100si

Vpisano: 26.10.2016 14:32:05

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja oktober 2016

Datumi in obrazci, ki jih v oktobru ne smete zamuditi

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 10. 10.

  • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za september 2016 in trimesečno obdobje julij-avgust 2016
  • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za september 2016 in trimesečno obdobje julij-avgust 2016

Do 14. 10.

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 15. 10.

  • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu septembru 2016 (do 17. 8. fizične osebe, če podatke sporočajo v PISNI OBLIKI)
  • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu septembru 2016 (Vas zanima več o najemninah?)

Do 17. 10

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 18. 10.

  • Na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za september 2016 (Kako obračunavamo plače?)
  • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za september 2016

Do 20. 10.

  • Obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za september 2016
  • Obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za september 2016
  • Obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za september 2016
  • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za september 2016
  • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za september 2016
  • Obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje julij do september 2016
  • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2016
  • Obrazec DDV-O za september 2016 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2016 (op. plačilo DDV je 31.10.)
  • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. septembra 2016 (začetek vnosa 13. 10.)

Do 28. 10.

  • obrazec DDV-O - Obračun DDV za september 2016 in za obdobje julij - september 2016
  • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za september 2016
  • Obračun davka na finančne storitve za september 2016

Do 31. 10.

  • Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za september 2016
  • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec september 2016 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
  • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za september 2016
  • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v septembru 2016 izplačani samostojno (prestavljeno na 2. 11.)
  • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje julij do september 2016 (prestavljeno na 2. 11.)

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

  1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
  2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9389