100si

Vpisano: 27.2.2010 11:20:23

Obvestilo o sprejetju sprememb in dopolnitev Zakona o davku na motorna vozila

Pojasnilo DURS, št. 4234-4/2010, 26. 2. 2010

V torek, 9. 2. 2010, je bil v Uradnem listu RS, št. 9/10, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila – ZDMV-C, s katerim se od 1. 3. 2010 dopolnjuje in spreminja vsebina veljavnega Zakona o davku na motorna vozila.

V nadaljevanju podajamo pomembnejše spremembe in dopolnitve ZDMV-C:

 

UVOD

Bistvo novele ZDMV-C je okoljska naravnanost, s katero se v sistem obdavčitve vključujejo rešitve Kjotskega sporazuma glede postopnega zmanjšanja onesnaževanja okolja s toplogrednimi plini. Prav tako se upoštevajo usmeritve Evropske unije glede obdavčitve avtomobilov, ki spodbujajo vezavo obdavčitve motornih vozil na kazalnike obsega onesnaževanja z izpusti, predvsem z izpustom CO2 in izpusti onesnaževal (predvsem trdih delcev in dušikovih oksidov), ki imajo negativni učinek na kakovost zunanjega zraka.

Temeljni cilji novega zakona so posodobitev lestvice stopenj davka z upoštevanjem okoljskih meril (vrednost izpusta CO2), celovitejši zajem v obdavčitev večjega dela motornih vozil, vključno z motornimi kolesi, kolesi z motorjem in bivalnimi vozili, uveljavitev ukrepov, s katerimi se bo čim bolj preprečila možnost utaje davka, preprečitev dvojne obdavčitve ter jasnejše določbe samega zakona.

 

1. PREDMET OBDAVČITVE

Novela zakona razširja opredelitev vozil, ki so predmet obdavčitev z davkom na motorna vozila (v nadaljevanju – DMV). Tako so poleg obstoječih motornih vozil na bencinski, utekočinjen naftni plin, dizelski in električni pogon predmet obdavčite tudi motorna kolesa (tudi mopedi) ter kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem z bočno prikolico ali brez nje.

Novost v tem delu pa je, da motorna vozila, ki so že bila registrirana v Sloveniji, niso več predmet obdavčitve z DMV.

 

2. OPROSTITVE PLAČILA DMV

2.1. Oprostitev plačila DMV za družine s 3 ali več otroki

Oprostitev velja za eno motorno vozilo s 5 ali več sedeži, ki ga največ enkrat v treh letih kupi eden od roditeljev v družini, ki ima tri ali več otrok, ki še niso dopolnili 18 let. Določba je redakcijsko popravljena.

Oprostitev se uveljavlja na podlagi dokazila o skupnem gospodinjstvu ob:

 • vložitvi napovedi pri davčnem organu ali
 • ob vložitvi carinske deklaracije za sprostitev v prost promet pri carinskem organu,
 • oziroma z vložitvijo zahtevka za povračilo plačanega davka pri davčnem organu v treh mesecih od nakupa, v primeru uvoza pa pri carinskem organu v treh mesecih od uvoza.

Poenostavljen je postopek odmere davka oziroma ugotavljanje upravičenosti do oprostitve plačila DMV. Tako lahko davčni zavezanec zahteva oprostitev plačila DMV že ob sami vložitvi napovedi za odmero DMV oziroma ob uvozu ali pa kasneje, in sicer pred potekom treh mesecev od dneva nakupa motornega vozila.

Spremenjen je rok vračila DMV. Davčni organ izvede vračilo v 30 dneh (prej v 15 dneh) po prejemu zahtevka. Ob tem se v prometno dovoljenje in register gospodinjstev vpiše, da je za kupljeno motorno vozilo uveljavljeno vračilo DMV.

2.2. Oprostitev plačila DMV od vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov

Od vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov, in sicer od enega motornega vozila z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 l in dizelskega motorja do 1,9 l oziroma z delovno prostornino bencinskega motorja do 2 l in dizelskega motorja do 2,2 l za motorno vozilo z avtomatskim upravljanjem ter od motornega vozila, posebej prirejenega za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki ga največ enkrat v petih letih kupijo invalidske organizacije in osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje. Določba je redakcijsko popravljena in sicer besedna zveza »enega novega osebnega avtomobila« se je nadomestila z »enega motornega vozila«.

Poenostavljen je postopek odmere davka oziroma ugotavljanje upravičenosti do oprostitve plačila DMV za motorna vozila za potrebe invalida z določbo, da lahko oprostitev davka uveljavijo tudi starši oziroma skrbniki invalidne osebe. Davčni zavezanec lahko zahteva oprostitev plačila DMV že ob sami vložitvi napovedi za odmero DMV oziroma ob uvozu ali pa kasneje, in sicer pred potekom treh mesecev od dneva nakupa motornega vozila.

Davčni organ izvede vračilo v 30 dneh (prej v 15 dneh) po prejemu zahtevka.

2.3 Starodobna vozila

Za oprostitev plačila DMV od starodobnih vozil (prej rabljenih vozil muzejske vrednosti) tako ni več pogoj, da je vozilo staro najmanj 30 let, ampak da ima v skladu s predpisi o motornih vozilih status starodobnega vozila.

Status starodobnega vozila se podeli vozilu, ki je starejše od 25 let, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko, in se zaradi svojega zgodovinskega in tehničnega pomena praviloma ne uporablja za vsakodnevne prevoze (Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil – Uradni list RS, št. 30/04, 17/07, (18/07 – popr.), 31/09 in 105/09). Ministrstvo, pristojno za homologacijo vozil, izda odločbo o statusu takega vozila, s katero se dokazuje upravičenost do oprostitve plačila DMV.

2.4 Intervencijska reševalna vozila

Dodana je povsem nova oprostitev plačila DMV, ki se nanaša na intervencijska reševalna vozila, ki so posebej prirejena za prevoz ponesrečencev in bolnikov. Med navedena vozila pa ni mogoče uvrščati motornih vozil, ki niso posebej prirejena za reševalne prevoze (namenjena so na primer sanitetnim prevozom).

2.5 Statusno preoblikovanje

Zaradi spremembe predmeta obdavčitve in izvzetja iz obdavčitve prometa z motornimi vozili, ki so že bila registrirana v Sloveniji, je iz zakona črtana oprostitev v zvezi s prenosom motornega vozila v primeru statusnega preoblikovanja lastnika vozila. Prenos lastništva motornega vozila v postopku statusnega preoblikovanja lastnika vozila tako ni več predmet obdavčitve z DMV.

 

3. DAVČNA OSNOVA

Dodana je določba, da se kot prodajna cena pri pridobitvi motornega vozila iz druge države članice Evropske unije šteje nakupna cena, pri uvozu pa vrednost, določena v prvem do četrtem odstavku 38. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB-2).

Zakon določa možnost davčnega organa, da v vseh primerih preveri ustreznost davčne osnove oziroma prodajne cene glede na dejansko prometno vrednost motornega vozila. To pomeni, da v kolikor prodajna vrednost ne ustreza prometni vrednosti, ali če plačila ni, je davčna osnova prometna vrednost teh motornih vozil, ki jo ugotovi davčni organ. Davčni organ ugotavlja davčno osnovo na podlagi vseh okoliščin posameznega primera, pri čemer kot izhodišče za ugotavljanje prometne vrednosti, razen v primeru uvoza motornega vozila, uporabi orientacijske vrednosti iz katalogov za vrednotenje vozil.

 

4. DAVČNA STOPNJA

Davčne stopnje so progresivne in določene popolnoma na novo ter so odvisne od dejavnikov, kot sledi:

4.1 »Osebna« motorna vozila

Davčna stopnja je odvisna od izpusta CO2 pri kombinirani vožnji in vrste goriva, ki se uporablja za pogon (bencin, utekočinjen naftni plin, dizel, hibridno vozilo, električni):

Izpust CO2 (g/km)Stopnja davka
(%) od davčne osnove
glede na vrsto goriva
bencin, utekočinjen naftni plindizelsko
od 0 do vključno 1100,51
nad 110 do vključno 12012
nad 120 do vključno 1301,53
nad 130 do vključno 15036
nad 150 do vključno 170611
nad 170 do vključno 190915
nad 190 do vključno 2101318
nad 210 do vključno 2301822
nad 230 do vključno 2502326
nad 2502831

Za pravilno določitev davčne stopnje je potrebno zraven izpusta CO2 upoštevati še stopnjo izpusta po EURO (EURO 3, EURO 4, EURO 5…), ter pri motornih vozilih na dizelski pogon še stopnjo izpusta trdih delcev (manj ali več od 0,005 g/km).

Za motorna vozila z najmanj osmimi sedeži se stopnja davka zniža za 30 %.

Za motorna vozila, ki nimajo podatka o izpustu CO2, se upošteva stopnja 28 % za vozila s pogonom na bencin ali utekočinjen naftni plin ter 31 % za vozila s pogonom na dizelsko gorivo.

4.2 Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa z motorjem, trikolesa in štirikolesa

Davčna stopnja je odvisna od moči motorja v kW:

Moč motorja (kW)Stopnja davka
(%) od davčne osnove
do vključno 251,5
Nad 25 do vključno 502
nad 50 do vključno 753
nad 755

Prav tako se za določitev stopnje dodatno upoštevajo še EURO standardi stopnje izpusta (EURO 3, EURO 4, EURO 5…).

Za motorna vozila iz te točke z dvotaktnim motorjem se stopnja davka poveča za tri odstotne točke.

Za motorna vozila iz te točke na izključno električni pogon je stopnja davka 0,5 %.

4.3 Bivalna vozila

Davčna stopnja je odvisna od moči motorja v kW:

Moč motorja (kW)Stopnja davka
(%) od davčne osnove
do vključno 606
Nad 60 do vključno 909
nad 90 do vključno 12013
nad 12018

Prav tako se za določitev stopnje dodatno upoštevajo še EURO standardi stopnje izpusta (EURO 3, EURO 4, EURO 5…) ter pri motornih vozilih na dizelski pogon še stopnjo izpusta trdih delcev (manj ali več od 0,005 g/km).

Za motorna vozila iz te točke na izključno električni pogon je stopnja davka 0,5 %.

 

5. DAVČNI OBRAČUN

Davčni zavezanec, proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili pridobi iz druge države članice EU motorno vozilo, ki še ni bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi in katerega tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES homologaciji ter zanj izdano potrdilo o skladnosti tipa SA, obračuna davčno obveznost za koledarski mesec.

Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun davka ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati davek ali ne.

Obračun se predloži izključno v elektronski obliki preko sistema eDavki.

Za vse druge zavezance, ki si morajo skladno s pravilnikom o ugotavljanju skladnosti vozil pridobiti potrdilo o skladnosti vozila z oznako SB, pa velja obveznost napovedi za odmero DMV.

 

6. NAPOVED ZA ODMERO DMV

Davčnemu zavezancu, ki pridobi motorno vozilo iz druge države članice EU in ni dolžan obračunavati davka na podlagi obračuna DMV, odmeri davek davčni organ na podlagi napovedi. Napoved za odmero DMV vloži davčni zavezanec najpozneje v 15-tih dneh od dneva pridobitve motornega vozila. K napovedi priloži:

 • izvirnik računa o nakupu, iz katerega mora biti razvidna prodajna cena in datum pridobitve,
 • izjavo o emisijski ustreznosti vozila, ki jo zavezanec pridobi pri strokovni organizaciji, pristojni za ugotavljanje skladnosti, iz katere morajo biti razvidni podatki o znamki in tipu vozila, identifikacijski številki (številki šasije), izpustu CO2, moči motorja v kW, načinu delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpustu trdnih delcev v g/km, stopnji izpusta EURO, datumu izdaje potrdila o skladnosti, državi dobave, pri vozilu, ki je že bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi,
 • izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta ali prometnega dovoljenja (v primeru, da je vozilo že bilo začasno ali trajno registrirano v drugi državi).

V primeru, da motorno vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa, strokovna organizacija, pristojna za ugotavljanje skladnosti, ne sme izdati potrdila o skladnosti vozila tipa SB.

V primeru, da v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, izdaja potrdila o skladnosti ni potrebna, organ, pristojen za registracijo, oziroma pooblaščena organizacija pri registraciji vozil ne sme registrirati motornega vozila, če motorno vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa.

 

7. VRAČILO DMV

Na novo je urejena možnost vračila sorazmernega dela davka, ki ga lahko ob izpolnjevanju pogojev zahtevajo davčni zavezanci.

Upravičenec lahko uveljavi vračilo šele po odjavi motornega vozila iz evidence registriranih motornih vozil. Upravičenec lahko uveljavi vračilo plačanega davka na podlagi dokazila o plačilu davka v Sloveniji in predložitve dokazil, da je motorno vozilo zapustilo ozemlje Slovenije. Kot dokazila se glede na okoliščine primera štejejo predvsem:

 • dokazilo o izvozu, ki ga izda oziroma potrdi carinski organ in iz katerega mora biti razvidno, da je motorno vozilo zapustilo carinsko območje EU,
 • dokazilo o registraciji motornega vozila v državi članici EU ali drugi državi,
 • dokazilo o dejanski dobavi oziroma prenosu motornega vozila v drugo državo članico EU,
 • račun, izdan kupcu v drugi državi članici EU,
 • dokazilo o selitvi v drugo državo članico EU.

Znesek vračila davka se izračuna na podlagi podatka o dejansko plačanem davku v Sloveniji in podatka o obdobju uporabe motornega vozila v Sloveniji. Znesek dejansko plačanega davka se za vsako začeto leto uporabe v Sloveniji zmanjša za 10 %. Pri tem se kot začeto leto uporabe motornega vozila v Sloveniji šteje datum prve registracije motornega vozila v Sloveniji.

Ne glede na navedeno, pa se za motorna vozila, ki so bila v Sloveniji registrirana največ 30 dni, določi znesek vračila v višini 100 % dejansko plačanega davka.

Vračilo DMV je ob izpolnjevanju zakonskih pogojev možno uveljavljati tudi skozi davčni obračun.

Zahtevek za vračilo davčni zavezanec predloži v treh mesecih od poteka meseca, v katerem so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi lahko zahteval vračilo davka.

 

ZAKLJUČEK – PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Pri določitvi pravilne davčne stopnje je potrebno upoštevat še prehodno in končno določbo (14. člen), ki za določena motorna vozila napotuje na uporabo druge lestvice davčnih stopenj, od tiste, ki je določena v četrtem odstavku 6. člena ZDMV, in sicer za obdobje od 1. 3. 2010 do 1. 1. 2011.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4651