100si

Vpisano: 15.2.2017 14:00:29

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - februar 2017

Datumi in obrazci, ki jih v februarju 2017 ne smete zamuditi

Novost od 1. 1. 2017 ZDavP-2:

 1. 5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se plačujejo v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazci, ODO-1) in za prispevke za socialno varnost (OPSVL/OPSVZ); rok za oddajo obrazcev ostaja enak
 2. Davčni organ OPSVZ/OPSVL sestavi in predizpolnjen obračun odloži v sistem eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v predizpolnjenem obračunu prispevkov za socialno varnost niso pravilni in/ali popolni ali če do tega datuma na eDavkih predizpolnjenega obračuna prispevkov za socialno varnost ni, mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Za zavezance, za katere bodo predizpolnjeni podatki v obračunu prispevkov za socialno varnost pravilni in popolni, se šteje, da je obračun oddan.

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 6. 2.

 • Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2016 za zavezance, ki med letom niso uveljavljali olajšave in tisti, ki želijo spremeniti podatke
 • Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost v letu 2016

Do 10. 2.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za januar 2017
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za januar 2017
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za januar 2017); obrazec se oddaja tudi za ODD

Do 15. 2.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za januar 2017
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu januarju 2017
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu januarju 2017
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za januar 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.2.2017
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za januar 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.2.2017
 • Obračun in plačilo požarne takse za januar 2017

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 20. 2.

 • plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 33,24 EUR, PIZ 32,43 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za januar 2017; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za januar 2017
 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za januar 2017
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za januar 2017
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za januar 2017
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za januar 2017
 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za januar 2017
 • Statistika finančnih računov za poročevalsko obdobje od 1. oktobra do 31. decembra
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2017
 • Obrazec DDV-O za januar 2017 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2017 (op. plačilo DDV je 29.2.)

Do 23. 2.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. januarja; prvi dan vnosa je 16.2.

Do 28. 2.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za januar 2017
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za januar 2017
 • Obračun davka na finančne storitve za januar 2017
 • obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za januar 2017
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v januarju 2017 izplačani samostojno
 • Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku
 • Izvajalci plačilnega prometa - Podatki o prilivih in odlivih na transakcijskih računih
 • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za januar 2017
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec januar 2017 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Predložitev letnih poročil za nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (ustanove, sindikati, itd.)
 • Predložitev letnih poročil za nepridobitne organizacije - proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: pravne osebe javnega prava)
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, razen, če skupni znesek obresti ne presega 1.000 EUR
 • Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
 • Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto 2016, če je dividende izplačala oseba, ki ni plačnik davka
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za leto 2016
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2016, kadar dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9568