100si

Vpisano: 22.7.2016 15:10:50

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - avgust 2016

Datumi in obrazci, ki jih v avgustu ne smete zamuditi

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 1. 8.

 • Doplačilo oz. vračilo dohodnine za leto 2015 za informativne izračune z dne 31. 5. 2016, če ugovor ni bil vložen
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje april do junij 2016
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje januar do junij 2016
 • Obračun davka na finančne storitve za junij 2016
 • Vložitev napovedi za odmero dohodnine za zavezance, ki do 15. junija 2016 niso prejeli informativnega izračuna za leto 2015, razen posameznih skupin zavezancev

Do 10. 8.

 • Statistika finančnih računov – samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. april do 30. junij 2016
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za julij 2016
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za julij 2016

Do 12. 8.

Do 15. 8.

 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juliju 2016 (Vas zanima več o najemninah?)
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenimi v mesecu juliju 2016; Do 16. 8. fizične osebe, če podatke sporočajo v PISNI OBLIKI

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 16. 8.

Do 18. 8.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za julij 2016 (Kako obračunavamo plače?)
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za julij 2016

Do 19. 8.

 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za julij 2016
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za julij 2016
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za julij 2016
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za julij 2016
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za julij 2016

Do 22. 8.

 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2016
 • Obrazec DDV-O za julij 2016 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2016 (op. plačilo DDV je 31. 8.)

Do 25. 8.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31.7. (začetek vnosa 18. 8.)

Do 31. 8.

 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v juliju 2016 izplačani samostojno
 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za julij 2016
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za julij 2016
 • Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za julij 2016
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2016 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2016
 • skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za zadruge, gospodarske družbe za leto 2015
 • skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za društva za leto 2015

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9326