in sedmi odstavek 8. člena);
– prevozi cestninsko postajo v nasprotju z enajstim odstavkom 8. člena te uredbe;
– v vozilu iz 14. člena te uredbe nima pisnega potrdila o nakupu vinjete, ki ga je izdal upravljavec (drugi odstavek 14. člena).

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

(rok za določitev cenika cestnine)


(1) Upravljavec mora vladi predložiti v soglasje cenik cestnine, skladen z določbami te uredbe, najpozneje v dveh mesecih po uveljavitvi te uredbe.
(2) Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 136/06) ostane še naprej v veljavi, kolikor ni v nasprotju s to uredbo.

20. člen

(potrdilo o plačilu vinjete)


(1) Če 1. julija 2008 upravljavec nima na razpolago vinjet, cestninskim zavezancem ob plačilu cestnine za uporabo cestninske ceste za določen čas izda potrdilo o plačilu na obrazcu, ki ga določi upravljavec. Potrdilo mora vsebovati podatke o cestninskem zavezancu (ime in priimek, stalno ali začasno prebivališče oziroma firmo družbe ali samostojnega podjetnika posameznika), registrsko številko vozila, za katero se bo potrdilo uporabljalo, in obdobje, za katero je bila plačana cestnina.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka mora imeti cestninski zavezanec med vožnjo po cestninski cesti v vozilu in ga na zahtevo pooblaščene uradne osebe pokazati. Glede cestninskih razredov in prodajne cene se smiselno uporabljajo določbe III. poglavja te uredbe.

21. člen

(prenehanje veljavnosti predpisov)


Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 110/05, 115/06 in 80/07).

22. člen

(začetek veljavnosti)


Ta uredba začne veljati 1. julija 2008.

Priloga 1: Cestninske ceste in njihovi odseki, cestninske postaje in prevozne razdalje

Priloga 2: Obvestilne table

Ključne besede:
cestninska cesta
cestnina
vinjeta

Zadnji članki iz rubrike:

7.5.2024 12:29:57:
Odmere dohodnine od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem že na poti

3.4.2024 15:23:12:
Obvestilo o nezmožnosti odtegnitve OZP – obrazec neOZP, 2. 4. 2024

27.3.2024 16:00:47:
eDavki zdaj omogočajo tudi kartično plačevanje in plačevanje z rešitvami mobilne telefonije

20.3.2024 16:24:19:
Izvajanje konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja z Rusko federacijo in Republiko Belorusijo v Sloveniji

15.3.2024 12:11:37:
Poziv k prijavi dohodkov, ki izvirajo iz poslovanja preko spletnih platform

Najnovejši članki:

22.5.2024 15:54:25:
Prokurist družbe za podelitev pooblastila za zastopanje odvetniku ne potrebuje posebnega pooblastila zakonitega zastopnika

22.5.2024 13:53:32:
Prejemanje e-novičk

21.5.2024 13:20:10:
Davčna osnova za obračun DDV pri pridobitvi prevoznega sredstva iz druge države članice

20.5.2024 16:29:16:
Rok za doplačilo dohodnine se izteče 29. maja 2024

24.5.2024 18:59:44:
Osnova za obračun prispevkov od dohodkov poslovodij in avtorskih honorarjev dosežnih v okviru delovnega razmerja

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress