100si

Vpisano: 6.12.2016 15:48:29

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - december 2016

Datumi in obrazci, ki jih v decembru 2016 ne smete zamuditi

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 12.12.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za november 2016
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za november 2016

Do 15.12.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za november 2016; obrazec se oddaja tudi za ODD)
 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za november 2012016
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu novembru 2016
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu novembru 2016
 • OPSVZ - obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za november 2016
 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za november 2016
 • OPSVL - obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za november 2016
 • obračun in plačilo požarne takse za november 2016

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 19. 12.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za november 2016
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za november 2016

Do 20. 12.

 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za november 2016
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za november 2016
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za november 2016
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za november 2016
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za november 2016
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za november 2016
 • Obrazec DDV-O za november 2016 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za november 2010 (op. plačilo DDV je 30. 12.)

Do 22. 12.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. novembra (začetek vnosa 15. 12.)

Do 30. 12.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za november 2016
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za november 2016
 • Obračun davka na finančne storitve za november 2016
 • obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za november 2016
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v novembru 2016 izplačani samostojno
 • VIDVDC.DAT – plačniki davka - predložitev podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2016
 • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za november 2016
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec november 2016– Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9479