Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

Razvrščanje stroškov in odhodkov v knjigo prihodkov in odhodkov (KPO)

Dodano poglavje, 30. 3. 2015

V KPO knjigo vpisujemo prihodke in odhodke, ki nastanejo v povezavi s poslovnimi dogodki. Rubrike v tabeli so napisane glede na vrste prihodkov in odhodkov. V nadaljevanju navajamo rubrike, ki smo jih uporabili v gradivu in primeroma stroške, ki se vpisujejo v te rubrike:

V rubriko 10 – Prihodki od prodaje – vpisujejo se prihodki, povezani z dejavnostjo (prodaja blaga in storitev).

V rubriko 11 – Drugi prihodki – vpisujejo se prihodki od financiranja, pozitivne tečajne razlike, naknadno priznani popusti ali skonti, prejeta plačila za pogodbene kazni, nagrade, dobiček pri prodaji osnovnih sredstev, donacije, subvencije.

Med drugimi prihodki se evidentirajo tudi subvencije za samozaposlitev. Koliko časa bo zavezanec razporejal subvencijo med prihodke, je odvisno od tega, za koliko časa je subvencijo prejel.

Če je zavezanec dobil subvencijo za 2. leti, je potrebno znesek razporediti na 24 enakih delov (subvencijo je potrebno zavesti med dolgoročne pasivne časovne razmejitve - rezervacije). Vsak mesec evidentira porabo teh rezervacij in prihodek v KPO, poleg tega pa še dodatno evidentira prejeto rezervacijo in porabo v KOTO.

Če pa je zavezanec dobil subvencijo samo za 1. leto, je potrebno znesek razporediti na 12 enakih delov in vsak mesec evidentirati porabo teh sredstev (kratkoročne časovne razmejitve – PČR), poleg tega pa še dodatno evidentira prejeto rezervacijo in porabo v KOTO.

Razlika med rezervacijami in PČR je v obdobju – med PČR se vpisujejo kratkoročno odloženi prihodki (največ za 1 leto), med rezervacije (dolgoročne pasivne časovne razmejitve) pa se vpisujejo dolgoročno odloženi prihodki oz. rezervirani stroški (za več kot 1. leto).

V primeru sta obravnavani obe vrsti rezervacij. Na kater list (Rezervacije ali PČR) je potrebno vpisati prejeto subvencijo je tako odvisno ali je subvencija prejeta za 1. leto (PČR) ali 2. leti (rezervacije) oz. več let (rezervacije).

V rubriko 13 – Stroški materiala in blaga se vpisujejo stroški porabljenega blaga in materiala (npr. pri proizvodnji dejavnosti, se vpiše material, ki ga kupimo za proizvodnjo; za trgovino, se vpisuje prodano trgovsko blago….).

V rubriko 14 – Drugi stroški materiala (pomožni material)  - vpisujejo se stroški potrošnega materiala, stroški energije, drobnega inventarja, pisarniškega materiala, strokovne literature, embalaže, delovne obleke, material za pakiranje, nadomestne dele za osnovna sredstva, vrednost normalnega kala in loma,...

V rubriko 15 – Stroški storitev – v to rubriko se vpisujejo stroški storitev pri izdelavi proizvodov, opravljanju storitev, prodajanju,… To so stroški predelave, obdelave, prevozi, poštni stroški, plačilni promet, komunala, sejmi, reklama, propaganda, stroški objave letnih poročil (AJPES), stroški kompenzacij, stroške najemnin, stroški licenčnin za uporabo programov, stroški intelektualnih in osebnih storitev (revizorske, svetovalne, odvetniške storitve, zdravstveni pregledi), izobraževanje, zavarovalne premije, stroški drugih storitev.

V rubriko 16 – Nadomestila stroškov delavcev – vpisujejo se vsa nadomestila, ki pripadajo delavcem na podlagi pogodbe o delu, zakona o delovnih razmerjih in kolektivne pogodbe (dnevnice, kilometrina, prevoz na delo, malica, terenski dodatek, povračilo za ločeno življenje, jubilejne nagrade, odpravnine).

V rubriko 17 – Reprezentanca – vpisujejo se stroški, ki nastajajo v povezavi s poslovnimi partnerji (pogostitev poslovnih partnerjev).

V rubriko 18 – Plače, nadomestila plač in drugi prejemki – vpisujejo se prejemki delavcev: obračunane bruto plače, nadomestila plač in druge prejemke, ki imajo naravo plač (stimulacije, bonitete), tudi regres vpisujemo v to rubriko.

V rubriko 19 a in 19 b – Dajatve na plače – vpisujejo se dajatve, ki jih mora za delavca plačati delodajalec. Ločeno vpisujemo prispevke za PIZ in ostale prispevke.

V rubriko 20 – Pogodbe o delu, avtorski honorar in drugi stroški dela – vpisujejo se stroški v bruto zneskih za izplačila po pogodbi o delu, avtorske honorarje.

V rubriko 21 – Obresti – vpisujejo se obresti bank in dobaviteljev.

V rubriko 22 – Zamudne obresti – vpisujejo se zamudne obresti od nepravočasno plačanih davkov in prispevkov, ki pa niso davčno priznani med stroški.

V rubriko 23 – Prispevki za socialno varnost zavezanca – vpisujejo se prispevki za socialno varnost zavezanca (samozaposleni ali le zavezanci, ki imajo popoldanski s.p.).

V rubriko 24 – Drugi stroški v zvezi z zavezancem – vpisujejo se potni stroški zavezanca, prehrana, delo na terenu, prevoz na delo(tako samozaposleni, kot tudi zavezanci, ki imajo popoldanski s.p. vpisujejo sem svoje stroške, ki nastanejo v povezavi z delom).

V rubriko 25 – Drugi stroški in odhodki se vpisujejo stroški in odhodki, ki niso običajni ali povezani s poslovnimi učinki (npr. izdatki za varstvo okolja, štipendije dijakom, nagrade dijakom, denarne kazni, odškodnine, negativne evrske izravnave…) Številčenje je od 1 naprej. Rubrike se v KPO lahko poljubno širijo, dodajajo, odvisno od želje posameznih podjetnikov po spremljanju prihodkov in odhodkov po vrstah. Pomembno je le pravilno razvrščanje prihodkov in odhodkov po skupinah (npr. material, storitve ...). V primeru KPO se sklicujemo na rubrike s številko, ki predstavljajo vrsto prihodka ali odhodka (npr. v rubriko 18 se vpisuje stroške storitev, kot so prevoz, poštnina, komunala, telefon, plačilni promet, sejmi, reklama, propaganda, osebne storitve, stroški študentov ...)

V rubriko 26 – Donacije – Vpisujejo se donacije dane raznim organizacijam