Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 27.3.2008 15:21:05

Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

Rubrika: Računovodstvo, knjigovodstvoprint Natisni

Objavljeno: Uradni list RS 138/2006 z dne 28. 12. 2006. Velja od 1.1.2007 dalje

Na podlagi prvega in drugega odstavka 31. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance

PRAVILNIK o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem pravilnikom se določajo vrste in način vodenja poslovnih knjig in evidenc, ki jih morajo voditi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (v nadaljnjem besedilu: zavezanci).
(2) Za osebe iz prvega odstavka tega člena se glede vodenja poslovnih knjig in evidenc, sestavljanja letnih poročil, knjigovodskih listin, dostopnosti do poslovnih knjig in poročil, uporabljajo zakon, ki ureja gospodarske družbe, v delu, ki se nanaša na podjetnika, slovenski računovodski standard 39, slovenski računovodski standardi in ta pravilnik.
(3) Zavezanci morajo o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig (dvostavno ali enostavno knjigovodstvo) obvestiti pristojni davčni organ najpozneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje davčno leto. Če začne zavezanec poslovati med letom, mora o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig obvestiti pristojni davčni organ najpozneje v roku 8 dni po začetku poslovanja. Med letom se izbran sistem vodenja poslovnih knjig ne sme spremeniti.

2. člen

(1) Če morajo osebe iz prejšnjega člena po predpisu, ki ureja njihovo organizacijo oziroma področje, na katerem delujejo, voditi evidence, morajo voditi tudi te evidence.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka so na primer osebe, ki opravljajo menjalniške posle in osebe, ki opravljajo trgovsko dejavnost.
(3) Osebe iz prejšnjega člena, ki opravljajo gostinsko in slaščičarsko dejavnost in poslovnih knjig ne vodijo po sistemu dvostavnega knjigovodstva, morajo voditi tudi evidenco nabave in porabe pijač in živil.

3. člen

(1) Ne glede na določbe 1. člena tega pravilnika lahko vodijo zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, le evidenco izdanih knjigovodskih listin, evidenco osnovnih sredstev in evidence iz prejšnjega člena.
(2) Zavezanec iz prejšnjega odstavka, ki je davčni zavezanec za davek na dodano vrednost, mora poleg evidenc iz prejšnjega odstavka voditi tudi evidence, potrebne za pravilno in pravočasno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost.

4. člen

Zavezanci, ki davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, v poslovnih knjigah in evidencah vodijo tudi podatek, kateri člani kmečkega gospodinjstva imajo v lasti ali finančnem najemu sredstva, ki se uporabljajo za opravljanje te dejavnosti.

II. EVIDENCA IZDANIH KNJIGOVODSKIH LISTIN

5. člen

(1) Zavezanci iz 3. člena tega pravilnika vodijo evidenco, v katero vpisujejo izdane knjigovodske listine.
(2) Evidenca mora vsebovati zaporedno številko listine in znesek, opis poslovnega dogodka in datum vpisa. Evidenca lahko vsebuje tudi druge podatke.
(3) Evidenca se vodi po časovnem zaporedju. Z zaporedno številko, v katero je listina vpisana v evidenco, mora zavezanec označiti tudi listino in jo v takem vrstnem redu priložiti k evidenci.

6. člen

(1) Za knjigovodsko listino, ki se vpisuje v evidenco iz prejšnjega člena, se šteje listina, ki izpričuje poslovni dogodek in se sestavi praviloma na kraju in ob času njegovega nastanka.
(2) Evidenca izdanih knjigovodskih listin se zaključuje s stanjem na dan 31. decembra, v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti ali statusne spremembe pa z dnem takšne spremembe.

III. EVIDENCA OSNOVNIH SREDSTEV

7. člen

(1) Evidenca osnovnih sredstev mora vsebovati zaporedno številko osnovnega sredstva, vpisanega v evidenco, opis osnovnega sredstva, stanje in gibanje osnovnega sredstva, zlasti datum pridobitve in datum izločitve ali odtujitve, podatke o listini o pridobitvi oziroma izločitvi ali odtujitvi ter nabavno vrednost osnovnega sredstva.
(2) V evidenco osnovnih sredstev se vpisujejo vse prejete listine, ki se nanašajo na nabavo osnovnih sredstev, in tiste, ki vplivajo na povečanje nabavne vrednosti, v skladu s slovenskim računovodskim standardom 39.
(3) Za pridobitev oziroma odtujitev osnovnega sredstva po prvem odstavku tega člena se šteje tudi prenos iz gospodinjstva lastnika podjetja v podjetje oziroma iz podjetja v gospodinjstvo lastnika podjetja.

IV. EVIDENCE ZA POTREBE DAVKA NA DODANO VREDNOST

8. člen

(1) Zavezanec iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika mora zaradi zagotovitve podatkov, potrebnih za pravilno in pravočasno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) voditi evidenco izdanih računov, evidenco prejetih računov, evidenco izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti in evidenco prejetih računov za pridobitve blaga znotraj Skupnosti.
(2) Evidence iz prejšnjega odstavka mora zavezanec voditi za namene izpolnjevanja obračuna DDV in rekapitulacijskega poročila.
(3) Za namene drugega in tretjega odstavka 85. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1) mora zavezanec voditi posebno evidenco v skladu s pravilnikom, ki ureja izvajanje ZDDV-1.

9. člen

V evidenci izdanih računov mora zavezanec zagotoviti naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa v evidenco;
– številko in datum izdanega računa;
– podatke o kupcu, ime in sedež oziroma stalno ali običajno prebivališče ter identifikacijsko številko za DDV kupca oziroma prejemnika blaga oziroma storitev, če je ta številka izkazana na računu;
– vrednost izvoza blaga;
– vrednost oproščenih dobav s pravico do odbitka DDV, brez vrednosti izvoza blaga;
– vrednost oproščenih dobav brez pravice do odbitka vstopnega DDV;
– vrednost dobav blaga in storitev po 7., 8., in 15. členu ZDDV-1;
– vrednost obdavčene dobave, brez DDV, od katere je obračunan DDV po splošni oziroma nižji stopnji DDV, in
– znesek DDV po splošni stopnji in znesek DDV po nižji stopnji, ločeno glede na izdane račune davčnim zavezancem oziroma končnim potrošnikom.

10. člen

(1) V evidenci prejetih računov mora zavezanec zagotoviti naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa v evidenco;
– številko in datum prejetega računa;
– podatke o dobavitelju, ime in sedež oziroma stalno ali običajno prebivališče ter identifikacijsko številko za DDV dobavitelja;
– vrednost uvoza blaga;
– vrednost oproščenih nabav, za katere je z ZDDV-1 predpisana oprostitev plačila DDV;
– vrednost obdavčenih nabav, brez DDV;
– znesek odbitka DDV, ki se ne sme odbiti, in
– znesek odbitka DDV, ki se sme odbiti, ločeno glede na uporabljeno stopnjo DDV in ločeno glede na prejete račune za opravljene nabave v Sloveniji ali pri uvozu blaga.
(2) Vrednosti in zneski iz šeste, sedme in osme alinee prejšnjega odstavka mora zavezanec zagotoviti ločeno za nabave na domačem trgu in ločeno za nabave od davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji.

11. člen

V evidenci izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti mora zavezanec zagotoviti naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa v evidenco;
– številko in datum izdanega računa;
– podatke o kupcu (prejemniku blaga, prejemniku ali pridobitelju blaga v tristranskem poslu), ime in sedež oziroma stalno ali običajno prebivališče ter identifikacijsko številko za DDV kupca (prejemnika blaga, prejemnika ali pridobitelja blaga v tristranskem poslu);
– vrednost oproščene dobave blaga znotraj Skupnosti po posameznem prejemniku blaga; v tristranskem poslu pa vrednost dobav blaga znotraj Skupnosti po posameznem pridobitelju blaga, in
– vrednost tristranskih dobav blaga znotraj Skupnosti po posameznem prejemniku blaga v tristranskem poslu.

12. člen

V evidenci prejetih računov za pridobitve blaga znotraj Skupnosti mora zavezanec zagotoviti naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa v evidenco;
– številko in datum prejetega računa;
– podatke o dobavitelju, ime in sedež oziroma stalno ali običajno prebivališče ter identifikacijsko številko za DDV dobavitelja oziroma pridobitelja blaga v tristranskem poslu;
– vrednost pridobitve blaga znotraj Skupnosti, ki je predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji in predstavlja davčno osnovo, od katere je potrebno obračunati DDV;
– vrednost tristranskih pridobitev blaga znotraj Skupnosti, ki so oproščene plačila DDV;
– znesek DDV, ki ga mora zavezanec obračunati od pridobitve blaga znotraj Skupnosti, ločeno po predpisanih stopnjah DDV, in
– znesek DDV, ki je obračunan od pridobitve blaga znotraj Skupnosti in se sme odbiti, ločeno po predpisanih stopnjah DDV.

V. EVIDENCA KNJIGOVODSKIH LISTIN PRETOKOV MED PODJETJEM IN GOSPODINJSTVOM LASTNIKA

13. člen

(1) Osebe iz 1. člena tega pravilnika, razen oseb iz 3. člena tega pravilnika, morajo voditi evidenco knjigovodskih listin pretokov (denarnih in nedenarnih transakcij) iz podjetja v gospodinjstvo lastnika podjetja in iz gospodinjstva lastnika podjetja v podjetje.
(2) Evidenca mora vsebovati zaporedno številko knjigovodske listine v evidenci, številko knjigovodske listine, datum in vrednost transakcije med podjetjem in gospodinjstvom lastnika podjetja. Evidenca se vodi po časovnem zaporedju.
(3) Evidenca knjigovodskih listin transakcij iz prejšnjega odstavka se zaključuje s stanjem na dan 31. decembra, v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti ali statusne spremembe pa z dnem takšne spremembe.
(4) Če osebe iz 1. člena tega pravilnika zagotavljajo podatke iz evidence knjigovodskih listin transakcij iz drugega odstavka tega člena v poslovnih knjigah na drugačen način, jim navedene evidence ni treba voditi.

VI. EVIDENCA NABAVE IN PORABE PIJAČ IN ŽIVIL

14. člen

(1) Evidenco nabave in porabe pijač in živil morajo voditi zavezanci iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(2) Dokument, v katerem se vodi evidenca iz prejšnjega odstavka, mora biti overjen z žigom zavezanca.

15. člen

(1) Evidenca nabave in porabe pijač mora biti dnevno vodena in mora zagotavljati naslednje podatke:
– nazive po vrstah pijač glede na ceno in mersko enoto,
– zaporedno številko knjiženja,
– datum in številko dobavnice, računa ali druge knjigovodske listine o nabavi,
– količino vsakokratne nabave,
– nabavno in prodajno ceno z označbo datumov spremembe cen,
– datum in količino vsakodnevne porabe v merskih enotah.
(2) Šteje se, da je pijača porabljena takrat, ko zavezanec enoto izprazni.
(3) Iz evidence mora biti razvidno začetno stanje na dan 1. januarja, vsakodnevno stanje in končno stanje na dan 31. decembra.

16. člen

(1) Evidenca nabave in porabe živil se vodi po nabavni vrednosti in mora vsebovati naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– datum in številko dobavnice, računa ali druge knjigovodske listine o nabavi,
– nabavno vrednost iz knjigovodske listine.
(2) Poraba živil se ugotavlja sproti na podlagi dnevno izdanega dokumenta o izdaji oziroma porabi posameznega živila. Iz evidence mora biti razvidno začetno stanje na dan 1. januarja, vsakodnevno stanje in končno stanje na dan 31. decembra.
(3) Evidenci nabave in porabe pijač in živil morata biti vedno v gostinskem obratu. Oseba iz 1. člena tega pravilnika mora zagotoviti, da so evidence dostopne, tudi ko sama ni navzoča v gostinskem obratu.
(4) Stroški porabe živil in pijač se ugotavljajo mesečno na način, določen s slovenskimi računovodskimi standardi.

VII. KONČNA DOLOČBA

17. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.

Ključne besede:
Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe
ki opravljajo dejavnost
poslovne knjige
zasebniki

Zadnji članki iz rubrike:

19.5.2023 14:29:35:
Stališče 1 Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu

30.12.2021 13:59:31:
Obvestilo o načinu vodenja poslovnih knjig za leto 2022 za samostojne podjetnike in ostale zasebnike (dvostavno ali enostavno knjigovodstvo)

10.5.2021 22:14:36:
Pojasnilo k 2. točki drugega odstavka 4. člena Stališča 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide

5.3.2021 13:33:00:
Računovodsko poročanje namenjeno slabitvi in revalorizaciji

28.8.2020 20:36:04:
Stališče 9 – Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

Najnovejši članki:

29.5.2023 16:23:35:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2023

29.5.2023 16:18:33:
Poročilo o gibanju plač za februar 2023

29.5.2023 16:15:40:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G)

29.5.2023 15:41:00:
Davčna obravnava prenosov sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom s poudarkom na prenosu nepremičnin

29.5.2023 15:35:05:
Vlada sprejela predlog ukrepov za večjo socialno varnost upokojencev

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress