Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 7.6.2006 15:22:17

Slovenski računovodski standard 24 (2006)

Rubrika: Slovenski računovodski standardiprint Natisni

V Uradnem listu RS 58/2006 z dne 6. 6. 2006 je objavljen SRS 24

OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE

A. Uvod

Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih
so predstavljeni sredstva in obveznosti do njihovih virov v določenem
trenutku. Povezan je z računovodskimi načeli 124, 127, 131 in 141 (Kodeks
računovodskih načel, 1995). Obdeluje
a) razvrščanje izkazov stanja za zunanje poslovno poročanje,
b) osnovno razčlenjevanje postavk v bilanci stanja za zunanje poslovno
poročanje,
c) prilagojeno razčlenjevanje postavk v bilanci stanja za zunanje poslovno
poročanje,
č) uskupinjevanje bilanc stanja za zunanje poslovno poročanje in
d) razkrivanje postavk v bilanci stanja za zunanje poslovno poročanje.
Ta standard se opira zlasti na 4. in 7. direktivo Evropske unije in zakon
o gospodarskih družbah. Glede vrednotenja v bilanci stanja zajetih postavk in
dodatnega razkrivanja je povezan predvsem s slovenskimi računovodskimi
standardi (SRS) od 1 do 12 in z ustreznimi mednarodnimi računovodskimi
standardi. Ker je ta temeljni računovodski izkaz lahko predračunski ali
obračunski, je ta standard povezan še s SRS 20, 23 in 30.
Standard (poglavje B) je treba brati skupaj z opredelitvami ključnih
pojmov (poglavjem C), pojasnili (poglavjem Č) in Uvodom v slovenske
računovodske standarde (2006).

B. Standard

a) Razvrščanje izkazov stanja
za zunanje poslovno poročanje

24.1. Izkaz stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično
in pošteno prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v
določenem trenutku (na koncu poslovnega leta ali medletnega obdobja), za
katero se sestavlja.
24.2. Sestavi se za splošne ali posebne namene za potrebe zunanjega
računovodskega poročanja. Od njegove vrste in narave podjetja sta odvisna
obseg in razčlenitev postavk v njem.
24.3. Izkaz stanja ima obliko dvostranske uravnotežene bilance stanja.

b) Osnovno razčlenjevanje postavk v bilanci stanja
za zunanje poslovno poročanje

24.4. Bilanca stanja je pri velikih in srednjih podjetjih razčlenjena v
skladu z zahtevami zakona o gospodarskih družbah ter dopolnjena z nekaterimi
dodatnimi postavkami in delno z določnejšimi, uveljavljenimi krajšimi
strokovnimi izrazi, uporabljenimi v kontnem načrtu.


Sredstva

A. Dolgoročna sredstva
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
1. Dolgoročne premoženjske pravice
2. Dobro ime
3. Predujmi za neopredmetena sredstva
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
b) Zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Kjer obstajajo biološka osnovna sredstva, pa še
5. Osnovna čreda
6. Večletni nasadi
III. Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah
c) Druge delnice in deleži
č) Druge dolgoročne finančne naložbe
2. Dolgoročna posojila
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
b) Dolgoročna posojila drugim
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital
V. Dolgoročne poslovne terjatve
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
VI. Odložene terjatve za davek

B. Kratkoročna sredstva
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II. Zaloge
1. Material
2. Nedokončana proizvodnja
3. Proizvodi in trgovsko blago
4. Predujmi za zaloge
III. Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Druge delnice in deleži
c) Druge kratkoročne finančne naložbe
2. Kratkoročna posojila
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
b) Kratkoročna posojila drugim
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V. Denarna sredstva

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve


Obveznosti do virov sredstev

A. Kapital
I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)
4. Statutarne rezerve
5. Druge rezerve iz dobička
IV. Presežek iz prevrednotenja
V. Preneseni čisti poslovni izid
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
2. Druge rezervacije
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

C. Dolgoročne obveznosti
I. Dolgoročne finančne obveznosti
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3. Dolgoročne menične obveznosti
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek

Č. Kratkoročne obveznosti
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
II. Kratkoročne finančne obveznosti
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3. Kratkoročne menične obveznosti
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

24.5. Teoretično možne postavke, ki pri posameznem podjetju ne prihajajo
v poštev, se v uradni listini ne navajajo.
24.6. Bilanca stanja prikazuje zneske v dveh stolpcih: v prvem uresničene
podatke v obravnavanem obračunskem obdobju in v drugem uresničene v enakem
prejšnjem obračunskem obdobju. Informacije za prejšnje obračunsko obdobje se
ne preračunajo.
Za notranje računovodsko poročanje pa se lahko v prvem stolpcu izkazujejo
načrtovani podatki za naslednje obračunsko obdobje in v drugem uresničeni v
obravnavanem obračunskem obdobju ali v prvem uresničeni podatki v
obravnavanem obračunskem obdobju in v drugem načrtovani za isto obdobje.

c) Prilagojeno razčlenjevanje postavk v bilanci stanja za zunanje poslovno
poročanje

24.7. Srednja podjetja morajo sestaviti popolno bilanco stanja, pri javni
objavi pa lahko uporabljajo njeno skrajšano obliko:

Sredstva

A. Dolgoročna sredstva
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
1. Neopredmetena sredstva
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
b) Zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema
4. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in
opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
Kjer obstajajo biološka osnovna sredstva, pa še
5. Osnovna čreda
6. Večletni nasadi
III. Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Druge dolgoročne finančne naložbe
2. Dolgoročna posojila
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
b) Druga dolgoročna posojila
V. Dolgoročne poslovne terjatve
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
VI. Odložene terjatve za davek

B. Kratkoročna sredstva
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II. Zaloge
III. Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Druge kratkoročne finančne naložbe
2. Kratkoročna posojila
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
b) Kratkoročna posojila drugim
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V. Denarna sredstva

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve


Obveznosti do virov sredstev

A. Kapital
I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)
4. Statutarne rezerve
5. Druge rezerve iz dobička
IV. Presežek iz prevrednotenja
V. Preneseni čisti poslovni izid
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
1. Rezervacije
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

C. Dolgoročne obveznosti
I. Dolgoročne finančne obveznosti
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
3. Druge dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek

Č. Kratkoročne obveznosti
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
II. Kratkoročne finančne obveznosti
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

24.8. Majhna podjetja lahko razčlenijo svojo bilanco stanja tudi zgolj na
tele postavke:


Sredstva

A. Dolgoročna sredstva
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
1. Neopredmetena sredstva
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II. Opredmetena osnovna sredstva
III. Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
2. Dolgoročna posojila
V. Dolgoročne poslovne terjatve
VI. Odložene terjatve za davek

B. Kratkoročna sredstva
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II. Zaloge
III. Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
2. Kratkoročna posojila
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
V. Denarna sredstva

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve


Obveznosti do virov sredstev

A. Kapital
I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
IV. Presežek iz prevrednotenja
V. Preneseni čisti poslovni izid
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
1. Rezervacije
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

C. Dolgoročne obveznosti
I. Dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek

Č. Kratkoročne obveznosti
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
II. Kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

24.9. Bilanca stanja za medletno obdobje je zgoščena, mora pa zajemati
najmanj vsako skupino in podskupino po SRS 24.4 iz zadnje letne bilance
stanja ter izbrana pojasnila, ki jih zahteva ta standard.

č) Uskupinjevanje bilanc stanja
za zunanje poslovno poročanje

24.10. Iz skupinske bilance stanja so izpuščene pri sredstvih točke
AIV1a, AIV2a, AV1, BIII1a, BIII2a in BIV1, pri obveznostih do virov sredstev
pa točke CI1, CII1, ČII1, ČIII1, Ca6 in Cb6.
24.11. V skupinsko bilanco stanja se med obveznostmi do virov sredstev
vneseta novi postavki obveznosti do virov sredstev A.VII. Uskupinjevalni
popravek kapitala in A.VIII. Kapital manjšinskih lastnikov.

d) Razkrivanje postavk v bilanci stanja za zunanje poslovno poročanje

24.12. Pojasnila k bilanci stanja vsebujejo a) informacije o podlagi za
sestavitev bilance stanja in posebnih računovodskih usmeritvah, izbranih in
uporabljenih pri pomembnih poslih in drugih poslovnih dogodkih; b)
informacije, ki jih zahtevajo slovenski računovodski standardi in zakon o
gospodarskih družbah ter niso predpisane v obrazcu bilance stanja; pa tudi c)
dodatne informacije, ki niso predpisane v obrazcu bilance stanja, so pa za
pošteno predstavitev potrebne.
24.13. Za vsa podjetja so obvezna pojasnila k bilanci stanja, ki jih kot
takšna navaja zakon o gospodarskih družbah. Za podjetja, ki so zavezana
reviziji, so obvezna tudi druga razkritja, ki jih navajajo slovenski
računovodski standardi.
24.14. V zvezi z računovodskimi usmeritvami se v pojasnilih opisujejo a)
podlage za merjenje gospodarskih kategorij v bilanci stanja; b) računovodske
usmeritve, potrebne za pravilno razumevanje bilance stanja.
24.15. Če sprememba računovodske usmeritve pomembno vpliva na obravnavano
obračunsko obdobje ali kako prejšnje predstavljeno obračunsko obdobje, se
razkrijejo a) razlog za spremembo; b) znesek preračuna za vpleteno postavko v
računovodskem izkazu; in c) znesek preračuna, ki je zajet v primerjalne
informacije.
24.16. Razkrijejo se a) vrsta napake iz prejšnjih obdobij, popravljena v
obravnavanem obračunskem obdobju; b) znesek preračuna za vpleteno postavko v
računovodskem izkazu; in c) znesek popravka, zajet v primerjalne informacije.
24.17. V pojasnilih k bilanci stanja se, če niso predstavljeni drugod,
predstavijo a) sedež in pravna oblika podjetja ter država, b) narava
poslovanja in najpomembnejše dejavnosti, c) ime obvladujočega podjetja, č)
število zaposlencev na koncu obračunskega obdobja ali njihovo povprečno
število v obračunskem obdobju ter d) poslovni dogodki po dnevu bilance stanja
in datum odobritve (sprejetja) letnega poročila.
24.18. Sredstva in obveznosti (dolgovi) se v bilanci stanja preračunajo v
skladu z dogodki po datumu bilance stanja, če iz teh dogodkov izvirajo
dodatni dokazi, koristni pri ocenjevanju zneskov, ki na dan bilance stanja
vplivajo na stanje sredstev in obveznosti (dolgov) ali kažejo, da
predpostavka o časovni neomejenosti delovanja v zvezi s celotnim podjetjem
ali z njegovim delom ne drži. Sredstva in obveznosti (dolgovi) se v bilanci
stanja ne preračunajo v skladu z dogodki po datumu bilance stanja, ki na dan
bilance stanja ne vplivajo na stanje sredstev in obveznosti (dolgov), se pa
razkrijejo, če so tako pomembni, da bi se sicer zmanjšala zmožnost
uporabnikov bilance stanja izdelati ustrezne ocene in sprejeti pravilne
odločitve. Pri tem je treba zagotoviti informacije o vrsti dogodka in oceno
zneska ali izjavo, da taka ocena ni mogoča.
24.19. Dividende, ki se nanašajo na obračunsko obdobje, za katero je
sestavljena bilanca stanja, predlagane ali objavljene po dnevu bilance
stanja, vendar pred odobritvijo računovodskih izkazov, se razkrijejo.
V letni bilanci stanja se upoštevata delitev čistega dobička in
poravnavanje čiste izgube, potem ko računovodske izkaze sprejme ustrezni
organ. Dividende v zvezi z obračunskim obdobjem, za katero je sestavljena
bilanca stanja, pa tudi druge odločitve skupščine delniške družbe se knjižijo
v naslednjem poslovnem letu.
24.20. Postavke v bilanci stanja se prikazujejo po neodpisani vrednosti
kot razliki med celotno vrednostjo in popravkom vrednosti. Razkrijeta se tudi
dejanska oziroma prevrednotena nabavna vrednost ter popravek vrednosti
posameznih kategorij neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev na koncu poslovnega leta. V pojasnilih se tudi razkrije,
katera opredmetena osnovna sredstva so pridobljena s finančnim najemom.
24.21. Podjetja, ki so zavezana reviziji, v posebni razpredelnici za
posamezne kategorije stalnih sredstev prikažejo začetne neodpisane vrednosti,
pridobitve v poslovnem letu, prekvalifikacije v poslovnem letu, odtujitve v
poslovnem letu, amortizacijo v poslovnem letu in prevrednotovalna doknjiženja
na koncu poslovnega leta, kar dá končno neodpisano vrednost.
24.22. Razkritja v zvezi s posameznimi kategorijami v bilanci stanja
morajo ustrezati zahtevam, pojasnjenim v SRS od 1 do 12.
24.23. Razkrije se tudi, katera sredstva in katere obveznosti do njihovih
virov so razporejeni po področnih in območnih odsekih ter v kolikšnih
zneskih. To velja tudi za sredstva in obveznosti do njihovih virov, ki se
nanašajo na ustavljeno poslovanje.
24.24. Pojasnila k medletnim računovodskim bilancam stanja morajo
vsebovati a) izjavo, da so bile uporabljene iste računovodske usmeritve in
metode kot v zadnjem letnem računovodskem izkazu, če je prišlo do sprememb,
pa opisati njihovo vrsto in njihov znesek; b) vrsto in znesek sprememb ocen
zneskov, o katerih se je poročalo v prejšnjih medletnih obdobjih istega
poslovnega leta, ali sprememb ocen zneskov, o katerih se je poročalo v
prejšnjih poslovnih letih, če takšne spremembe pomembno vplivajo na
obravnavano medletno obdobje; c) pomembne dogodke po koncu medletnega
obdobja, ki niso bili izkazani v bilancah stanja za medletno obdobje.
24.25. Če se ocena zneska, sporočena za kako medletno obdobje, v zadnjem
medletnem obdobju poslovnega leta pomembno spremeni, vendar se za zadnje
medletno obdobje ne objavi posebna bilanca stanja, se vrsta in znesek te
spremembe ocene razkrijeta v pojasnilih k letni bilanci stanja za tisto
poslovno leto.
24.26. Zaradi potreb pri računovodskem proučevanju se predstavi tehtano
povprečno število navadnih delnic, uveljavljajočih se v obračunskem obdobju.
Tehtano povprečno število navadnih delnic, uveljavljajočih se v obračunskem
obdobju in v vseh predstavljenih obračunskih obdobjih, se preračuna za
poslovne dogodke, ki spreminjajo uveljavljajoče se navadne delnice, ne da bi
prišlo do ustrezne spremembe virov, razen za zamenjave možnostnih navadnih
delnic.
24.27. Za izračun popravljenega (diluted) čistega dobička na delnico je
treba tehtano povprečno število navadnih delnic iz SRS 24.26 povečati za
tehtano povprečno število navadnih delnic, ki bi jih podjetje izdalo ob
zamenjavi vseh popravljalnih možnostnih navadnih delnic (diluted potential
ordinary shares) za navadne delnice. Za popravljalne možnostne navadne
delnice se predpostavlja, da so bile zamenjane za navadne delnice na začetku
obračunskega obdobja ali na datum izdaje možnostnih navadnih delnic, če je ta
kasnejši. Pri izračunavanju popravljenega čistega dobička na delnico izhaja
podjetje iz domnevnega izkoristka pravic, povezanih z njegovimi
popravljalnimi opcijami in drugimi popravljalnimi možnostnimi navadnimi
delnicami. Domnevni iztržek od omenjenih izdaj se obravnava, kot da izhaja iz
izdaje delnic po pošteni vrednosti. Razlika med številom izdanih delnic in
številom delnic, ki jih podjetje izda po pošteni vrednosti, se obravnava kot
izdaja navadnih delnic brez nadomestila. Možnostne navadne delnice se
obravnavajo kot popravljalne takrat in samo takrat, kadar njihova zamenjava
za navadne delnice zmanjša čisti dobiček na delnico iz trajnega rednega
delovanja.
C. Opredelitve ključnih pojmov

24.28. V tem standardu je uporabljenih nekaj izrazov, ki jih je treba
razložiti in tako opredeliti ključne pojme.
a) Sredstva so v denarni merski enoti izraženi stvari, pravice in denar, s
katerimi premoženjskopravno razpolaga podjetje. Gledano iz finančnega
zornega kota so povezani z naložbenjem podjetja.
b) Obveznosti do virov sredstev so obveznosti, ki temeljijo na pravno
zasnovanem razmerju podjetja do virov sredstev, s katerimi se financira
podjetje. Podjetje ohranja tista sredstva financerjev, ki so pri njem, in
jih vrača v ustreznih rokih z obrestmi ali drugim nadomestilom za
gospodarjenje vred. Gledano iz finančnega zornega kota so povezane s
financiranjem podjetja.
c) Dolgoročna sredstva so sredstva, ki se praviloma preoblikujejo v
obdobju, daljšem od leta dni. Sestavljajo jih opredmetena osnovna
sredstva, neopredmetena sredstva, dolgoročne aktivne časovne razmejitve,
naložbene nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne poslovne
terjatve in odložene terjatve za davek.
č) Kratkoročna sredstva so sredstva, ki se praviloma preoblikujejo v
obdobju, krajšem od leta dni. Sestavljajo jih sredstva za prodajo, zaloge,
kratkoročne poslovne terjatve, kratkoročne finančne naložbe, denarna
sredstva in kratkoročne aktivne časovne razmejitve.
d) Finančne naložbe so dana posojila, ki jih posojilodajalci dajejo
posojilojemalcem in so za prve dolgoročne ali kratkoročne finančne naložbe
ter finančne naložbe v delnice in deleže. Zajemajo tudi odkupljene
dolžniške vrednostne papirje.
e) Finančne obveznosti so v glavnem dobljena posojila, ki jih
posojilojemalci dobijo od posojilodajalcev in so za prve dolgoročni
finančni dolgovi ali kratkoročni finančni dolgovi.
f) Poslovne terjatve so terjatve, ki so povezane s poslovanjem, in ne s
financiranjem ali naložbenjem; so lahko dolgoročne ali kratkoročne.
g) Poslovne obveznosti so obveznosti (dolgovi), povezane s poslovanjem, in
ne s financiranjem ali naložbenjem; so lahko dolgoročne ali kratkoročne.
h) Kapital je obveznost do lastnikov podjetja kot financerjev podjetja, ki
zapade v plačilo, če podjetje preneha delovati ali če se sprejme sklep o
dekapitalizaciji podjetja zaradi zmanjšanja njegovega delovanja. Če se
gleda nanj iz finančnega zornega kota, se imenuje tudi lastniški kapital,
da se razlikuje od dolgovanega kapitala (upniškega kapitala).
i) Dolgovi so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane
dolžnosti poravnati dolgovane zneske denarja, dobaviti dolgovane proizvode
ali opraviti dolgovane storitve. So obveznosti do financerjev, ki niso
lastniki podjetja. Sestavljajo jih poslovni in finančni dolgovi pa tudi
rezervacije in kratkoročno odloženi prihodki oziroma kratkoročno vnaprej
vračunani stroški in odhodki, čeprav pri njih še niso znani upniki.
j) Dolgoročne obveznosti so obveznosti, ki kot celota zapadejo v plačilo v
obdobju, daljšem od leta dni. Njihovi deli, ki zapadejo v plačilo v
obdobju do leta dni, so kratkoročne obveznosti.
k) Kratkoročne obveznosti so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v obdobju do
leta dni.
l) Izkaz stanja je računovodski izkaz stanja sredstev in obveznosti do
njihovih virov v določenem trenutku. Po obliki je lahko bilanca stanja ali
zaporedni stopenjski izkaz stanja.
m) Bilanca stanja je dvostranski računovodski izkaz, v katerem je na levi
strani prikazano stanje sredstev in na desni strani v enakem znesku stanje
obveznosti do virov sredstev.
n) Lastne delnice (lastni poslovni deleži) so delnice (poslovni deleži), ki
jih odkupi izdajatelj.
o) Področni odsek je prepoznaven sestavni del podjetja, ki se ukvarja s
posameznim proizvodom oziroma posamezno storitvijo ali s skupino sorodnih
proizvodov oziroma storitev; tveganja in donosi, ki se nanašajo nanj, se
razlikujejo od tistih v drugih področnih odsekih.
p) Območni odsek je prepoznaven sestavni del podjetja, ki se ukvarja s
proizvodi oziroma storitvami v posebnem gospodarskem okolju; tveganja in
donosi, ki se nanašajo nanj, se razlikujejo od tistih v drugih območnih
odsekih.

Č. Pojasnila

24.29. Razdelitev podjetij na velika, srednja in mala je predpisana z
zakonom o gospodarskih družbah.
24.30. Letna obračunska bilanca stanja se sestavi po uskladitvi postavk v
poslovnih razvidih z ugotovitvami pri popisu sredstev in obveznosti do
njihovih virov ob predpostavki, da gre za delujoče podjetje.
24.31. Podjetja razkrijejo, katera sredstva in katere obveznosti do
njihovih virov so razporejeni po področnih in območnih odsekih ter v
kolikšnih zneskih. Kot sredstva odseka se določijo tista sredstva, ki jih
odsek uporablja pri svojem poslovanju in jih je mogoče pripisati neposredno
njemu ali se lahko utemeljeno razporedijo nanj. Kot obveznosti odseka se
določijo tiste obveznosti, ki izhajajo iz njegovega poslovanja in jih je
mogoče pripisati neposredno njemu ali se lahko utemeljeno razporedijo nanj.

D. Datuma sprejetja in začetka uporabe

24.32. Ta standard je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za
Revizijo na svoji seji 17. novembra 2005. K njemu sta dala soglasje minister
Za finance in minister za gospodarstvo. Podjetja, ki imajo poslovno leto enako
koledarskemu, ga začnejo uporabljati s 1. januarjem 2006, preostala podjetja
pa s prvim poslovnim letom, ki se začne po tem datumu.
Podjetja z dnem začetka uporabe tega standarda prenehajo uporabljati SRS
24 - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje (2002).

Ključne besede:
SRS
računovodski standardi
bilanca stanja

Zadnji članki iz rubrike:

28.5.2020 22:28:11:
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15

10.4.2020 18:09:54:
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15 - Slovenski inštitut za revizijo

23.3.2020 9:24:27:
Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja

15.5.2019 15:10:47:
Spremembe: Slovenski računovodski standard 15 (2019) - Prihodki

15.5.2019 15:05:46:
Spremembe SRS (2016) v letu 2019

Najnovejši članki:

2.6.2023 15:57:21:
Finančna uprava izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

2.6.2023 15:33:23:
Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo prijaviti letni dohodek

2.6.2023 10:18:36:
Podpisan protokol o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Švico

1.6.2023 10:36:04:
Objavljeni informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2022

30.5.2023 17:07:02:
Koledar poročanja - junij 2023

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress