100si

Vpisano: 25.4.2016 13:57:42

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - maj 2016

Datumi in obrazci, ki jih v maju 2016 ne smete zamuditi

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 10. 5.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za april 2016
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za april 2016
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za april 2016); obrazec se oddaja tudi za ODD

Do 13. 5.

Do 15. 5.

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v aprilu 2016; do 16. 8. fizične osebe, če podatke sporočajo v PISNI OBLIKI
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v aprilu 2016

Do 16. 5.

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 18. 5.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za april 2016
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za april 2016

Do 20. 5.

 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za april 2016
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za april 2016
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za april 2016
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za april 2016
 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za april 2016
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2016
 • Obrazec DDV-O za april 2016 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2016 (op. plačilo DDV je 31. 5.)

Do 26. 5.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. aprila

Do 31. 5.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za april 2016
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za april 2016
 • Obračun davka na finančne storitve za april 2016
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v aprilu 2016 izplačani samostojno
 • obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za april 2016
 • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za april 2016
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec april 2016 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9219