100si

Vpisano: 6.4.2008 15:01:05

Davčni bilten

Uporaba 68. člena ZDDPO-1 in 70. člena ZDDPO-2 v zvezi z davčnim odtegljajem od plačil obresti

Pojasnilo DURS, št. 4200-199/2006, 29. 1. 2007

Zavezanec sprašuje o obveznosti obračuna davčnega odtegljaja od plačil obresti. Navaja konkreten primer sklenjene posojilne pogodbe med posojilodajalcem rezidentom Avstrije in posojilojemalcem rezidentom Slovenije in sprašuje, kdaj nastane obveznost obračuna davčnega odtegljaja na podlagi 68. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1 (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB2) in 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06). V zvezi z vprašanji pojasnjujemo:

V primeru je navedeno, da je v posojilni pogodbi določeno, da se obresti, ki se obračunajo enkrat mesečno, namesto izplačila pripišejo glavnici in se izplačajo posojilodajalcu ob dospelosti posojila (10 let) skupaj z glavnico. Vprašanje je, ali nastane obveznost obračuna davčnega odtegljaja glede na 68. člen ZDDPO-1 oziroma 70. člen ZDDPO-2:

– ob pripisu obresti h glavnici,

– ob izplačilu obresti (z izplačilom glavnice) posojilodajalca ali

– ob kakšnem drugem dogodku.

Obveznost izračuna, odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja, kadar je v pogodbi določeno plačilo obresti ob dospelosti posojila skupaj z glavnico, nastane po 68. členu ZDDPO-1 in 70. členu ZDDPO-2 ob izplačilu obresti, to je, ko se skupaj z glavnico nakažejo posojilodajalcu.

68. člen ZDDPO-1 in 70. člen ZDDPO-2 določata obveznost za davčni odtegljaj ob izplačilu nekaterih dohodkov z virom v Sloveniji. V skladu s tema členoma se davek izračuna, odtegne in plača tudi ob izplačilu obresti (razen posameznih vrst obresti, ki so navedene v 2. točki pod a do c prvega odstavka 68. člena ZDDPO-1 in v 2. točki pod a do c prvega odstavka 70. člena ZDDPO-2). Obveznost za davčni odtegljaj je vezana na plačilo dohodka (tj., ko so obresti plačane oziroma dane na razpolago) in nima neposredne zveze z računovodskim priznavanjem obresti v izkazu poslovnega izida.

Pri tem je treba pojasniti, da 8. člen ZDDPO-1 in 8. člen ZDDPO-2 določata dohodke, ki imajo vir v Sloveniji, kateri od teh dohodkov so obdavčeni z davčnim odtegljajem, pa določata 68. člen ZDDPO-1 in 70. člen ZDDPO-2. Ne glede na to, da je v 6. točki prvega odstavka 8. člena ZDDPO-1 določeno, da so dohodki z virom v Sloveniji tudi obresti, ki jih izplača rezident Slovenije ali nerezident prek svoje poslovne enote v Sloveniji ali so mu bile zaračunane, pa iz prvega odstavka 68. člena, v katerem je pri posameznih dohodkih določeno, da se plača davek od »izplačil« teh dohodkov, še bolj nedvoumno pa iz drugega odstavka 68. člena ZDDPO-1 izhaja, da nastane obveznost davčnega odtegljaja ob izplačilih. V drugem odstavku 68. člena ZDDPO-1 je namreč izrecno navedeno, da se davek ne izračuna, odtegne in plača od dohodkov iz prvega odstavka tega člena, plačanih »Sloveniji ali samoupravni lokalni skupnosti v Sloveniji …».

V 70. členu ZDDPO-2, ki določa, od katerih dohodkov se izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj, pa je pred vsako od teh dohodkov, od katerih se plačuje davčni odtegljaj, navedeno »plačil«. Tako je tudi pri obrestih navedeno »plačil za obresti«, iz tega izhaja, da nastane obveznost za obračun, odtegnitev in plačilo davčnega odtegljaja ob izplačilu oziroma poravnavi obresti.

Pri tem je treba dodati, da plačilo pomenijo tudi nadomestila in druge vrste poravnav oziroma izplačil dohodkov.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=952