Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

V PRIMER OBRAZCA DAVČNI OBRAČUN


Dodano, 9. januar 2009
       

PRILOGA 1

DAVČNI OBRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA, DOSEŽENEGA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI za obdobje od 1.1. do 31.12.2008

           

PODATKI O ZAVEZANCU

     
     

Davčna številka

   
     

 12345678

   

Ime in priimek JANEZ DOLENC s.p.

 

Podatki o prebivališču

   

(naselje, ulica, hišna številka, pošta) ........................................................................

PETRIČEVA 234, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE

     

Zavezanec je rezident Republike Slovenije

     

da,

       

ne

       
   

Država rezidentstva: ............................

 

Sedež obrata oziroma poslovanja PETRIČEVA 234, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE

 
     

Matična številka obrata:

     

1234567

 

Vrsta dejavnosti: IZDELAVA POHIŠTVA PO NAROČILU

           

Sistem vodenja poslovnih knjig:

     

enostavno knjigovodstvo

dvostavno knjigovodstvo

           

Vrsta obveznega socialnega zavarovanja:

     

iz naslova opravljanja dejavnosti = 3.520 evrov (obračunani

znesek prispevkov za socialno varnost v tem poslovnem letu),[13]

 

iz delovnega razmerja,

plačevanje prispevkov za socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 56. člena ZDoh-2;

sklad, v katerega se plačujejo prispevki za socialno varnost, je v državi _______________;

višina prispevkov je v tem poslovnem letu znašala _____________________,

 
 

druge vrste obveznega socialnega zavarovanja.

     
     

UVELJAVLJANJE UGODNOSTI PO ZDOH – 2 (USTREZNO OZNAČITI)

   

Izjavljam, da sem rezident Slovenije, samostojno opravljam specializiran poklic

(navedite: _____________) na področju kulturne dejavnosti in sem vpisan v razvid

samozaposlenih v kulturi (navedite: ______________), nimam sklenjenega delovnega

razmerja in ne opravljam druge dejavnosti, zato uveljavljam zmanjšanje davčne osnove

od dohodka iz dejavnosti v višini 15 odstotkov prihodkov.

 
 
 
 

Izjavljam, da sem rezident Slovenije, samostojno opravljam novinarski poklic

(navedite: _____________) in sem vpisan v razvid samostojnih novinarjev

(navedite: ______________), nimam sklenjenega delovnega razmerja in ne opravljam

druge dejavnosti, zato uveljavljam zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz

dejavnosti v višini 15 odstotkov prihodkov.

 
 
 
 

Izjavljam, da sem rezident Slovenije, samostojno opravljam športni poklic

(navedite:_____________) in sem vpisan v razvid poklicnih športnikov

(navedite:_______________), nimam sklenjenega delovnega razmerja in ne opravljam

druge dejavnosti, zato uveljavljam zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti

v višini 15% prihodkov.

 
 
 
 

Izjavljam, da sem v zadnjih petih letih zahteval davčno obravnavo po četrtem odstavku

51.člena ZDoh-2.

 
   

Znesek v EUR s centi

 

1.

PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega:

219.508,68

1.1

Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim odtegljajem

0

2.

Popravek prihodkov na raven davčno priznanih - zmanjšanja (vsota 2.1.do 2.6)

0

2.1

Izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih rezervacij

0

2.2

Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja

0

2.3

Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni upoštevala

0

2.4

Izvzem prihodkov, doseženih od dividend, obresti, prihodkov, doseženih na podlagi odsvojitve lastniških deležev, ali odsvojitve investicijskih kuponov

0

2.5

Izvzem prihodkov, ki so v tekočem oz. so bili v preteklih davčnih obdobjih že vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne obdavčitve

0

2.6.

Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznane dvojne obdavčitve

0

2.7.

Zmanjšanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neupoštevane izgube pri prenosu sredstev na novega zasebnika glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2

0

3.

Popravek prihodkov na raven davčno priznanih – povečanja

(vsota 3.1 do 3.4)

2.000

3.1

Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami

0

3.2

Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami rezidenti v skladu z določbami ZDDPO-2

2.000

3.3

Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam nerezidentom

0

3.4.

Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam rezidentom v skladu z določbami ZDDPO-2

0

3.5.

Povečanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neobdavčene zneske glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2

0

4.

DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (1 - 2 + 3)

221.508,68

5.

ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih

201.990,47

6.

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih - zmanjšanja (vsota 6.1 do 6.26)

2.400

6.1

Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami

0

6.2

Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami rezidenti v skladu z določbami ZDDPO-2

0

6.3

Zmanjšanje odhodkov od obresti na prejeta posojila od povezanih oseb

0

6.4.

Zmanjšanje odhodkov od obresti na prejeta posojila od povezanih oseb rezidentov v skladu z določbami ZDDPO-2

0

6.5

Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 % oblikovanih rezervacij, ki niso davčno priznane

0

6.6.

Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev (razen odhodkov prevrednotenja terjatev, ki se po računovodskih standardih prevrednotujejo zaradi spremembe valutnega tečaja), ki se po prvem odstavku 21. člena ZDDPO-2 ne priznajo

0

6.7

Izvzem odhodkov, ki se nanašajo na izvzete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja

0

6.8

Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub preteklih let

0

6.9

Nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo na privatno življenje

1.000

6.10

Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev

0

6.11

Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ

0

6.12

Nepriznani odhodki za davke

0

6.13

Nepriznani odhodki za obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev

100

6.14

Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, določenih v 8.b) točki prvega odstavka 30. člena ZDDPO-2

0

6.15

Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi

0

6.16

Nepriznani odhodki za donacije

0

6.17

Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom ZDDPO-2

0

6.18

Nepriznani odhodki v višini 50 % stroškov reprezentance

300

6.19

Nepriznani odhodki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo, obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj

1.000

6.20

Nepriznani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, katerih nabavna vrednost je bila predhodno odpisana in davčno priznana

0

6.21

Nepriznani odhodki za nagrade vajencem, ki presegajo višino, določeno z zakonom

0

6.22

Nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo izključno na zavezanca

0

6.23

Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo zaposlenih pri zavezancu, če niso obdavčena po Zakonu o dohodnini

0

6.24

Odhodki, nastali v zvezi s prihodki iz zap. št. 2.4

0

6.25

Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za davčne namene in amortizacijo, obračunano za poslovne namene

0

6.26

Drugi nepriznani odhodki

 0

6.27

Zmanjšanje odhodkov za odhodke, ki so že zniževali davčno osnovo v tekočem ali preteklih davčnih obdobjih

 0

6.28

Zmanjšanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri novem zasebniku glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2

 0

6.29

Zmanjšanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neobdavčene zneske glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2

 0

7.

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih - povečanja (vsota 7.1 do 7.6)

0

7.1

Povečanje odhodkov za porabo rezervacij, ki ob oblikovanju niso bile ali so bile delno priznane kot odhodek

0

7.2

Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev, ki se priznajo ob odpisu delote ali dela terjatev, ki niso bile poplačane oz. poravnane

0

7.3

Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja in odpise drugih sredstev, ki se priznajo ob prodaji oz. odtujitvi

0

7.4

Povečanje odhodkov za razliko pri amortizaciji do zneska, obračunanega po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj

0

7.5

Povečanje odhodkov za odpis do celotne nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev ob prenosu v uporabo

 

7.6

Povečanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za poslovne namene, in amortizacijo, obračunano za davčne namene

0

7.7

Povečanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri novem zasebniku glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2

0

7.8

Povečanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neupoštevane izgube pri prenosu sredstev na novega zasebnika glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2

0

8.

DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (5 - 6 + 7)

199.590,47

9.

RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4 - 8)

21.918,21

10.

RAZLIKA med davčno priznanimi odhodki in prihodki (8 - 4)

0

11

Sprememba davčne osnove zaradi prehoda na novi način računovodenja, pri spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih (11.1-11.2+11.3-11.4+11.5)

0

11.1

Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjeni način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu

0

11.2

Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjeni način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu

0

11.3

Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak

0

11.4

Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak

0

11.5

Povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni poslovni izid, vključno s presežki iz prevrednotenja sredstev, ki se amortizirajo

0

11.6

Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja

0

12.

Povečanje davčne osnove (vsota 12.1 do 12.4)

0

12.1

Znesek izkoriščene davčne olajšave za znesek investicij zaradi prodaje oziroma odtujitve sredstva pred predpisanim rokom

 0

12.2

Znesek izkoriščene davčne olajšave za novozaposlene delavce zaradi predčasne prekinitve delovnega razmerja

 0

12.3

Neuporabljeni del investicijskih rezerv

 0

12.4

Povečanje davčne osnove za predhodno davčno priznane odhodke iz oslabitve terjatev, zaradi neizpolnitve pogojev za odpis

 0

13.

DAVČNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 - 10) če je > 0

21.918,21

14.

DAVČNA IZGUBA (11 + 12 - 10); če je < 0

0

15.

Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (vsota 15.1 do 15.15, vendar največ do višine davčne osnove iz zap. št. 13)

1.000

15.1

Olajšava za investiranje po 66.a členu ZDoh-2

0

15.2

Pokrivanje izgube

0

15.3

Zmanjšanje davčne osnove za neizkoriščeni del olajšave za investiranje po tretjem in šestem odstavku 47. člena ZDoh-1

0

15.4

Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 61. člena ZDoh-2

1.000

15.5.

Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po tretjem stavku prvega odstavka 61. člena ZDoh-2

0

15.6

Olajšava za zaposlovanje invalidov

0

15.7

Olajšava za zavezanca invalida

0

15.8

Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju

0

15.9

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

0

15.10

Olajšava za donacije - izplačila za humanitarne, invalidske, socialno-varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno - izobraževalne, zdravstvene, športne, ekološke in religiozne namene

0

15.11

Olajšava za donacije- izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

 

15.12

Izplačila političnim strankam

0

15.13

Posebna osebna olajšava

0

16.

OSNOVA ZA DOHODNINO (izračun dohodnine na letni ravni) (13 - 15)

20.918,21

17.1.

Splošna olajšava

2.959,60

17.2.

Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane

0

19.

OSNOVA ZA AKONTACIJO DOHODNINE (16-17-18)

17.958,61

20.

AKONTACIJA DOHODNINE

4.559,87

 

Izračun akontacije dohodnine od osnove za akontacijo dohodnine

 
 

Nad Do Znesek davka

Stopnja davka

 

  7.187,60 1.150,02

16%

 

7.187,60 14.375,20 1.940,65

27%

 

14.375,20 17.958,61 1.469,20

41%

21.

Odbitek tujega davka

0

22.

Povečanje davka zaradi spremembe odbitka tujega davka

0

23.

DAVČNA OBVEZNOST (20-21-22)

4.559,87

24.

Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka

0

25.

Obračunana predhodna akontacija

3.500

26.

OBVEZNOST ZA DOPLAČILO AKONTACIJE (23 - 24 - 25); če je > 0

1.059,87

27.

PREVEČ OBRAČUNANA PREDHODNA AKONTACIJE (23 - 24 - 25), če je < 0

0

28.

OSNOVA ZA DOLOČITEV PREDHODNE AKONTACIJE

17.958,61

29.

Predhodna akontacija

4.559,87

30.

Mesečni obrok predhodne akontacije

379,99

31.

Trimesečni obrok predhodne akontacije

 

       
       

Sestavni del obračuna so naslednje priloge (označite z x):

   
       
 

o        PRILOGA 3: Bilanca stanja

   

x

o        PRILOGA 4: Izkaz poslovnega izida

o        IZJAVA:

Izjavljam, da ne prilagam podatkov, ki so navedeni kot Priloga 3 in Priloga 4, ker so bili podatki predloženi Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

   
 

o        PRILOGA 5: Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja

   
 

o        PRILOGA 6: Podatki v zvezi z pokrivanjem davčne izgube

   
 

o        PRILOGA 7: Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje

   

x

o        PRILOGA 8a: Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (po prvem stavku prvega odstavka 61. člena ZDoh-2)

   
 

o        PRILOGA 8b: Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (po tretjem stavku prvega odstavka 61. člena ZDoh-2)

   
 

o        PRILOGA 9: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje

   
 

o        PRILOGA 10: Podatki v zvezi z olajšavo za donacije

   
 

o        PRILOGA 11: Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka

   
 

o        PRILOGA 12: Podatki v zvezi s povečanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka

   
 

o        PRILOGA 13: Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine

o        PRILOGA 13a: Izračun povprečne stopnje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za zavezance iz drugega odstavka 47. člena ZDoh-2

   
 

o        PRILOGA 14: Podatki o davčni obravnavi po četrtem odstavku 51. člena ZDoh-2

   
       
       
       

V Ljubljani....................................., dne 12.2.2009................ Podpis zavezanca:

 
       
           

[13] Znesek smo prepisali iz konta 4840- Prispevki za socialno varnost podjetnika iz bruto bilance našega vzorčnega primera.

Kazalo | 6 Investicije v raziskave in razvoj | V PRIMER OBRAZCA DAVČNI OBRAČUN