100si

Vpisano: 27.11.2017 15:43:20

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - december 2017

Datumi in obrazci, ki jih v decembru 2017 ne smete zamuditi.

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 11. 12.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za november 2017
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za november 2017

Do 15. 12.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za november 2017; obrazec se oddaja tudi za ODD)
 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za november 2017
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu novembru 2017
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu novembru 2017
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za november 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.12.2017
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za november 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.12.2017
 • obračun in plačilo požarne takse za november 2017

Do 18. 12.

 • (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za november 2017; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni

Do 20. 12.

 • plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za november 2017
 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za november 2017
 • obrazec SN11 T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za november 2017
 • obrazec SN22 T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za november 2017
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za november 2017
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za november 2017
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za november 2017
 • Obrazec DDV-O za november 2017 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za november 2017 (op. plačilo DDV je 29.12.)

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 21. 12.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. novembra (začetek vnosa 14.12.)
 • Do 29.12.

  • obrazec DDV  O  Obračun DDV za november 2017
  • obrazec PD – O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za november 2017
  • Obračun davka na finančne storitve za november 2017
  • obrazec SKV  poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za november 2017

  Do 31. 12.

  • obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v novembru 2017 izplačani samostojno (po ZdavP- 2 prestavljeno; 3.1.2017)
  • obrazec 1 ZAP/M  Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za november 2017
  • obrazec 1A  Izplačilo akontacij plač za mesec november 2017– Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
  • VIRVDC.DAT – plačniki davka - predložitev podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2017 (aplikacija in obvestilo na edavkih; možnost prestavitve roka oddaje)

  Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

  OPOMBE:

  1. Novost od 1. 1. 2017 ZDavP-2:
   • 1.) 5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se plačujejo v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazci, ODO-1) in za prispevke za socialno varnost (OPSVL/OPSVZ); rok za oddajo obrazcev ostaja enak
   • 2.) Davčni organ OPSVZ/OPSVL sestavi in predizpolnjen obračun odloži v sistem eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v predizpolnjenem obračunu prispevkov za socialno varnost niso pravilni in/ali popolni ali če do tega datuma na eDavkih predizpolnjenega obračuna prispevkov za socialno varnost ni, mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Za zavezance, za katere bodo predizpolnjeni podatki v obračunu prispevkov za socialno varnost pravilni in popolni, se šteje, da je obračun oddan.
  2. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predvideni datum oddaje sobota. V primeru predložitve podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan ob 24.00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24.00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
  3. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.  Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9912