100si

Vpisano: 31.3.2016 14:28:35

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - marec 2016

Datumi in obrazci, ki jih v marcu 2016 ne smete zamuditi

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 10. 3.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za februar 2016
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za februar 2016
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za februar 2016); obrazec se oddaja tudi za ODD

Do 15. 3.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za februar 2016 (Program za enostavnejše poročanje)
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu februarju 2016
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu februarju 2016
 • OPSVZ - Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za februar 2016
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za februar 2016 (prispevek za ZZ je 32,76 EUR, PIZ ostaja 31,85 EUR)
 • OPSVL Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za februar 2016
 • Obračun in plačilo požarne takse za februar 2016

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 18. 3.

 • (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za februar 2016
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za februar 2016
 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za februar 2016
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za februar 2016
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za februar 2016
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za februar 2016
 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za februar 2016

Do 21. 3.

 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2016
 • Obrazec DDV-O za februar 2016 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2016 (op. plačilo DDV je 31.3.)

Do 24. 3.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 29. februarja

Do 31. 3.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za februar 2016
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za februar 2016
 • Obračun davka na finančne storitve za februar 2016
 • obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za februar 2016
 • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za februar 2016
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec februar 2016 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v februarju 2016 izplačani samostojno
 • Poročila o prostovoljstvu za društva, nepridobitne organizacije, ki so vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij (AJPES)
 • Predložitev letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in politične stranke
 • Delodajalec je dolžan delavce pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto najkasneje do 31. marca.

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.

2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9148