100si

Vpisano: 20.12.2017 8:13:15

Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDavPR-A

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/2017, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (novela ZDavPR-A), ki začne veljati 1. 1. 2018.

K 1. členu ZDavPR-A (11. člen ZDavPR – postopek potrjevanja z uporabo vezane knjige računov)

S spremembo se odpravi časovna omejitev za prosto odločitev zavezancev o načinu izvajanja postopka potrjevanja računov pri davčnem organu, ki je v skladu z veljavnim ZDavPR dovoljen le v prehodnem obdobju, tako da se v 11. členu zakona določi trajna možnost proste izbire načina izvajanja postopka izdaje in potrjevanja računov pri davčnem organu z uporabo vezane knjige računov. S spremembo 11. člena zakona se hkrati odpravijo določbe, ki urejajo posebne obveznosti zavezancev na območjih, kjer ni mogoča vzpostavitev elektronske povezave za izmenjavo podatkov z davčnim organom, saj te zaradi trajne možnosti izvajanja postopka potrjevanja računov z uporabo vezane knjige računov na podlagi proste odločitve vsakega zavezanca niso več potrebne. S spremembo 11. člena se tudi določi rok za izdajo računa kupcu z uporabo vezane knjige računov, in sicer najpozneje po dobavi in prejetem plačilu, ter spremeni rok za pošiljanje podatkov o izdanih računih iz vezane knjige računov v potrditev davčnemu organu, ki je po veljavnem ZDavPR deset delovnih dni. Zavezanec mora davčnemu organu poslati podatke o računih prek elektronske povezave do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu izdaje računa.

K 2. členu ZDavPR-A (13. člen ZDavPR – preveritev računa)

S tem členom se rok, v katerem lahko imetniki računov prek spletnega programa preverijo, ali so bili podatki o izdanih računih sporočeni davčnemu organu, podaljša s 30 na 60 dni od dneva izdaje računa. S tem se zagotovi, da lahko imetniki računov, izdanih z uporabo vezane knjige računov, za vsak račun prek telekomunikacijskih poti preverijo, ali je bil potrjen pri davčnem organu.

K 3. in 4. členu ZDavPR-A (18. in 19. člen ZDavPR – davčni prekrški)

S členoma se uskladijo prekrškovne določbe z ureditvijo postopka potrjevanja računov z uporabo vezane knjige računov v 11. členu in z odpravo določb o obveznostih zavezancev na območjih, kjer ni mogoča vzpostavitev elektronske povezave.

S 3. členom se v 3.a točko 18. člena zakona prenese prekršek iz 2. točke prvega odstavka 19. člena v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti sprejema internega akta in kot kršitev doda navajanje neresničnih, nepravilnih in nepopolnih podatkov v internem aktu. Poleg tega se doda nova 7.a točka, s katero se določi sankcija za kršitve spremenjenega 11. člena zakona in se črtajo prekrški iz 8. in 10. točke zaradi neizpolnjevanje obveznosti zavezancev, ki s spremembo 11. člena zakona prenehajo.

S 4. členom se s spremenjenim 11. členom zakona usklajuje 10. točka 19. člena zakona (črtanje sklica na 11. člen zakona).

ZDavPR-A je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 69/17 dne 8. 12. 2017, veljati pa začne dne 1. 1. 2018.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9958