100si

Vpisano: 1.4.2015 16:06:19

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - april 2015

Datumi in obrazci, ki jih v aprilu 2015 ne smete zamuditi

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 10. 4.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za marec 2015 in trimesečno obdobje januar-marec 2015
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za marec 2015 in trimesečno obdobje januar-marec 2015
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za marec 2015); obrazec se oddaja tudi za ODD

Do 15. 4.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za marec 2015
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost, za marec 2015
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za marec 2015
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij (OPSVL), ki nimajo plače, za marec 2015
 • Obračun in plačilo požarne takse za marec 2015
 • Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje januar - marec 2015
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje januar - marec 2015
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu marcu 2015
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu marcu 2015

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 20. 4.

 • Na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za marec 2015
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za marec 2015
 • Obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za marec 2015
 • Obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za marec 2015
 • Obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za marec 2015
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za marec 2015
 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za marec 2015
 • Obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje januar-marec 2015
 • Obrazec SN11, SN44 - letno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini za leto 2015
 • Obrazec SN22, SN55 - letno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v tujini za leto 2015
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2015
 • Obrazec DDV-O za marec 2015 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O), za marec 2015 (op. plačilo DDV je 30. 4.)

Do 23. 4.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. marca (začetek vnosa 16. 4.)

Do 30. 4.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za marec 2015 in za obdobje januar – marec 2015
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za marec 2015
 • Obračun davka na finančne storitve za marec 2015
 • obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za marec 2015
 • obrazec 1–ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za marec 2015
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec marec 2015 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v marcu 2015 izplačani samostojno
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje januar – marec 2015
 • Obrazec M4– Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobjih zavarovanja za leto 2014
 • Doplačilo davka iz dejavnosti za leto 2014 (30 dni od datuma predložitve obračuna)
 • Doplačilo davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2014 (30 dni od datuma predložitve obračuna)

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.

2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8623