Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >>

Arhiv: Priročnik za zasebnike - Obdavčitev zasebnikov v letu 2008 (davčni obračun)

Kazalo

Arhiv: Priročnik za zasebnike - Obdavčitev zasebnikov v letu 2008 (davčni obračun)

2.7 Zmanjšanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neupoštevane izgube pri prenosu na novega zasebnika glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2

Pravna podlaga:

1. b točka četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2

(4) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena, zavezanec lahko zahteva, da se za odtujitev oziroma pridobitev sredstev pri ugotavljanju davčne osnove ne šteje:
1. prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca s prenosom podjetja ali dela podjetja zavezanca na drugo fizično osebo zaradi smrti, trajne nezmožnosti za delo ali upokojitve v skladu z veljavnimi predpisi, zakonca, otroka, posvojenca ali pastorka (v nadaljnjem besedilu: novi zasebnik) in so izpolnjen naslednji pogoji:


b) novi zasebnik mora ovrednotiti prevzeta sredstva in obveznosti, amortizirati prevzeta sredstva in izračunavati dobičke in izgube v zvezi s prejetimi sredstvi in obveznostmi z upoštevanjem vrednosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti zavezanca, po kateri se bi izhajalo pri izračunu davčne osnove pri zavezancu, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, oziroma na način, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo,

V to postavko se vpiše znesek zmanjšanja prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neupoštevane razlike med davčno in pošteno vrednostjo sredstev pri prenosu sredstev na novega zasebnika, ki glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2 niso bile upoštevane pri določanju davčne osnove na obračunski dan prenosa.

3.5. Povečanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neupoštevane zneske glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2

Pravna podlaga:

1. b točka četrtega odstavka 51. Člena ZDoh-2

(4) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena, zavezanec lahko zahteva, da se za odtujitev oziroma pridobitev sredstev pri ugotavljanju davčne osnove ne šteje:
1. prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca s prenosom podjetja ali dela podjetja zavezanca na drugo fizično osebo zaradi smrti, trajne nezmožnosti za delo ali upokojitve v skladu z veljavnimi predpisi, zakonca, otroka, posvojenca ali pastorka (v nadaljnjem besedilu: novi zasebnik) in so izpolnjen naslednji pogoji:


b) novi zasebnik mora ovrednotiti prevzeta sredstva in obveznosti, amortizirati prevzeta sredstva in izračunavati dobičke in izgube v zvezi s prejetimi sredstvi in obveznostmi z upoštevanjem vrednosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti zavezanca, po kateri se bi izhajalo pri izračunu davčne osnove pri zavezancu, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, oziroma na način, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo,

V to postavko se vpiše znesek povečanja prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev pri novem zasebniku, za katero je bil zasebnik, ki je prenašal sredstva na novega zasebnika, oproščen davka od razlike med pošteno in davčno vrednostjo sredstev na obračunski dan prenosa.

6.27. Zmanjšanje odhodkov za odhodke, ki so že zniževali davčno osnovo v tekočem ali preteklih davčnih obdobjih

Pravna podlaga:
2. odstavek 13. člena ZDDPO-2 (ODPRAVA DVOJNE OBDAVČITVE IN MANJ KOT ENKRATNE OBDAVČITVE)

(2) Odhodki rezidenta in nerezidenta iz dejavnosti oziroma poslov, ki jih opravlja v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, ki so zniževali davčno osnovo v tekočem davčnem obdobju ali so zniževali davčno osnovo v preteklih davčnih obdobjih, ne morejo ponovno zniževati davčne osnove v tekočem ali v prihodnjih davčnih obdobjih.

V to postavko vpišemo znesek zmanjšanja odhodkov za odhodke, ki so enkrat že zniževali davčno osnovo, bodisi v tekočem davčnem obdobju ali v preteklih davčnih obdobjih.

6.28. Zmanjšanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri novem zasebniku glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2

Pravna podlaga:
1. b točka četrtega odstavka 51. Člena ZDoh-2

(4) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena, zavezanec lahko zahteva, da se za odtujitev oziroma pridobitev sredstev pri ugotavljanju davčne osnove ne šteje:
1. prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca s prenosom podjetja ali dela podjetja zavezanca na drugo fizično osebo zaradi smrti, trajne nezmožnosti za delo ali upokojitve v skladu z veljavnimi predpisi, zakonca, otroka, posvojenca ali pastorka (v nadaljnjem besedilu: novi zasebnik) in so izpolnjen naslednji pogoji:


b) novi zasebnik mora ovrednotiti prevzeta sredstva in obveznosti, amortizirati prevzeta sredstva in izračunavati dobičke in izgube v zvezi s prejetimi sredstvi in obveznostmi z upoštevanjem vrednosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti zavezanca, po kateri se bi izhajalo pri izračunu davčne osnove pri zavezancu, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, oziroma na način, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo,

V to postavko se vpiše znesek zmanjšanja odhodkov pri novem zasebniku za razliko v amortizaciji prenesenih sredstev, pri katerih je bila poštena vrednost višja od davčne vrednosti, v skladu z določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2.

SRS 1.14. določa, da je potrebno opredmetena osnovna sredstva, pridobljena pri prevzemu drugega podjetja ali dela drugega podjetja, zajemati med že obstoječa opredmetena osnovna sredstva po svoji pošteni vrednosti na dan prevzema. Zaradi tega je amortizacija za poslovne namene pri novem zasebniku lahko višja od davčne, če je poštena vrednost sredstva (ki je osnova za poslovno amortizacijo) višja od davčne vrednosti. V tem primeru je potrebno presežni znesek amortizacije izločiti iz davčne osnove. Novi zasebnik je namreč dolžan nadaljevati z amortiziranjem po (davčnih) vrednostih na dan prenehanja in na način, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo (ob upoštevanju davčnih omejitev iz 33. člena ZDDPO-2).

6.29. Zmanjšanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neobdavčene zneske glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2

Pravna podlaga:
1. b točka četrtega odstavka 51. Člena ZDoh-2

(4) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena, zavezanec lahko zahteva, da se za odtujitev oziroma pridobitev sredstev pri ugotavljanju davčne osnove ne šteje:
1. prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca s prenosom podjetja ali dela podjetja zavezanca na drugo fizično osebo zaradi smrti, trajne nezmožnosti za delo ali upokojitve v skladu z veljavnimi predpisi, zakonca, otroka, posvojenca ali pastorka (v nadaljnjem besedilu: novi zasebnik) in so izpolnjen naslednji pogoji:


b) novi zasebnik mora ovrednotiti prevzeta sredstva in obveznosti, amortizirati prevzeta sredstva in izračunavati dobičke in izgube v zvezi s prejetimi sredstvi in obveznostmi z upoštevanjem vrednosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti zavezanca, po kateri se bi izhajalo pri izračunu davčne osnove pri zavezancu, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, oziroma na način, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo,

V to postavko vpišemo znesek zmanjšanja odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev pri novem zasebniku, za razliko, za katero je bil zasebnik, ki je prenašal sredstva na novega zasebnika, oproščen davka od razlike med pošteno in davčno vrednostjo sredstev na obračunski dan prenosa.

7.7. Povečanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri novem zasebniku glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2

V to postavko vpišemo znesek povečanja odhodkov pri novem zasebniku za razliko v amortizaciji prenesenih sredstev, pri katerih je bila poštena vrednost nižja od davčne vrednosti, v skladu z določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2.

SRS 1.14. določa, da je potrebno opredmetena osnovna sredstva, pridobljena pri prevzemu drugega podjetja ali dela drugega podjetja, zajemati med že obstoječa opredmetena osnovna sredstva po svoji pošteni vrednosti na dan prevzema. Zaradi tega je amortizacija za poslovne namene pri novem zasebniku lahko nižja od davčne, ker je poštena vrednost sredstva (ki je osnova za poslovno amortizacijo) nižja od davčne vrednosti. V tem primeru lahko novi zasebnik v davčnem obračunu poveča odhodke za razliko v amortizaciji. Novi zasebnik namreč za davčne namene nadaljuje z amortiziranjem po (davčnih) vrednostih na dan prenehanja in na način, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo (ob upoštevanju davčnih omejitev iz 33. člena ZDDPO-2).

7.8. Povečanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neupoštevane izgube pri prenosu sredstev na novega zasebnika glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2

V to postavko vpišemo znesek povečanja odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neupoštevane razlike med davčno in pošteno vrednostjo sredstev pri prenosu sredstev na novega zasebnika, ki glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2 niso bile upoštevane pri določanju davčne osnove na obračunski dan prenosa.

11.6. Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja

Pravna podlaga:
14. člen ZDDPO-2 in
98. člen ZDDPO-2

14. ČLEN (DAVČNA OSNOVA PRI SPREMEMBAH RAČUNOVODSKIH USMERITEV IN POPRAVKIH NAPAK)

Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju prihodkov in odhodkov zavezanca se zneski, ki predstavljajo razlike zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, pri obdavčljivih prihodkih in davčno priznanih odhodkih po tem zakonu, za katere se preračunajo preneseni čisti poslovni izid ali druge sestavine kapitala, v obdobju spremembe računovodske usmeritve in popravkov napak vključijo v davčno osnovo, in sicer tako, da povečujejo oziroma zmanjšujejo davčno osnovo.

98. ČLEN (REZERVACIJE PRI PREHODU NA NOV NAČIN RAČUNOVODENJA)

(1) Pri prehodih na nov način sestavljanja računovodskih poročil, vključno pri prehodu na nov način sestavljanja računovodskih poročil po 14. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 108/05) se dodatno oblikovanje ali odprava rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine štejejo kot spremembe računovodskih usmeritev zavezanca po 14. členu tega zakona.
(2) Določba prejšnjega odstavka tega člena se uporablja tudi pri sestavi davčnega obračuna za leto 2006.

Iz 98. člena ZDDPO-2 lahko razberemo, da se pri prehodih na nov način sestavljanja računovodskih poročil, vključno pri prehodu na nov način sestavljanja računovodskih poročil po 14. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 108/05) dodatno oblikovanje ali odprava rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine štejejo kot sprememba računovodskih usmeritev zavezanca po 14. členu ZDDPO-2. V 14. členu ZDDPO-2 pa je določeno, da se pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju prihodkov in odhodkov zavezanca zneski, ki predstavljajo razlike zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, pri obdavčljivih prihodkih in davčno priznanih odhodkih po ZDDPO-2, za katere se preračuna preneseni čisti poslovni izid ali druge sestavine kapitala, v obdobju spremembe računovodske usmeritve in popravkov napak vključijo v davčno osnovo, in sicer tako, da povečujejo oziroma zmanjšujejo davčno osnovo. Tako se je takšno dodatno oblikovanje tudi v letu 2006 (tako je določal 98. člen ZDDPO-2) davčno obravnavalo kot sprememba računovodske usmeritve, ki jo zavezanec opravi prostovoljno. Če zavezanec v letu 2008 porabi tako oblikovane rezervacije (delno ali v celoti), se za znesek oblikovanih rezervacij, ki jih je porabil, zmanjša davčna osnova v letu 2008 in posledično davčna obveznost. Te rezervacije porabi, ko dejansko izplača jubilejne nagrade, odpravnine oziroma pokojnine.

12.4. Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje po enajstem odstavku 66.a člena ZDoh-2 - to je sedaj vključeno, vendar bo črtano zaradi zadnje spremembe ZDoh-2C

Pravna podlaga:

11. odstavek 66.a člena ZDoh-2

 

66.a ČLEN (OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE)—op.: določba se uporablja že pri odmeri dohodnine za leto 2008

(11) Če zavezanec po letu, za katero uveljavlja znižanje davčne osnove, ni imel zaposlenega delavca v skladu s šestim odstavkom tega člena, mora za znesek izkoriščene olajšave povečati davčno osnovo dohodka iz dejavnosti za davčno leto, v katerem ni imel zaposlenega delavca v skladu s šestim odstavkom tega člena. Določba tega odstavka se ne uporablja pri prenehanju opravljanja dejavnosti, če se uveljavlja davčna obravnava po četrtem odstavku 51. člena tega zakona, za delavce, ki jih prevzame novi zasebnik ali nova pravna oseba ali prevzemna pravna oseba. Šteje se, da je olajšavo prevzel novi zasebnik oziroma nova pravna oseba oziroma prevzemna pravna oseba, pod pogoji kot bi veljali, če do prenehanja ne bi prišlo.

12.4. Povečanje davčne osnove za predhodno davčno priznane odhodke iz oslabitve terjatev, zaradi neizpolnitve pogojev za odpis

Pravna podlaga:

6. in 7. odstavek 21. člena ZDDPO-2

 

21. ČLEN (PREVREDNOTENJE IN ODPIS TERJATEV)

(6) Odpis terjatev je priznan kot odhodek na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali na podlagi pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave, v delu, v katerem terjatve niso bile poplačane oziroma niso bile poplačane v celoti. Odpis terjatev je priznan kot odhodek tudi na podlagi neuspešno zaključenega izvršilnega postopka sodišča ali brez sodnega postopka za poplačilo terjatev, če zavezanec dokaže, da bi stroški sodnega postopka presegli znesek poplačila terjatev, oziroma če dokaže, da so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil s skrbnostjo dober gospodarstvenik, za dosego poplačila terjatev, oziroma da so nadaljnji pravni postopki ekonomsko neupravičeni.
(7) Če so odhodki iz prevrednotenja terjatev zaradi oslabitve davčno priznani na podlagi prvega odstavka tega člena, se davčna osnova ob odpisu terjatev poveča za davčno priznane odhodke iz prevrednotenja terjatev v preteklih davčnih obdobjih, če se odpis terjatev ne opravi pod pogoji iz šestega odstavka tega člena.

V to postavko vpišemo znesek povečanja davčne osnove ob odpisu terjatev za znesek davčno priznanih odhodkov iz oslabitve terjatev v preteklih davčnih obdobjih, če odpis terjatev ni opravljen skladno s pogoji iz šestega odstavka 21. člena ZDDPO-2.

15.6 Olajšava za zaposlovanje delavcev, ki prvič sklenejo delovno razmerje, in brezposelnih oseb po ZDoh-1

Pravna podlaga:

3. odstavek 147. člena ZDoh-2

 

147. ČLEN (UPORABA DOLOČB ZAKONA O DOHODNINI V ZVEZI Z OLAJŠAVAMI)

(3) Določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 48. člena ZDoh-1 se za zavezanca, ki je začel uveljavljati olajšavo po prvem in drugem odstavku 48. člena ZDoh-1 uporabljajo do poteka obdobja 12 mesecev iz tretjega odstavka 48. člena ZDoh-1 oziroma do poteka rokov po četrtem odstavku 48. člena ZDoh-1.
(4) Zavezancu, novemu zasebniku oziroma pravni osebi, ki pri prenehanju opravljanja dejavnosti zavezanca uveljavlja davčno obravnavo po četrtem odstavku 51. člena tega zakona, se olajšave, uveljavljene po 47. in 48. členu ZDoh in po 47. in 48. členu ZDoh-1, obravnavajo pod pogoji, kot bi veljali, če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo.

Ta določba se nanaša še na preteklo davčno ureditev, in sicer 48. člen ZDoh-1. Skladno s to določbo je bilo določeno, da lahko zavezanec, ki je za nedoločen čas in najmanj 2 leti zaposlil delavca, ki je prvič sklenil delovno razmerje ali delavca, ki je bil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj 12 mesecev prijavljen pri službi za zaposlovanje, zniža davčno osnovo za znesek, ki je enak 30 odstotkom izplačane plače tega delavca. Davčna olajšava se prizna za prvih 12 mesecev zaposlitve teh oseb.

Ta vrstica je namenjena koriščenju davčne olajšave, ki je zavezanec ni mogel izkoristiti v celoti, če je delavca zaposlil med letom in tako v letu 2006 še ni poteklo prvih 12 mesecev njegove zaposlitve. Zaradi prehodne določbe 147. člena ZDoh- je zavezancu dovoljeno to olajšavo izkoristiti kot je to določal 48. člen ZDoh-1.

15.7. Olajšava za zaposlovanje doktorjev znanosti po ZDoh-1

Pravna podlaga:

3. odstavek 147. člena ZDoh-2

 

147. ČLEN (UPORABA DOLOČB ZAKONA O DOHODNINI V ZVEZI Z OLAJŠAVAMI)

(3) Določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 48. člena ZDoh-1 se za zavezanca, ki je začel uveljavljati olajšavo po prvem in drugem odstavku 48. člena ZDoh-1 uporabljajo do poteka obdobja 12 mesecev iz tretjega odstavka 48. člena ZDoh-1 oziroma do poteka rokov po četrtem odstavku 48. člena ZDoh-1.
(4) Zavezancu, novemu zasebniku oziroma pravni osebi, ki pri prenehanju opravljanja dejavnosti zavezanca uveljavlja davčno obravnavo po četrtem odstavku 51. člena tega zakona, se olajšave, uveljavljene po 47. in 48. členu ZDoh in po 47. in 48. členu ZDoh-1, obravnavajo pod pogoji, kot bi veljali, če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo.

Ta določba se nanaša še na preteklo davčno ureditev, in sicer 48. člen ZDoh-1. Skladno s to določbo je bilo določeno, da lahko fizična oseba, ki je za nedoločen čas in najmanj 2 leti zaposlila osebo z doktoratom znanosti, ki pred tem ni bila zaposlena v drugi gospodarski družbi ali pri fizični osebi, ki opravlja dejavnost. Davčna olajšava se prizna za prvih 12 mesecev zaposlitve teh oseb.

Ta vrstica je namenjena koriščenju davčne olajšave, ki je zavezanec ni mogel izkoristiti v celoti, če je delavca zaposlil med letom in tako v letu 2006 še ni poteklo prvih 12 mesecev njegove zaposlitve. Zaradi prehodne določbe 147. člena ZDoh-2 je zavezancu dovoljeno to olajšavo izkoristiti kot je to določal 48. člen ZDoh-1.

V PRIMER OBRAZCA DAVČNI OBRAČUN

       

PRILOGA 1

DAVČNI OBRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA, DOSEŽENEGA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI za obdobje od 1.1. do 31.12.2008

           

PODATKI O ZAVEZANCU

     
     

Davčna številka

   
     

 12345678

   

Ime in priimek JANEZ DOLENC s.p.

 

Podatki o prebivališču

   

(naselje, ulica, hišna številka, pošta) ........................................................................

PETRIČEVA 234, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE

     

Zavezanec je rezident Republike Slovenije

     

da,

       

ne

       
   

Država rezidentstva: ............................

 

Sedež obrata oziroma poslovanja PETRIČEVA 234, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE

 
     

Matična številka obrata:

     

1234567

 

Vrsta dejavnosti: IZDELAVA POHIŠTVA PO NAROČILU

           

Sistem vodenja poslovnih knjig:

     

enostavno knjigovodstvo

dvostavno knjigovodstvo

           

Vrsta obveznega socialnega zavarovanja:

     

iz naslova opravljanja dejavnosti = 3.520 evrov (obračunani

znesek prispevkov za socialno varnost v tem poslovnem letu),[13]

 

iz delovnega razmerja,

plačevanje prispevkov za socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 56. člena ZDoh-2;

sklad, v katerega se plačujejo prispevki za socialno varnost, je v državi _______________;

višina prispevkov je v tem poslovnem letu znašala _____________________,

 
 

druge vrste obveznega socialnega zavarovanja.

     
     

UVELJAVLJANJE UGODNOSTI PO ZDOH – 2 (USTREZNO OZNAČITI)

   

Izjavljam, da sem rezident Slovenije, samostojno opravljam specializiran poklic

(navedite: _____________) na področju kulturne dejavnosti in sem vpisan v razvid

samozaposlenih v kulturi (navedite: ______________), nimam sklenjenega delovnega

razmerja in ne opravljam druge dejavnosti, zato uveljavljam zmanjšanje davčne osnove

od dohodka iz dejavnosti v višini 15 odstotkov prihodkov.

 
 
 
 

Izjavljam, da sem rezident Slovenije, samostojno opravljam novinarski poklic

(navedite: _____________) in sem vpisan v razvid samostojnih novinarjev

(navedite: ______________), nimam sklenjenega delovnega razmerja in ne opravljam

druge dejavnosti, zato uveljavljam zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz

dejavnosti v višini 15 odstotkov prihodkov.

 
 
 
 

Izjavljam, da sem rezident Slovenije, samostojno opravljam športni poklic

(navedite:_____________) in sem vpisan v razvid poklicnih športnikov

(navedite:_______________), nimam sklenjenega delovnega razmerja in ne opravljam

druge dejavnosti, zato uveljavljam zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti

v višini 15% prihodkov.

 
 
 
 

Izjavljam, da sem v zadnjih petih letih zahteval davčno obravnavo po četrtem odstavku

51.člena ZDoh-2.

 
   

Znesek v EUR s centi

 

1.

PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega:

219.508,68

1.1

Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim odtegljajem

0

2.

Popravek prihodkov na raven davčno priznanih - zmanjšanja (vsota 2.1.do 2.6)

0

2.1

Izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih rezervacij

0

2.2

Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja

0

2.3

Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni upoštevala

0

2.4

Izvzem prihodkov, doseženih od dividend, obresti, prihodkov, doseženih na podlagi odsvojitve lastniških deležev, ali odsvojitve investicijskih kuponov

0

2.5

Izvzem prihodkov, ki so v tekočem oz. so bili v preteklih davčnih obdobjih že vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne obdavčitve

0

2.6.

Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznane dvojne obdavčitve

0

2.7.

Zmanjšanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neupoštevane izgube pri prenosu sredstev na novega zasebnika glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2

0

3.

Popravek prihodkov na raven davčno priznanih – povečanja

(vsota 3.1 do 3.4)

2.000

3.1

Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami

0

3.2

Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami rezidenti v skladu z določbami ZDDPO-2

2.000

3.3

Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam nerezidentom

0

3.4.

Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam rezidentom v skladu z določbami ZDDPO-2

0

3.5.

Povečanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neobdavčene zneske glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2

0

4.

DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (1 - 2 + 3)

221.508,68

5.

ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih

201.990,47

6.

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih - zmanjšanja (vsota 6.1 do 6.26)

2.400

6.1

Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami

0

6.2

Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami rezidenti v skladu z določbami ZDDPO-2

0

6.3

Zmanjšanje odhodkov od obresti na prejeta posojila od povezanih oseb

0

6.4.

Zmanjšanje odhodkov od obresti na prejeta posojila od povezanih oseb rezidentov v skladu z določbami ZDDPO-2

0

6.5

Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 % oblikovanih rezervacij, ki niso davčno priznane

0

6.6.

Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev (razen odhodkov prevrednotenja terjatev, ki se po računovodskih standardih prevrednotujejo zaradi spremembe valutnega tečaja), ki se po prvem odstavku 21. člena ZDDPO-2 ne priznajo

0

6.7

Izvzem odhodkov, ki se nanašajo na izvzete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja

0

6.8

Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub preteklih let

0

6.9

Nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo na privatno življenje

1.000

6.10

Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev

0

6.11

Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ

0

6.12

Nepriznani odhodki za davke

0

6.13

Nepriznani odhodki za obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev

100

6.14

Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, določenih v 8.b) točki prvega odstavka 30. člena ZDDPO-2

0

6.15

Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi

0

6.16

Nepriznani odhodki za donacije

0

6.17

Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom ZDDPO-2

0

6.18

Nepriznani odhodki v višini 50 % stroškov reprezentance

300

6.19

Nepriznani odhodki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo, obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj

1.000

6.20

Nepriznani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, katerih nabavna vrednost je bila predhodno odpisana in davčno priznana

0

6.21

Nepriznani odhodki za nagrade vajencem, ki presegajo višino, določeno z zakonom

0

6.22

Nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo izključno na zavezanca

0

6.23

Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo zaposlenih pri zavezancu, če niso obdavčena po Zakonu o dohodnini

0

6.24

Odhodki, nastali v zvezi s prihodki iz zap. št. 2.4

0

6.25

Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za davčne namene in amortizacijo, obračunano za poslovne namene

0

6.26

Drugi nepriznani odhodki

 0

6.27

Zmanjšanje odhodkov za odhodke, ki so že zniževali davčno osnovo v tekočem ali preteklih davčnih obdobjih

 0

6.28

Zmanjšanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri novem zasebniku glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2

 0

6.29

Zmanjšanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neobdavčene zneske glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2

 0

7.

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih - povečanja (vsota 7.1 do 7.6)

0

7.1

Povečanje odhodkov za porabo rezervacij, ki ob oblikovanju niso bile ali so bile delno priznane kot odhodek

0

7.2

Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev, ki se priznajo ob odpisu delote ali dela terjatev, ki niso bile poplačane oz. poravnane

0

7.3

Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja in odpise drugih sredstev, ki se priznajo ob prodaji oz. odtujitvi

0

7.4

Povečanje odhodkov za razliko pri amortizaciji do zneska, obračunanega po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj

0

7.5

Povečanje odhodkov za odpis do celotne nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev ob prenosu v uporabo

 

7.6

Povečanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za poslovne namene, in amortizacijo, obračunano za davčne namene

0

7.7

Povečanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri novem zasebniku glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2

0

7.8

Povečanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neupoštevane izgube pri prenosu sredstev na novega zasebnika glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2

0

8.

DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (5 - 6 + 7)

199.590,47

9.

RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4 - 8)

21.918,21

10.

RAZLIKA med davčno priznanimi odhodki in prihodki (8 - 4)

0

11

Sprememba davčne osnove zaradi prehoda na novi način računovodenja, pri spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih (11.1-11.2+11.3-11.4+11.5)

0

11.1

Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjeni način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu

0

11.2

Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjeni način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu

0

11.3

Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak

0

11.4

Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak

0

11.5

Povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni poslovni izid, vključno s presežki iz prevrednotenja sredstev, ki se amortizirajo

0

11.6

Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja

0

12.

Povečanje davčne osnove (vsota 12.1 do 12.4)

0

12.1

Znesek izkoriščene davčne olajšave za znesek investicij zaradi prodaje oziroma odtujitve sredstva pred predpisanim rokom

 0

12.2

Znesek izkoriščene davčne olajšave za novozaposlene delavce zaradi predčasne prekinitve delovnega razmerja

 0

12.3

Neuporabljeni del investicijskih rezerv

 0

12.4

Povečanje davčne osnove za predhodno davčno priznane odhodke iz oslabitve terjatev, zaradi neizpolnitve pogojev za odpis

 0

13.

DAVČNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 - 10) če je > 0

21.918,21

14.

DAVČNA IZGUBA (11 + 12 - 10); če je < 0

0

15.

Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (vsota 15.1 do 15.15, vendar največ do višine davčne osnove iz zap. št. 13)

1.000

15.1

Olajšava za investiranje po 66.a členu ZDoh-2

0

15.2

Pokrivanje izgube

0

15.3

Zmanjšanje davčne osnove za neizkoriščeni del olajšave za investiranje po tretjem in šestem odstavku 47. člena ZDoh-1

0

15.4

Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 61. člena ZDoh-2

1.000

15.5.

Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po tretjem stavku prvega odstavka 61. člena ZDoh-2

0

15.6

Olajšava za zaposlovanje invalidov

0

15.7

Olajšava za zavezanca invalida

0

15.8

Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju

0

15.9

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

0

15.10

Olajšava za donacije - izplačila za humanitarne, invalidske, socialno-varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno - izobraževalne, zdravstvene, športne, ekološke in religiozne namene

0

15.11

Olajšava za donacije- izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

 

15.12

Izplačila političnim strankam

0

15.13

Posebna osebna olajšava

0

16.

OSNOVA ZA DOHODNINO (izračun dohodnine na letni ravni) (13 - 15)

20.918,21

17.1.

Splošna olajšava

2.959,60

17.2.

Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane

0

19.

OSNOVA ZA AKONTACIJO DOHODNINE (16-17-18)

17.958,61

20.

AKONTACIJA DOHODNINE

4.559,87

 

Izračun akontacije dohodnine od osnove za akontacijo dohodnine

 
 

Nad Do Znesek davka

Stopnja davka

 

  7.187,60 1.150,02

16%

 

7.187,60 14.375,20 1.940,65

27%

 

14.375,20 17.958,61 1.469,20

41%

21.

Odbitek tujega davka

0

22.

Povečanje davka zaradi spremembe odbitka tujega davka

0

23.

DAVČNA OBVEZNOST (20-21-22)

4.559,87

24.

Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka

0

25.

Obračunana predhodna akontacija

3.500

26.

OBVEZNOST ZA DOPLAČILO AKONTACIJE (23 - 24 - 25); če je > 0

1.059,87

27.

PREVEČ OBRAČUNANA PREDHODNA AKONTACIJE (23 - 24 - 25), če je < 0

0

28.

OSNOVA ZA DOLOČITEV PREDHODNE AKONTACIJE

17.958,61

29.

Predhodna akontacija

4.559,87

30.

Mesečni obrok predhodne akontacije

379,99

31.

Trimesečni obrok predhodne akontacije

 

       
       

Sestavni del obračuna so naslednje priloge (označite z x):

   
       
 

o        PRILOGA 3: Bilanca stanja

   

x

o        PRILOGA 4: Izkaz poslovnega izida

o        IZJAVA:

Izjavljam, da ne prilagam podatkov, ki so navedeni kot Priloga 3 in Priloga 4, ker so bili podatki predloženi Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

   
 

o        PRILOGA 5: Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja

   
 

o        PRILOGA 6: Podatki v zvezi z pokrivanjem davčne izgube

   
 

o        PRILOGA 7: Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje

   

x

o        PRILOGA 8a: Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (po prvem stavku prvega odstavka 61. člena ZDoh-2)

   
 

o        PRILOGA 8b: Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (po tretjem stavku prvega odstavka 61. člena ZDoh-2)

   
 

o        PRILOGA 9: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje

   
 

o        PRILOGA 10: Podatki v zvezi z olajšavo za donacije

   
 

o        PRILOGA 11: Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka

   
 

o        PRILOGA 12: Podatki v zvezi s povečanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka

   
 

o        PRILOGA 13: Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine

o        PRILOGA 13a: Izračun povprečne stopnje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za zavezance iz drugega odstavka 47. člena ZDoh-2

   
 

o        PRILOGA 14: Podatki o davčni obravnavi po četrtem odstavku 51. člena ZDoh-2

   
       
       
       

V Ljubljani....................................., dne 12.2.2009................ Podpis zavezanca:

 
       
           

[13] Znesek smo prepisali iz konta 4840- Prispevki za socialno varnost podjetnika iz bruto bilance našega vzorčnega primera.