100si

Vpisano: 3.10.2017 16:29:11

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - oktober 2017

Datumi in obrazci, ki jih v oktobru 2017 ne smete zamuditi.

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 10. 10.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za september 2017 in trimesečno obdobje julij-avgust 2017
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za september 2017 in trimesečno obdobje julij-avgust 2017

Do 13. 10.

Do 15. 10.

 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu septembru 2017 (do 16.8. fizične osebe, če podatke sporočajo v PISNI OBLIKI)
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu septembru 2017

Do 16. 10.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za september 2017; obrazec se oddaja tudi za ODD)
 • obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za september 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 10. 2017
 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za september 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 10. 2017
 • obračun in plačilo požarne takse za september 2017

Do 18. 10.

 • (na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za september 2017; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunavanju plač)
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za september 2017

Do 19. 10.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. septembra 2017 (začetek vnosa 12. 10.)

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 20. 10.

 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in ZZ za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL za september 2017
 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za september 2017
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za september 2017
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za september 2017
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za september 2017
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za september 2017
 • obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje julij do september 2017
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2017
 • Obrazec DDV-O za september 2017 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2017 (op. plačilo DDV je 30.10.)

Do 30. 10.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za september 2017 in za obdobje julij - september 2017
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za september 2017
 • Obračun davka na finančne storitve za september 2017

Do 31. 10.

 • Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za september 2017
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec september 2017– Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za september 2017
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v septembru 2017 izplačani samostojno (prestavljeno na 2. 11.)
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje julij do september 2017 (prestavljeno na 2. 11.)

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

 1. Novost od 1. 1. 2017 ZDavP-2:
  • 1.) 5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se plačujejo v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazci, ODO-1) in za prispevke za socialno varnost (OPSVL/OPSVZ); rok za oddajo obrazcev ostaja enak
  • 2.) Davčni organ OPSVZ/OPSVL sestavi in predizpolnjen obračun odloži v sistem eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v predizpolnjenem obračunu prispevkov za socialno varnost niso pravilni in/ali popolni ali če do tega datuma na eDavkih predizpolnjenega obračuna prispevkov za socialno varnost ni, mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Za zavezance, za katere bodo predizpolnjeni podatki v obračunu prispevkov za socialno varnost pravilni in popolni, se šteje, da je obračun oddan.
 2. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predvideni datum oddaje sobota. V primeru predložitve podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan ob 24.00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24.00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 3. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9838