100si

Vpisano: 5.12.2008 13:24:54

Obnova postopka odmere dohodnine - preizkus formalnih pogojev za obnovo postopka

Opravilna številka: Sodba I Up 38/2004
Datum: 9.11.2004

JEDRO: V predhodnem preizkusu formalnih pogojev za obnovo postopka se presoja verjetna izkazanost okoliščin, na katere opira davčni organ svojo odločitev o dovolitvi obnove postopka.

IZREK: Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijana sodba.

OBRAZLOŽITEV:

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo na podlagi 1. odstavka 59. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS) zavrnilo tožnikovo tožbo proti odločbi tožene stranke z dne 22.3.2002, s katero je bila zavrnjena njegova pritožba proti sklepu Davčne uprave MS, Referata na fizične osebe L. z dne 15.6.2001. Z njim je bilo odločeno, da se postopek odmere dohodnine za leto 1999, ki je bil končan z odmerno odločbo z dne 18.7.2000 obnovi po uradni dolžnosti v tolikšnem obsegu, da se glede na nove dokaze ugotovi pravilna odmerna osnova in odmera davčnih obveznosti.

V obrazložitvi izpodbijane sodbe je sodišče prve stopnje pritrdilo odločitvi tožene stranke in navedlo, da je imel prvostopni upravni organ (glede na podatke upravnih spisov) dejansko in pravno podlago za izdajo sklepa o dovolitvi obnove postopka odmere dohodnine iz razloga 1. točke 206. člena ZUP. Kot novo dejstvo je utemeljeno štel ugotovitve zapisnika o inšpekcijskem pregledu dajatev za leto 1999 pri pravni osebi D.Č. (z dne 22.5.2001), da je tožnik v omenjenem letu prejel od navedene pravne osebe (v kateri ni bil zaposlen) izplačila v vrednosti 1,660.786,00 SIT iz naslova povračil potnih stroškov in plačane denarne kazni (prejemki iz 3. alinee 15. člena ZDoh) ter preveč plačani znesek posojila v višini 250.820,00 SIT (prejemek v smislu 4. alinee 15. člena ZDoh). Omenjeno dejstvo bi lahko pripeljalo do drugačne odločbe, če bi bilo znano v prejšnjem postopku. Zato je prvostopni upravni organ utemeljeno izdal sklep o dovolitvi obnove odmernega postopka dohodnine. Omenjene ugotovitve zapisnika o inšpekcijskem pregledu temeljijo na verjetno izkazanih okoliščinah, zato je presodilo, da predstavljajo zadostno podlago za izdajo prvostopenjskega sklepa o dovolitvi obnove (265. člen ZUP). Prvostopenjski organ je bil dolžan izdati omenjeni sklep v roku enega meseca od dneva, ko je zvedel za nova dejstva oziroma nove dokaze (2. odstavek 263. člena ZUP). Zato je zavrnilo tožnikov tožbeni ugovor, da naj bi bil prvostopenjski sklep izdan preuranjeno (pred pravnomočnostjo postopka v zadevi, ki teče proti pravni osebi D. d.o.o. Č.). V obnovljenem postopku (v katerem bo tožnik sodeloval kot stranka) bo namreč šele ugotovljeno ali se lahko šteje za dokazano, da je tožnik navedene prejemke, ki zvišujejo odmerno osnovo in od nje obračunano dohodnino, prejel ali ne.

Tožnik v pritožbi, ki jo vlaga zaradi nepopolne in zmotne ugotovitve dejanskega stanja ter zmotne uporabe materialnega prava (2. in 3. točka 1. odstavka 72. člena ZUS) navaja, da naj bi bil sklep o dovolitvi obnove postopka odmere dohodnine za leto 1999 izdan preuranjeno, zaradi česar naj bi bilo dejansko stanje v obravnavani zadevi zmotno ugotovljeno in napačno uporabljeno materialno pravo. Zato predlaga, da se njegovi pritožbi ugodi in izpodbijana sodba razveljavi.

Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

Pritožba ni utemeljena.

Tudi po presoji pritožbenega sodišča je z listinami v upravnih spisih verjetno izkazana ugotovitev prvostopnega davčnega organa, da tožnik v napovedi za odmero dohodnine za leto 1999 ni napovedal vseh obdavčljivih prejemkov, ter s tem tudi izkazan obnovitveni razlog iz 1. točke 260. člena ZUP, ki je bil v tej zadevi podlaga za izdajo sklepa o obnovi postopka po uradni dolžnosti. To pa je pravilno presodilo tudi sodišče prve stopnje. V fazi predhodnega preizkusa formalnih pogojev za obnovo postopka (za kar v obravnavani zadevi gre), se presoja le verjetna izkazanost okoliščin, na katere davčni organ opira svoj sklep za obnovo postopka. Ne presoja se v tej fazi utemeljenosti konkretnih dejstev in okoliščin, ki bodo, če bo to v davčnem postopku dokazano, vplivale na morebitno spremembo odločbe, zoper katero v davčnem postopku ni rednega pravnega sredstva.

Postopek pa se bo lahko obnovil ob sodelovanju tožnika, za katerega pravice gre in ki bo imel v obnovljenem postopku tudi možnost dokazovati, da je bila dohodninska napoved za leto 1999 pravilna ter da ni podlage za njeno spremembo. Zato v pritožbi uveljavljani ugovor na drugačno odločitev nima vpliva. Sicer pa je ta ugovor, ki ga je tožnik uveljavljal že v tožbi, pravilno zavrnilo že sodišče prve stopnje.

Glede na navedeno je pritožbeno sodišče na podlagi 73. člena ZUS pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje.

Zadnja sprememba: 13.5.2008

VIR:http://www.sodnapraksa.si
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=91