100si

Vpisano: 12.10.2009 18:18:32

Podatki za obračun plač za september 2009

Mesečni podatki za obračun plač za september 2009: 1.9. - 30.9.2009

Število delovnih dni in ur (40 urni delavnik)

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na mesec
September 22 dni
(176 ur)
0 dni
(0 ur)
22 dni 176

Število delovnih dni

Naučite se obračunavati plače!

Letni dopust in vzorec obvestila o odmeri letnega dopusta

Pogodba o zaposlitvi in postopek zaposlitve delavca

 

OBDAVČITEV, DOHODNINA IN OLAJŠAVE

Dohodninska lestvica in olajšave 2009

POVPREČNA PLAČA

MINIMALNA PLAČA

 • Zakon o določitvi minimalne plače (ZDMP)
 • Izvajanje Zakona o določitvi minimalne plače - Pojasnilo DURS
 • ZAJAMČENA PLAČA

  • Zajamčena plača 237,73 EUR, 56.970 SIT

  13. PLAČA, BOŽIČNICA

  REGRES ZA PREHRANO MED DELOM

  Po (davčni) Uredbi o povračilu stroškov v zvezi z delom:


  Po Kolektivni pogodbi:


  Za zaposlene v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, agencijah, skladih, javnih zavodih, javnih podjetjih in v bankah, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti oziroma država ali, ki so v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma v večinski lasti države in v Slovenski razvojni družbi ter v drugih pravnih osebah javnega prava:

  REGRES ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2009

  Regres 2009 po KKPI: najmanj 686 evrov

  21. člen

  (regres za letni dopust za leti 2008 in 2009)

  (1) Regres za letni dopust v letu 2008 znaša najmanj 665 EUR, oziroma v podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu najmanj v višini zakonsko določene minimalne plače na dan izplačila regresa.

  (2) Regres za letni dopust v letu 2009 znaša najmanj 686 EUR oziroma v podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu najmanj v višini zakonsko določene minimalne plače na dan izplačila regresa.

  (3) Delavcem, ki delajo z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, pripada regres za letni dopust sorazmerno času, prebitem na delu.

  (4) V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni dopust lahko izplača najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

  SPREMEMBE PRI DOHODNINI

  ZASEBNIKI

  KVOTE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

  IZHODIŠČNE PLAČE

  Višina povračil stroškov v zvezi z delom in višina najnižjih osnovnih plač v dejavnosti trgovine Slovenije (od 1.7.2009 dalje)

  Najnižje osnovne plače po posameznih tarifnih razredih v panogi gostinstva in turizma - od 1.7.2009 dalje

  Povečanje najnižjih osnovnih plač v dejavnosti trgovine za 2,3%

  Povečanje izhodiščnih plač za januar 2009 po Kolektivn pogodbi o izredni uskladitvi ... (KKPI)

  Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 (KPPl) določa

  Uskladitev za razliko do dejanske povprečne letne inflacije v letu 2008

  Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar – december 2008 v primerjavi z obdobjem januar – december 2007 presegla 4,55%, se izhodiščne plače in najnižje osnovne plače po kolektivnih pogodbah za januar 2009 dodatno povečajo za razliko med 4,55% in dejansko povprečno letno inflacijo.

  Inflacija januar-december 2008: 5,7%

  Inflacija januar - december 2007: 3,6%

  Razlika med 4,55% in 5,7% je 1,15%

  USKLADITEV PLAČ

  NAJNIŽJA POKOJNINSKA OSNOVA

  PAVŠALNI PRISPEVKI

  REFUNDACIJE BOLEZNI

  UREDBE IN KOLEKTIVNE POGODBE

  PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ

  KILOMETRINE IN DNEVNICE

  ONLINE IZRAČUNI

  INDIVIDUALNI REK OBRAZCI

  ONLINE IZOBRAŽEVANJA - E-SEMINARJI

  PREHOD NA NOV PLAČNI SISTEM V JAVNEM SEKTORJU

  POVRAČILA - JAVNI SEKTOR

  VAJENCI

  DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE

  Obračun davka na izplačane plače se ne predlaga ob izplačilu po 1. 1. 2009.


  Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4104