Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 29.6.2013 19:37:09

Bilanca stanja

Iz e-seminarja Temelji računovodstva z osnovami knjiženja

Rubrika: Računovodstvo, knjigovodstvoprint Natisni

Izkaz stanja je temeljni računovodski izkaz stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku (konec poslovnega leta oz. na dan 31. 12. ali med letom na katerikoli dan).

Ločimo več vrst bilanc stanja:

- redne

- izredne:

- ob ustanovitvi,

- ob likvidaciji,

- ob stečaju,

- ob prisilni poravnavi,

- ob nakupu gospodarske družbe,

- ob vstopu ali izstopu družbenika,

- druge.

Bilance stanja bi lahko razvrščali tudi s časovnega vidika na medletne, otvoritvene, končne, predračunske in obračunske.

Po obliki je lahko bilanca stanja ali zaporedni stopenjski izkaz stanja. Bilanca stanja je dvostranski računovodski izkaz, v katerem je na levi strani prikazano stanje sredstev (aktiva) in na desni strani stanje obveznosti do virov sredstev (pasiva).

Za bilanco stanja vedno velja:

SREDSTVA = OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Temeljno bilančno načelo, ki ga moramo upoštevati pri sestavljanju bilance stanja, je BILANČNO RAVNOVESJE in pomeni, da je aktiva vedno enaka pasivi, oziroma da ima vsako sredstvo svoj vir.

AKTIVA = PASIVA

AKTIVA BILANCA STANJA NA DAN ____________ PASIVA

SREDSTVA

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Pri sestavljanju bilance stanja moramo upoštevati predvsem naslednja načela:

- načelo popolnosti, ki zahteva, da so v bilanci stanja zajeta vsa sredstva in vse obveznosti do virov sredstev,

- načelo resničnosti ali realnosti, ki zahteva, da v bilanci stanja prikažemo dejansko stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev,

- načelo preglednosti, ki zahteva pravilno razporeditev bilančnih postavk,

- načelo jasnosti, ki pomeni, da so postavke v bilanci stanja prikazane razumljivo in nedvoumno,

- načelo povezanosti, ki zahteva, da bilanco stanja vsako leto sestavljamo po enaki metodi.

Tabela 1: Bilanca stanja za velike in srednje družbe (po SRS 24)

SREDSTVA

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A.

Dolgoročna sredstva

A.

Kapital

I.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

I.

Vpoklicani kapital

1.

Dolgoročne premoženjske pravice

1.

Osnovni kapital

2.

Dobro ime

2.

Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

3.

Predujmi za neopredmetena sredstva

II.

Kapitalske rezerve

4.

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja

III.

Rezerve iz dobička

5.

Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve

1.

Zakonske rezerve

II.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže

1.

Zemljišča in zgradbe

3.

Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)

a)

Zemljišča

4.

Statutarne rezerve

b)

Zgradbe

5.

Druge rezerve iz dobička

2.

Proizvajalne naprave in stroji

IV.

Presežek iz prevrednotenja

3.

Druge naprave in oprema

V.

Preneseni čisti poslovni izid

4.

Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo

VI.

Čisti poslovni izid poslovnega leta

a)

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi

B.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

b)

Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

1.

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti

5.

Osnovna čreda

2.

Druge rezervacije

6.

Večletni nasadi

3.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

III.

Naložbene nepremičnine

C.

Dolgoročne obveznosti

IV.

Dolgoročne finančne naložbe

I.

Dolgoročne finančne obveznosti

1.

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

1.

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini

a)

Delnice in deleži v družbah v skupini

2.

Dolgoročne finančne obveznosti do bank

b)

Delnice in deleži v družbah v pridruženih družbah

3.

Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic

c)

Druge delnice in deleži

4.

Druge dolgoročne finančne obveznosti

Č)

Druge dolgoročne finančne naložbe

II.

Dolgoročne poslovne obveznosti

2.

Dolgoročna posojila

1.

Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

a)

Dolgoročna posojila družbam v skupini

2.

Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

b)

Dolgoročna posojila drugim

3.

Dolgoročne menične obveznosti

c)

Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital

4.

Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

V.

Dolgoročne poslovne terjatve

5.

Druge dolgoročne poslovne obveznosti

1.

Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini

III.

Odložene obveznosti za davek

2.

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev

Č.

Kratkoročne obveznosti

3.

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih

I.

Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

VI.

Odložene terjatve za davek

II.

Kratkoročne finančne obveznosti

B.

Kratkoročna sredstva

1.

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini

I.

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

2.

Kratkoročne finančne obveznosti do bank

II.

Zaloge

3.

Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic

1.

Material

4.

Druge kratkoročne finančne obveznosti

2.

Nedokončana proizvodnja

III.

Kratkoročne poslovne obveznosti

3.

Proizvodi in trgovsko blago

1.

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

4.

Predujmi za zaloge

2.

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

III.

Kratkoročne finančne naložbe

3.

Kratkoročne menične obveznosti

1.

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil

4.

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

a)

Delnice in deleži v družbah v skupini

5.

Druge kratkoročne poslovne obveznosti

b)

Druge delnice in deleži

D.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

c)

Druge kratkoročne finančne naložbe

2.

Kratkoročna posojila

a)

Kratkoročna posojila družbam v skupini

b)

Kratkoročna posojila drugim

c)

Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital

IV.

Kratkoročne poslovne terjatve

1.

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

2.

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

3.

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

V.

Denarna sredstva

C.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Zgled: Sestavljanje bilance stanja

Podjetje ima na dan 31. 12. naslednje podatke, iz katerih bomo sestavili bilanco stanja in sami izračunali, koliko znaša osnovni kapital podjetja:

Oprema 3.000,00 EUR

Zaloga materiala 8.000,00 EUR

Kratkoročno bančno posojilo 9.000,00 EUR

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 7.000,00 EUR

Kratkoročne terjatve do kupcev 10.000,00 EUR

Prevozna sredstva 15.000,00 EUR

Stroji in naprave 5.000,00 EUR

Denar na TRR 12.000,00 EUR

Kako se bomo lotili problema? Najprej moramo ugotoviti, koliko znaša vsota vseh sredstev in obveznosti do virov sredstev. Vsota sredstev znaša 53.000,00 EUR (oprema, zaloga materiala, kratkoročne terjatve do kupcev, prevozna sredstva, stroji in naprave, denar na TRR), vsota obveznosti do virov sredstev pa znaša 16.000,00 EUR (kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in obveznosti do bank). To pomeni, da znaša osnovni kapital podjetja 37.000,00 EUR (sredstva – ostale obveznosti), saj vedno velja, da mora biti vsota sredstev enaka vsoti obveznosti do virov sredstev. Zdaj se lahko lotimo sestavljanja bilance stanja:

SREDSTVA (v EUR)

OBVEZNOSTI DO VIROV

SREDSTEV (v EUR)

A.

Dolgoročna sredstva

23.000,00

A.

Kapital

37.000,00

II.

Opredmetena osnovna sredstva

23.000,00

I.

Vpoklicani kapital

37.000,00

2.

Proizvajalne naprave in stroji

20.000,00 (15.000,00 + 5.000,00)

1.

Osnovni kapital

37.000,00

3.

Druge naprave in oprema

3.000,00

Č.

Kratkoročne obveznosti

16.000,00

B.

Kratkoročna sredstva

30.000,00

II.

Kratkoročne finančne obveznosti

9.000,00

II.

Zaloge

8.000,00

1.

Kratkoročne finančne obveznosti do bank

9.000,00

1.

Material

8.000,00

III.

Kratkoročne poslovne obveznosti

7.000,00

IV.

Kratkoročne poslovne terjatve

10.000,00

1.

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

7.000,00

2.

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

10.000,00

V.

Denarna sredstva

12.000,00

SKUPAJ

53.000,00

SKUPAJ

53.000,00

Iz e-seminarja Temelji računovodstva z osnovami knjiženja, ki je namenjen vsem tistim, ki bi se želeli seznaniti z osnovnimi računovodskimi pojmi. Cena e-seminarja je 21 € + DDV, vključen pa je paket Računovodstvo in v Zlati komplet

Ključne besede:
bilanca stanja
računovodski izkaz
računovodski izkaz stanja sredstev in obveznosti
izkaz stanja

Zadnji članki iz rubrike:

28.8.2020 20:36:04:
Stališče 9 – Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

28.8.2020 20:24:31:
Stališče 4 – Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji in reviziji pogodbe o poustanovitvi

18.8.2020 15:46:52:
Stališče 6 – Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in izdaji delnic za stvarne vložke

20.7.2020 15:52:27:
Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide

19.5.2020 11:01:18:
Slovenski inštitut za revizijo: Knjiženje obračuna nadomestila za čakanje na delo in izplačilo kriznega dodatka

Najnovejši članki:

4.12.2020 18:21:00:
Podatki za obračun plač za november 2020

4.12.2020 15:58:31:
Dobro je imeti banko, ki te podpira v vseh razmerah

3.12.2020 15:34:39:
Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov

3.12.2020 15:24:58:
Poenostavljen način odlaganja davčnih obveznosti v skladu s PKP6

3.12.2020 15:20:33:
Odlog oziroma obročno plačilo davka zaradi epidemije bolezni COVID-19

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT