100si

Vpisano: 7.1.2015 13:12:20

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - januar 2015

Datumi poročanja in obrazci, ki jih v januarju 2015 ne smete zamuditi

Pripravil: Racunovodja.com

Do 9. 1.

 • Poročanje MDDSZ o porabi državnih pomoči, ki jih prejmejo delodajalci zaradi zaposlenih invalidov za leto 2014

Do 12. 1.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za december 2014 in trimesečno obdobje oktober-december 2014
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za december 2014 in trimesečno obdobje oktober-december 2014
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za december 2014
 • Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od oktober do december 2014

Do 15. 1.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za december 2014
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za december 2014
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za december 2014
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), ki nimajo plače za december 2014
 • Obračun in plačilo požarne takse za december 2014
 • Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od oktober do december 2014
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje od oktober do december 2014
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu decembru 2014
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu decembru 2014
 • Dostava podatkov o prejemnikih in izplačanih drugih dohodkih, ki se vštevajo v davčno osnovo, od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ter drugih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2014, kadar dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka

Do 19. 1.

 • (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za december 2014
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za december 2014

Do 20. 1.

 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za december 2014
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za december 2014
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za december 2014
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za december 2014
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za december 2014
 • Obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2014
 • Obrazec EE OPREME - obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje julij do december 2014
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za december 2014
 • Obrazec DDV-O za december 2013 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) december 2014 (op. plačilo DDV je 30.1.)

Do 22. 1.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. decembra (začetek vnosa 15. 1.)

Do 30. 1.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za december 2014 in za obdobje oktober do december 2014
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za december 2014
 • Obračun davka na finančne storitve za december 2014
 • obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za december 2014
 • Obrazec DDV-PD – Poročilo o letnem prometu, doseženem v posamezni državi članici, od prodaj na daljavo za leto 2014
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2014
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje julij do december 2014

Do 31. 1.

 • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za december 2014
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec december 2014 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • (do 1. 2. upoštevaje 45. člen ZDavP-2) obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v januarju 2015 izplačani samostojno
 • (do 1. 2. upoštevaje 45. člen ZDavP-2) Obrazec DDV-OPN – Obračun pavšalnega nadomestila za leto 2014
 • (do 1. 2. upoštevaje 45. člen ZDavP-2) Dostava podatkov zavezancem za dohodnino in DURS za leto 2014

Pripravil: Racunovodja.com

OPOMBA: Na AJPES smo preverili, kaj se zgodi v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8471