Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2010)

mag. Lidija Robnik

Dopolnitve, 23. april 2010:
   1 Obveznost poslovodstva, 6 Odškodninska odgovornost,
ter dodani novi poglavji:
   4.1 Poslovanje dolžnika v obdobju odložitve odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka, 7 Vloga sodišča ob začetku stečajnega postopka

Dopolnitve, 27. oktober 2010:
   4.2 Poslovanje dolžnika v obdobju odložitve odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka
   5 Kdaj prisilna poravnava?
   5.1 Računovodsko obravnavanje potrjene prisilne poravnave
   5.6 Položaj zaposlenih v postopku prisilne poravnave
   6.1 Višina odškodnine poslovodstva
   7 Vloga sodišča ob začetku stečajnega postopka
in nova poglavja
   4.1 Postopki izvršbe ali zavarovanjav v insolvenčnih postopkih
   5.1 Predlog za začetek prisilne poravnave
   5.2 Redna plačila za poslovanje
   5.3 Poslovanje dolžnika v postopku prisilne poravnave
   5.4 Poročanje v postopku prisilne poravnave
   5.5.1 Dokapitalizacija (novi vložki, izdaja delnic)
   5.7 Izpolnitev obveznosti iz prisilne poravnave
   7.1 Vloga in nagrada upraviteljev
   7.2 Prijava terjatev
   7.3 Vloga upnikov v stečajnem postopku
   8 Ustavitev poslovanja stečajnega dolžnika kot podjetnika ali zasebnika
   8.1 Nadaljne poslovanje
   8.2 Pravila pri poslovanju stečajnega dolžnika

Ocenjeno trajanje izobraževanja: 30 minut (7.596 besed)

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

15. januarja 2008 je vstopila v veljavo nova ureditev finančnega poslovanja, ko jo je uvedel Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07; dalje ZFPPIPP). Zakon je zelo obsežen in za koga zelo nezanimivo branje, vendar mora vsak direktor in vodja vedeti in poznati vsaj minimalno vsebino in obveznosti, katerih kršitev lahko privede do osebne odgovornosti poslovodstva. Obveznosti, ki jih nalaga zakon, zadevajo poslovodstvo, saj odgovarja za poslovanje podjetja in ga usmerja. Velik pomen ima direktor in njegov odgovorni vodja za finančne posle. Poleg poslovodstva so k spoštovanju pravil zavezani tudi člani nadzornih svetov.
Zakon se uporablja za gospodarske družbe (d.d., k.d.d., d.o.o., k.d., d.n.o.), samostojne podjetnike, zavode, javne zavode, zadruge in javne sklade.

V Uradnem listu RS št. 40 / 2009 (ZFPPIPP –A) in 59 / 2009 (ZFPPIPP-B) so navedene naslednje spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju:

- pravna oseba postala trajneje nelikvidna, če za več kot tri mesece zamuja:

  1. s plačilom plač delavcem do višine minimalne plače ali
  2. s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem, razen če je bilo plačilo teh davkov in prispevkov odloženo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.«.

V predpisu, s katerim predpiše tarifo za odmero nagrade upravitelja in pavšalnega nadomestila za prevzem poslov razrešenega upravitelja ter podrobnejša pravila o stroških, do povrnitve katerih je upravičen upravitelj, in o pavšalnem znesku za kritje drugih stroškov stečajnega postopka, ki se konča brez razdelitve upnikom določi minister, pristojen za pravosodje, on določi tudi maksimalne zneske, ki jih nagrada, pavšalno nadomestilo, povrnitev stroškov ali pavšalni znesek za kritje drugih stroškov v posameznem primeru ne smejo preseči.
Vrhovno sodišče zbira podatke o pravnomočno odmerjenih zneskih in jih s poročilom, ki vsebuje ugotovitve, ki izhajajo iz sodne prakse, do 30. junija za preteklo leto posreduje ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, in Državnemu zboru.«.
Dolžnik mora zahtevi za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka priložiti:

  1. izjavo poslovodstva, da dolžnik ne zamuja niti s plačilom plač delavcem do višine minimalne plače niti s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem, razen če je bilo plačilo teh davkov in prispevkov odloženo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek in

– bo dolžnik v dvomesečnem obdobju odložitve odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka sposoben pravočasno plačevati plače delavcem do višine minimalne plače ter davke in prispevke, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem, razen če je plačilo teh davkov in prispevkov odloženo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek;

  1. poročilo pooblaščenega revizorja o pregledu izjave v katerem je revizor dal mnenje brez pridržkov;
  2. poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja, ki vsebuje pritrdilno mnenje in
  3. dokaz o objavi sklica skupščine.

18. 6. 2010 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-C).

Kazalo

Kazalo | Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2010) | 1      Obveznost poslovodstva