Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 24.4.2018 6:54:24

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

Rubrika: Davkiprint Natisni

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

1. člen 

V Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»(2) Mikro, mala in srednje velika podjetja po tej uredbi (v nadaljnjem besedilu: MSP) so podjetja, kakor jih določa priloga I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o Evropski uniji (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).«.

2. člen 

Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Določbe te uredbe veljajo za pomoči, dodeljene v vseh sektorjih, razen:

a) v sektorju ribištva in akvakulture, kakor jo zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), z izjemo pomoči za usposabljanje, pomoči za dostop MSP do finančnih sredstev, pomoči na področju raziskav in razvoja, pomoči za inovacije za MSP, pomoči za prikrajšane in invalidne delavce, regionalne pomoči za naložbe v najbolj oddaljenih regijah in shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje;

b) v primarnem sektorju kmetijske proizvodnje, z izjemo regionalne pomoči za naložbe v najbolj oddaljenih regijah, shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje, pomoči za svetovanje v korist MSP, pomoči za financiranje tveganja, pomoči za raziskave in razvoj, pomoči za inovacije za MSP, pomoči za varstvo okolja, pomoči za usposabljanje ter pomoči za prikrajšane delavce in invalide;

c) v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov v naslednjih primerih:

– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;

d) za pomoč za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24);

e) za vrste regionalne pomoči iz 8. člena te uredbe.«.

V šestem odstavku se za besedilom »ki je prejeto državno pomoč« doda besedilo »iste države članice«.

3. člen 

8. člen se spremeni tako, da se glasi:

»8. člen 

(izločena področja) 

(1) Poleg omejitev področij uporabe iz 4. člena te uredbe pomoč ni dovoljena:

– v ladjedelništvu,

– v premogovništvu,

– v proizvodnji, distribuciji energije in energetski infrastrukturi,

– v jeklarstvu in železarstvu za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov iz 43. točke 2. člena Uredbe 651/2014/EU,

– v industriji sintetičnih vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov iz 44. točke 2. člena Uredbe 651/2014/EU, ter

– v prometnem sektorju in s tem povezani infrastrukturi iz 45. točke 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

(2) Pomoč je dovoljena v primerih prenosa enake ali podobne dejavnosti ali njenega dela iz poslovne enote v eni pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (začetna poslovna enota) v poslovno enoto v drugi pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v kateri se izvede naložba, ki prejme pomoč (poslovna enota, ki prejme pomoč), če upravičenec pred dodelitvijo pomoči potrdi, da ni izvedel premestitve enake ali podobne dejavnosti ali njenega dela v poslovno enoto, v kateri naj bi se izvajala začetna investicija, za katero zaproša za pomoč, v dveh letih pred zahtevkom za pomoč, in se zaveže, da tega ne bo storil še dve leti po zaključku začetne investicije, za katero prosi za pomoč.

(3) Za prenos iz prejšnjega odstavka se šteje, če se izdelek ali storitev v začetni poslovni enoti in poslovni enoti, ki prejme pomoč, vsaj delno uporablja za isti namen in izpolnjuje zahteve ali potrebe iste vrste strank, pri tem pa nastane tudi izguba delovnih mest pri enaki ali podobni dejavnosti v eni od začetnih poslovnih enot upravičenca v Evropskem gospodarskem prostoru. Enaka ali podobna dejavnost pomeni dejavnost, zajeto v istem razredu (štirimestni številčni šifri) SKD 2008 oziroma Uredbe (ES) št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L št. 393 z dne 30. 12. 2006, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: NACE Rev. 2).

(4) Pomoč v sektorju ribištva in akvakulture ni dovoljena podjetjem, ki so storila eno ali več kršitev iz točk a) do d) prvega odstavka 10. člena in tretjega odstavka 10. člena Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), in za operacije, naštete v 11. členu navedene uredbe.«.

4. člen 

V prvem odstavku 10. člena se točka b) spremeni tako, da se glasi:

»b) pridobitev sredstev, ki pripadajo poslovni enoti, ki je prenehala delovati ali bi prenehala delovati, če ne bi bila kupljena, in jih kupi investitor, ki ni povezan s prodajalcem.«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Investicija je začetna investicija pod pogojem:

– da investitor nabavi opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ali poslovno enoto od poslovno ali zasebno nepovezane osebe in

– da transakcija poteka pod tržnimi pogoji.«.

Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.

5. člen 

V petem odstavku 12. člena se za besedo »odobreni« dodata besedi »velikemu podjetju«.

6. člen 

V drugem odstavku 20. člena se v prvi alineji besedilo »teritorialne enote NUTS 3« nadomesti z besedama »upravne enote« in na koncu alineje se črta beseda »ali«.

Na koncu druge alineje se pika nadomesti z vejico in se za njo doda beseda »ali«.

Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:

»– prejemnik spodbude posluje na problemskem območju z visoko brezposelnostjo iz 25. člena zakona in se učinki tega kažejo v zmanjšanju proizvodnje, zaposlenosti, višine prihodkov in trgovske dejavnosti podjetja.«.

V tretjem odstavku se za besedo »podjetij« doda besedilo »ali fizičnih oseb«.

Za dvanajstim odstavkom se doda nov trinajsti odstavek, ki se glasi:

»(13) Pomoč za tekoče poslovanje ni dovoljena podjetjem, katerih glavne dejavnosti spadajo v področje K (Finančne in zavarovalniške dejavnosti) NACE Rev. 2, ali podjetjem, ki izvajajo dejavnosti znotraj skupine, katerih glavne dejavnosti spadajo v razreda 70.10 (Dejavnost uprav podjetij) ali 70.22 (Drugo podjetniško in poslovno svetovanje) NACE Rev. 2.«.

KONČNA DOLOČBA 

7. člen 

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 00726-4/2018

Ljubljana, dne 1. marca 2018

EVA 2017-2130-0027

Vlada Republike Slovenije 

dr. Miroslav Cerar l.r.

Predsednik 

Ključne besede:
davčna olajšava
davčne olajšave
zaposlovanje
investiranje
državna pomoč
regionalna državna pomoč

Zadnji članki iz rubrike:

5.9.2023 16:33:47:
Novosti zakonov o odpravi posledic poplav ter zemeljskih plazov na davčnem področju

5.9.2023 16:25:18:
Izteka se rok za odlog plačila davčnih obveznosti zaradi poplav

11.9.2023 16:36:03:
Predizpolnjena vrsta obračuna na obračunih DOD-DDPO in DDD-DDD

14.8.2023 15:59:27:
Odlog plačila oziroma podaljšanje roka za plačilo obveznosti zaradi poplav

10.8.2023 13:24:16:
Prizadeti v poplavah lahko upravičeni tudi do izredne denarne socialne pomoči

Najnovejši članki:

29.9.2023 13:19:50:
Stopnja DDV za sončne elektrarne (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:20:18:
Stopnja DDV za zunanje ograje (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:10:23:
Koledar poročanja - oktober 2023

27.9.2023 16:04:42:
Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov