100si

Vpisano: 22.6.2017 23:26:15

Predlog nabora ukrepov na davčnem področju 2017

Ministrstvo za finance je na novinarski konferenci 22. junija predstavilo predloge ukrepov na davčnem področju v letu 2017.

Osrednji cilji davčne politike so začrtani v smeri glavnih ekonomskih ciljev:

 • stabilnost javnih financ in javnofinančna vzdržnost na dolgi rok
 • spodbujanje poslovnega okolja in s tem krepitev gospodarske rasti

Rešitve na davčnem področju zasledujejo:

 • administrativno izvedljivost/učinkovitost
 • enakomerno porazdelitev finančnih bremen – primerljiva obremenitev v primerljivem položaju
 • javnofinančno konsolidacijo – zagotavljanje nevtralnega učinka na javne finance
 • Predlagani ukrepi na davčnem področju
 • Prestrukturiranje davčnih bremen – novela ZDoh-2, novela ZDDPO-2 in podaljšanje sheme, ki ureja davek na tonažo
 • Izboljšanje učinkovitosti pobiranja javnih dajatev in zmanjšanje administrativnih bremen – novela ZDavPR
 • Zniževanje stroškov, povezanih s plačevanjem dajatev z namenom izboljšanja poslovnega okolja
  • 1. Prestrukturiranje davčnih bremen

   • Spremembe na področju Zakona o dohodnini
   • Nadgradnja sistema normiranih odhodkov

   Cilji:

    večja učinkovitost in pravičnost sistema

    zmanjšanje negativnih vplivov, ki se odražajo predvsem na trgu dela

    krepitev preventivnih oz. odvračalnih rešitev proti zlorabam

   Predlog:

   • povratek v sintetično obdavčitev (priznavanje olajšav, vezanih na osebne okoliščine, in upoštevanje progresivne lestvice; nadgrajeni sistem bo ugodnejši za zavezance, ki vstopajo v svet podjetništva oz. dosegajo nizke dohodke)
   • prenova mehanizmov proti zlorabam (povezane osebe, obvezen izstop iz sistema, določitev zgornje meje pri upoštevanju normiranih stroškov)
   • znižanje obsega normiranih stroškov
   • poenotenje davčne obravnave nastopajočih izvajalcev in športnikov (nerezidenti/rezidenti)

   Spremembe v zvezi z davčno obravnavo povračil stroškov, povezanih z napotitvami

   Cilj:

   • davčna izenačitev kratkotrajnih napotitev s službenimi potmi (op. v nasprotnem primeru bi obstajalo tveganje obdavčitve vseh povračil stroškov za službene poti)
   • omejiti tveganje neugodnih posledic, ki bi lahko nastopile z začetkom uporabe Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (1. januar 2018)

   Predlog:

   • za službeno potovanje se za davčne namene šteje tudi napotitev na začasno delo v tujino, ki traja neprekinjeno do največ 30 dni – posledično se povračila stroškov ne vštevajo v davčno osnovo

   Spremembe na področju dodatne splošne olajšave

   Cilj:

   • odprava „stopničavosti“ dodatne splošne olajšave in s tem pravičnejša obravnava zavezancev v podobnem položaju
   • obstoječi zavezanci, ki so bili upravičeni do dodatne splošne olajšave, ne bodo utrpeli negativnega učinka, bodo pa številni, ki prejemajo (naj)nižje dohodke, na boljšem

   Predlog:

   • dodatna splošna olajšava, določena linearno v odvisnosti od dohodka (med dohodkovnima mejama v višini 11.166,37 € do 13.316,81 €)

   e) Druge spremembe

   • oprostitev brezplačne pravne pomoči po Zakonu o brezplačni pravni pomoči
   • oprostitev izplačil iz šolskih skladov – pod pogojem uveljavitve novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

   Spremembe na področju ZDDPO-2

   Sistem normiranih odhodkov (komplementarno spremembam ZDoh-2)

   Cilj:

   • zajezitev zlorab sistema

   Predlog:

   • znižanje normiranih odhodkov
   • vzpostavitev mehanizmov proti zlorabam (povezane osebe, obvezen izstop, absolutna višina normiranih stroškov)

   Spremembe zaradi prehoda na MSRP 9 – finančni instrumenti

   Cilj:

   • zagotovitev sistemske konsistentnosti

   Predlog:

   • vključitev vseh učinkov prevrednotenj in prerazvrstitev finančnih instrumentov v davčno osnovo

   Spremembe na področju Zakona o davku na tonažo

   Cilj:

   • spodbujanje razvoja pomorstva in konkurenčnega nastopa slovenskih ladjarjev na svetovnem trgu

   Predlog:

   • podaljšanje sheme državne pomoči

   2. Izboljšanje učinkovitosti pobiranja javnih dajatev in zmanjšanje administrativnih bremen

   I. Spremembe na področju Zakona o davčnem potrjevanju računov

   Cilji:

   • administrativno ugodne rešitve za male davčne zavezance

   Predlogi:

   • uporaba vezane knjige računov (VKR) tudi po prehodnem obdobju (t.j. od 31. 12. 2017 naprej)
   • podaljša se rok za naknadno sporočanje podatkov o računih izdanih iz VKR na način, da se davčnemu organu lahko poroča enkratno za cel pretekli mesec

   II. Mednarodno ukrepanje za povečanje učinkovitosti in transparentnosti pri obdavčenju ter prenosi ukrepov v domačo zakonodajo

   • EU
   • transparentnost: učinkovito administrativno sodelovanje in poročanje
   • preprečevanje izogibanja davkom: splošna in ciljana pravila ter ukrepi
   • pošteno obdavčenje: lista nekooperativnih držav
   • OECD
   • implementacija BEPS – zlasti štirih minimalnih standardov
   • multilateralni instrument za spremembo konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja (ukrep št. 15): Večstranska konvencija o izvajanju z davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička

   3. Zniževanje stroškov pri plačevanju davkov

   I. Nižji stroški, povezani z izpolnjevanjem davčnih obveznosti

   Cilj:

  • plačevanje davkov z nižjimi oz. brez provizij, kar bo davčnim zavezancem omogočilo nižje stroške, povezane z izpolnjevanjem davčnih obveznosti
  • Predlogi:

   • uporaba spletnih plačil oziroma sistema UJP e-plačil za davčne zavezance, ki so vključeni v sistem eDavkov
   • plačilo dela provizije za plačevanja davkov pri bankah ali za (so)uporabo sodobnih načinov plačevanja (mobilna banka, bankomati, plačilni avtomati), ki jih banke zagotavljajo svojim komitentom

   Prednosti:

   • davčni zavezanec bo razbremenjen stroškov bančnih provizij (z uporabo sistema UJP, ki omogoča plačilo s plačilnimi in kreditnimi karticami ali prek spletnega bančništva in sistema mobilne telefonije)
   • z vključitvijo bo promoviran sistem UJP, financiran s črpanjem kohezijskih sredstev
   • s plačilom samo določenega dela provizije se davčne zavezance spodbuja k vključitvi v sistem eDavkov in s tem k uporabi brezplačnega načina plačevanja prek sistema UJP

   Vir: MF
   Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9740