100si

Vpisano: 31.8.2015 15:05:58

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - september 2015

Datumi, obrazci, poročanja, ki jih v septembru 2015 ne smete zamuditi

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 10. 9.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za avgust 2015
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za avgust 2015
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za avgust 2015; obrazec se oddaja tudi za ODD)

Do 15. 9.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za avgust 2015
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu avgustu 2015
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenimi v mesecu avgustu 2015;
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za avgust 2015
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za avgust 2015
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za avgust 2015
 • Obračun in plačilo požarne takse za avgust 2015

Do 18. 9.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za avgust 2015
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za avgust 2015
 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za avgust 2015
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za avgust 2015
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za avgust 2015
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za avgust 2015
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za avgust 2015

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 21. 9.

 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za avgust 2015
 • Obrazec DDV-O za avgust 2015 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O), za avgust 2015 (op. plačilo DDV je 30. 9.)

Do 24. 9.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. avgusta (začetek vnosa 17. 9.)

Do 30. 9.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za avgust 2015
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za avgust 2015
 • Obračun davka na finančne storitve za avgust 2015
 • obrazec SKV-poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za avgust 2015
 • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za avgust 2015
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec avgust 2015 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v avgustu 2015 izplačani samostojno

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.

2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8856