100si

Vpisano: 11.8.2015 17:53:34

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - avgust 2015

Datumi in obrazci, ki jih v avgustu 2015 ne smete zamuditi

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 10. 8.

 • Statistika finančnih računov – samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2015
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za julij 2015
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za julij 2015

Do 14. 8.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za julij 2015

Do 15. 8.

 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juliju 2015
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenimi v mesecu juliju 2015; Do 17. 8. fizične osebe, če podatke sporočajo v PISNI OBLIKI

Do 17. 8.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za julij 2015; obrazec se oddaja tudi za ODD
 • OPSVZ obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za julij 2015
 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za julij 2015
 • OPSVL obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za julij 2015
 • obračun in plačilo požarne takse za julij 2015

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 18. 8.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za julij 2015
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za julij 2015

Do 20. 8.

 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za julij 2015
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za julij 2015
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za julij 2015
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za julij 2015
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za julij 2015
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2015
 • Obrazec DDV-O za julij 2015 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2015 (op. plačilo DDV je 31. 8.)

Do 27. 8.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. 7. (začetek vnosa 20. 8.)

Do 31. 8.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za julij 2015
 • obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za julij 2015
 • Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za julij 2015
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2015 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
 • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2015
 • skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za zadruge, gospodarske družbe za leto 2014
 • skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za društva za leto 2014

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.

2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8814