100si

Vpisano: 7.12.2016 10:41:36

Delovna doba dijakov in študentov, ki opravljajo začasno in občasno delo

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ - ZUJF-C (Uradni list RS, št. 95/14), ki se je začel uporabljati s 1. februarjem 2015, je bilo uvedeno plačevanje polnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od dohodkov na podlagi študentske napotnice, ki jih ob izplačilu dohodka obračuna in plača pooblaščena organizacija (študentski servis), in sicer prispevek zavarovanca po stopnji 15,5 odstotka oziroma prispevek delodajalca po stopnji 8,85 odstotka.

Posledično se od 1. 2. 2015 dalje obdobje opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov všteva tudi v pokojninsko oziroma zavarovalno dobo.

Evidentiranje delovne dobe zavarovancev

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za vsakega zavarovanca, tudi za dijake in študente, ki opravljajo začasno ali občasno delo, vodi evidenco s podatki o obdobjih zavarovanja ter osnovah, od katerih so bili plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (matična evidenca zavarovanca).

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 103/2007; ZDR-A) so s 1. 1. 2009 prenehale veljati določbe 224., 225. in 226. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), ki so se nanašale na delovno knjižico. ZDR-A je tako opustil delovno knjižico kot obvezen dokument vsakega zavarovanca. Po 1. 1. 2009 upravne enote zavarovancem tako ne izdajajo več delovnih knjižic, prav tako ni več pravne podlage za vpisovanje podatkov v delovne knjižice, ampak se evidenca o delovni dobi vodi na drugačen, in sicer elektronski način.

Glede na navedeno lahko izpis obdobij zavarovanj oziroma delovne dobe zavarovanci (tudi dijaki in študentje na podlagi opravljanja začasnega oziroma občasnega dela) pridobijo:

Podrobnejša navodila

Vir: ZPIZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9483