100si

Vpisano: 13.7.2015 16:20:58

Vlada sprejela Mnenje vlade k Mnenju Državnega sveta o Dopolnjenem predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Vlada RS je na svoji 45. redni seji, ki je potekala 9. julija 2015, sprejela Mnenje Vlade RS k Mnenju Državnega sveta o Dopolnjenem predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R) – nujni postopek in ga pošlje Državnemu zboru RS.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije s podporo 5000 volivk in volivcev in vlada, sta, prvi predlagatelj po skrajšanem in vlada po nujnem postopku, hkrati predložila v zakonodajni postopek predloge za spremembe Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki se v enem delu nanašajo na isto vsebino. In sicer je 5000 volivk in volivcev predlagalo spremembe v 2. in 3. točki 26. člena zakona, s katerimi se usklajujejo ukrepi kmetijske politike, ki so dohodnine oproščeni, z ukrepi, določenimi v novem programskem obdobju 2014-2020 in dopolnitev oprostitev s plačili za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Predlagali pa so tudi poseg v drugi odstavek 47. člena ZDoh-2 na način, da se ukine obveznost ugotavljanja dohodka na podlagi knjigovodstva na večjih kmetijah (na kmetijah, ki v povprečju dveh predhodnih davčnih let s pavšalnim dohodkom presežejo znesek 7.500 evrov.

Vlada pa je predlagala sistemski in celovit poseg v 26. člen ZDoh-2, s katerim se usklajuje določbe z novimi predpisi s področja kmetijstva, in sicer z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ter predpisi, s katerimi se določa ukrepe nove finančne perspektive skupne kmetijske politike EU od 2014 do 2020 ter predlagala odpravo dveh neskladij z zakonodajo EU, ki jih je treba odpraviti z vidika pravil EU o prostem gibanju oseb in delavcev ter pravice do ustanavljanja znotraj EU, in sicer bi bilo treba eno neskladje odpraviti že pred koncem leta 2014 (spremembe 96. in 116. člena ZDoh-2). Obenem je vlada predlagala bolj jasno določbo za drugi odstavek 49. člena ZDoh-2, s katerim se ureja način obravnave prihodkov in odhodkov ob prehodih med različnimi načini določanja davčne osnove (čisti pavšal, sistem normiranih odhodkov, sistem dejanskih prihodkov in odhodkov).

Odbor za finance in monetarno politiko Državnega zbora je kot matično delovno telo na 11. seji dne 23. 6. 2015 obravnaval oba predloga zakonov hkrati in sprejel sklep, da se dopolnjen predlog zakona pripravi na podlagi vladnega predloga zakona (ZDoh-2R), nujni postopek, EPA 574-VII, v katerega se vključi 3. člen predloga zakona volivk in volivcev (ZDoh-2P), s katerim se ukinja obveznost vodenja knjig na večjih kmetijah. Odbor je opravil drugo obravnavo dopolnjenega Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R), in na podlagi sprejetih amandmajev, ki sledijo pripombam Zakonodajno pravne službe Državnega zbora in tudi celovito urejajo prehodne določbe, sprejel Dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona Z sprejetim amandmajem se tudi ureja, da se bodo za ugotavljanje dohodka na podlagi knjigovodstva lahko prostovoljno odločale le kmetije, ki so tudi zavezanke za sistem davka na dodano vrednost.

Dopolnjen predlog zakona je bil predstavljen na 31. seji Državnega sveta dne 1. 7. 2015, kjer je minister za finance povzel, da se vlada s predlaganimi rešitvami, sprejetimi ob drugi obravnavi zakona na Odboru za finance in monetarno politiko, strinja in da v danih razmerah ne nasprotuje ukinitvi obveznega vodenja knjig na večjih kmetijah, da pa se pričakuje, da se bo problematika knjigovodstva na kmetijah ponovno proučila po izvedbi celovite primerjalne analize učinkovitosti vseh režimov pavšalne obdavčitve v sistemu dohodnine, ki se pripravlja že v letošnjem letu in predvsem po uveljavitvi nove metode ugotavljanja katastrskega dohodka, kar se načrtuje za leto 2017.

Iz poročila Državnega sveta izhaja, da svet Dopolnjeni Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R) – nujni postopek podpira.

Vlada ugotavlja, da je Dopolnjeni Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R) – nujni postopek ustrezna kompromisna rešitev med obema zakonskima predlogoma, da je dobil podporo Državnega sveta in znatnega dela volivk in volivcev, zato predlog zakona podpira in ugotavlja, da je primeren za nadaljnjo obravnavo.

Vir: MF
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8780