100si

Vpisano: 20.11.2017 12:53:16

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - november 2017

Datumi in obrazci, ki jih v novembru 2017 ne smete zamuditi.

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 2. 11.

 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v septembru 2017 izplačani samostojno
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje julij do september 2017

Do 10. 11.

 • Statistika finančnih računov – samo zavezancu poročanja za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2017
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za oktober 2017
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za oktober 2017

Do 15. 11.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za oktober 2017; obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)
 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za oktober 2017 (program za pomoč pri oddaji)
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu oktobru 2017
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu oktobru 2017
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za oktober 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 11. 2017
 • (Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za oktober 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.11.2017
 • obračun in plačilo požarne takse za oktober 2017

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 17. 11.

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za oktober 2017

Do 20. 11.

 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike , ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (prispevek za ZZ je 33,24 EUR, PIZ 33,01 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL za oktober 2017
 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za oktober 2017; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunavanju plač)
 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za oktober 2017
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za oktober 2017
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za oktober 2017
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za oktober 2017
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za oktober 2017
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za oktober 2017
 • Obrazec DDV-O za oktober 2017 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za oktober 2017 (op. plačilo DDV je 30. 11.)

Do 23. 11.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. oktobra (začetek vnosa je 16.11.)

Do 30. 11.

 • obrazec DDV - O - Obračun DDV za oktober 2017
 • obrazec PD – O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za oktober 2017
 • Obračun davka na finančne storitve za oktober 2017
 • obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za oktober 2017
 • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za oktober 2017
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec oktober 2017 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v oktobru 2017 izplačani samostojno

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

 1. Novost od 1. 1. 2017 ZDavP-2:
  • 1.) 5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se plačujejo v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazci, ODO-1) in za prispevke za socialno varnost (OPSVL/OPSVZ); rok za oddajo obrazcev ostaja enak
  • 2.) Davčni organ OPSVZ/OPSVL sestavi in predizpolnjen obračun odloži v sistem eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v predizpolnjenem obračunu prispevkov za socialno varnost niso pravilni in/ali popolni ali če do tega datuma na eDavkih predizpolnjenega obračuna prispevkov za socialno varnost ni, mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Za zavezance, za katere bodo predizpolnjeni podatki v obračunu prispevkov za socialno varnost pravilni in popolni, se šteje, da je obračun oddan.
 2. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predvideni datum oddaje sobota. V primeru predložitve podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan ob 24.00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24.00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 3. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9871