100si

Vpisano: 17.11.2016 14:20:26

Pridobitev vozila iz tujine in obveznost predložitve obrazca DDV-PPS

Pojasnilo glede prijave pridobitve vozila iz tujine.

Pojasnilo FURS:

V zvezi z obveznostjo predložitve obrazca DDV-PPS (prijava pridobitve vozila iz tujine) v primeru, ko davčni zavezanec iz Slovenije kupi vozilo v drugi državi članici Unije od drugega davčnega zavezanca, pri čemer je vozilo v osnovi namenjeno nadaljnji prodaji in ni zavedeno v osnovnih sredstvih podjetja, vendar ga ta zavezanec registrira na svoje ime, da pridobi prometno dovoljenje, v nadaljevanju podajamo pojasnilo.

Če želi davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki pridobi rabljeno vozilo pod pogoji, enakimi iz prvega odstavka 46. člena ZDDV-1, ali novo vozilo iz druge države članice, vozilo registrirati, prijavi pridobitev vozila davčnemu organu na obrazcu DDV-PPS v elektronski obliki prek sistema eDavki in izkaže DDV v obračunu DDV, ne glede na to, da je vozilo namenjeno nadaljnji prodaji. Brez predložitve obrazca DDV-PPS se vozila ne sme registrirati.

Na podlagi 2. a) točke prvega odstavka 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13– ZIPRS1415, 86/14 in 90/15) so predmet DDV v Sloveniji tudi pridobitve blaga znotraj Unije, ki jih na ozemlju Slovenije opravi za plačilo davčni zavezanec v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, če je prodajalec davčni zavezanec v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države članice ni oproščen obračunavanja DDV kot mali davčni zavezanec in ga ne zajema ureditev iz tretjega, četrtega ali desetega odstavka 20. člena tega zakona.

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/0/, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 108/11, 106/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16 in 45/16), ki določa pravila obdavčitve pri pridobitvah rabljenih prevoznih sredstev, se DDV obračunava in plačuje od rabljenega prevoznega sredstva, ki ga pridobi oseba, identificirana za namene DDV v Sloveniji od prodajalca, ki je identificiran za namene DDV v drugi državi članici in je rabljeno prevozno sredstvo dobavil pod pogoji, ki so enaki pogojem iz 1. točke 46. člena ZDDV-1. Oseba, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo, izkaže DDV v obračunu DDV.

Četrti odstavek 23. člena pravilnika pa določa, da oseba iz prejšnjega odstavka, ki iz druge države članice pridobi rabljeno prevozno sredstvo, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji, prijavi pridobitev rabljenega prevoznega sredstva na obrazcu DDV-PPS, ki je v Prilogi I tega pravilnika in je njegov sestavni del. Obrazec DDV-PPS predloži davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki. Brez predložitve obrazca DDV-PPS, ki ga potrdi davčni organ, se rabljenega prevoznega sredstva ne sme registrirati. Oseba, identificirana za namene DDV, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo zaradi nadaljnje prodaje, ne predloži obrazca DDV-PPS.

Na podlagi določb 23. člena pravilnika se torej predmet obdavčitve z DDV le tista rabljena vozila, ki jih je nabavil davčni zavezanec od davčnega zavezanca iz druge države članice, ki je opravil oproščeno dobavo blaga znotraj Unije in le za ta vozila je predvidena prijava vozila na obrazcu DDV-PPS, če niso namenjena nadaljnji prodaji.

V skladu s petim odstavkom 24. člena pravilnika, ki določa pravila obdavčitve pri pridobitvah novega prevoznega sredstva znotraj Unije, mora oseba, ki je identificirana za namene DDV, pridobitev novega prevoznega sredstva, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji, prijaviti davčnemu organu v 15 dneh od dneva pridobitve na obrazcu DDV-PPS. DDV izkaže v obračunu DDV. Brez predložitve obrazca DDV-PPS, ki ga potrdi davčni organ, se prevoznega sredstva, ki je pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati. Obrazec DDV-PPS se davčnemu organu predloži v elektronski obliki prek sistema eDavki.

Čeprav četrti odstavek 23. člena pravilnika kot tudi peti odstavek 24. člena pravilnika določata, da oseba, ki pridobi prevozno sredstvo (novo ali rabljeno) zaradi nadaljnje prodaje, ne predloži obrazca DDV-PPS, določa hkrati tudi, da se vozilo brez predložitve obrazca DDV-PPS, ki ga potrdi davčni organ, ne sme registrirati. Davčni zavezanci lahko pri svojem poslovanju vozila kljub temu, da so namenjena nadaljnji prodaji, le-ta registrirajo za udeležbo v prometu iz različnih vzrokov (promocijske aktivnosti, testna vozila,…). Samo dejstvo, da so vozila začasno registrirana v prometu, še ne pomeni, da niso in ne morejo biti namenjena nadaljnji prodaji, hkrati pa je za uporabo v prometu obvezna registracija, registracija pa ni možna brez predložitve obrazca DDV-PPS, ki ga potrdi davčni organ.

Glede na omenjeno je torej treba za vsa prevozna sredstva (nova ali rabljena), če se prevozno sredstvo želi registrirati, ne glede na to, da so namenjena nadaljnji prodaji in predložitev obrazca DDV-PPS v tem primeru ne bi bila potrebna, predložiti obrazec DDV-PPS, ki ga potrdi davčni organ, saj se drugače prevoznega sredstva ne sme registrirati.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9451