100si

Vpisano: 29.6.2015 15:24:50

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - julij 2015

Datumi in obrazci, ki jih v juliju 2015 ne smete zamuditi

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 10. 7.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za junij 2015 in trimesečno obdobje april – junij 2015
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za junij 2015 in trimesečno obdobje april – junij 2015
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za junij 2015; obrazec se oddaja tudi za ODD
 • Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela od januarja 2015 do junija 2015

Do 15. 7.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za junij 2015
 • OPSVZ - obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za junij 2015
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in ZZ za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za junij 2015
 • OPSVL - obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za junij 2015
 • Obračun in plačilo požarne takse za junij 2015
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juniju 2015
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu juniju 2015
 • Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od april do junij 2015
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje od april do junij 2015

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 20. 7.

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za junij 2015
 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za junij 2015
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za junij 2015
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za junij 2015
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za junij 2015
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za junij 2015
 • obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje april do junij 2015
 • obrazec EE OPREME - obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje januar do junij 2015
 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za junij 2015
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2015
 • Obrazec DDV-O za junij 2015 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2015 (op. plačilo DDV je 31.7.)

Do 23. 7.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. junija (začetek vnosa 16.7.)

31. 7.

 • rok za doplačilo oz. vračilo dohodnine za leto 2014 za informativne izračune z dne 31.5. 2015, če ugovor ni bil vložen
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec junij 2015 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za junij 2015
 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za junij 2015 in za obdobje april do junij 2015
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za junij 2015
 • Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za junij 2015
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje april do junij 2015
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje januar do junij 2015
 • obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v juniju 2015 izplačani samostojno
 • Obračun davka na finančne storitve za junij 2015
 • vložitev napovedi za odmero dohodnine za zavezance, ki do 15. junija 2015 niso prejeli informativnega izračuna za leto 2014 razen posameznih skupin zavezancev

** Od 10. 7. dalje na voljo program SFR

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.

2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8762