100si

Vpisano: 29.6.2017 15:24:58

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - julij 2017

Datumi in obrazci, ki jih v juliju 2017 ne smete zamuditi

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 10. 7.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za junij 2017 in trimesečno obdobje april–junij 2017
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za junij 2017 in trimesečno obdobje april–junij 2017
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iaz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za junij 2017; obrazec se oddaja tudi za ODD)
 • Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela od januarja 2017 do junija 2017 (vse o osebnem dopolnilnem delu)

Do 14. 7.

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 15. 7.

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juniju 2017
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu juniju 2017; do 17.7. fizične osebe, če podatke sporočajo v PISNI OBLIKI

Do 17. 7.

 • Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od april do junij 2017
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za junij 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 24.7.2017
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za junij 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 24.7.2017
 • Obračun in plačilo požarne takse za junij 2017

Do 18. 7.

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za junij 2017
 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za junij 2017; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunavanju plač)

Do 20. 7.

 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za junij 2017
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za junij 2017
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za junij 2017
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za junij 2017
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za junij 2017
 • obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje april do junij 2017
 • obrazec EE OPREME - obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje januar do junij 2017
 • plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2017
 • Obrazec DDV-O za junij 2017 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2017 (op. plačilo DDV je 31.7.)
 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. junija (začetek vnosa 13.7.)

Do 31. 7.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za junij 2017 in za obdobje april do junij 2017
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za junij 2017
 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v juniju 2017 izplačani samostojno
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec junij 2017 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za junij 2017
 • Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za junij 2017
 • Doplačilo oz. vračilo dohodnine za leto 2017 za informativne izračune z dne 31.5. 2017, če ugovor ni bil vložen
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje april do junij 2017
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje januar do junij 2017
 • Obračun davka na finančne storitve za junij 2017
 • Vložitev napovedi za odmero dohodnine za zavezance, ki do 15. junija 2017 niso prejeli informativnega izračuna za leto 2017 razen posameznih skupin zavezancev

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

 1. Novost od 1. 1. 2017 ZDAvP-2:
  • 1.) 5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se plačujejo v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazci, ODO-1) in za prispevke za socialno varnost (OPSVL/OPSVZ); rok za oddajo obrazcev ostaja enak
  • 2.) Davčni organ OPSVZ/OPSVL sestavi in predizpolnjen obračun odloži v sistem eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v predizpolnjenem obračunu prispevkov za socialno varnost niso pravilni in/ali popolni ali če do tega datuma na eDavkih predizpolnjenega obračuna prispevkov za socialno varnost ni, mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Za zavezance, za katere bodo predizpolnjeni podatki v obračunu prispevkov za socialno varnost pravilni in popolni, se šteje, da je obračun oddan.
 2. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predvideni datum oddaje sobota. V primeru predložitve podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan ob 24.00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24.00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 3. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9746