100si

Vpisano: 22.3.2016 13:56:28

Vlada se je seznanila s predlogom reprezentativnih sindikatov

Vlada RS se je na svoji 80. redni seji, ki je potekala 16. marca 2016, seznanila ter sprejela opredelitev do predloga reprezentativnih sindikatov z dne 9. 3. 2016 glede sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji ter Posebnega tarifnega dela kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Vlada RS je za pogajanja pooblastila pogajanja pogajalsko skupino za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides je 30. 9. 2015 poslal predlog sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS ter Posebnega tarifnega dela za zdravnike in zobozdravnike zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Kolektivna pogodba). Vlada RS je sprejela sklep št. 10101-4/2015/8 z dne 29. 10. 2015, v katerem je podala odločitev, da pričakuje usklajen predlog sprememb in dopolnitev Kolektivne s strani podpisnikov veljavne Kolektivne pogodbe, do katere se bo naknadno opredelila.

Sindikat Fides je 9. 3. 2016 je posredoval zadnji dopolnjen predlog, ki je vsebuje predloge za spremembe in dopolnitve veljavne kolektivne pogodbe zlasti v naslednjih delih: veljavnost kolektivne pogodbe, določitev standardov in normativov v aktu za posamezna delovna mesta v aktu o sistemizaciji delovnih mest ter v pogodbi o zaposlitvi posameznega zdravnika in kot osnovo za kadrovske načrte, dodatno plačilo v primeru preseganja standardov, uskladitev posameznih delovno pravnih institutov z novim Zakonom o delovnih razmerjih in drugimi predpisi, spremenjena ureditev letnega dopusta, izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje, delovnega časa, uvedba izvensodnega reševanja individualnih delovnih sporov pred arbitražo, spremenjena ureditev nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov (npr. prevozni stroški, regres za letni dopust,) ter nadomestila plače ter nov tarifni del kolektivne pogodbe.

Vlada RS je predlagala, da se veljavnost Kolektivne pogodbe oziroma urejanja v Kolektivni pogodbi loči v dve kolektivni pogodbi, ena za zaposlene pri subjektih javnega sektorja in druga za zaposlene pri zdravnikih in zobozdravnikih zasebnikih. Vlada RS je izpostavila tudi opredelitev veljavnosti tarifnega dela za javni sektor, ki veljavnost določa za vse zdravnike in zobozdravnike, ki v katerem koli segmentu javnega sektorja opravljajo zdravniško službo. Torej je pogoje veljavnosti vezan na dejansko opravljanje zdravniške službe. Vlada RS meni, da standardi in normativi ne morejo biti del akta o sistemizaciji delovnih mest na posameznem delovnem mestu niti sestavni del pogodbe o zaposlitvi posameznega javnega uslužbenca niti del kadrovskih načrtov na način, kot je predlagano. Na podlagi 22.e člena ZSPJS ima Vlada RS pooblastilo, da z uredbo določi pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, razen za javne uslužbence v drugih državnih organih, kot jih določa Zakon o javnih uslužbencih, v medresorsko usklajevanje pa je že bil posredovan predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS, ki bi celotno plačilo delovne uspešnosti uredil drugače. Vlada RS predlaga tudi rešitev, da se v posebnem dogovoru med vlado RS in reprezentativnimi sindikati uredi plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v zdravstvu glede vira sredstev ter podrobneje dogovori pogoje in merila za njeno izplačevanje. V okviru sprememb plačnega sistema javnega sektorja se bo preučila tudi ureditev posebnega plačila dodatne pedagoške obveznosti v javnih vzgojno izobraževalnih in visokošolskih zavodih.

Vlada RS se strinja, da se deli Kolektivne pogodbe glede delovno pravnih vprašanj, ki so bili dogovorjeni v Kolektivni pogodbi, upoštevaje predpise, zlasti Zakon o delovnih razmerjih, ki so veljali v času sklepanja kolektivne pogodbe, ustrezno prilagodijo sedaj veljavi zakonski ureditvi. Glede ugodnejše ureditve posameznih delovno pravnih institutov pa bo tekom pogajalskega procesa potrebno upoštevati določbo 158. člena ZDR-1, ki določa možnosti drugačnega urejanja v zakonu ali kolektivnih pogodbah.

Vlada RS se strinja, da se določbe Kolektivne pogodbe spremenijo v delih, kjer je urejena pravica do letnega dopusta in podpira predlog za omejitev največjega možnega števila dni dopusta, pri čemer je predlagana ureditev dela dopusta iz naslova posebnih pogojev dela nesprejemljiva, ker pomeni bistveno povečanje upravičencev letnega dopusta iz tega naslova in števila dni letnega dopusta iz tega naslova. Vlada RS meni, da je tudi sedaj veljavna ureditev letnega dopusta iz naslova posebnih pogojev dela npr. za delo z viri ionizirajočega sevanja neustrezna. Vlada RS se strinja tudi, da se spremeni del Kolektivne pogodbe, ki se nanaša na področje izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanje in uredi, upoštevaje delovno pravno zakonodajo, tako obveznosti delodajalca iz tega naslova kot tudi pravice in obveznosti zaposlenih, zlasti glede potrebnega obsega strokovnega usposabljanja za obnovitev licenc za delo. Vlada RS ne sprejema sindikalnega predloga, da bi se 36-urni tedenski delovni čas štel za polni delovni čas, ker glede na naravo dejavnosti, ki poteka nepretrgoma 24 ur ni pogojev. Pri pogajanjih o ostalih predlogih, ki se nanašajo na delovni čas, počitek in odmere med delom, bo potrebno upoštevati tudi možnosti za drugačno urejanje v kolektivnih pogodbah, kot jih določa 158. člen ZDR-1. Vlada RS se glede predloga za izvensodno reševanje individualnih delovnih sporov pred arbitražo ne more opredeliti, saj je predlagana ureditev tako pomanjkljiva, da se do predloga ne more opredeliti. Predlog sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe, ki se nanašajo na povračila stroškov in druge prejemke zaposlenih ter višino nadomestila plače za primer bolezni in poškodbe, ki ni povezana z delom, Vlada RS pojasnjuje, da so navedeni prejemki enotno urejeni v celotnem javnem sektorju in predmet enotnih pogajanj na ravni celotnega javnega sektorja, zato ne morejo biti predmet resorno vodenih pogajanj. Vlada RS pojasnjuje, da poganja o predlaganem novem tarifnem delu Kolektivne pogodbe niso možne, ker sindikalni predlog ni v skladu z veljavnim Zakonom o sistemu plač glede plačne lestvice. Pogajanja o odpravi anomalij pri vrednotenju posameznih delovnih mest zdravnikov in zobozdravnikov so možna samo v okviru tarifnega dela Kolektivne pogodbe, ki je v skladu z veljavnim zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Vir: MZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9179